Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0207

Komission asetus (EU) N:o 207/2011, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2011 , kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (difenyylieetteri, pentabromijohdannainen ja PFOS)

OJ L 58, 3.3.2011, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 237 - 238

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/207/oj

3.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 58/27


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 207/2011,

annettu 2 päivänä maaliskuuta 2011,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (difenyylieetteri, pentabromijohdannainen ja PFOS)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 131 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII kohdissa 44 ja 53 otetaan käyttöön difenyylieetterin pentabromijohdannaisen ja perfluorioktaanisulfonaattien (PFOS) markkinoille saattamista ja käyttöä koskevia rajoituksia.

(2)

Pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 850/2004 (2) pannaan unionin lainsäädännössä täytäntöön sitoumukset, jotka on vahvistettu neuvoston päätöksellä 2006/507/EY (3) hyväksytyssä pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevassa Tukholman yleissopimuksessa, jäljempänä ’yleissopimus’, sekä neuvoston päätöksellä 2004/259/EY (4) hyväksytyssä valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvässä pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevassa vuoden 1998 pöytäkirjassa, jäljempänä ’pöytäkirja’.

(3)

Sen jälkeen kun Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot sekä Norja ja Meksiko ovat tehneet ehdotuksia aineiden lisäämiseksi liitteisiin, yleissopimuksen nojalla perustettu pysyvien orgaanisten yhdisteiden arviointikomitea on saanut päätökseen arviointinsa joukosta aineita, joiden on todettu täyttävän yleissopimuksessa asetetut kriteerit. Yleissopimuksen osapuolten konferenssin 4–8 päivänä toukokuuta 2009 pidetyssä neljännessä kokouksessa, jäljempänä ’COP4’, päätettiin sisällyttää yleissopimuksen liitteisiin yhdeksän ainetta, muun muassa pentabromidifenyylieetteri ja PFOS.

(4)

Pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteiden I ja III muuttamisesta 24 päivänä elokuuta 2010 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 757/2010 (5) pannaan täytäntöön COP4:n päätökset sisällyttämällä asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteeseen I aineet, jotka mainitaan yleissopimuksessa tai pöytäkirjassa tai molemmissa. Pentabromidifenyylieetteri ja PFOS kuuluvat kyseisiin aineisiin. Asetuksella (EY) N:o 850/2004 kielletään liitteessä I lueteltujen aineiden tuotanto ja markkinoille saattaminen ja säännellään kyseisiä aineita sisältävien jätteiden käsittelyä. PFOSia koskevat poikkeukset, joista säädetään REACH-asetuksen liitteessä XVII, siirretään asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteeseen I muutamin muutoksin COP4:n päätöksen huomioon ottamiseksi.

(5)

Näin ollen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevat difenyylieetterin pentabromijohdannaista ja PFOSia koskevat rajoitukset ovat tarpeettomia, joten liitteen kohdat 44 ja 53 olisi poistettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevat kohdat 44 ja 53.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7.

(3)  EUVL L 209, 31.7.2006, s. 1.

(4)  EUVL L 81, 19.3.2004, s. 35.

(5)  EUVL L 223, 25.8.2010, s. 29.


Top