Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0074

Neuvoston asetus (EY) N:o 74/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009 , Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta

OJ L 30, 31.1.2009, p. 100–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 100 - 111

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Kumoaja 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/74/oj

31.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 30/100


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 74/2009,

annettu 19 päivänä tammikuuta 2009,

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36 ja 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 2003 yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistuksen toteutusta arvioitaessa Euroopan maatalouden merkittävinä uusina haasteina pidettiin ilmastonmuutosta, uusiutuvia energialähteitä, vesihuoltoa, biologista monimuotoisuutta ja maitoalan rakenneuudistusta.

(2)

Tähän liittyen komissio esitti 20 päivänä marraskuuta 2007 neuvostolle ja Euroopan parlamentille tiedonannon ”YMP:n uudistuksen ’terveystarkastuksen’ valmistelu”. Tämä tiedonanto ja sitä seuranneet Euroopan parlamentin, neuvoston, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean käymät keskustelut sen keskeisistä osista sekä julkisen kuulemisen johdosta saadut lukuisat lausunnot olisi otettava huomioon.

(3)

Yhteisöä on Kioton pöytäkirjan sopimuspuolena (4) kehotettu panemaan täytäntöön ja/tai kehittämään edelleen kansallisten olosuhteidensa mukaisesti toimintaohjelmia ja toimenpiteitä, esimerkiksi edistämään kestävää maataloutta ottaen huomioon ilmastonmuutokseen liittyvät näkökohdat. Lisäksi Kioton pöytäkirjassa sopimuspuolet velvoitetaan muotoilemaan, panemaan täytäntöön, julkaisemaan ja päivittämään säännöllisesti kansallisia ja tarvittaessa alueellisia ohjelmia, jotka sisältävät toimenpiteitä ilmastonmuutoksen lieventämiseksi sekä toimenpiteitä riittävän ilmastonmuutokseen sopeutumisen helpottamiseksi. Tällaisten ohjelmien pitäisi koskea muun muassa maa- ja metsätaloutta. Maaseudun kehittämisen tukea olisi tässä yhteydessä vahvistettava entisestään. Luotettavan tieteellisen näytön perusteella on välttämätöntä ryhtyä kiireellisiin toimiin. Myös yhteisön on tarkasteltava kaikkia mahdollisia keinoja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Vaikka Euroopan maatalous on osallistunut muita aloja enemmän kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, maatalousalan on tulevaisuudessa tehostettava päästövähennyspyrkimyksiään osana EU:n yleistä ilmastonmuutosstrategiaa.

(4)

Veden niukkuuteen ja kuivuuteen liittyvien vakavien ongelmien vuoksi neuvosto katsoi veden niukkuudesta ja kuivuudesta 30 päivänä lokakuuta 2007 antamissaan päätelmissä, että vesihuoltoon liittyviin kysymyksiin, veden laatu mukaan luettuna, olisi kiinnitettävä yhä enemmän huomiota asiaankuuluvissa YMP:n välineissä. Vesihuollon kestävyys on Euroopan maataloudelle oleellisen tärkeää maatalousveden tehokkaan käytön parantamiseksi ja veden laadun suojelemiseksi paremmin. Kuivuudesta kärsivien alueiden laajuus ja määrä tulevat todennäköisesti kasvamaan odotettavissa olevien ilmastonmuutosten yhteydessä.

(5)

Lisäksi neuvosto korosti 18 päivänä joulukuuta 2006 antamissaan päätelmissä ”Biodiversiteetin köyhtymisen pysäyttäminen”, että biologisen monimuotoisuuden suojeleminen on edelleen suuri haaste, jota ilmastonmuutos ja veden kysyntä vielä lisäävät ja että vaikka merkittävää edistystä onkin tapahtunut, yhteisön biologiseen monimuotoisuuteen liittyvän tavoitteen saavuttaminen vuonna 2010 vaatii lisäponnisteluja. Euroopan maatalous on keskeisessä asemassa biologisen monimuotoisuuden suojelun kannalta.

(6)

On tärkeää, että näitä yhteisön ensisijaisiin haasteisiin liittyviä toimia tehostetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (5) mukaisesti hyväksyttävissä maaseudun kehittämisohjelmissa.

(7)

Innovoinnilla voidaan erityisesti edistää uusien teknologioiden, tuotteiden ja prosessien kehittämistä, joten sillä tuetaan toimia ilmastonmuutokseen, uusiutuviin energialähteisiin, vesihuoltoon ja biodiversiteetin säilyttämiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Olisi säädettävä erityisestä tuesta innovoinnille, joka liittyisi edellä mainittuihin haasteisiin asianomaisten toimien tehokkuuden lisäämiseksi.

(8)

Maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (6) mukaisen maitokiintiöjärjestelmän voimassaolon päättyminen vuonna 2015 edellyttää maanviljelijöiltä erityisiä ponnistuksia muuttuviin olosuhteisiin sopeutumiseksi etenkin epäsuotuisilla alueilla. Sen vuoksi myös tämä erityistilanne olisi määriteltävä uudeksi haasteeksi, johon jäsenvaltioiden olisi pystyttävä vastaamaan ”pehmeän laskun” varmistamiseksi maitotuotealoillaan.

(9)

Näiden toimintalinjojen merkityksen vuoksi jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä maaseudun kehittämisohjelmiinsa uusiin haasteisiin liittyviä toimia, jotka on hyväksytty tämän asetuksen mukaisesti..

(10)

Asetuksessa (EY) N:o 1698/2005 säädetään, että neuvoston päätöksellä 2006/144/EY (7) vahvistettuja yhteisön strategisia suuntaviivoja (ohjelmakausi 2007–2013) voidaan tarkistaa yhteisön ensisijaisiin tavoitteisiin tehtyjen tärkeimpien muutosten ottamiseksi huomioon. Tästä syystä lisävaroja saavien jäsenvaltioiden olisi tarkistettava kansallisia strategiasuunnitelmia yhteisön strategisten suuntaviivojen tarkistuksen perusteella, ohjelmien muuttamisen puitteiden vahvistamiseksi. Tämä velvoite koskisi vain niitä jäsenvaltioita, jotka, vuodesta 2010 alkaen, saavat lisää rahoitusvaroja asetuksen (EY) N:o 73/2009 (8), annetun 19. tammikuuta 2009, mukaisen pakollisen mukauttamisen tuloksena yhdessä, vuodesta 2011 alkaen, mainitun asetuksen mukaiseen maatilan tilatukijärjestelmään kuuluvien käyttämättömien, maaseuturahastoon siirrettävien kansallisten enimmäismäärien kanssa.

(11)

On tarpeen vahvistaa määräaika uusiin haasteisiin liittyvien toimien sisällyttämiseksi maaseudun kehittämisohjelmiin ja tarkistettujen maaseudun kehittämisohjelmien komissiolle toimittamista varten, jotta jäsenvaltioille annetaan kohtuullisesti aikaa muuttaa maaseudun kehittämisohjelmiaan tarkistettujen yhteisön strategisten suuntaviivojen ja kansallisten strategiasuunnitelmien perusteella.

(12)

Koska vuoden 2004 ja 2007 liittymisasiakirjoissa määrätään, että uusien jäsenvaltioiden viljelijöille, Bulgariaa ja Romaniaa lukuun ottamatta, myönnetään suoria tukia asteittaisen käyttöönottomenettelyn mukaisesti ja että tuen mukauttamissääntöjä sovelletaan kyseisiin viljelijöihin vasta vuodesta 2012, uusien jäsenvaltioiden ei tarvitse tarkistaa kansallisia strategiasuunnitelmiaan. Uusille jäsenvaltioille maaseudun kehittämisohjelmiensa tarkistamista ja toimittamista varten asetetut määräajat olisi mukautettava vastaavasti. Koska tuen mukauttamissääntöjä ei samasta syystä sovelleta Bulgariaan ja Romaniaan ennen vuotta 2013, kyseisiin uusiin jäsenvaltioihin ei pitäisi soveltaa velvoitetta tarkistaa kansallisia strategiasuunnitelmia ja maaseudun kehittämisohjelmia.

(13)

Uusien velvoitteiden vuoksi olisi mukautettava vaatimuksia, jotka koskevat maaseudun kehittämisohjelmien sisältöä. Olisi vahvistettava toimia ja niiden mahdollisia vaikutuksia koskeva ohjeellinen luettelo, jotta jäsenvaltioiden olisi helpompi määrittää uusiin haasteisiin liittyvät toimet maaseudun kehittämisen oikeudellisessa kehyksessä.

(14)

Jotta tuensaajille tarjottaisiin lisäkannustimia uusiin ensisijaisiin tavoitteisiin liittyvien toimien käyttöönottamiseksi, olisi säädettävä mahdollisuudesta soveltaa näiden toimien osalta suurempia tukimääriä ja -osuuksia.

(15)

Jotta lisättäisiin yhteistyötä maatalous- ja elintarvike- sekä metsätalousalan uusien tuotteiden, prosessien ja teknologioiden kehittämiseksi, olisi tarjottava enemmän hankekumppanien kokoonpanoon liittyvää joustoa.

(16)

Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (9) mukaisesti sellaisille viljelijöille, joihin maksettavien suorien tukien arvon alentuminen vaikuttaa, olisi myönnettävä varainhoitovuodesta 2011 alkaen rakenneuudistustukea, jota annettaisiin siirtymäajaksi ja joka olisi asteittain alenevaa ja perusteiltaan syrjimätöntä. Tällaista tukea olisi annettava maaseudun kehittämisohjelmista, jotta asianomaisia viljelijöitä autettaisiin sopeutumaan muuttuneisiin olosuhteisiin uudistamalla taloudellisten toimiensa rakennetta maatalouden piirissä ja sen ulkopuolella.

(17)

Jotta tuessa, jolla saadaan aikaan maatalouden alan ympäristövaikutuksia, olisi enemmän joustonvaraa, jäsenvaltioiden olisi voitava lopettaa maatalouden ympäristösitoumukset ja myöntää vastaavaa tukea ensimmäisen pilarin mukaisesti edellyttäen, että tuensaajan taloudelliset edut ja luottamuksensuoja otetaan huomioon ja säilytetään yleinen hyöty ympäristön kannalta.

(18)

Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 vahvistetaan periaate, jonka mukaan suoria tukia vähennetään tai evätään viljelijöiltä, jotka eivät noudata eräitä kansanterveyteen, eläinten ja kasvien terveyteen, ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia. Asetuksella (EY) N:o 1698/2005 sama periaate otettiin käyttöön maaseudun kehittämisessä tiettyjen toimenpiteiden osalta. Tämä täydentävien ehtojen järjestelmä on olennainen osa yhteisön suorien tukien ja maaseudun kehittämisen tukijärjestelmiä. Näiden kahden eri soveltamisalan välillä voidaan kuitenkin havaita eroja, koska useat suoria tukia koskeviin sääntöihin sisältyvät täydentävät ehdot eivät sisälly maaseudun kehittämistukea koskevien sääntöjen täydentäviin ehtoihin. Johdonmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen saattaa maaseudun kehittämistä koskevia sääntöjä täydentävät ehdot yhdenmukaisiksi suoria tukia koskevia sääntöjä täydentävien ehtojen kanssa erityisesti siltä osin kuin on kyse vastuusta siinä tapauksessa, että maatalousmaata siirretään, tuen vähentämiseen ja tuen ulkopuolelle jättämiseen sovellettavista vähimmäismääristä, vähäisemmistä noudattamatta jättämistapauksista, erityisistä kriteereistä, jotka on otettava huomioon tuen vähennyksiä tai tuen ulkopuolelle jättämisiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta vahvistettavissa säännöissä, ja eläinten hyvinvointia koskevien vaatimusten uusista soveltamispäivistä uusissa jäsenvaltioissa.

(19)

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisesti mainitun asetuksen mukaisen tuen pakollisen mukauttamisen soveltamisen tuloksena olevat määrät yhdessä, vuodesta 2011 alkaen, mainitun asetuksen mukaiseen maatilan tilatukijärjestelmään kuuluvien käyttämättömien, maaseuturahastoon siirrettävien kansallisten enimmäismäärien kanssa olisi käytettävä maaseudun kehittämisen tukeen. On asianmukaista varmistaa, että näitä varoja vastaava määrä tulee käyttää uusiin haasteisiin liittyviin tukitoimiin.

(20)

Koska näitä varoja vastaavia määriä on käytettävä täydentävällä, erityisellä ja sitovalla tavalla, maaseudun kehittämistuen tavoitteiden välinen tasapaino ei saisi kärsiä.

(21)

Koska uudet haasteet ovat yhteisön tasolla mittavia ja niiden ratkaiseminen on kiireellistä, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoitusosuutta olisi lisättävä asiaan liittyvien toimien täytäntöönpanon helpottamiseksi.

(22)

Seurantakomitean asemaa ja tehtäviä maaseudun kehittämisohjelmien muuttamisessa olisi muutettava sen toiminnan tehostamiseksi.

(23)

Oikeusvarmuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi on aiheellista selkeyttää ja yhdenmukaistaa säännöksiä, joiden mukaan perustamissopimuksen 87, 88 ja 89 artiklaa ei sovelleta jäsenvaltioiden tämän asetuksen nojalla ja mukaisesti maksamaan tukeen.

(24)

Jotta helpotettaisiin edelleen nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista ja tiloilla niiden perustamisen jälkeen tehtävää rakennesopeutusta, olisi lisättävä tuen enimmäismäärää.

(25)

Jotta tarjottaisiin uudet puitteet tarkistettujen kansallisten strategiasuunnitelmien ja maaseudun kehittämisohjelmien täytäntöön panemiseksi joutuisasti erityisesti siltä osin kuin on kyse tuen mukauttamisesta saatavista määristä, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2009 yhdessä asetuksen (EY) N:o 73/2009 kanssa. Ottaen huomioon tämän asetuksen säännösten luonteen, mainitunlainen taannehtiva soveltaminen ei saisi loukata asianomaisten tuensaajien oikeusvarmuutta koskevan periaatteen soveltamista. Täydentävien ehtojen soveltamista koskevia muutettuja säännöksiä olisi kuitenkin kyseisen periaatteen mukaisesti sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2010,

(26)

Asetusta (EY) N:o 1698/2005 olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1698/2005 seuraavasti:

1)

Korvataan 11 artiklan 3 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

luettelo kansallisen strategiasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi toteutettavista maaseudun kehittämisohjelmista ja maaseuturahaston määrärahojen alustava jako kuhunkin ohjelmaan, mukaan luettuina asetuksen (EY) N:o 1290/2005 12 artiklan 2 kohdassa säädetyt määrät, ja erillinen ilmoitus tämän asetuksen 69 artiklan 5 a kohdassa säädetyistä määristä.”

2)

Lisätään II lukuun artikla seuraavasti:

”12 a artikla

Tarkistaminen

1.   Kunkin jäsenvaltion, joka vuodesta 2010 saa lisävaroja 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan mukaisen pakollisen mukauttamisen soveltamisen seurauksena, yhdessä, vuodesta 2011 alkaen, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 19 päivänä tammikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (10) 136 artiklan nojalla kertyvien määrien kanssa, on tarkistettava 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen kansallista strategiasuunnitelmaansa 10 artiklassa tarkoitetun yhteisön strategisten suuntaviivojen tarkistuksen perusteella.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tarkistettu kansallinen strategiasuunnitelma on toimitettava komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2009.

3)

Lisätään artikla seuraavasti:

”16 a artikla

Tiettyihin toimintalinjoihin liittyvät erityiset toimet

1.   Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen maaseudun kehittämisohjelmiinsa erityistarpeidensa perusteella toimia, jotka koskevat seuraavia yhteisön strategisissa suuntaviivoissa kuvattuja ja kansallisissa strategiasuunnitelmissa tarkemmin määriteltyjä toimintalinjoja:

a)

ilmastonmuutos,

b)

uusiutuvat energialähteet,

c)

vesihuolto,

d)

biologinen monimuotoisuus,

e)

maitoalan rakenneuudistuksen liitännäistoimenpiteet,

f)

a, b, c ja d alakohdassa mainittuihin toimintalinjoihin liittyvä innovointi.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin toimintalinjoihin liittyvillä toimilla on pyrittävä liitteessä II mainittujen mahdollisten vaikutusten kaltaisiin vaikutuksiin. Tällaisten toimien ja niiden mahdollisten vaikutusten ohjeellinen luettelo on kyseisessä liitteessä.

Tässä kohdassa tarkoitettuihin toimiin liittyvät tarkistetut maaseudun kehittämisohjelmat on toimitettava komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2009.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimien liitteessä I vahvistettuja tuki-intensiteettejä voidaan korottaa 10 prosenttiyksiköllä 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen.

3.   Kunkin maaseudun kehittämisohjelman on 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen sisällettävä myös seuraavat:

a)

luettelo toimista ja 16 artiklan c alakohdassa tarkoitetut tiedot tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista erityisistä toimista;

b)

taulukko, jossa vahvistetaan yhteisön kokonaisrahoitusosuus 1 päivästä tammikuuta 201031 päivään joulukuuta 2013 tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista toimista.

4.   Asetuksen (EY) N:o 73/2009 2 artiklan g alakohdassa määriteltyjen uusien jäsenvaltioiden osalta 1 ja 3 kohdan johdantolauseessa tarkoitettu alkamispäivämäärä on 1. tammikuuta 2013, 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ajanjakso on 1. tammikuuta 2013–31. joulukuuta 2013, ja 1 kohdassa tarkoitettujen tarkistettujen maaseudun kehittämisohjelmien toimituspäivä on 30. kesäkuuta 2012.

5.   Edellä 1, 3 ja 4 kohtaa ei sovelleta Bulgariaan eikä Romaniaan.”

4)

Lisätään 17 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Määriä, jotka saadaan 69 artiklan 5 a kohdan mukaisesta tukien pakollisesta mukauttamisesta, ei oteta huomioon maaseuturahaston kokonaisrahoituksessa, josta myönnettävä toimintalinjakohtainen yhteisön vähimmäisrahoitusosuus lasketaan tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.”

5)

Korvataan 20 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

siirtymäkauden toimenpiteet, jotka koskevat

(i)

rakenneuudistuksen kohteena olevien osittaisten omavaraistilojen tukemista (Bulgarian, Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Romanian, Slovenian ja Slovakian osalta),

(ii)

tuottajaryhmien perustamisen tukemista (Bulgarian, Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Romanian, Slovenian ja Slovakian osalta),

(iii)

yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksesta johtuvan rakenneuudistuksen, mukaan lukien toiminnan monipuolistaminen maatalouden ulkopuolelle, kohteena olevien tilojen tukemista”.

6)

Lisätään 29 artiklan 1 kohtaan virke seuraavasti:

”Yhteistyöhön osallistuu vähintään kaksi toimijaa, joista vähintään yksi on joko alkutuottaja tai kuuluu jalostusteollisuuteen.”

7)

Lisätään 4 alajaksoon ”Siirtymätoimenpiteitä koskevat vaatimukset” artikla seuraavasti:

”35 a artikla

Yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksesta johtuvan rakenneuudistuksen kohteena olevat tilat

1.   Yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksesta johtuvan rakenneuudistuksen, mukaan lukien toiminnan monipuolistaminen maatalouden ulkopuolelle, kohteena oleville maatiloille tarkoitettua 20 artiklan d alakohdan i alakohdassa säädettyä tukea myönnetään viljelijöille, joiden suoria tukia vähennetään asetuksen (EY) N:o 1782/2003 mukaisesti vuodesta 2010 alkaen yli 25 prosentilla verrattuna vuoteen 2009 ja jotka esittävät elinkeinosuunnitelman.

2.   Toiminnan edistymistä suhteessa 1 kohdassa tarkoitettuun elinkeinosuunnitelmaan on arvioitava 12 kuukauden kuluttua.

3.   Tuki myönnetään alenevana kiinteämääräisenä tukena ainoastaan vuosina 2011, 2012 ja 2013. Tuen enimmäismäärä vahvistetaan liitteessä, ja se ei saa missään tapauksessa ylittää 50:ä prosenttia asetuksen (EY) N:o 1782/2003 mukaisesti vähennettyjen suorien tukien määrästä vuoteen 2009 verrattuna”.

8)

Lisätään 39 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltiot voivat lopettaa kyseiset sitoumukset ilman että asianomaisen tuensaajan tarvitsee palauttaa jo saatua tukea edellyttäen, että:

a)

asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukainen tuki on vastikään asetettu saataville, minkä yhteydessä sovellettavien sääntöjen aikaansaamat maailmanlaajuiset maatalouden ympäristövaikutukset vastaavat lakkautetun maatalouden ympäristötoimen vaikutuksia,

b)

kyseinen tuki ei ole taloudellisesti kannattamattomampaa asianomaiselle tuensaajalle,

c)

asianomaiselle tuensaajalle tiedotetaan tästä mahdollisuudesta ajankohtana, jolloin hän tekee sitoumuksensa.”

9)

Lisätään 4 alajaksoon ”Vaatimusten noudattaminen” artikla seuraavasti:

”50 a artikla

Pääasialliset vaatimukset

1.   Tukia 36 artiklan a alakohdan i–v alakohdan ja 36 artiklan b alakohdan i, iv, ja v alakohdan mukaisesti saavan tuensaajan on noudatettava koko maatilalla asetuksen (EY) N:o 73/2009 5 ja 6 artiklassa ja liitteissä II ja III lueteltuja lakisääteisiä hoitovaatimuksia ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua velvollisuutta noudattaa lakisääteisiä hoitovaatimuksia ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia ei sovelleta maatalouden ulkopuoliseen toimintaan maatilalla eikä muilla kuin maatalouteen käytettävillä alueilla, joille ei ole haettu tukea tämän asetuksen 36 artiklan b alakohdan i, iv ja v alakohdan mukaisesti.

2.   Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on toimitettava tuensaajalle esimerkiksi sähköisiä välineitä käyttäen luettelo lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista, joita viljelijän on noudatettava.”

10)

Korvataan 51 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos lakisääteisiä hoitovaatimuksia sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia ei noudateta milloin tahansa tiettynä kalenterivuotena, jäljempänä ’asiaankuuluvana kalenterivuotena’, ja tämä noudattamatta jättäminen johtuu suoraan sen tuensaajan toiminnasta tai laiminlyönnistä, joka jätti tukihakemuksen 36 artiklan a alakohdan i–v alakohdan ja 36 artiklan b alakohdan i, iv, ja v alakohdan mukaisesti asiaankuuluvana kalenterivuotena, kyseiselle tuensaajalle myönnettyä tai myönnettävää tuen kokonaismäärää asiaankuuluvana kalenterivuotena vähennetään tai se evätään 4 kohdassa tarkoitettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua vähennystä tai epäämistä sovelletaan myös, jos lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevia vähimmäisvaatimuksia ei noudateta milloin tahansa asiaankuuluvana kalenterivuotena ja tämä noudattamatta jättäminen johtuu suoraan sen tuensaajan toiminnasta tai laiminlyönnistä, joka jätti tukihakemuksen 36 artiklan a alakohdan iv alakohdan mukaisesti.

Ensimmäistä ja toista alakohtaa sovelletaan myös, kun kyseinen noudattamatta jättäminen johtuu suoraan sen henkilön toiminnasta tai laiminlyönnistä, jolle tai jolta maatalousmaa siirrettiin.

Tässä kohdassa ’siirtämisellä’ tarkoitetaan minkä tahansa tyyppistä toimea, jolla maatalousmaa lakkaa olemasta siirtäjän käytössä.

Poiketen siitä, mitä edellisessä alakohdassa säädetään, jos toimintaan tai laiminlyöntiin suoraan syyllistynyt henkilö on myös jättänyt kyseisenä kalenterivuotena tukihakemuksen, vähennystä tai epäämistä sovelletaan kyseiselle henkilölle myönnetyn tai myönnettävän tuen kokonaismääriin.”

11)

Korvataan 51 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuen vähennystä tai epäämistä ei sovelleta niihin vaatimuksiin, joiden täyttämiseen on myönnetty lisäaikaa 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti, myönnetyn lisäajan kuluessa.

Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, ja 4 kohdassa tarkoitetuissa yksityiskohtaisissa säännöissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta tuen vähennystä tai epäämistä, jonka määrä on korkeintaan 100 euroa tuensaajaa ja kalenterivuotta kohti.

Jos jäsenvaltio päättää käyttää toisessa alakohdassa tarkoitettua vaihtoehtoa, toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava seuraavana vuonna tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuensaaja korjaa havaitun noudattamatta jättämisen. Havainnot ja velvoite ryhtyä toimiin tilanteen korjaamiseksi on annettava tiedoksi tuensaajalle.”

12)

Muutetaan 51 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

korvataan toisen alakohdan c alakohdassa oleva päivämäärä ”1 päivästä tammikuuta 2011” päivämäärällä ”1 päivästä tammikuuta 2013”;

b)

korvataan kolmannen alakohdan c alakohdassa oleva päivämäärä ”1 päivästä tammikuuta 2014” päivämäärällä ”1 päivästä tammikuuta 2016”.

13)

Korvataan 51 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Tuen vähennystä tai epäämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 90 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Tässä yhteydessä otetaan huomioon noudattamatta jättämisen havaittu vakavuus, laajuus, jatkuvuus ja toistuminen sekä seuraavat perusteet:

a)

Laiminlyönnin osalta vähennysprosentti on korkeintaan 5 prosenttia ja toistuvan noudattamatta jättämisen osalta korkeintaan 15 prosenttia.

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta vähennystä, jos noudattamatta jättämistä on sen vakavuuden, laajuuden ja keston vuoksi pidettävä vähäisenä. Jos noudattamatta jättäminen aiheuttaa välittömän vaaran kansanterveydelle tai eläinten terveydelle, sitä ei kuitenkaan saa pitää vähäisenä.

Jos tuensaaja ei ole ryhtynyt välittömiin toimiin havaitun noudattamatta jättämisen korjaamiseksi, toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotka voidaan tapauksen mukaan rajoittaa hallinnolliseen tarkastukseen, sen varmistamiseksi, että tuensaaja korjaa havaitun noudattamatta jättämisen. Havaittu vähäinen noudattamatta jättäminen ja velvoite ryhtyä toimiin tilanteen korjaamiseksi on annettava tiedoksi tuensaajalle.

b)

Jos kyseessä on tahallinen noudattamatta jättäminen, vähennysprosentti on periaatteessa vähintään 20 prosenttia ja voi ulottua jättämiseen kokonaan yhden tai usean tukiohjelman ulkopuolelle ja sitä voidaan soveltaa yhtenä tai useana kalenterivuotena.

c)

Joka tapauksessa vähennystä tai epäämistä koskevat kokonaismäärät yhtenä kalenterivuotena saavat olla korkeintaan 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määrä.”

14)

Lisätään 69 artiklaan kohdat seuraavasti:

”5 a.   Jäsenvaltioiden on käytettävä asetuksen (EY) N:o 73/2009 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan mukaisen tukien pakollisen mukauttamisen soveltamisesta saatavia määriä sekä vuodesta 2011 alkaen 136 artiklan mukaisesti saatavia määriä vastaava määrä yksinomaisesti 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivänä joulukuuta 2015 välisenä aikana yhteisön tukena nykyisiin maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyviin, tämän asetuksen 16 a artiklassa tarkoitettuihin toimiin.

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 2 artiklan g alakohdassa määriteltyjen uusien jäsenvaltioiden osalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu ajanjakso on 1. tammikuuta 2013 — 31. joulukuuta 2015.

Kahta ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta Bulgariaan eikä Romaniaan.

5 b.   Jos ohjelmaa päätettäessä tämän artiklan 5 a kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden tosiasiallinen määrä on pienempi kuin tämän artiklan 5 a kohdassa tarkoitettu määrä, jäsenvaltion on korvattava erotus Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon siihen määrään asti, jolla muihin kuin 16 a artiklassa tarkoitettuihin toimiin käytettävissä olleet kokonaismäärärahat ylittyivät.

5 c.   Tämän artiklan 5 a kohdassa tarkoitettuja määriä ei oteta huomioon asetuksen (EY) N:o 1290/2005 25 artiklaa sovellettaessa.”

15)

Lisätään 70 artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Rajoittamatta 3 kohdassa vahvistettujen enimmäismäärien soveltamista maaseuturahaston osuutta voidaan nostaa 9 prosenttiin lähentymisalueilla ja 75 prosenttiin muilla kuin lähentymisalueilla tämän asetuksen 16 a artiklassa tarkoitettujen toimien osalta asetuksen (EY) N:o 73/2009 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan mukaisen tukien pakollisen mukauttamisen soveltamisesta saataviin määriin sekä vuodesta 2011 alkaen 136 artiklan mukaisesti saataviin määriin asti.”

16)

Korvataan 78 artiklan f alakohta seuraavasti:

”f)

sen on tutkittava kaikki merkittävät ehdotukset maaseudun kehittämisohjelmien muuttamiseksi ja annettava niille hyväksyntänsä.”

17)

Korvataan 88 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Perustamissopimuksen 87, 88 ja 89 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta jäsenvaltioiden tämän asetuksen nojalla ja mukaisesti maksamaan ja perustamissopimuksen 36 artiklan soveltamisalaan kuuluvaan tukeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 89 artiklan soveltamista.”

18)

Korvataan ilmaus ”liite” ilmauksella ”liite I” liitteen otsikossa ja seuraavissa artikloissa: 22 artiklan 2 kohta, 23 artiklan 6 kohta, 24 artiklan 2 kohta, 26 artiklan 2 kohta, 27 artiklan 3 kohta, 28 artiklan 2 kohta, 31 artiklan 2 kohta, 32 artiklan 2 kohta, 33 artikla, 34 artiklan 3 kohta, 35 artiklan 2 kohta, 37 artiklan 3 kohta, 38 artiklan 2 kohta, 39 artiklan 4 kohta, 40 artiklan 3 kohta, 43 artiklan 4 kohta, 44 artiklan 4 kohta, 45 artiklan 3 kohta, 46 artikla, 47 artiklan 2 kohta, 88 artiklan 2 kohta, 88 artiklan 4 kohta ja 88 artiklan 6 kohta.

19)

Muutetaan liite seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäisen rivin kolmannessa sarakkeessa oleva 22 artiklan 2 kohdan mukainen euromääräinen aloitustuki seuraavasti:

”70 000”;

b)

Lisätään tuottajaryhmille 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti myönnettävää tukea koskevan yhdennentoista rivin jälkeen rivi seuraavasti:

”35 a (3)

Tuen enimmäismäärä yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksesta johtuvaa rakenneuudistusta varten

 

Tilaa kohti

4 500

3 000

1 500

Vuonna 2011

Vuonna 2012

Vuonna 2013”

c)

Korvataan alaviite ”*” seuraavasti:

”*

Aloitustuki voidaan antaa yhtenäisenä palkkiona, jonka enimmäismäärä on 40 000 euroa, tai korkotukena, jonka pääomitettu arvo voi olla enintään 40 000 euroa. Jos molemmat tukimuodot yhdistetään, tuen enimmäismäärä voi olla 70 000 euroa.”

d)

Korvataan alaviite ”****” seuraavasti:

”****

Näitä määriä voidaan korottaa 16 a artiklassa tarkoitettujen toimien osalta ja muissa poikkeustapauksissa ottaen huomioon maaseudun kehittämisohjelmissa perusteltavat erityisolosuhteet.”

20)

Lisätään uusi liite, jonka teksti on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009 lukuun ottamatta 1 artiklan 10, 11 ja 13 kohtaa, joita sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä tammikuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. GANDALOVIČ


(1)  Lausunto annettu 19. marraskuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 23. lokakuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Lausunto annettu muun kuin pakollisen kuulemisen johdosta.

(3)  Lausunto annettu 8. lokakuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Lausunto annettu muun kuin pakollisen kuulemisen johdosta.

(4)  Hyväksytty neuvoston päätöksellä 2002/358/EY (EYVL L 130, 15.5.2002, s. 1).

(5)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.

(6)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(7)  EUVL L 55, 25.2.2006, s. 20.

(8)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 16.

(9)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1.

(10)  EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.”


LIITE

”LIITE II

Ohjeellinen luettelo 16 a artiklassa tarkoitettuihin toimintalinjoihin liittyvistä toimista ja mahdollisista vaikutuksista

Toimintalinja: Ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen rajoittaminen

Toimien tyypit

Artiklat ja toimenpiteet

Mahdolliset vaikutukset

Typpilannoitteiden käytön tehostaminen (esim. käytön vähentäminen, laitteet, täsmämaatalous), lannanvarastoinnin parantaminen

26 artikla: maatilojen nykyaikaistaminen

39 artikla: maatalouden ympäristötuet

Metaanin (CH4) ja typpioksidin (N2O) päästöjen väheneminen

Energiatehokkuuden parantaminen (esim. sellaisten rakennusmateriaalien käyttö, jotka pienentävät lämpöhävikkiä)

26 artikla: maatilojen nykyaikaistaminen

28 artikla: maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen

29 artikla: yhteistyö uusien tuotteiden, prosessien ja teknologioiden kehittämiseksi

Hiilidioksidipäästöjen (CO2) väheneminen energiaa säästämällä

Ennaltaehkäisevät järjestelyt sään ääri-ilmiöiden haittavaikutuksilta suojautumiseksi (esim. verkot raekuurojen varalta)

26 artikla: maatilojen nykyaikaistaminen

Sään ääri-ilmiöiden haittavaikutusten väheneminen maataloustuotannossa

Maanhoitokäytännöt (esim. maanmuokkaus, kerääjäkasvit, monipuolinen viljelykierto)

39 artikla: maatalouden ympäristötuet

Typpioksidin (N2O) väheneminen, hiilen sitoutuminen,

mukautuminen ilmastonmuutoksen maaperävaikutuksiin

Maankäytön muutokset (esim. viljelymaan muuttaminen laitumiksi, pysyvä kesannointi)

39 artikla: maatalouden ympäristötuet

41 artikla: tuottamattomat investoinnit

Typpioksidin (N2O) väheneminen, hiilen sitoutuminen

Kotieläintuotannon laajaperäistäminen (esim. eläintiheyden alentaminen ja nurmiviljely)

39 artikla: maatalouden ympäristötuet

Metaanin (CH4) ja typpioksidin (N2O) väheneminen

Metsitys, peltometsätalousjärjestelmien käyttöönotto

43 ja 45 artikla: maatalousmaan ja muun kuin maatalousmaan ensimmäinen metsitys

44 artikla: peltometsätalousjärjestelmien ensimmäinen käyttöönotto maatalousmaalla

Typpioksidin (N2O) väheneminen, hiilen sitoutuminen

Tulvien ehkäisy ja hallinta (esim. hankkeet rannikkoalueen ja sisämaan tulvilta suojautumiseksi)

20 artikla: luonnonkatastrofin vahingoittamien maatalouden tuotantomahdollisuuksien palauttaminen ja aiheellisten ennalta ehkäisevien toimien käyttöönotto

Ilmastonmuutokseen yhteydessä olevien sään ääri-ilmiöiden haittavaikutusten väheneminen maataloustuotannossa

Koulutus ja maatalouden neuvontapalveluiden käyttö ilmastonmuutokseen liittyen

21 artikla: ammattikoulutus ja tiedotustoimet

24 artikla: neuvontapalveluiden käyttö

58 artikla: koulutus ja tiedotus

Koulutuksen ja neuvonnan tarjoaminen viljelijöille kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja ilmastonmuutokseen mukautumiseksi

Ennalta ehkäisevät toimet metsäpalojen ja ilmastoon yhteydessä olevien luonnonkatastrofien torjumiseksi

48 artikla: metsänhoitomahdollisuuksien palauttaminen ja ennalta ehkäisevien toimien käyttöönotto

Hiilen sitoutuminen metsiin ja hiilidioksidipäästöjen (CO2) välttäminen, metsiin kohdistuvien ilmastonmuutoksen haittavaikutusten väheneminen

Siirtyminen kestävämpiin metsäpuustotyyppeihin

47 artikla: metsäympäristö

49 artikla: tuottamattomat investoinnit

Metsiin kohdistuvien ilmastonmuutoksen haittavaikutusten väheneminen

Toimintalinja: Uusiutuvat energialähteet

Toimien tyypit

Artiklat ja toimenpiteet

Mahdolliset vaikutukset

Biokaasun tuotanto käyttäen orgaanista jätettä (tila- ja paikallistuotanto)

26 artikla: maatilojen nykyaikaistaminen

53 artikla: taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle

Fossiilisen polttoaineen korvaaminen, metaanin (CH4) väheneminen

Monivuotiset energiakasvit (lyhytkiertoinen energiapuu ja ruoho)

26 artikla: maatilojen nykyaikaistaminen

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen, hiilen sitoutuminen; typpioksidin (N2O) väheneminen

Maatalouden/metsätalouden tuottaman biomassan jalostaminen uusiutuvaksi energiaksi

26 artikla: maatilojen nykyaikaistaminen

28 artikla: maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen

29 artikla: yhteistyö uusien tuotteiden, prosessien ja teknologioiden kehittämiseksi maataloudessa, elintarvikealalla ja metsätaloudessa

53 artikla: taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle

54 artikla: tuki yritysten perustamiseen ja kehittämiseen

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen

Biomassaa ja muita uusiutuvia energialähteitä (aurinko- ja tuulivoima, maalämpö) käyttävät uusiutuviin energialähteisiin perustuvat laitokset/infrastruktuuri

53 artikla: taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle

54 artikla: tuki yritysten perustamiseen ja kehittämiseen

56 artikla: maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut

30 artikla: maa- ja metsätalouden kehittämiseen ja mukauttamiseen liittyvä infrastruktuuri

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen

Uusiutuvaa energiaa koskeva tiedottaminen ja tiedonlevitys

21 artikla: ammattikoulutus ja tiedotustoimet

58 artikla: koulutus ja tiedotus

Tietoisuuden ja tietämyksen lisääntyminen ja näin välillisesti uusiutuvaan energiaan liittyvien muiden toimien tehokkuuden lisääntyminen

Toimintalinja: Vesihuolto

Toimien tyypit

Artiklat ja toimenpiteet

Mahdolliset vaikutukset

Vettä säästävät tekniikat (esim. tehokkaat kastelujärjestelmät)

Veden varastointi (myös ylijäämäalueilla)

Vettä säästävät tuotantotekniikat (esim. mukautetut kasvinviljelymallit)

26 artikla: maatilojen nykyaikaistaminen

30 artikla: infrastruktuuri

28 artikla: maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen

39 artikla: maatalouden ympäristötuet

Veden käytön tehostuminen ja veden varastointivalmiuksien paraneminen

Kosteikkojen kunnostaminen

Maatalousmaan muuttaminen soiksi

41 artikla: tuottamattomat investoinnit

39 artikla: maatalouden ympäristötuet

38 artikla: Natura 2000 -tuet

Arvokkaiden vesialueiden säilyminen, veden laadun suojelu ja paraneminen

Maatalousmaan metsittäminen/muuttaminen peltometsätalousjärjestelmiksi

43 ja 45 artikla: maatalousmaan ja muun kuin maatalousmaan ensimmäinen metsitys

Veden laadun paraneminen ja suojelu

Jätevedenkäsittelyjärjestelmät maatiloilla, jalostuksessa ja kaupan pitämisessä

26 artikla: maatilojen nykyaikaistaminen

28 artikla: maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen

Veden käytön tehostuminen

Osaksi luonnontilassa olevien vesialueiden kehittäminen

Luonnonpenkereiden luominen

Jokien mutkittelu

39 artikla: maatalouden ympäristötuet

57 artikla: maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen

Arvokkaiden vesialueiden säilyminen, veden laadun suojelu ja paraneminen

Maanhoitokäytännöt (esim. kerääjäkasvit) luonnonmukainen maatalous, viljelymaan muuttaminen pysyviksi laitumiksi

39 artikla: maatalouden ympäristötuet

Eri yhdisteiden, myös fosforin, vesiin kulkeutumisen vähenemisen edistäminen

Vesienhoitoon liittyvä tiedotus ja tiedonlevitys

21 artikla: ammattikoulutus ja tiedotustoimet

58 artikla: koulutus ja tiedotus

Tietoisuuden ja tietämyksen lisääntyminen ja näin välillisesti vesienhoitoon liittyvien muiden toimien tehokkuuden lisääntyminen

Toimintalinja: Biologinen monimuotoisuus

Toimien tyypit

Artiklat ja toimenpiteet

Mahdolliset vaikutukset

Lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön kieltäminen luonnonarvoltaan merkittävällä maatalousmaalla

Laajaperäiset kotieläintuotannon muodot

Integroitu ja luonnonmukainen tuotanto

39 artikla: maatalouden ympäristötuet

Runsaslajisten kasvillisuustyyppien säilyminen, niittyjen suojelu ja säilyminen

Monivuotiset piennar- ja rantakaistaleet ja biopedit

Natura 2000 -hoitosuunnitelmien perustaminen

Biotooppien/elinympäristöjen rakentaminen ja hoito Natura 2000 -alueilla ja niiden ulkopuolella

Maankäytön muutokset (laajaperäinen nurmiviljely, viljelymaan muuttaminen pysyviksi laitumiksi, jatkuva kesannointi)

Luonnonarvoltaan merkittävien monivuotisten kasvien hoito

Hedelmätarhojen perustaminen ja säilyttäminen

38 ja 46 artikla: Natura 2000 -tuet

39 artikla: maatalouden ympäristötuet

41 artikla: tuottamattomat investoinnit

47 artikla: metsätalouden ympäristötuet

57 artikla: maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen

Lintujen ja muiden luonnonvaraisten eläinten suojelu sekä luontotyyppiverkoston paraneminen, haitallisten aineiden pääsyn väheneminen viereisiin elinympäristöihin; luonnonvaraisen suojellun kasviston ja eläimistön säilyminen

Geneettisen monimuotoisuuden säilyttäminen

39 artikla: maatalouden ympäristötuet

Geneettisen monimuotoisuuden säilyminen

Biologiseen monimuotoisuuteen liittyvä tiedotus ja tiedonlevitys

21 artikla: ammattikoulutus ja tiedotustoimet

58 artikla: koulutus ja tiedotus

Tietoisuuden ja tietämyksen lisääntyminen ja näin välillisesti biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien muiden toimien tehokkuuden lisääntyminen

Toimintalinja: maitoalan rakenneuudistuksen liitännäistoimenpiteet

Toimien tyypit

Artiklat ja toimenpiteet

Mahdolliset vaikutukset

Maitotuotteiden tuotantoon liittyvä investointituki

26 artikla: maatilojen nykyaikaistaminen

Maitoalan kilpailukyvyn parantaminen

Parannukset maitotuotteiden jalostuksessa ja kaupan pitämisessä

28 artikla: maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen

Maitoalan kilpailukyvyn parantaminen

Maitoalan innovaatiot

29 artikla: Yhteistyö uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi

Maitoalan kilpailukyvyn parantaminen

Nurmipalkkiot ja laajaperäinen karjankasvatus, maitotuotteiden luonnonmukainen tuotanto, pysyvät kesannointipalkkiot epäsuotuisilla alueilla, laidunpalkkiot

39 artikla: Maatalouden ympäristötuet

Maitoalan myönteisten ympäristövaikutusten tehostaminen

Toimintalinja: 16 a artiklan 1 kohdan a, b, c ja d alakohdan mukaisia toimintalinjoja koskevat innovatiiviset toimintatavat

Innovatiiviset toimet ilmastonmuutosta koskevien lievennys- ja sopeutumistoimenpiteiden käsittelemiseksi

29 artikla: Yhteistyö uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja maatalouden sopeuttaminen ilmastonmuutokseen

Innovatiiviset toimet uusiutuvien energianlähteiden kehittämisen tukemiseksi

29 artikla: Yhteistyö uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Innovatiiviset toimet vesihuollon tehostamiseksi

29 artikla: Yhteistyö uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi

Vedenkäytön tehostaminen ja veden laadun parantaminen

Innovatiiviset toimet biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen tukemiseksi

29 artikla: Yhteistyö uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi

Biologisen monimuotoisuuden katoamisen pysäyttäminen”


Top