Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1261

Komission asetus (EY) N:o 1261/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008 , tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EY) 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 2 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 338, 17.12.2008, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 259 - 262

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1261/oj

17.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1261/2008,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2008,

tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EY) 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 2 osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyt kansainväliset tilinpäätösstandardit ja tulkinnat, jotka olivat voimassa 15 päivänä lokakuuta 2008, hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1126/2008 (2).

(2)

IASB (International Accounting Standards Board) julkaisi 17 päivänä tammikuuta 2008 muutoksia kansainväliseen tilinpäätösstandardiin IFRS 2 Osakeperusteiset maksut, jäljempänä ’muutos IFRS 2:een’. Muutoksella IFRS 2:een selvennetään, mitä ovat oikeuden syntymisehdot, kuinka lopullista oikeutta synnyttämättömät ehdot kirjataan ja kuinka yhteisön tai vastapuolen tekemät osakeperusteisia maksuja koskevien järjestelyjen peruutukset kirjataan.

(3)

Tilinpäätöskysymysten asiantuntijakomitean (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) teknisen asiantuntijaryhmän (Technical Expert Group, TEG) kuulemisessa vahvistettiin, että muutokset IFRS 2:een ovat asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa hyväksymiselle asetettujen teknisten edellytysten mukaiset. Tilinpäätösstandardeja koskevien lausuntojen tarkasteluryhmä arvioi EFRAGin antaman hyväksymislausunnon tilinpäätösstandardeja koskevien lausuntojen tarkasteluryhmän perustamisesta tietojen antamiseksi komissiolle EFRAGin (European Financial Reporting Advisory Group) lausuntojen puolueettomuudesta ja tasapuolisuudesta 14 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/505/EY (3) mukaisesti ja esitti näkemyksenään Euroopan komissiolle, että lausunto on tasapuolinen ja puolueeton.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1126/2008 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilinpäätöskysymysten sääntelykomitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1126/2008 liite Kansainväliset tilinpäätösstandardit IFRS 2 Osakeperusteiset maksut tämän asetuksen liitteessä olevan Muutos kansainväliseen tilinpäätösstandardiin IFRS 2 Osakeperusteiset maksut, jäljempänä ’muutos IFRS 2:een’, mukaisesti.

2 artikla

Yritysten on sovellettava tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuja muutoksia IFRS 2:een viimeistään sen ensimmäisen tilikauden alusta, joka alkaa 31 päivän joulukuuta 2008 jälkeen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 199, 21.7.2006, s. 33.


LIITE

KANSAINVÄLISET TILINPÄÄTÖSSTANDARDIT

IFRS 2

”Muutos IFRS 2:een Osakeperusteiset maksut”

Kopiointi sallitaan Euroopan talousalueella. Kaikki olemassa olevat oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida yksityiskäyttöön tai muuhun kohtuulliseen käyttöön. Lisätietoja on saatavissa IASB:sta internetosoitteessa www.iasb.org

MUUTOKSET IFRS 2:EEN

Osakeperusteiset maksut

Tässä asiakirjassa esitetään muutoksia IFRS 2:een Osakeperusteiset maksut. Näillä muutoksella viedään päätökseen ehdotukset, jotka sisältyvät helmikuussa 2006 julkaistuun luonnokseen IFRS 2:een ehdotetuista muutoksista Vesting Conditions and Cancellations.

Yhteisöjen on sovellettava näitä muutoksia kaikkiin IFRS 2:n soveltamisalaan kuuluviin osakeperusteisiin maksuihin 1.1.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua.

LOPULLISTA OIKEUTTA SYNNYTTÄMÄTTÖMÄT EHDOT

Standardiin lisätään kappaleen 21 jälkeen seuraavanlainen otsikko ja kappale 21A.

Lopullista oikeutta synnyttämättömien ehtojen käsittely

21A

Vastaavasti yhteisön on otettava huomioon kaikki lopullista oikeutta synnyttämättömät ehdot myönnettyjen oman pääoman ehtoisten instrumenttien käypää arvoa arvioitaessa. Näin ollen, jos kyseessä ovat lopullista oikeutta synnyttämättömin ehdoin myönnetyt oman pääoman ehtoiset instrumentit, yhteisön on kirjattava kaikki tavarat ja palvelut, jotka on vastaanotettu kaikki muut kuin markkinaperusteiset oikeuden syntymisehdot täyttävältä vastapuolelta (esimerkiksi työsuoritus henkilöltä, joka pysyy palveluksessa määrätyn ajan), riippumatta siitä, täyttyvätkö kyseiset lopullista oikeutta synnyttämättömät ehdot.

PERUUTUKSET

Standardin kappaletta 28 muutetaan seuraavasti:

28

Jos myönnetyt oman pääoman ehtoiset instrumentit peruutetaan tai toteutetaan oikeuden syntymisajanjakson kuluessa (muulla tavalla kuin että myönnetyt instrumentit peruutetaan menetettyinä, kun oikeuden syntymisehdot eivät täyty)…

Standardin kappaletta 28 (b) muutetaan seuraavasti:

28

(b)

… Tällainen ylimenevä osa on kirjattava kuluksi. Kuitenkin jos osakeperusteista maksua koskevaan järjestelyyn on sisältynyt vieraan pääoman komponentteja, yhteisön on määritettävä kyseisen velan käypä arvo uudelleen peruutus- tai toteuttamispäivänä. Vieraan pääoman komponentin suorittamiseksi mahdollisesti suoritetut maksut on käsiteltävä velan kuoletuksena.

Standardiin lisätään seuraavanlainen kappale 28A kappaleen 28 jälkeen.

28A

Jos yhteisö tai vastapuoli saa valita, täyttääkö se lopullista oikeutta synnyttämättömän ehdon, yhteisön on käsiteltävä peruutuksena sellaista tilannetta, että yhteisö tai vastapuoli ei pysty täyttämään kyseistä lopullista oikeutta synnyttämätöntä ehtoa oikeuden syntymisajanjakson kuluessa.

VOIMAANTULO

Standardiin lisätään seuraavanlainen kappale 62:

62

Yhteisön on sovellettava seuraavia muutoksia takautuvasti 1.1.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla:

(a)

kappaleeseen 21A sisältyvät vaatimukset lopullista oikeutta synnyttämättömien ehtojen käsittelystä;

(b)

liitteeseen A sisältyvät termien ”syntyä oikeus” ja ”oikeuden syntymisehdot” muuttuneet määritelmät;

(c)

kappaleisiin 28 ja 28A sisältyvät peruutuksia koskevat muutokset.

Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa näitä muutoksia aikaisemmin kuin 1.1.2009 alkavalla kaudella, tästä on annettava tieto.

MÄÄRITELMÄT

Liitteessä A muutetaan termien ”syntyä oikeus” ja ”oikeuden syntymisehdot” määritelmiä seuraavasti:

”syntyä oikeus

Tulla oikeutetuksi. Osakeperusteisia maksuja koskevan järjestelyn mukaisesti vastapuolelle syntyvä oikeus saada käteisvaroja, muita varoja tai yhteisön oman pääoman ehtoisia instrumentteja, syntyy lopullisesti, kun vastapuolen oikeus ei enää riipu minkään oikeuden syntymisehdon täyttymisestä.

oikeuden syntymisehdot

Ehdot, jotka määräävät, saako yhteisö palvelut, jotka oikeuttavat vastapuolen saamaan käteisvaroja, muita varoja tai yhteisön oman pääoman ehtoisia instrumentteja osakeperusteisia maksuja koskevan järjestelyn mukaisesti. Oikeuden syntymisehdot ovat joko palvelun suorittamista koskevia ehtoja tai tulokseen perustuvia ehtoja. Palvelun suorittamista koskevat ehdot edellyttävät, että vastapuolen on oltava palveluksessa tietty aika. Tulokseen perustuvat ehdot edellyttävät, että vastapuolen on oltava palveluksessa tietty aika ja saavutettava tietyt tulostavoitteet (kuten yhteisön voiton tietyn suuruinen kasvu tietyn ajanjakson kuluessa). Tulokseen perustuvaan ehtoon voi sisältyä markkinaperusteinen ehto.”


Top