EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0629

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 629/2006, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006 , sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 114, 27.4.2006, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 227 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 227 - 234
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 241 - 248

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/629/oj

27.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 629/2006,

annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006,

sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 42 ja 308 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta oikeuksien yhdenmukaistamisen ja menettelyiden yksinkertaistamisen osalta (ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti) 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 631/2004 (3) tultua voimaan on yksinkertaistettu sairauden perusteella annettavien luontoisetuuksien saamiseksi tarvittavia menettelyjä oleskeltaessa tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. Olisi asianmukaista laajentaa yksinkertaistetut menettelyt koskemaan asetuksiin (ETY) N:o 1408/71 (4) ja (ETY) N:o 574/72 (5) sisältyviä säännöksiä työtapaturmien ja ammattitautien perusteella myönnettävistä etuuksista.

(2)

Jotta otettaisiin huomioon eräiden jäsenvaltioiden lainsäädännön muutokset ja etenkin ne, jotka on tehty uusien jäsenvaltioiden lainsäädäntöön liittymisneuvottelujen päättymisen jälkeen, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteitä on mukautettava.

(3)

Asetukset (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(4)

Oikeusvarmuuden turvaamiseksi ja asianomaisten henkilöiden perusteltujen odotusten suojaamiseksi on säädettävä, että tietyt asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteen III muutokset tulevat voimaan takautuvasti 1 päivästä toukokuuta 2004.

(5)

Perustamissopimuksessa ei ole sen 308 artiklassa määrätyn toimivallan lisäksi muita määräyksiä muiden henkilöiden kuin palkattujen työntekijöiden sosiaaliturvaan liittyvien asianmukaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvittavista valtuuksista,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteet I, II, II a, III, IV ja VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 574/72 seuraavasti:

1)

Poistetaan 60 artiklan 5 ja 6 kohta.

2)

Korvataan 62 artikla seuraavasti:

”62 artikla

Luontoisetuudet oleskeltaessa muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa

1.   Saadakseen luontoisetuuksia asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti palkatun työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan on toimitettava hoidon tarjoajalle toimivaltaisen laitoksen antama asiakirja, jossa todistetaan, että hänellä on oikeus luontoisetuuksiin. Asiakirja on laadittava 2 artiklan mukaisesti. Jos asianomainen henkilö ei pysty toimittamaan kyseistä asiakirjaa, hänen on otettava yhteyttä oleskelupaikan laitokseen, joka pyytää toimivaltaiselta laitokselta asiakirjan, jossa todistetaan, että kyseisellä henkilöllä on oikeus luontoisetuuksiin.

Toimivaltaisen laitoksen etuusoikeutta varten asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti kussakin yksittäisessä tapauksessa antama asiakirja sitoo hoidon tarjoajaa samalla tavoin kuin kansallinen näyttö oleskelupaikan laitoksessa vakuutettujen henkilöiden oikeuksista.

2.   Täytäntöönpanoasetuksen 60 artiklan 9 kohtaa sovelletaan tarvittavin muutoksin.”.

3)

Korvataan 63 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Täytäntöönpanoasetuksen 60 artiklan 9 kohtaa sovelletaan tarvittavin muutoksin.”.

4)

Korvataan 66 artiklan 1 kohdassa oleva ilmaisu ”20 ja 21 artiklassa” ilmaisulla ”21 artiklassa”.

5)

Korvataan 93 artiklan 1 kohdassa ilmaisu , ”22 a ja 22 b artiklan” ilmaisulla ”ja 22 a artiklan” ja ilmaisu, ”34 a tai 34 b artiklan” ilmaisulla ”tai 34 a artiklan”.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liitteessä olevan 5 kohdan a alakohdan ii–ix alakohtaa sekä 5 kohdan b alakohdan ii ja iv alakohtaa sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 5 päivänä huhtikuuta 2006.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. WINKLER


(1)  EUVL C 24, 31.1.2006, s. 25.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. marraskuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 10. maaliskuuta 2006.

(3)  EUVL L 100, 6.4.2004, s. 1.

(4)  EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 647/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 1).

(5)  EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 207/2006 (EUVL L 36, 8.2.2006, s. 3).


LIITE

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteet seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä I olevassa II jaksossa kohta ”V. SLOVAKIA” seuraavasti:

”V. SLOVAKIA

Määrättäessä oikeudesta luontoisetuuksiin asetuksen III osaston 1 luvun säännösten nojalla ’perheenjäsenellä’ tarkoitetaan puolisoa ja/tai huollettavana olevaa lasta siten kuin lapsilisää koskevassa laissa on määritelty.”.

2)

Korvataan liitteessä II olevassa I jaksossa kohta ”H. RANSKA” seuraavasti:

”H. RANSKA

1.

Käsityö-, teollisuuden tai kaupan alalla työskentelevien tai vapaita ammatteja harjoittavien itsenäisten ammatinharjoittajien lisäetuusjärjestelmät, vapaita ammatteja harjoittavien itsenäisten ammatinharjoittajien vanhuusvakuutuksen lisäetuusjärjestelmät, jotka kattavat työkyvyttömyyden tai kuoleman, sekä lääkärien ja muun hoitohenkilöstön vanhuusvakuutuksen lisäetuusjärjestelmät, joista on säädetty sosiaaliturvalain (Code de la sécurité sociale) L. 615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 ja L.723-14 artiklassa.

2.

Maatalouslain (Code rural) L.727-1 artiklassa tarkoitetut maatalousalan itsenäisten ammatinharjoittajien sairaus- ja äitiysvakuutuksen lisäjärjestelmät.”.

3)

Muutetaan liitteessä II oleva II jakso seuraavasti:

a)

Korvataan kohta ”E. VIRO” seuraavasti:

”E. VIRO

a)

Synnytysavustus

b)

Adoptioavustus.”.

b)

Korvataan kohta ”L. LATVIA” seuraavasti:

”L. LATVIA

a)

Syntymälisä

b)

Adoptioavustus.”.

c)

Korvataan kohta ”S. PUOLA” seuraavasti:

”S. PUOLA

Syntymälisä (28 päivänä marraskuuta 2003 annettu laki perhe-etuuksista).”.

4)

Muutetaan liite II a seuraavasti:

a)

Korvataan kohdassa ”D. SAKSA” oleva maininta ”Ei mitään” seuraavasti:

”Työnhakijoiden perusturvaan liittyvät toimeentuloetuudet, ellei henkilö ole oikeutettu kyseisten etuuksien väliaikaiseen lisäosaan työttömyysetuuden jälkeen (sosiaaliturvalain toisen osan 24 artiklan 1 kohta).”.

b)

Korvataan kohta ”L. LATVIA” seuraavasti:

”L. LATVIA

a)

Valtion sosiaaliturvaetuus (1 päivänä tammikuuta 2003 annettu laki valtion sosiaalietuuksista)

b)

Avustus liikuntarajoitteisten vammaisten kuljetuksista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi (1 päivänä tammikuuta 2003 annettu laki valtion sosiaalietuuksista).”.

c)

Korvataan kohta ”S. PUOLA” seuraavasti:

”S. PUOLA

Sosiaalieläke (27 päivänä kesäkuuta 2003 annettu laki sosiaalieläkkeestä).”.

d)

Korvataan kohta ”V. SLOVAKIA” seuraavasti:

”V. SLOVAKIA

Ainoana tulolähteenä olevien eläkkeiden tarkistukset, jotka on tehty ennen 1 päivää tammikuuta 2004.”.

5)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Muutetaan A osa seuraavasti:

i)

Poistetaan seuraavat kohdat:

Kohta 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296 ja 297.

ii)

Muutetaan seuraavat numeroinnit:

 

kohdan BELGIA–SAKSA numero ”3” muutetaan numeroksi ”1”,

 

kohdan TŠEKIN TASAVALTA–SAKSA numero ”26” muutetaan numeroksi ”2”,

 

kohdan TŠEKIN TASAVALTA–KYPROS numero ”33” muutetaan numeroksi ”3”,

 

kohdan TŠEKIN TASAVALTA–LUXEMBURG numero ”36” muutetaan numeroksi ”4”,

 

kohdan TŠEKIN TASAVALTA–ITÄVALTA numero ”40” muutetaan numeroksi ”5”,

 

kohdan TŠEKIN TASAVALTA–SLOVAKIA numero ”44” muutetaan numeroksi ”6”,

 

kohdan TANSKA–SUOMI numero ”67” muutetaan numeroksi ”7”,

 

kohdan TANSKA–RUOTSI numero ”68” muutetaan numeroksi ”8”,

 

kohdan SAKSA–KREIKKA numero ”71” muutetaan numeroksi ”9”,

 

kohdan SAKSA–ESPANJA numero ”72” muutetaan numeroksi ”10”,

 

kohdan SAKSA–RANSKA numero ”73” muutetaan numeroksi ”11”,

 

kohdan SAKSA–LUXEMBURG numero ”79” muutetaan numeroksi ”12”,

 

kohdan SAKSA–UNKARI numero ”80” muutetaan numeroksi ”13”,

 

kohdan SAKSA–ALANKOMAAT numero ”82” muutetaan numeroksi ”14”,

 

kohdan SAKSA–ITÄVALTA numero ”83” muutetaan numeroksi ”15”,

 

kohdan SAKSA–PUOLA numero ”84” muutetaan numeroksi ”16”,

 

kohdan SAKSA–SLOVENIA numero ”86” muutetaan numeroksi ”17”,

 

kohdan SAKSA–SLOVAKIA numero ”87” muutetaan numeroksi ”18”,

 

kohdan SAKSA–YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA numero ”90” muutetaan numeroksi ”19”,

 

kohdan ESPANJA–PORTUGALI numero ”142” muutetaan numeroksi ”20”,

 

kohdan IRLANTI–YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA numero ”180” muutetaan numeroksi ”21”,

 

kohdan ITALIA–SLOVENIA numero ”191” muutetaan numeroksi ”22”,

 

kohdan LUXEMBURG–SLOVAKIA numero ”242” muutetaan numeroksi ”23”,

 

kohdan UNKARI–ITÄVALTA numero ”248” muutetaan numeroksi ”24”,

 

kohdan UNKARI–SLOVENIA numero ”251” muutetaan numeroksi ”25”,

 

kohdan ALANKOMAAT–PORTUGALI numero ”267” muutetaan numeroksi ”26”,

 

kohdan ITÄVALTA–PUOLA numero ”273” muutetaan numeroksi ”27”,

 

kohdan ITÄVALTA–SLOVENIA numero ”275” muutetaan numeroksi ”28”,

 

kohdan ITÄVALTA–SLOVAKIA numero ”276” muutetaan numeroksi ”29”,

 

kohdan PORTUGALI–YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA numero ”290” muutetaan numeroksi ”30”,

 

kohdan SUOMI–RUOTSI numero ”298” muutetaan numeroksi ”31”..

iii)

Korvataan kohdassa ”2. TŠEKIN TASAVALTA–SAKSA” oleva ilmaisu ”Ei sopimusta” seuraavasti:

”Sosiaaliturvasta 27 päivänä heinäkuuta 2001 tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta;

Sosiaaliturvasta 27 päivänä heinäkuuta 2001 tehtyyn sopimukseen liitetyn päätöspöytäkirjan 14 kohta.”.

iv)

Korvataan kohdassa ”3. TŠEKIN TASAVALTA–KYPROS” oleva ilmaisu ”Ei mitään” seuraavasti:

”Sosiaaliturvasta 19 päivänä tammikuuta 1999 tehdyn sopimuksen 32 artiklan 4 kohta.”.

v)

Korvataan kohdassa ”4. TŠEKIN TASAVALTA–LUXEMBURG” oleva ilmaisu ”Ei mitään” seuraavasti:

”17 päivänä marraskuuta 2000 tehdyn sopimuksen 52 artiklan 8 kohta.”.

vi)

Korvataan kohta ”6. TŠEKIN TASAVALTA–SLOVAKIA” seuraavasti:

”6. TŠEKIN TASAVALTA–SLOVAKIA

Sosiaaliturvasta 29 päivänä lokakuuta 1992 tehdyn sopimuksen 12, 20 ja 33 artikla.”.

vii)

Korvataan kohdassa ”18. SAKSA–SLOVAKIA” oleva ilmaisu ”Ei sopimusta” seuraavasti:

”12 päivänä syyskuuta 2002 tehdyn sopimuksen 29 artiklan 1 kohdan 2 ja 3 alakohta 12 päivänä syyskuuta 2002 tehtyyn sopimukseen liitetyn päätöspöytäkirjan 9 kohta.”.

viii)

Korvataan kohdassa ”23. LUXEMBURG–SLOVAKIA” oleva ilmaisu ”Ei sopimusta” seuraavasti:

”Sosiaaliturvasta 23 päivänä toukokuuta 2002 tehdyn sopimuksen 50 artiklan 5 kohta.”.

ix)

Korvataan kohdassa ”29. ITÄVALTA–SLOVAKIA” oleva ilmaisu ”Ei sopimusta” seuraavasti:

”Sosiaaliturvasta 21 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn sopimuksen 34 artiklan 3 kohta.”.

b)

Muutetaan B osa seuraavasti:

i)

Poistetaan seuraavat kohdat:

Kohta 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296 ja 297.

ii)

Muutetaan seuraavat numeroinnit seuraavasti:

 

kohdan TŠEKIN TASAVALTA–KYPROS numero ”33” muutetaan numeroksi ”1”,

 

kohdan TŠEKIN TASAVALTA–ITÄVALTA numero ”40” muutetaan numeroksi ”2”,

 

kohdan SAKSA–UNKARI numero ”80” muutetaan numeroksi ”3”,

 

kohdan SAKSA–SLOVENIA numero ”86” muutetaan numeroksi ”4”,

 

kohdan ITALIA–SLOVENIA numero ”191” muutetaan numeroksi ”5”,

 

kohdan UNKARI–ITÄVALTA numero ”248” muutetaan numeroksi ”6”,

 

kohdan UNKARI–SLOVENIA numero ”251” muutetaan numeroksi ”7”,

 

kohdan ITÄVALTA–PUOLA numero ”273” muutetaan numeroksi ”8”,

 

kohdan ITÄVALTA–SLOVENIA numero ”275” muutetaan numeroksi ”9”,

 

kohdan ITÄVALTA–SLOVAKIA numero ”276” muutetaan numeroksi ”10”..

iii)

Korvataan kohdassa ”1. TŠEKIN TASAVALTA–KYPROS” oleva ilmaisu ”Ei mitään” seuraavasti:

”Sosiaaliturvasta 19 päivänä tammikuuta 1999 tehdyn sopimuksen 32 artiklan 4 kohta.”.

iv)

Korvataan kohdassa ”10. ITÄVALTA–SLOVAKIA” oleva ilmaisu ”Ei sopimusta” seuraavasti:

”Sosiaaliturvasta 21 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn sopimuksen 34 artiklan 3 kohta.”.

6)

Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)

Muutetaan A jakso seuraavasti:

i)

Korvataan kohdassa ”B. TŠEKIN TASAVALTA” ilmaisu ”Ei mitään” seuraavasti:

”Täysi työkyvyttömyyseläke henkilöille, joiden täysi työkyvyttömyys ilmeni ennen 18. ikävuotta ja jotka eivät ole olleet vakuutettuina vaadittua aikaa (eläkevakuutuslain N:o 155/1995 Kok. 42 pykälä).”.

ii)

Korvataan kohdassa ”X. RUOTSI” ilmaisu ”Ei mitään” seuraavasti:

”Lainsäädäntö, joka koskee pitkäaikaisesta työkyvyttömyydestä johtuvia ansioperusteisia etuuksia (yleisestä vakuutuksesta annetun lain (1962:381) 8 luku, sellaisena kuin se on muutettuna)”.

b)

Muutetaan C jakso seuraavasti:

i)

Korvataan kohta ”B. TŠEKIN TASAVALTA” seuraavasti:

”B. TŠEKIN TASAVALTA

Työkyvyttömyyseläkkeet (täysimääräiset ja osittaiset) ja perhe-eläkkeet (lesken- ja orvoneläkkeet) siinä tapauksessa, että niitä ei johdeta vanhuuseläkkeestä, johon kuollut henkilö olisi kuolinhetkellään ollut oikeutettu.”.

ii)

Korvataan kohdassa ”E. VIRO” oleva ilmaisu ”Ei mitään” seuraavasti:

”Kaikki työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkehakemukset, joiden osalta

vakuutuskaudet Virossa ovat täyttyneet 31 päivään joulukuuta 1998 mennessä,

Viron lainsäädännön mukaisesti maksettu hakijan henkilökohtainen rekisteröity sosiaalivero on asianomaisena vakuutusvuotena vähintään keskimääräisen sosiaaliveron suuruinen.”.

c)

Korvataan D jakson 2 kohdan g alakohta seuraavasti:

”g)

Slovakian työkyvyttömyyseläkkeet sekä niistä johdetut perhe-eläkkeet;”.

7)

Muutetaan liitteessä VI oleva kohta ”Q. ALANKOMAAT” seuraavasti:

a)

Korvataan 4 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Jos a alakohtaa sovellettaessa asianomaisella henkilöllä on oikeus Alankomaiden työkyvyttömyysetuuteen, etuus määräytyy asetuksen 46 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti:

i)

työkyvyttömyysvakuutuslain (WAO) säännösten mukaisesti, jos henkilö viimeksi ennen työkyvyttömyyden ilmenemistä työskenteli asetuksen 1 artiklan a alakohdan mukaisena palkattuna työntekijänä;

ii)

itsenäisten ammatinharjoittajien työkyvyttömyysvakuutusta koskevan lain (WAZ) säännösten mukaisesti, jos henkilö viimeksi ennen työkyvyttömyyden ilmenemistä työskenteli muuna kuin asetuksen 1 artiklan a alakohdan mukaisena palkattuna työntekijänä.”.

b)

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.

Henkilön, jota pidetään vuoden 1964 tuloverolain tarkoittamassa mielessä työntekijänä ja joka on tämän vuoksi vakuutettu kansallisessa vakuutusjärjestelmässä, katsotaan asetuksen II osaston säännöksiä sovellettaessa työskentelevän palkattuna työntekijänä.”.


Top