Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0104

Neuvoston direktiivi 2006/104/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006 , tiettyjen direktiivien mukauttamisesta maatalouden alalla (eläinlääkintä- ja kasvinsuojelulainsäädäntö) Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

OJ L 363, 20.12.2006, p. 352–367 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 722–768 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 71 - 86
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 71 - 86
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 031 P. 181 - 196

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/104/oj

20.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 363/352


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/104/EY,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2006,

tiettyjen direktiivien mukauttamisesta maatalouden alalla (eläinlääkintä- ja kasvinsuojelulainsäädäntö) Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

1)

Liittymisasiakirjan 56 artiklan mukaan jos toimielinten antamia säädöksiä, joiden voimassaolo jatkuu yli 1 päivän tammikuuta 2007, on liittymisen johdosta mukautettava eikä tarvittavista mukautuksista määrätä liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, tarvittavat säädökset antaa neuvosto, paitsi jos alkuperäisen säädöksen on antanut komissio.

2)

Liittymissopimuksen laatineen konferenssin päätösasiakirjassa ilmoitettiin, että korkeat sopimuspuolet olivat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja kehotettiin neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina unionin lainsäädännön kehityksen ottamiseksi huomioon.

3)

Direktiivit 64/432/ETY (2), 90/426/ETY (3), 90/539/ETY (4), 91/68/ETY (5), 91/496/ETY (6), 91/414/ETY (7), 92/35/ETY (8), 92/40/ETY (9), 92/66/ETY (10), 92/119/ETY (11), 93/53/ETY (12), 95/70/EY (13), 96/23/EY (14), 97/78/EY (15), 2000/75/EY (16), 2001/89/EY (17), 2002/60/EY (18), 2003/85/EY (19) ja 2003/99/EY (20) olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivit 64/432/ETY, 90/426/ETY, 90/539/ETY, 91/68/ETY, 91/496/ETY, 91/414/ETY, 92/35/ETY, 92/40/ETY, 92/66/ETY, 92/119/ETY, 93/53/ETY, 95/70/EY, 96/23/EY, 97/78/EY, 2000/75/EY, 2001/89/EY, 2002/60/EY, 2003/85/EY ja 2003/99/EY liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään sinä päivänä, jona Bulgaria ja Romania liittyvät Euroopan unioniin. Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset sekä niiden ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EUVL L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EYVL L 121, 29.7.1964, s. 1977.

(3)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42.

(4)  EYVL L 303, 31.10.1990, s. 6.

(5)  EYVL L 46, 19.2.1991 s. 19.

(6)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56.

(7)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(8)  EYVL L 157, 10.6.1992, s. 19.

(9)  EYVL L 167, 22.6.1992, s. 1.

(10)  EYVL L 260, 5.9.1992, s. 1.

(11)  EYVL L 62, 15.3.1993, s. 69.

(12)  EYVL L 175, 19.7.1993, s. 23.

(13)  EYVL L 332, 30.12.1995, s. 33.

(14)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

(15)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(16)  EYVL L 327, 22.12.2000, s. 74.

(17)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5.

(18)  EYVL L 192, 20.7.2002, s. 27.

(19)  EUVLL 306, 22.11.2003, s. 1.

(20)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 31.


LIITE

MAATALOUS

ELÄINLÄÄKINTÄÄ JA KASVINSUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

I   ELÄINLÄÄKINTÄÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

1.

31964 L 0432: Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa (EYVL P 121, 29.7.1964, s. 1977), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna ja saatettuna ajan tasalle seuraavalla:

31997 L 0012: neuvoston direktiivi 97/12/EY, annettu 17.3.1997 (EYVL L 109, 25.4.1997, s. 1)

ja myöhemmin muutettuna seuraavilla:

31998 L 0046: neuvoston direktiivi 98/46/EY, annettu 24.6.1998 (EYVL L 198, 15.7.1998, s. 22)

32000 D 0504: komission päätös 2000/504/EY, tehty 25.7.2000 (EYVL L 201, 9.8.2000, s. 6)

32000 L 0015: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/15/EY, annettu 10.4.2000 (EYVL L 105, 3.5.2000, s. 34)

32000 L 0020: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/20/EY, annettu 16.5.2000 (EYVL L 163, 4.7.2000, s. 35)

32001 D 0298: komission päätös 2001/298/EY, tehty 30.3.2001 (EYVL L 102, 12.4.2001, s. 63)

32002 R 0535: komission asetus (EY) N:o 535/2002, annettu 21.3.2002 (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 22)

32002 R 1226: komission asetus (EY) N:o 1226/2002, annettu 8.7.2002 (EYVL L 179, 9.7.2002, s. 13)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32004 R 0021: neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, annettu 17.12.2003 (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8)

32005 R 0001: neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, annettu 22.12.2004 (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1)

a)

Lisätään 2 artiklan p kohtaan seuraava:

”—

:

Bulgaria

:

област

:

Romania

:

judeţ”;

b)

Lisätään liitteessä B olevaan 4.2 kohtaan seuraava:

”26.   Bulgaria

Институт за контрол на ветеринарномедицински продукти, ул. ’Шосе Банкя’ № 7, София 1331

(Institute for Control of Veterinary Medicinal Products, 7, Shousse Bankia Str., 1331 Sofia);

27.   Romania

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, Strada Dudului nr. 37, sector 6, codul 060603, Bucureşti.”;

c)

Lisätään liitteessä C olevaan 4.2 kohtaan Belgiaa ja Tšekin tasavaltaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”BULGARIA

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’, Национална референтна лаборатория ’Бруцелоза по животните’, бул. ’Пенчо Славейков’ 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute” Prof. Dr. Georgi Pavlov”, National Reference Laboratory for Brucellosis, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)”

ja Portugalia ja Sloveniaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”ROMANIA

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”

d)

Lisätään liitteessä D olevan II luvun A kohdan 2 kohtaan seuraava:

”z)

:

Bulgaria

:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, ’Проф. д-р Георги Павлов’, бул. ’Пенчо Славейков’ 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia);

aa)

:

Romania

:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

2.

31990 L 0426: Neuvoston direktiivi 90/426/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31990 L 0425: neuvoston direktiivi 90/425/ETY, annettu 26.6.1990 (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29)

31991 L 0496: neuvoston direktiivi 91/496/ETY, annettu 15.7.1991 (EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56)

31992 D 0130: komission päätös 92/130/ETY, tehty 13.2.1992 (EYVL L 47, 22.2.1992, s. 26)

31992 L 0036: neuvoston direktiivi 92/36/ETY, annettu 29.4.1992 (EYVL L 157, 10.6.1992, s. 28)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

32001 D 0298: komission päätös 2001/298/EY, tehty 30.3.2001 (EYVL L 102, 12.4.2001, s. 63)

32002 D 0160: komission päätös 2002/160/EY, tehty 21.2.2002 (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 37)

32003 R 0806: neuvoston asetus (EY) N:o 806/2003, annettu 14.4.2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32004 L 0068: neuvoston direktiivi 2004/68/EY, annettu 26.4.2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 320)

Lisätään liitteessä C olevaan alaviitteeseen c seuraava:

”Bulgariassa

:

’ветеринарен инспектор’;

Romaniassa

:

’medic veterinar autorizat’.”

3.

31990 L 0539: Neuvoston direktiivi 90/539/ETY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (EYVL L 303, 31.10.1990, s. 6), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31991 L 0494: neuvoston direktiivi 91/494/ETY, annettu 26.6.1991 (EYVL L 268, 24.9.1991, s. 35)

31991 L 0496: neuvoston direktiivi 91/496/ETY, annettu 15.7.1991 (EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56)

31992 D 0369: komission päätös 92/369/ETY, tehty 24.6.1992 (EYVL L 195, 14.7.1992, s. 25)

31992 L 0065: neuvoston direktiivi 92/65/EY, annettu 13.7.1992 (EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54)

31993 L 0120: neuvoston direktiivi 93/120/EY, annettu 22.12.1993 (EYVL L 340, 31.12.1993, s. 35)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31999 L 0090: neuvoston direktiivi 1999/90/EY, annettu 15.11.1999 (EYVL L 300, 23.11.1999, s. 19)

32000 D 0505: komission päätös 2000/505/EY, tehty 25.7.2000 (EYVL L 201, 9.8.2000, s. 8)

32001 D 0867: komission päätös 2001/867/EY, tehty 3.12.2001 (EYVL L 323, 7.12.2001, s. 29)

32003 R 0806: neuvoston asetus (EY) N:o 806/2003, annettu 14.4.2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevaan 1 kohtaan seuraava:

”Bulgaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’, Национална референтна лаборатория ’Нюкясълска болест и Инфлуенца А по птиците’, бул. ’Пенчо Славейков’ 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’, National Reference Laboratory for Newcastle Disease and Avian Influenza A, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)

Romania

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

4.

31991 L 0068: Neuvoston direktiivi 91/68/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa (EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31994 D 0164: komission päätös 94/164/EY, tehty 18.2.1994 (EYVL L 74, 17.3.1994, s. 42)

11994 N: Itävallan, Ruotsin ja Suomen liittymisasiakirja (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31994 D 0953: komission päätös 94/953/EY, tehty 20.12.1994 (EYVL L 371, 31.12.1994, s. 14)

32001 D 0298: komission päätös 2001/298/EY, tehty 30.3.2001 (EYVL L 102, 12.4.2001, s. 63)

32001 L 0010: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/10/EY, annettu 22.5.2001 (EYVL L 147, 31.5.2001, s. 41)

32002 D 0261: komission päätös 2002/261/EY, tehty 25.3.2002 (EYVL L 91, 6.4.2002, s. 31)

32003 R 0806: komission asetus (EY) N:o 806/2003, annettu 14.4.2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)

32003 L 0050: neuvoston direktiivi 2003/50/EY, annettu 11.6.2003 (EUVL L 169, 8.7.2003, s. 51)

32003 D 0708: komission päätös 2003/708/EY, tehty 7.10.2003 (EUVL L 258, 10.10.2003, s. 11)

32004 D 0554: komission päätös 2004/554/EY, tehty 9.7.2004 (EUVL L 248, 22.7.2004, s. 1)

32005 D 0932: komission päätös 2005/932/EY, tehty 21.12.2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 68)

Lisätään 2 artiklan b alakohdan 14 kohtaan seuraava:

”—

:

Bulgaria

:

област

:

Romania

:

judeţ”.

5.

31991 L 0496: Neuvoston direktiivi 91/496/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta (EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31991 L 0628: neuvoston direktiivi 91/628/ETY, annettu 19.11.1991 (EYVL L 340, 11.12.1991, s. 17)

31992 D 0438: neuvoston päätös 92/438/ETY, tehty 13.7.1992 (EYVL L 243, 25.8.1992, s. 27)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31994 D 0957: komission päätös 94/957/EY, tehty 28.12.1994 (EYVL L 371, 31.12.1994, s. 19)

31994 D 0970: komission päätös 94/970/EY, tehty 28.12.1994 (EYVL L 371, 31.12.1994, s. 41)

31995 D 0157: komission päätös 95/157/EY, tehty 21.4.1995 (EYVL L 103, 6.5.1995, s. 40)

31996 L 0043: neuvoston direktiivi 96/43/EY, annettu 26.6.1996 (EYVL L 162, 1.7.1996, s. 1)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Poistetaan 17 b artikla.

6.

31992 L 0035: Neuvoston direktiivi 92/35/ETY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1992, afrikkalaisen hevosruton valvontasäännöistä ja torjuntatoimenpiteistä (EYVL L 157, 10.6.1992, p. 19), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

32003 R 0806: neuvoston asetus (EY) N:o 806/2003, annettu 14.4.2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevaan A kohtaan seuraava:

”Bulgaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’, Национална референтна лаборатория ’Африканска чума по конете’, бул. ’Пенчо Славейков’ 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’, National Reference Laboratory for African Horse Sickness, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)

Romania

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

7.

31992 L 0040: Neuvoston direktiivi 92/40/ETY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1992, yhteisön toimenpiteistä avian-influenssan torjumiseksi (EYVL L 167, 22.6.1992, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

32003 R 0806: neuvoston asetus (EY) N:o 806/2003, annettu 14.4.2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteeseen IV seuraava:

”Bulgaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’, Национална референтна лаборатория ’Нюкясълска болест и Инфлуенца А по птиците’, бул. ’Пенчо Славейков’ 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’, National Reference Laboratory for Newcastle Disease and Avian Influenza A, 15 Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia,)

Romania

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

8.

31992 L 0066: Neuvoston direktiivi 92/66/ETY, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön toimenpiteistä Newcastlen taudin torjumiseksi (EYVL L 260, 5.9.1992, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

32003 R 0806: neuvoston asetus (EY) N:o 806/2003, annettu 14.4.2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteeseen IV seuraava:

”Bulgaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’, Национална референтна лаборатория за нюкясълска болест по птиците и инфлуенца А по птиците, бул. ’Пенчо Славейков’ 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’, National Reference Laboratory for Newcastle Disease and Avian Influenza A, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)

Romania

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

9.

31992 L 0119: Neuvoston direktiivi 92/119/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön yleisistä toimenpiteistä tiettyjen eläintautien torjumiseksi sekä swine vesicular -tautiin liittyvistä erityistoimenpiteistä (EYVL L 62, 15.3.1993, s. 69), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

32002 L 0060: neuvoston direktiivi 2002/60/EY, annettu 27.6.2002 (EYVL L 192, 20.7.2002, s. 27)

32003 R 0806: neuvoston asetus (EY) N:o 806/2003, annettu 14.4.2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä II olevaan 5 kohtaan seuraava:

”Bulgaria

:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’, Национална референтна лаборатория ’Шап и везикулозна болест по свинете’, бул. ’Пенчо Славейков’ 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)

Romania

:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

10.

31993 L 0053: Neuvoston direktiivi 93/53/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1993, yhteisön vähimmäistoimenpiteistä tiettyjen kalatautien torjumiseksi (EYVL L 175, 19.7.1993, s. 23), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

32000 L 0027: neuvoston direktiivi 2000/27/EY, annettu 2.5.2000 (EYVL L 114, 13.5.2000, s. 28)

32001 D 0288: komission päätös 2001/288/EY, tehty 3.4.2001 (EYVL L 99, 10.4.2001, s. 11)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteeseen A Belgiaa ja Tšekin tasavaltaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”Bulgaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’, Национална референтна лаборатория ’Болести по рибите и морските мекотели’

бул. ’Пенчо Славейков’ 15

София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’, National Reference Laboratory for Fish Diseases and Molluscs

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)”;

ja Portugalia ja Sloveniaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”Romania

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63

sector 5

codul 050557, Bucureşti”.

11.

31995 L 0070: Neuvoston direktiivi 95/70/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, yhteisön vähimmäistoimista simpukoiden tiettyjen sairauksien torjumiseksi (EYVL L 332, 30.12.1995, s. 33), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32001 D 0293: komission päätös 2001/293/EY, tehty 30.3.2001 (EYVL L 100, 11.4.2001, s. 30)

32003 D 0083: komission päätös 2003/83/EY, tehty 5.2.2003 (EUVL L 32, 7.2.2003, s. 13)

32003 R 0806: neuvoston asetus (EY) N:o 806/2003, annettu 14.4.2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteeseen C seuraava:

”Bulgaria

:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’

Национална референтна лаборатория ’Болести по рибите и морските мекотели’

бул. ’Пенчо Славейков’ 15

София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’

National Reference Laboratory for Fish Diseases and Molluscs

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)

Romania

:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5,

codul 050557, Bucureşti”.

12.

31996 L 0023: Neuvoston direktiivi 96/23/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta (EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32003 R 0806: neuvoston asetus (EY) N:o 806/2003, annettu 14.4.2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32004 R 0882: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29.4.2004 (EUVL L 191, 30.4.2004, s. 1)

Lisätään 8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Bulgarian ja Romanian on ilmoitettava ensimmäisen kerran 31 päivään maaliskuuta 2008 mennessä komissiolle jäämien ja aineiden tutkimussuunnitelmien ja valvontatoimiensa tulokset.”.

13.

31997 L 0078: Neuvoston direktiivi 97/78/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista (EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32004 R 0882: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29.4.2004 (EUVL L 191, 30.4.2004, s. 1)

a)

Poistetaan 21 artiklan 4 kohta.

b)

Korvataan liite I seuraavasti:

”LIITE I

1 ARTIKLASSA TARKOITETUT ALUEET

1

Belgian kuningaskunnan alue

2.

Bulgarian tasavallan alue

3.

Tšekin tasavallan alue

4.

Tanskan kuningaskunnan alue Färsaaria ja Grönlantia lukuun ottamatta

5.

Saksan liittotasavallan alue

6.

Viron tasavallan alue

7.

Helleenien tasavallan alue

8.

Espanjan kuningaskunnan alue Ceutaa ja Melillaa lukuun ottamatta

9.

Ranskan tasavallan alue

10.

Irlannin alue

11.

Italian tasavallan alue

12.

Kyproksen tasavallan alue

13.

Latvian tasavallan alue

14.

Liettuan tasavallan alue

15.

Luxemburgin suurherttuakunnan alue

16.

Unkarin tasavallan alue

17.

Maltan tasavallan alue

18.

Alankomaiden kuningaskunnan alue Euroopassa

19.

Itävallan tasavallan alue

20.

Puolan tasavallan alue

21.

Portugalin tasavallan alue

22.

Romanian alue

23.

Slovenian tasavallan alue

24.

Slovakian tasavallan alue

25.

Suomen tasavallan alue

26.

Ruotsin kuningaskunnan alue

27.

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan alue.”.

14.

32000 L 0075: Neuvoston direktiivi 2000/75/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2000, lampaan bluetongue-taudin torjunta- ja hävittämistoimenpiteitä koskevista erityissäännöksistä (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 74), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

a)

Korvataan liitteessä I olevan A kohdan otsikko seuraavasti:

b)

Lisätään liitteessä I olevaan A kohtaan Belgiaa ja Tšekin tasavaltaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”Bulgaria

:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’

Национална референтна лаборатория ’Син език по преживните’

бул. ’Пенчо Славейков’ 15

София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute

’Prof. Dr. Georgi Pavlov’

National Reference Laboratory for Blue Tongue

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)”

ja Portugalia ja Sloveniaa koskevien kohtien väliin:

”Romania

:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5

codul 050557, Bucureşti”

15.

32001 L 0089: Neuvoston direktiivi 2001/89/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi (EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä III olevaan 1 kohtaan Belgiaa ja Tšekin tasavaltaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”Bulgaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт’Проф. д-р Георги Павлов’, Национална референтна лаборатория’Класическа и африканска чума свине’, бул. ’Пенчо Славейков’ 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’, National Reference Laboratory for Classical Swine Fever and African Swine Fever, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)”

ja Portugalia ja Sloveniaa koskevien kohtien väliin:

”Romania

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

16.

32002 L 0060: Neuvoston direktiivi 2002/60/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, erityissäännöksistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja direktiivin 92/119/ETY muuttamisesta Teschenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton osalta (EYVL L 192, 20.7.2002, s. 27), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteeseen IV Belgiaa ja Tšekin tasavaltaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”Bulgaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’

Национална референтна лаборатория ’Класическа и африканска чума свине’

бул. ’Пенчо Славейков’ 15

София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’

National Reference Laboratory for Classical Swine Fever and African Swine Fever

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)”

ja Portugalia ja Sloveniaa koskevien kohtien väliin:

”Romania

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5

codul 050557, Bucureşti”

17.

32003 L 0085: Neuvoston direktiivi 2003/85/EY, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi, direktiivin 85/511/EY sekä päätösten 89/531/ETY ja 91/665/ETY kumoamisesta ja direktiivin 92/46/ETY muuttamisesta (EUVL L 306, 22.11.2003, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32005 D 0615: komission päätös 2005/615/EY, tehty 16.8.2005 (EUVL L 213, 18.8.2005, s. 14)

Lisätään liitteessä XI olevaan A osaan Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Bulgaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт” Проф. д-р Георги Павлов”, Национална референтна лаборатория” Шап и везикулозна болест по свинете”

(National Diagnostic Veterinary Research Institute” Prof. Dr. Georgi Pavlov”, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bulgaria”

ja Itävaltaa koskevan kohdan jälkeen:

”Romania

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Romania”

18.

32003 L 0099: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/99/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta, neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 92/117/ETY kumoamisesta (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 31)

Korvataan 9 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jokaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle vuosittain toukokuun loppuun mennessä ja Bulgarian ja Romanian osalta ensimmäisen kerran vuoden 2008 toukokuun loppuun mennessä zoonoosien, niiden aiheuttajien ja mikrobilääkeresistenssin suuntauksista ja lähteistä kertomus, joka kattaa edellisen vuoden aikana 4, 7 ja 8 artiklan mukaisesti kerätyt tiedot. Kertomukset ja niiden mahdolliset yhteenvedot on pidettävä julkisesti saatavilla.”.

II.   KASVINSUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

31991 L 0414: Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31993 L 0071: komission direktiivi 93/71/ETY, annettu 27.7.1993 (EYVL L 221, 31.8.1993, s. 27)

31194 L 0037: komission direktiivi 94/37/EY, annettu 22.7.1994 (EYVL L 194, 29.7.1994, s. 65)

31994 L 0043: neuvoston direktiivi 94/43/EY, annettu 27.7.1994 (EYVL L 227, 1.9.1994, s. 31)

31994 L 0079: komission direktiivi 94/79/EY, annettu 21.12.1994 (EYVL L 354, 31.12.1994, s. 16)

31995 L 0035: komission direktiivi 95/35/EY, annettu 14.7.1995 (EYVL L 172, 22.7.1995, s. 6)

31995 L 0036: komission direktiivi 95/36/EY, annettu 14.7.1995 (EYVL L 172, 22.7.1995, s. 8)

31996 L 0012: komission direktiivi 96/12/EY, annettu 8.3.1996 (EYVL L 65, 15.3.1996, s. 20)

31996 L 0046: komission direktiivi 96/46/EY, annettu 16.7.1996 (EYVL L 214, 23.8.1996, s. 18)

31996 L 0068: komission direktiivi 96/68/EY, annettu 21.10.1996 (EYVL L 277, 30.10.1996, s. 25)

31997 L 0057: neuvoston direktiivi 97/57/EY, annettu 22.9.1997 (EYVL L 265, 27.9.1997, s. 87)

31997 L 0073: komission direktiivi 97/73/EY, annettu 15.12.1997 (EYVL L 353, 24.12.1997, s. 26)

31998 L 0047: komission direktiivi 98/47/EY, annettu 25.6.1998 (EYVL L 191, 7.7.1998, s. 50)

31999 L 0001: komission direktiivi 1999/1/EY, annettu 21.1.1999 (EYVL L 21, 28.1.1999, s. 21)

31999 L 0073: komission direktiivi 1999/73/EY, annettu 19.7.1999 (EYVL L 206, 5.8.1999, s. 16)

31999 L 0080: komission direktiivi 1999/80/EY, annettu 28.7.1999 (EYVL L 210, 10.8.1999, s. 13)

32000 L 0010: komission direktiivi 2000/10/EY, annettu 1.3.2000 (EYVL L 57, 2.3.2000, s. 28)

32000 L 0049: komission direktiivi 2000/49/EY, annettu 26.7.2000 (EYVL L 197, 3.8.2000, s. 32)

32000 L 0050: komission direktiivi 2000/50/EY, annettu 26.7.2000 (EYVL L 198, 4.8.2000, s. 39)

32000 L 0066: komission direktiivi 2000/66/EY, annettu 23.10.2000 (EYVL L 276, 28.10.2000, s. 35)

32000 L 0067: komission direktiivi 2000/67/EY, annettu 23.10.2000 (EYVL L 276, 28.10.2000, s. 38)

32000 L 0068: komission direktiivi 2000/68/EY, annettu 23.10.2000 (EYVL L 276, 28.10.2000, s. 41)

32000 L 0080: komission direktiivi 2000/80/EY, annettu 4.12.2000 (EYVL L 309, 9.12.2000, s. 14)

32001 L 0021: komission direktiivi 2001/21/EY, annettu 5.3.2001 (EYVL L 69, 10.3.2001, s. 17)

32001 L 0028: komission direktiivi 2001/28/EY, annettu 20.4.2001 (EYVL L 113, 24.4.2001, s. 5)

32001 L 0036: komission direktiivi 2001/36/EY, annettu 16.5.2001 (EYVL L 164, 20.6.2001, s. 1)

32001 L 0047: komission direktiivi 2001/47/EY, annettu 25.6.2001 (EYVL L 175, 28.6.2001, s. 21)

32001 L 0049: komission direktiivi 2001/49/EY, annettu 28.6.2001 (EYVL L 176, 29.6.2001, s. 61)

32001 L 0087: komission direktiivi 2001/87/EY, annettu 12.10.2001 (EYVL L 276, 19.10.2001, s. 17)

32001 L 0099: komission direktiivi 2001/99/EY, annettu 20.11.2001 (EYVL L 304, 21.11.2001, s. 14)

32001 L 0103: komission direktiivi 2001/103/EY, annettu 28.11.2001 (EYVL L 313, 30.11.2001, s. 37)

32002 L 0018: komission direktiivi 2002/18/EY, annettu 22.2.2002 (EYVL L 55, 26.2.2002, s. 29)

32002 L 0037: komission direktiivi 2002/37/EY, annettu 3.5.2002 (EYVL L 117, 4.5.2002, s. 10)

32002 L 0048: komission direktiivi 2002/48/EY, annettu 30.5.2002 (EYVL L 148, 6.6.2002, s. 19)

32002 L 0064: komission direktiivi 2002/64/EY, annettu 15.7.2002 (EYVL L 189, 18.7.2002, s. 27)

32002 L 0081: komission direktiivi 2002/81/EY, annettu 10.10.2002 (EYVL L 276, 12.10.2002, s. 28)

32003 D 0565: komission päätös 2003/565/EY, tehty 25.7.2003 (EUVL L 192, 31.7.2003, s. 40)

32003 L 0005: komission direktiivi 2003/5/EY, annettu 10.1.2003 (EYVL L 8, 14.1.2003, s. 7)

32003 L 0023: komission direktiivi 2003/23/EY, annettu 25.3.2003 (EUVL L 81, 28.3.2003, s. 39)

32003 L 0031: komission direktiivi 2003/31/EY, annettu 11.4.2003 (EUVL L 101, 23.4.2003, s. 3)

32003 L 0039: komission direktiivi 2003/39/EY, annettu 15.5.2003 (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 30)

32003 L 0068: komission direktiivi 2003/68/EY, annettu 11.7.2003 (EUVL L 177, 16.7.2003, s. 12)

32003 L 0070: komission direktiivi 2003/70/EY, annettu 17.7.2003 (EUVL L 184, 23.7.2003, s. 9)

32003 L 0079: komission direktiivi 2003/79/EY, annettu 13.8.2003 (EUVL L 205, 14.8.2003, s. 16)

32003 L 0081: komission direktiivi 2003/81/EY, annettu 5.9.2003 (EUVL L 224, 6.9.2003, s. 29)

32003 L 0082: komission direktiivi 2003/82/EY, annettu 11.9.2003 (EUVL L 228, 12.9.2003, s. 11)

32003 L 0084: komission direktiivi 2003/84/EY, annettu 25.9.2003 (EUVL L 247, 30.9.2003, s. 20)

32003 L 0112: komission direktiivi 2003/112/EY, annettu 1.12.2003 (EUVL L 321, 6.12.2003, s. 32)

32003 L 0119: komission direktiivi 2003/119/EY, annettu 5.12.2003 (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 41)

32003 R 0806: neuvoston asetus (EY) N:o 806/2003, annettu 14.4.2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)

32004 L 0020: komission direktiivi 2004/20/EY, annettu 2.3.2004 (EUVL L 70, 9.3.2004, s. 32)

32004 L 0030: komission direktiivi 2004/30/EY, annettu 10.3.2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 50)

32004 L 0058: komission direktiivi 2004/58/EY, annettu 23.4.2004 (EUVL L 120, 24.4.2004, s. 26)

32004 L 0060: komission direktiivi 2004/60/EY, annettu 23.4.2004 (EUVL L 120, 24.4.2004, s. 39)

32004 L 0062: komission direktiivi 2004/62/EY, annettu 26.4.2004 (EUVL L 125, 28.4.2004, s. 38)

32004 L 0066: neuvoston direktiivi 2004/66/EY, annettu 26.4.2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 35)

32004 L 0071: komission direktiivi 2004/71/EY, annettu 28.4.2004 (EUVL L 127, 29.4.2004, s. 104)

32004 L 0099: komission direktiivi 2004/99/EY, annettu 1.10.2004 (EUVL L 309, 6.10.2004, s. 6)

32005 L 0002: komission direktiivi 2005/2/EY, annettu 19.1.2005 (EUVL L 20, 22.1.2005, s. 15)

32005 L 0003: komission direktiivi 2005/3/EY, annettu 19.1.2005 (EUVL L 20, 22.1.2005, s. 19)

32005 R 0396: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23.2.2005 (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1)

32005 L 0025: neuvoston direktiivi 2005/25/EY, annettu 14.3.2005 (EUVL L 90, 8.4.2005, s. 1)

32005 L 0034: komission direktiivi 2005/34/EY, annettu 17.5.2005 (EUVL L 125, 18.5.2005, s. 5)

32005 L 0053: komission direktiivi 2005/53/EY, annettu 16.9.2005 (EUVL L 241, 17.9.2005, s. 51)

32005 L 0054: komission direktiivi 2005/54/EY, annettu 19.9.2005 (EUVL L 244, 20.9.2005, s. 21)

32005 L 0057: komission direktiivi 2005/57/EY, annettu 21.9.2005 (EUVL L 246, 22.9.2005, s. 14)

32005 L 0058: komission direktiivi 2005/58/EY, annettu 21.9.2005 (EUVL L 246, 22.9.2005, s. 17)

32005 L 0072: komission direktiivi 2005/72/EY, annettu 21.10.2005 (EUVL L 279, 22.10.2005, s. 63)

32006 L 0005: komission direktiivi 2006/5/EY, annettu 17.1.2006 (EUVL L 12, 18.1.2006, s. 17)

32006 L 0006: komission direktiivi 2006/6/EY, annettu 17.1.2006 (EUVL L 12, 18.1.2006, s. 21)

32006 L 0010: komission direktiivi 2006/10/EY, annettu 27.1.2006 (EUVL L 25, 28.1.2006, s. 24)

32006 L 0016: komission direktiivi 2006/16/EY, annettu 7.2.2006 (EUVL L 36, 8.2.2006, s. 37)

32006 L 0019: komission direktiivi 2006/19/EY, annettu 14.2.2006 (EUVL L 44, 15.2.2006, s. 15)

32006 L 0039: komission direktiivi 2006/39/EY, annettu 12.4.2006 (EUVL L 104, 13.4.2006, s. 30)

32006 L 0045: komission direktiivi 2006/45/EY, annettu 16.5.2006 (EUVL L 130, 18.5.2006, s. 27)

a)

Lisätään liitteessä IV olevan 1.1 kohdan luetteloon ”RSh 1” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

Токсичен при контакт с очите.”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

Toxic în contact cu ochii!”

b)

Lisätään liitteessä IV olevan 1.1 kohdan luetteloon ”RSh 2” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

Може да причини фотосенсибилизация.”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

Poate cauza fotosensibilitate!”

c)

Lisätään liitteessä IV olevan 1.1 kohdan luetteloon ”RSh 3” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

Контактът с парите причинява изгаряния на кожата и очите, контактът с течността причинява измръзвания.”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

Contactul cu vaporii cauzează arsuri ale pielii şi ochilor, iar contactul cu lichidul cauzează degerături!”

d)

Lisätään liitteessä V olevan 1 kohdan luetteloon ”SP 1” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăţa echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!

e)

Lisätään liitteessä V olevan 2.1 kohdan luetteloon ”SPo 1” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

При контакт с кожата, първо да се отстрани продукта със суха кърпа и след това кожата да се измие обилно с вода.”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

Dacă produsul vine în contact cu pielea, îndepărtaţi produsul cu un material uscat şi apoi spălaţi cu multă apă!”

f)

Lisätään liitteessä V olevan 2.1 kohdan luetteloon ”SPo 2” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

Цялото защитно облекло да се изпере след употреба.”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

A se spăla toate echipamentele de protecţie după utilizare!”

g)

Lisätään liitteessä V olevan 2.1 kohdan luetteloon ”SPo 3” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

След запалване на продукта да не се вдишва дима и третираната зона да се напусне незабавно.”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

După fumigarea produsului, nu inhalaţi fumul şi părăsiţi imediat zona tratată!”

h)

Lisätään liitteessä V olevan 2.1 kohdan luetteloon ”SPo 4” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

Опаковката да се отвори на открито и при сухо време.”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

Ambalajul trebuie deschis în aer liber şi pe vreme uscată!”

i)

Lisätään liitteessä V olevan 2.1 kohdan luetteloon ”SPo 5” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

Да се проветрят основно/да се посочи време/третираните площи/оранжериите до изсъхване на разтвора, преди отново да се влезе в тях.”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

A se ventila zonele/serele tratate, în întregime/(să se specifice timpul necesar)/până la uscarea produsului pulverizat, înainte de a reintra!”

j)

Lisätään liitteessä V olevan 2.2 kohdan luetteloon ”SPe 1” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

С цел опазване на подпочвените води/почвообитаващите организми, да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи срока или честотата).”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

Pentru protecţia apei freatice/organismelor din sol, nu aplicaţi acest produs sau alt produs care conţine (identificaţi substanţa activă sau clasa corespunzătoare, după caz) mai mult de (să se specifice perioada de timp sau frecvenţa tratamentelor)!”

k)

Lisätään liitteessä V olevan 2.2 kohdan luetteloon ”SPe 2” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

Да не са прилага при (да се посочи типа почва или ситуацията) почви, с цел опазване на подпочвените води/водните организми.”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

Pentru protecţia apei freatice/organismelor acvatice, nu aplicaţi pe sol (să se specifice tipul de sol sau situaţia în cauză)!”

l)

Lisätään liitteessä V olevan 2.2 kohdan luetteloon ”SPe 3” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

Да се осигури нетретирана буферна зона от (да се посочи разстоянието) до неземеделски земи/повърхностни води, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране/членестоногите, които не са обект на третиране/насекомите.”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

Pentru protecţia organismelor acvatice/plantelor ne-ţintă/artropodelor/insectelor ne-ţintă respectaţi o zonă tampon netratată de (să se specifice distanţa) până la terenul necultivat/apa de suprafaţă!”

m)

Lisätään liitteessä V olevan 2.2 kohdan luetteloon ”SPe 4” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

Да не се прилага върху непропускливи повърхности като асфалт, бетон, паваж, железопътни линии и други такива с висок риск за оттичане, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране.”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

Pentru protecţia organismelor acvatice/plantelor ne-ţintă nu aplicaţi pe suprafeţe impermeabile precum asfalt, ciment, pavaj, cale ferată sau în alte situaţii în care există risc mare de scurgere!”

n)

Lisätään liitteessä V olevan 2.2 kohdan luetteloon ”SPe 5” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

Продуктът трябва да е напълно инкорпориран в почвата, с цел опазване на птиците/дивите бозайници. Уверете се, че продуктът е напълно инкорпориран и в края на редовете.”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

Pentru protecţia păsărilor/mamiferelor sălbatice, produsul trebuie încorporat în totalitate în sol! A se asigura că produsul este încorporat în totalitate la sfârşitul rândurilor!”

o)

Lisätään liitteessä V olevan 2.2 kohdan luetteloon ”SPe 6” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

Да се отстранят разлетите/разпилените количества, с цел опазване на птиците/дивите бозайници.”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

Pentru protecţia păsărilor/mamiferelor sălbatice îndepărtaţi urmele de produs!”

p)

Lisätään liitteessä V olevan 2.2 kohdan luetteloon ”SPe 7” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

Да не се прилага по време на размножителния период на птиците.”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

A nu se aplica produsul în perioada de împerechere a păsărilor!”

q)

Lisätään liitteessä V olevan 2.2 kohdan luetteloon ”SPe 8” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

Опасен за пчелите/Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми-опрашители/Да не се използва на места, където има активна паша на пчели/Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането и за (да се посочи срок) след третиране/Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност/Плевелите да се унищожат преди цъфтежа им/Да не се прилага преди (да се посочи срок).”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

Periculos pentru albine!/Pentru a proteja albinele şi alte insecte polenizatoare nu aplicaţi pe plante în timpul înfloritului!/Nu utilizaţi produsul în timpul sezonului activ al albinelor!/Îndepărtaţi sau acoperiţi stupii în timpul aplicării şi (să se specifice perioada de timp) după tratament!/Nu aplicaţi produsul în perioada de înflorire a buruienilor!/Distrugeţi buruienile înainte de înflorire!/Nu aplicaţi înainte de (să se specifice perioada de timp)!”

r)

Lisätään liitteessä V olevan 2.3 kohdan luetteloon ”SPa 1” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи броя на приложенията или срока), за да се избегне развитието на резистентност.”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

Pentru a evita apariţia rezistenţei nu aplicaţi acest produs sau orice alt produs conţinând (să se specifice substanţa activă sau clasa de substanţe, după caz) mai mult de (să se specifice numărul de tratamente sau perioada de timp)!”

s)

Lisätään liitteessä V olevan 2.4 kohdan luetteloon ”SPr 1” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

Примамките да се поставят така, че да бъде сведен до минимум риска от консумация от други животни. Блоковите примамки да се поставят така, че да не могат да бъдат разнесени от гризачи.”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

Momeala trebuie depozitată în condiţii de securitate astfel încât să se micşoreze riscul de a fi consumată de către alte animale! A se asigura momeala astfel încât să nu poată fi mutată de către rozătoare!”

t)

Lisätään liitteessä V olevan 2.4 kohdan luetteloon ”SPr 2” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

Третираните площи трябва да бъдат обозначени в периода на третиране. Да се посочи опасността от отравяне (първично или вторично) с антикоагуланта и да се укаже неговата противоотрова.”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

Zona de tratament trebuie marcată în timpul perioadei de aplicare! A se menţiona riscul de otrăvire (principal şi secundar) cu anticoagulant şi antitodul specific!”

u)

Lisätään liitteessä V olevan 2.4 kohdan luetteloon ”SPr 3” ennen espanjankielistä kohtaa seuraava:

”BG

:

Мъртвите гризачи да се отстраняват от третираната площ всеки ден през целия период на третиране. Да не се изхвърлят в кофи за боклук или на сметища.”

ja portugalinkielisen kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

Rozătoarele moarte trebuie să fie îndepărate din zona tratată în fiecare zi în timpul tratamentului! A nu se arunca în recipientele pentru gunoi sau la gropile de gunoi!”


Top