Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0636

2006/636/EY: Komission päätös, tehty 12 päivänä syyskuuta 2006 , maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen vuosittaisesta jakautumisesta jäsenvaltioille 1 päivästä tammikuuta 2007 31 päivään joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4024)

OJ L 261, 22.9.2006, p. 32–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 398–400 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 075 P. 143 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 075 P. 143 - 145
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 205 - 207

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/636/oj

22.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 261/32


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä syyskuuta 2006,

maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen vuosittaisesta jakautumisesta jäsenvaltioille 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4024)

(2006/636/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (1) ja erityisesti sen 69 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksellä 2006/493/EY (2) säädetään maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen määrästä 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella, sen jakautumisesta eri vuosille ja lähentymistavoitealueille keskitettävästä vähimmäismäärästä.

(2)

Joulukuun 2005 Eurooppa-neuvostossa vuosille 2007–2013 sovittujen rahoitusnäkymien 40 kohdassa vahvistettiin koheesiota tukevista rahastoista siirrettävät enimmäismäärät.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 69 artiklan 4 kohdan mukaisesti maaseudun kehittämiseen osoitettavan yhteisön tuen määrä jaetaan jäsenvaltioiden kesken sen jälkeen, kun siitä on vähennetty komission tekniseen tukeen tarvittavat varat, ottaen huomioon lähentymistavoitekelpoisille alueille varatut määrät, aiempi kehitys sekä erityistilanteet ja -tarpeet puolueettomin perustein. Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 69 artiklan 3 kohdan mukaisesti määriin tehdään vuosittain kahden prosentin suuruinen indeksikorjaus, ja mainitun artiklan 5 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on kyseisten määrien lisäksi otettava ohjelmatyötä varten huomioon tukien mukauttamisesta saadut määrät, joista säädetään yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (3) 12 artiklan 2 kohdassa.

(4)

Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (4) 10 artiklan 2 kohdan, 143 d artiklan ja 143 e artiklan nojalla Euroopan maatalouden tukirahastosta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon tehtävien siirtojen kokonaismäärästä säädetään komission päätöksessä 2006/410/EY (5) varainhoitovuosiksi 2007–2013. Kyseiset määrät olisi lisättävä jäsenvaltioille vuosittain jaettavaan määrään maatalouden kehittämisen ohjelmasuunnittelua varten asetuksen (EY) N:o 1782/2003 10 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn menetelmän mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 10 artiklan 1 kohdassa säädetystä mukauttamisesta aiheutuvat määrät on jaettu jäsenvaltioille eri vuosiksi komission päätöksellä 2006/588/EY (6).

(5)

Vuosittaiseen jakaumaan ei sisällytetä Romanian ja Bulgarian määriä, koska näiden maiden liittymissopimus ei ole vielä tullut voimaan. Kun kyseisten maiden liittymissopimus on tullut voimaan, vuosittaista jakaumaa muutetaan ja siihen otetaan mukaan näille maille osoitetut määrät,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen maksumäärärahojen vuosittainen jakautuminen jäsenvaltioille 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella, siten kuin siitä säädetään asetuksen (EY) N:o 1698/2005 69 artiklassa, vahvistetaan tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä syyskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 195, 15.7.2006, s. 22.

(3)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 320/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42).

(4)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1156/2006 (EUVL L 208, 29.7.2006, s. 3).

(5)  EUVL L 163, 15.6.2006, s. 10.

(6)  EUVL L 240, 2.9.2006, s. 6.


LIITE

Maaseudun kehittämiseen myönnetyn yhteisön tuen jakautuminen jäsenvaltioille 2007–2013

(Käypä hinta (EUR))

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2007–2013 yhteensä

josta vähimmäismäärä lähentymistavoitteen perusteet täyttäville alueille

yhteensä

Belgia

63 991 299

63 957 784

60 238 083

59 683 509

59 267 519

56 995 480

54 476 632

418 610 306

40 744 223

Tšekki

396 623 321

392 638 892

388 036 387

400 932 774

406 640 636

412 672 094

417 962 250

2 815 506 354

1 635 417 906

Tanska

62 592 573

66 344 571

63 771 254

64 334 762

63 431 467

62 597 618

61 588 551

444 660 796

0

Saksa

1 184 995 564

1 186 941 705

1 147 425 574

1 156 018 553

1 159 359 200

1 146 661 509

1 131 114 950

8 112 517 055

3 174 037 771

Viro

95 608 462

95 569 377

95 696 594

100 929 353

104 639 066

108 913 401

113 302 602

714 658 855

387 221 654

Kreikka

461 376 206

463 470 078

453 393 090

452 018 509

631 768 186

626 030 398

619 247 957

3 707 304 424

1 905 697 195

Espanja

1 012 456 383

1 030 880 527

1 006 845 141

1 013 903 294

1 057 772 000

1 050 937 191

1 041 123 263

7 213 917 799

3 178 127 204

Ranska

931 041 833

942 359 146

898 672 939

909 225 155

933 778 147

921 205 557

905 682 332

6 441 965 109

568 263 981

Irlanti

373 683 516

355 014 220

329 171 422

333 372 252

324 698 528

316 771 063

307 203 589

2 339 914 590

0

Italia

1 142 143 461

1 135 428 298

1 101 390 921

1 116 626 236

1 271 659 589

1 266 602 382

1 258 158 996

8 292 009 883

3 341 091 825

Kypros

26 704 860

24 772 842

22 749 762

23 071 507

22 402 714

21 783 947

21 037 942

162 523 574

0

Latvia

152 867 493

147 768 241

142 542 483

147 766 381

148 781 700

150 188 774

151 198 432

1 041 113 504

327 682 815

Liettua

260 974 835

248 836 020

236 928 998

244 741 536

248 002 433

250 278 098

253 598 173

1 743 360 093

679 189 192

Luxemburg

14 421 997

13 661 411

12 655 487

12 818 190

12 487 289

12 181 368

11 812 084

90 037 826

0

Unkari

570 811 818

537 525 661

498 635 432

509 252 494

547 603 625

563 304 619

578 709 743

3 805 843 392

2 496 094 593

Malta

12 434 359

11 527 788

10 656 597

10 544 212

10 347 884

10 459 190

10 663 325

76 633 355

18 077 067

Alankomaat

70 536 869

72 638 338

69 791 337

70 515 293

68 706 648

67 782 449

66 550 233

486 521 167

0

Itävalta

628 154 610

594 709 669

550 452 057

557 557 505

541 670 574

527 868 629

511 056 948

3 911 469 992

31 938 190

Puola

1 989 717 841

1 932 933 351

1 872 739 817

1 866 782 838

1 860 573 543

1 857 244 519

1 850 046 247

13 230 038 156

6 997 976 121

Portugali

562 210 832

562 491 944

551 196 824

559 018 566

565 142 601

565 192 105

564 072 156

3 929 325 028

2 180 735 857

Slovenia

149 549 387

139 868 094

129 728 049

128 304 946

123 026 091

117 808 866

111 981 296

900 266 729

287 815 759

Slovakia

303 163 265

286 531 906

268 049 256

256 310 239

263 028 387

275 025 447

317 309 578

1 969 418 078

1 106 011 592

Suomi

335 121 543

316 143 440

292 385 407

296 367 134

287 790 092

280 508 238

271 617 053

2 079 932 907

0

Ruotsi

292 133 703

277 225 207

256 996 031

260 397 463

252 975 513

246 760 755

239 159 282

1 825 647 954

0

Yhdistynyt kuningaskunta

263 996 373

283 001 582

274 582 271

276 600 084

273 334 332

270 695 626

267 364 152

1 909 574 420

188 337 515

Yhteensä

11 357 312 403

11 182 240 092

10 734 731 213

10 827 092 785

11 238 887 764

11 186 469 323

11 136 037 766

77 662 771 346

28 544 460 460


Top