Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0873

Neuvoston asetus (EY) N:o 873/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2100/94 muuttamisesta

OJ L 162, 30.4.2004, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 045 P. 178 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 045 P. 178 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 045 P. 178 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 045 P. 178 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 045 P. 178 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 045 P. 178 - 179
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 045 P. 178 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 045 P. 178 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 045 P. 178 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 165 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 165 - 166
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 255 - 256

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/873/oj

32004R0873

Neuvoston asetus (EY) N:o 873/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2100/94 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 162 , 30/04/2004 s. 0038 - 0039


Neuvoston asetus (EY) N:o 873/2004,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,

yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2100/94 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2100/94(2) luodaan kansallisten järjestelmien rinnalle kasvilajikkeita koskeva yhteisön järjestelmä, joka tekee mahdolliseksi koko yhteisön alueella voimassa olevien teollisoikeuksien myöntämisen ("yhteisön kasvinjalostajanoikeudet").

(2) Yhteisön kasvilajikevirasto ("virasto"), joka on yhteisön virasto ja oikeushenkilö, varmistaa mainitun yhteisön järjestelmän täytäntöönpanon ja soveltamisen.

(3) Ilmaisulla "pakkolupa" pitäisi olla sama merkitys ja sisältö kuin nykyisellä ilmaisulla "pakkoviljelylupa".

(4) Ainoastaan virastolla on oikeus myöntää pakkolupa kasvilajikkeelle, joka on suojattu yhteisön kasvinjalostajanoikeudella.

(5) Bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta 6 päivänä heinäkuuta 1998 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/44/EY(3) vahvistettiin yhteisön oikeuskehys bioteknologian keksintöjen suojaamiseksi, ja direktiivin 12 artiklassa annetaan säännöt pakkoluvan myöntämisestä muulla kuin yksinoikeudella tapahtuvaa käyttöä varten, kun suojattavaan kasvilajikkeeseen, myös yhteisön kasvilajikkeeseen, liittyy patentilla suojattu keksintö ja päinvastoin.

(6) Asetuksen (EY) N:o 2100/94 29 artiklassa säädetään yleisesti pakkolupien myöntämisestä yhteisön kasvilajikkeita varten yleisen edun vuoksi, mutta siinä ei nimenomaisesti viitata direktiivin 98/44/EY 12 artiklan mukaisesti annettaviin lupiin.

(7) Koska on tarpeen varmistaa vastavuoroisen pakkolupajärjestelmän avoimuus ja johdonmukaisuus, asetuksessa (EY) N:o 2100/94 vahvistettuja sääntöjä on syytä muuttaa viittaamalla nimenomaisesti direktiivissä 98/44/EY edellytettyihin pakkolupiin ja määrittelemällä niitä koskevat erityisedellytykset.

(8) On otettava huomioon direktiivin 98/44/EY mukainen bioteknologian keksintöjen suojan kansallinen soveltamisala ja tarve varmistaa, että kansallisen patentin haltijalle myönnetään vastavuoroinen lupa kasvinjalostajanoikeutta varten ainoastaan siinä jäsenvaltiossa tai niissä jäsenvaltioissa, jossa tai joissa haltijalla on bioteknologian keksinnön patentti.

(9) Valtuuksista tämän asetuksen antamiseksi ei perustamissopimuksessa ole muuta määräystä kuin 308 artikla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2100/94 29 artikla seuraavasti:

" 29 artikla

Pakkoluvat

1. Virasto myöntää pakkoluvan yhdelle tai useammalle henkilölle tämän henkilön tai näiden henkilöiden hakemuksesta, mutta ainoastaan yleisen edun vuoksi ja vasta kuultuaan 36 artiklassa tarkoitettua hallintoneuvostoa.

2. Kun jokin jäsenvaltio, komissio tai yhteisön tasolla perustettu ja komission rekisteröimä järjestö sitä hakee, pakkolupa voidaan myöntää, joko erityisedellytykset täyttävän luokan henkilöille tai kenelle tahansa henkilölle yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai koko yhteisössä. Pakkolupa voidaan myöntää ainoastaan yleisen edun vuoksi ja hallintoneuvoston suostumuksella.

3. Myöntäessään 1, 2, 5 tai 5 a kohdan mukaista pakkolupaa virasto määrittää toimet, joita se koskee, ja noudatettavat kohtuulliset edellytykset sekä 2 kohdassa tarkoitetut erityisedellytykset. Kohtuullisten edellytysten osalta otetaan huomioon kaikkien sellaisten kasvinjalostajanoikeuksien haltijoiden edut, joihin pakkoluvan myöntäminen vaikuttaisi. Kohtuullisiin edellytyksiin voi kuulua mahdollinen kestoajan rajoitus tai asianmukainen käyttölupamaksu kohtuullisen korvauksen suorittamiseksi haltijalle, tai ne voivat asettaa haltijalle tiettyjä velvoitteita, joiden täyttäminen on tarpeen pakkoluvan käyttämiseksi.

4. Kunkin yksivuotiskauden kuluttua 1, 2, 5 tai 5 a kohdan mukaisen pakkoluvan myöntämisestä ja mahdollisen 3 kohdassa tarkoitetun kestoajan rajoissa menettelyn osapuoli voi hakea pakkoluvan myöntämistä koskevan päätöksen peruuttamista tai muuttamista. Tällaisen hakemuksen ainoa peruste on se, että aiemmin tehtyä päätöstä koskevat olosuhteet ovat muuttuneet tällä välin.

5. Pakkolupa myönnetään hakemuksesta kasvinjalostajanoikeudenhaltijalle johdannaislajikkeen osalta, jos 1 kohdassa esitetyt perusteet täyttyvät. Edellä 3 kohdassa tarkoitettuihin kohtuullisiin edellytyksiin kuuluu asianmukainen käyttölupamaksu kohtuullisen korvauksen suorittamiseksi alkuperäisen lajikkeen omistajalle.

5a. Bioteknologisen keksinnön patentin haltijalle on hakemuksesta myönnettävä asianmukaista korvausta vastaan pakkolupa direktiivin 98/44/EY 12 artiklan 2 kohdan mukaista suojatun kasvilajikkeen muulla kuin yksinoikeudella tapahtuvaa käyttöä varten edellyttäen, että patentin haltija osoittaa:

i) hakeneensa kasvinjalostusoikeuden haltijalta sopimukseen perustuvaa käyttölupaa saamatta sitä; ja

ii) että keksintö merkitsee merkittävää teknistä kehitystä, johon liittyy huomattava taloudellinen etu suojattuun kasvilajikkeeseen verrattuna.

Kun haltijalle on myönnetty direktiivin 98/44/EY 12 artiklan 1 kohdan mukainen pakkolupa patentilla suojatun keksinnön muulla kuin yksinoikeudella tapahtuvaa käyttöä varten, jotta hän voisi hankkia kasvinjalostajanoikeuden tai hyödyntää kasvinjalostajanoikeuttaan, kyseistä keksintöä koskevan patentin haltijalle on myönnettävä hakemuksesta kohtuullisin ehdoin vastavuoroinen lupa kyseisen kasvilajikkeen muulla kuin yksinoikeudella tapahtuvaan hyödyntämiseen.

Tässä kohdassa tarkoitetun luvan tai vastavuoroisen luvan alueellinen soveltamisala rajataan niihin yhteisön osiin, joissa patentti on voimassa.

6. 114 artiklan mukaisissa täytäntöönpanosäännöksissä voidaan mainita tiettyjä muita esimerkkitapauksia 1, 2 ja 5 a kohdassa tarkoitetusta yleisen edun vuoksi myönnettävästä luvasta sekä täsmentää lisäksi yksityiskohtaiset säännöt 1-5 a kohdan panemisesta täytäntöön.

7. Jäsenvaltiot eivät voi myöntää pakkolupia yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien osalta."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. McDowell

(1) Lausunto annettu 13. tammikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2) EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1650/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 28).

(3) EYVL L 213, 30.7.1998, s. 13.

Top