EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0631

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 631/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta oikeuksien yhdenmukaistamisen ja menettelyiden yksinkertaistamisen osalta (ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 100, 6.4.2004, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 005 P. 10 - 14
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 005 P. 10 - 14
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 005 P. 10 - 14
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 005 P. 10 - 14
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 005 P. 10 - 14
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 005 P. 10 - 14
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 005 P. 10 - 14
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 005 P. 10 - 14
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 005 P. 10 - 14
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 32 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 32 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 96 - 100

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/631/oj

32004R0631

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 631/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta oikeuksien yhdenmukaistamisen ja menettelyiden yksinkertaistamisen osalta (ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 100 , 06/04/2004 s. 0001 - 0005


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 631/2004,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta oikeuksien yhdenmukaistamisen ja menettelyiden yksinkertaistamisen osalta

(ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 42 ja 308 artiklan,

ottavat huomioon 15 ja 16 päivänä maaliskuuta 2002 pidetyn Barcelonan Eurooppa-neuvoston päätelmät eurooppalaisen sairausvakuutuskortin luomisesta,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Barcelonassa 15 ja 16 päivänä maaliskuuta 2002 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaan eurooppalainen sairausvakuutuskortti korvaisi nykyiset paperilomakkeet, joita tarvitaan toisessa jäsenvaltiossa tapahtuvaa hoitoa varten. Komissiota pyydettiin esittämään asiaa koskeva ehdotus ennen kevään 2003 Eurooppa-neuvoston kokousta. Tällainen kortti yksinkertaistaisi menettelyjä.

(2) Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja jopa ylittämiseksi hyödyntämällä mahdollisimman hyvin eurooppalaisen sairausvakuutuskortin vakuutetuille henkilöille ja laitoksille tarjoamat edut on tarpeen tehdä eräitä muutoksia sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 1408/71(3).

(3) Asetuksessa (ETY) N:o 1408/71 edellytetään tällä hetkellä erityyppisten luontoisetuuksien saamista oleskeltaessa tilapäisesti muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa tai asuinjäsenvaltiossa, riippuen siitä, mihin luokkaan vakuutettu henkilö kuuluu, ja siinä tehdään ero "välittömästi tarvittavan hoidon" ja "tarvittavan hoidon" välille. Vakuutettujen suojan lisäämiseksi olisi säädettävä kaikkien vakuutettujen henkilöiden oikeuksien yhdenmukaistamisesta luontoisetuuksien saamisen osalta heidän oleskellessaan tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa asianomainen henkilö on vakuutettu tai jossa hän asuu. Näiden ehtojen mukaisesti kaikki vakuutetut henkilöt ovat oikeutettuja luontoisetuuksiin, jotka tulevat lääketieteellisistä syistä välttämättömäksi toisen jäsenvaltion alueella oleskelun aikana ottaen huomioon etuuksien luonne ja oleskelun ennakoitu kesto.

(4) On tärkeää, että ryhdytään kaikkiin toimiin 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa erityisesti hoidon tarjoajien osalta.

(5) Tietyntyyppisten jatkuvien ja erityistä infrastruktuuria vaativien hoitojen, kuten dialyysihoidon, osalta on potilaan kannalta ratkaisevaa, että hoito on saatavissa toisessa jäsenvaltiossa oleskelun aikana. Tämän vuoksi hallintotoimikunta laatii luettelon luontoisetuuksista, joista on ennakolta tehtävä sopimus vakuutetun henkilön ja hoidon antavan laitoksen välillä, jotta taataan hoidon saatavuus ja vakuutetun vapaus oleskella tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa.

(6) Luontoisetuuksien saaminen oleskeltaessa tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa edellyttää periaatteessa sellaisen asiaa koskevan lomakkeen esittämistä, josta säädetään asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 574/72(4). Eräät jäsenvaltiot vaativat lisäksi - elleivät käytännössä niin ainakin muodollisesti - lisämuodollisuuksien noudattamista niiden alueelle saavuttaessa. Nämä vaatimukset, etenkin velvollisuus esittää aina ennalta oleskelupaikan laitokselle todistus oikeudesta luontoisetuuksiin, vaikuttavat nykyään tarpeettoman rajoittavilta ja kyseisten henkilöiden vapaata liikkuvuutta haittaavilta.

(7) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tällä asetuksella käyttöön otetuista oikeuksien ja velvollisuuksien muutoksista tiedotetaan asianmukaisesti.

(8) Jotta asetuksen (ETY) N:o 1408/71 soveltaminen olisi tehokasta ja oikeudenmukaista, vaaditaan laitosten ja asetuksen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden välistä toimivaa yhteistyötä. Yhteistyö edellyttää sekä laitoksilta että vakuutetuilta henkilöiltä täydellisten tietojen antamista kaikista tilanteen muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa etuuksia koskeviin oikeuksiin, esimerkiksi vakuutetun henkilön työsuhteen tai itsenäisen ammatinharjoittamisen päättymisestä tai niitä koskevista muutoksista, vakuutetun tai hänen perheenjäsenensä asuin- tai oleskelupaikan muuttumisesta tai perhetilanteen muuttumisesta taikka lainsäädännön muutoksista.

(9) Kun otetaan huomioon henkilöiden liikkuvuuteen liittyvien tiettyjen yksittäisten tilanteiden monimutkaisuus, olisi säädettävä mekanismista, jonka avulla laitokset voivat käsitellä yksittäisiä tapauksia, joissa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja sen täytäntöönpanoasetuksen tulkintaerot vaarantavat kyseisen henkilön oikeudet. Ellei asiassa päästä ratkaisuun, jossa otetaan huomioon vakuutetun kaikki oikeudet, olisi säädettävä mahdollisuudesta kääntyä hallintotoimikunnan puoleen.

(10) Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 saattamiseksi ajan tasalle tietojenkäsittelytekniikan kehittymisen osalta, jossa eurooppalainen sairausvakuutuskortti on keskeinen tekijä, koska siitä on tarkoitus tulla elektronisesti luettava väline kaikissa jäsenvaltioissa, olisi muutettava asetuksen (ETY) N:o 574/72 tiettyjen artiklojen tekstiä, jotta "asiakirjan" käsitteellä tarkoitettaisiin kaikkea sisältöä tallennusvälineestä riippumatta, olipa kyseessä paperituloste, sähköinen tallenne taikka ääni-, kuva- tai audiovisuaalitallenne,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 1408/71 seuraavasti:

1) Muutetaan 22 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

"a) jonka tila edellyttää toisen jäsenvaltion alueella oleskelun aikana lääketieteellisistä syistä välttämättömiksi tulevia luontoisetuuksia ottaen huomioon etuuksien luonne ja oleskelun ennakoitu kesto;"

b) Lisätään kohta seuraavasti:

"1 a. Hallintotoimikunta laatii luettelon luontoisetuuksista, joiden antaminen toisessa jäsenvaltiossa oleskelun aikana edellyttää käytännön syistä ennakolta tehtävää sopimusta kyseisen henkilön ja hoidon antavan laitoksen välillä;"

c) Korvataan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"Edellä 1, 1 a ja 2 kohtaa sovelletaan vastaavasti palkatun työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan perheenjäseniin."

2) Korvataan 22 a artikla seuraavasti:

" 22 a artikla

Tiettyihin henkilöryhmiin sovellettavat erityissäännöt

Sen estämättä, mitä 2 artiklassa säädetään, 22 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja c alakohtaa sekä 1 a kohtaa sovelletaan myös henkilöihin, jotka ovat jonkin jäsenvaltion kansalaisia ja jotka on vakuutettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ja heidän kanssaan asuviin perheenjäseniin."

3) Kumotaan 22 b artikla.

4) Muutetaan 25 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Työtön, joka aikaisemmin oli palkattu työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja ja johon sovelletaan 69 artiklan 1 kohdan tai 71 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan toisen virkkeen säännöksiä ja joka täyttää toimivaltaisen valtion lainsäädännössä asetetut edellytykset oikeuden saamiseksi luontois- ja rahaetuuksiin, ottaen tarvittaessa huomioon 18 artiklan säännökset, saa 69 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn ajan:

a) luontoisetuuksia, jotka tulevat hänelle lääketieteellisistä syistä välttämättömiksi hänen oleskellessaan sen jäsenvaltion alueella, josta hän hakee työtä, ottaen huomioon etuuksien luonne ja oleskelun ennakoitu kesto. Nämä luontoisetuudet antaa toimivaltaisen laitoksen puolesta laitos siinä jäsenvaltiossa, josta henkilö hakee työtä, viimeksi mainitun laitoksen soveltaman lainsäädännön mukaisesti, niin kuin henkilö olisi vakuutettu siinä laitoksessa;

b) rahaetuuksia toimivaltaisesta laitoksesta sen soveltaman lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaisen laitoksen ja sen jäsenvaltion laitoksen, josta työtön hakee työtä, välisellä sopimuksella etuudet voidaan kuitenkin antaa viimeksi mainitusta laitoksesta ensiksi mainitun laitoksen puolesta toimivaltaisen valtion lainsäädännön mukaisesti. 69 artiklan 1 kohdan mukaisia työttömyysetuuksia ei myönnetä ajalta, jolta suoritetaan rahaetuuksia."

b) Lisätään kohta seuraavasti:

"1 a. 22 artiklan 1 a kohtaa sovelletaan vastaavasti."

5) Korvataan 31 artikla seuraavasti:

" 31 artikla

Eläkkeensaajan ja/tai hänen perheenjäsentensä oleskelu muussa jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossa

1. Eläkkeensaaja, jolla on oikeus eläkkeeseen tai eläkkeisiin yhden jäsenvaltion lainsäädännön mukaan tai eläkkeisiin kahden tai useamman jäsenvaltion lainsäädännön mukaan ja jolla on oikeus etuuksiin näistä valtioista yhden lainsäädännön mukaan, saa muun jäsenvaltion kuin asuinvaltionsa alueella oleskelevien perheenjäsentensä kanssa

a) luontoisetuudet, jotka tulevat lääketieteellisistä syistä välttämättömiksi muun jäsenvaltion kuin asuinvaltion alueella oleskelun aikana ottaen huomioon etuuksien luonne ja oleskelun ennakoitu kesto. Nämä luontoisetuudet antaa oleskelupaikan laitos soveltamansa lainsäädännön mukaisesti eläkkeensaajan tai hänen perheenjäsentensä asuinpaikan laitoksen puolesta,

b) tarvittaessa rahaetuudet toimivaltaisesta laitoksesta, joka määräytyy 27 artiklan tai 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sen soveltaman lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaisen laitoksen ja oleskelupaikan laitoksen välisen sopimuksen perusteella nämä etuudet voidaan kuitenkin antaa viimeksi mainitusta laitoksesta ensiksi mainitun puolesta toimivaltaisen valtion lainsäädännön mukaisesti.

2. 22 artiklan 1 a kohtaa sovelletaan vastaavasti."

6) Korvataan 34 a artikla seuraavasti:

" 34 a artikla

Opiskelijoita ja heidän perheenjäseniään koskevat erityissäännökset

18 ja 19 artiklaa, 22 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtaa ja 1 a kohtaa, 22 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa, 22 artiklan 3 kohtaa, 23 ja 24 artiklaa sekä 6 ja 7 jaksoa sovelletaan vastaavasti opiskelijoihin ja heidän perheenjäseniinsä tarvittaessa."

7) Kumotaan 34 b artikla.

8) Lisätään artikla seuraavasti:

" 84 a artikla

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja henkilöiden väliset suhteet

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla laitoksilla ja henkilöillä on vastavuoroinen tiedotus- ja yhteistyövelvollisuus, jonka tarkoituksena on varmistaa asetuksen moitteeton soveltaminen.

Laitosten on hyvän hallintotavan periaatteen mukaisesti vastattava kaikkiin kyselyihin kohtuullisessa ajassa ja tässä yhteydessä toimitettava asianomaisille henkilöille kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen heidän tämän asetuksen mukaisten oikeuksiensa käyttämiseksi.

Asianomaisten henkilöiden on ilmoitettava mahdollisimman pian toimivaltaisen valtion ja asuinvaltion laitokselle kaikista henkilökohtaisessa tai perheensä tilanteessa tapahtuneista muutoksista, jotka vaikuttavat heidän oikeuteensa etuuksiin tämän asetuksen perusteella.

2. Jos 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettua tiedottamisvelvollisuutta ei noudateta, siitä voi aiheutua oikeasuhteisia toimenpiteitä kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Toimien on kuitenkin oltava vastaavia kuin ne, joita sovelletaan samanlaisissa tilanteissa kotimaan lain mukaan, eivätkä ne saa käytännössä tehdä mahdottomaksi tai kohtuuttoman vaikeaksi tällä asetuksella asianomaisille henkilöille annettujen oikeuksien käyttämistä.

3. Jos tämän asetuksen tulkinnassa tai soveltamisessa ilmenee vaikeuksia, jotka voisivat vaarantaa asetuksen soveltamisalaan kuuluvan henkilön oikeudet, toimivaltaisen valtion laitoksen tai kyseisen henkilön asuinvaltion laitoksen on otettava yhteyttä laitokseen tai laitoksiin asianomaisessa jäsenvaltiossa tai asianomaisissa jäsenvaltioissa. Jos asiaa ei pystytä ratkaisemaan kohtuullisessa ajassa, kyseiset viranomaiset voivat kääntyä hallintotoimikunnan puoleen."

2 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 574/72 seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Hallintotoimikunta laatii mallit asiakirjoista, joita tarvitaan asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen soveltamiseksi.

Asiakirjat voidaan siirtää laitosten välillä joko paperimuotoisina tai muussa muodossa tai standardoituina sähköisinä viesteinä telemaattisten palveluiden välityksellä VI a osaston mukaisesti. Telemaattinen tiedonvaihto edellyttää lähettävän ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai toimivaltaisten viranomaisten nimeämien elinten välistä sopimusta."

2) Kumotaan 17 artiklan 6 ja 7 kohta.

3) Korvataan 19 a artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan 9 kohtaa sovelletaan vastaavasti."

4) Kumotaan 20 artikla.

5) Korvataan 21 artikla seuraavasti:

" 21 artikla

Luontoisetuudet oleskeltaessa muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa

1. Saadakseen luontoisetuuksia asetuksen 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti palkatun työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan on toimitettava hoidon tarjoajalle toimivaltaisen laitoksen antama asiakirja, jossa todistetaan, että hänellä on oikeus luontoisetuuksiin. Asiakirja on laadittava 2 artiklan mukaisesti. Jos asianomainen henkilö ei pysty toimittamaan tätä asiakirjaa, hänen on otettava yhteyttä oleskelupaikan laitokseen, joka pyytää toimivaltaiselta laitokselta todistuksen, jossa vahvistetaan, että kyseisellä henkilöllä on oikeus luontoisetuuksiin.

Toimivaltaisen laitoksen etuusoikeutta varten asetuksen 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti kussakin yksittäisessä tapauksessa antama asiakirja sitoo hoidon tarjoajaa samalla tavoin kuin kansallinen näyttö oleskelupaikan laitoksessa vakuutettujen henkilöiden oikeuksista.

2. Täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan 9 kohtaa sovelletaan vastaavasti."

6) Korvataan 22 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan 9 kohtaa sovelletaan vastaavasti."

7) Korvataan 23 artiklan toinen alakohta seuraavasti:"Kuitenkin tapauksissa, joita tarkoitetaan asetuksen 22 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa, perheenjäsenten asuinpaikan laitosta pidetään toimivaltaisena laitoksena ja perheenjäsenten asuinmaan lainsäädäntöä pidetään toimivaltaisen valtion lainsäädäntönä sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan 9 kohtaa sekä 21 ja 22 artiklaa."

8) Muutetaan 26 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Saadakseen luontoisetuuksia asetuksen 25 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 1 a kohdan mukaisesti työttömän henkilön tai hänen mukanaan seuranneen perheenjäsenen on toimitettava hoidon tarjoajalle toimivaltaisen laitoksen antama asiakirja, jossa todistetaan, että hänellä on oikeus luontoisetuuksiin. Asiakirja on laadittava 2 artiklan mukaisesti. Jos asianomainen henkilö ei pysty toimittamaan tätä asiakirjaa, hänen on otettava yhteyttä oleskelupaikan laitokseen, joka pyytää toimivaltaiselta laitokselta todistuksen, jossa vahvistetaan, että kyseisellä henkilöllä on oikeus luontoisetuuksiin.

Toimivaltaisen laitoksen etuusoikeutta varten asetuksen 25 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti kussakin yksittäisessä tapauksessa antama asiakirja sitoo hoidon tarjoajaa samalla tavoin kuin kansallinen näyttö sen paikan laitoksessa vakuutettujen henkilöiden oikeuksista, johon työtön henkilö on mennyt."

b) Lisätään kohta seuraavasti:

"1 a. Saadakseen rahaetuuksia asetuksen 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti itselleen ja perheenjäsenilleen työttömän henkilön on toimitettava toimivaltaiselta vakuutuslaitokselta ennen lähtöään hakemansa todistus sen paikan vakuutuslaitokselle, johon hän on mennyt. Jos työtön henkilö ei toimita tällaista todistusta, sen paikan laitos, johon hän on mennyt, hankkii sen toimivaltaiselta laitokselta. Todistuksessa on vahvistettava oikeus kyseisiin etuuksiin asetuksen 69 artiklan 1 kohdan a alakohdassa asetettujen edellytysten mukaan, ilmoitettava oikeuden kesto ottaen huomioon asetuksen 69 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännökset ja, jos kyseessä on työkyvyttömyys tai sairaalahoito, täsmennettävä sairausvakuutuksen nojalla tarvittaessa maksettavien rahaetuuksien määrä edellä mainittuna aikana."

c) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan 9 kohtaa sovelletaan vastaavasti."

9) Korvataan 31 artikla seuraavasti:

" 31 artikla

Luontoisetuudet eläkkeensaajille ja heidän perheenjäsenilleen, jotka oleskelevat muussa jäsenvaltiossa kuin missä he asuvat

1. Saadakseen luontoisetuuksia asetuksen 31 artiklan mukaisesti eläkkeensaajan on toimitettava hoidon tarjoajalle asuinpaikan laitoksen antama asiakirja, jossa todistetaan, että hänellä on oikeus luontoisetuuksiin. Kyseinen asiakirja on laadittava 2 artiklan mukaisesti. Jos asianomainen henkilö ei pysty toimittamaan tätä asiakirjaa, hänen on otettava yhteyttä oleskelupaikan laitokseen, joka pyytää asuinpaikan laitokselta todistuksen, jossa vahvistetaan, että kyseisellä henkilöllä on oikeus luontoisetuuksiin.

Toimivaltaisen laitoksen etuusoikeutta varten asetuksen 31 artiklan mukaisesti kussakin yksittäisessä tapauksessa antama asiakirja sitoo hoidon tarjoajaa samalla tavoin kuin kansallinen näyttö oleskelupaikan laitoksessa vakuutettujen henkilöiden oikeuksista.

2. Täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan 9 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti.

3. Edellä 1 ja 2 kohtaa sovelletaan vastaavasti, kun kyseessä on luontoisetuuksien myöntäminen asetuksen 31 artiklassa tarkoitetuille perheenjäsenille. Jos perheenjäsenet asuvat muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa eläkkeensaaja asuu, 1 kohdassa tarkoitetun asiakirjan antaa heidän asuinpaikkansa laitos."

10) Korvataan 117 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Hallintotoimikunta mukauttaa täytäntöönpanoasetuksen 117 c artiklassa tarkoitetun teknisen toimikunnan tutkimusten ja ehdotusten perusteella asiakirjojen mallit sekä asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen soveltamisen edellyttämät tietojen siirtokeinot ja -menettelyt uuden tietojenkäsittelytekniikan mukaisiksi."

3 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällä asetuksella käyttöön otetuista oikeuksien ja velvollisuuksien muutoksista tiedotetaan asianmukaisesti.

4 artikla

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten oleskeluvaltion laitosten on varmistettava, että kaikki hoidon tarjoajat tuntevat täysin asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa mainitut edellytykset.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004.

Mahdollisuus kääntyä suoraan hoidon tarjoajan puoleen on taattava 1 päivään heinäkuuta 2004 mennessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 31 päivänä maaliskuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. Roche

(1) EUVL C 32, 5.2.2004, s. 78.

(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 4. joulukuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, annettu 4. maaliskuuta 2004.

(3) EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2. Asetus sellaisena kuin se on konsolidoituna asetuksella (EY) N:o 118/97 (EYVL L 28, 30.1.1997, s. 1) ja viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1386/2001 (EYVL L 187, 10.7.2001, s. 1).

(4) EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on konsolidoituna asetuksella (EY) N:o 118/97 ja viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1851/2003 (EUVL L 271, 22.10.2003, s. 3).

Top