EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0601

Neuvoston asetus (EY) N:o 601/2004, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, kalastustoimintaan sovellettavista valvontatoimenpiteistä Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen alueella ja asetusten (ETY) N:o 3943/90, (EY) N:o 66/98 ja (EY) N:o 1721/1999 kumoamisesta

OJ L 97, 1.4.2004, p. 16–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 035 P. 35 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 035 P. 35 - 48
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 123 P. 23 - 36

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/601/oj

32004R0601

Neuvoston asetus (EY) N:o 601/2004, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, kalastustoimintaan sovellettavista valvontatoimenpiteistä Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen alueella ja asetusten (ETY) N:o 3943/90, (EY) N:o 66/98 ja (EY) N:o 1721/1999 kumoamisesta

Virallinen lehti nro L 097 , 01/04/2004 s. 0016 - 0029


Neuvoston asetus (EY) N:o 601/2004,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004,

kalastustoimintaan sovellettavista valvontatoimenpiteistä Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen alueella ja asetusten (ETY) N:o 3943/90, (EY) N:o 66/98 ja (EY) N:o 1721/1999 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisö hyväksyi Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen, jäljempänä "yleissopimus", neuvoston päätöksellä 81/691/ETY(2), ja se tuli voimaan 21 päivänä toukokuuta 1982.

(2) Yleissopimuksessa määrätään Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä ja hoitoa koskevan alueellisen yhteistyön puitteista perustamalla Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä käsittelevä toimikunta, jäljempänä "CCAMLR", joka hyväksyy sopimuspuolia velvoittavia säilyttämistoimenpiteitä.

(3) Yhteisön olisi yleissopimuksen sopimuspuolena varmistettava, että CCAMLR:n hyväksymiä säilyttämistoimenpiteitä sovelletaan yhteisön kalastusaluksiin.

(4) Toimenpiteisiin kuuluu kalastustoiminnan valvontaan yleissopimuksessa tarkoitetulla alueella liittyviä lukuisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka on saatettava osaksi yhteisön lainsäädäntöä yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93(3) 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuina ja asetuksen säännöksiä täydentävinä erityissäännöksinä.

(5) Eräät näistä erityissäännöksistä on saatettu osaksi yhteisön lainsäädäntöä Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen XXIV artiklan mukaisesti perustetun havainnointi- ja tarkastusjärjestelmän soveltamisesta 19 päivänä joulukuuta 1990 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3943/90(4), tietyistä Etelämantereella harjoitettavaan kalastustoimintaan sovellettavista säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä 18 päivänä joulukuuta 1997 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 66/98(5) ja muiden kuin Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten lipun alla purjehtiviin aluksiin sovellettavista valvontatoimenpiteistä 29 päivänä heinäkuuta 1999 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1721/1999(6).

(6) Toimikunnan hyväksymien uusien säilyttämistoimenpiteiden täytäntöön panemiseksi edellä mainitut asetukset olisi kumottava ja korvattava yhdellä asetuksella, johon kootaan yhteisölle yleissopimuksen sopimuspuolena kuuluvista velvoitteista johtuvat kalastustoiminnan valvontaa koskevat erityissäännökset.

(7) Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(7) mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU AIHE JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Aihe

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset periaatteet ja edellytykset, joiden mukaisesti yhteisössä sovelletaan:

a) Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen, jäljempänä "yleissopimus", sopimuspuolten lipun alla purjehtiviin, yleissopimuksen alueella kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisilla vesillä toimiviin aluksiin sovellettavia valvontatoimenpiteitä;

b) järjestelmää, jonka tarkoituksena on edistää sitä, että muilla kuin yleissopimuksen sopimuspuolten lipun alla purjehtivilla aluksilla noudatetaan Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä käsittelevän toimikunnan, jäljempänä "CCAMLR", laatimia säilyttämistoimenpiteitä.

2. Tätä asetusta sovelletaan yleissopimuksen tavoitteiden ja periaatteiden sekä yleissopimuksen hyväksyneen konferenssin päätösasiakirjan määräysten edistämiseksi, tämän kuitenkaan rajoittamatta yleissopimuksen määräysten soveltamista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) "yleissopimuksen alueella" yleissopimuksen I artiklassa määriteltyä soveltamisaluetta;

b) "Etelämantereen konvergenssilla" viivaa, joka yhdistää seuraavat leveys- ja pituuspiirien pisteet: 50° eteläistä leveyttä ja 0°; 50° eteläistä leveyttä ja 30° itäistä pituutta; 45° eteläistä leveyttä ja 30° itäistä pituutta; 45° eteläistä leveyttä ja 80° itäistä pituutta; 55° eteläistä leveyttä ja 80° itäistä pituutta; 55° eteläistä leveyttä ja 150° itäistä pituutta; 60° eteläistä leveyttä ja 150° itäistä pituutta; 60° eteläistä leveyttä ja 50° läntistä pituutta; 50° eteläistä leveyttä ja 50° läntistä pituutta; 50° eteläistä leveyttä ja 0°;

c) "yhteisön kalastusaluksella" yhteisön jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa ja yhteisöön rekisteröityä kalastusalusta, joka pyytää ja pitää aluksella meren eliöitä, jotka ovat peräisin yleissopimusalueen meren elollisista luonnonvaroista;

d) "VMS-järjestelmällä" yhteisön kalastusaluksille asetuksen (ETY) N:o 2847/93 3 artiklan mukaisesti asennettua alusten satelliittiseurantajärjestelmää;

e) "uudella kalastuksella" jonkin lajin kalastusta, jossa käytetään tiettyä pyyntimenetelmää FAO:n tilastollisella suuralueella "Etelämanner" ja josta toimikunnalle ei ole koskaan toimitettu:

i) perusteellisista tutkimuksista tai koekalastuksesta saatuja kalakannan levinneisyyttä, määrää, ikäjakaumaa, mahdollista tuottoa ja sen ominaislaatua koskevia tietoja, tai

ii) saalis- ja pyyntiponnistustietoja, tai

iii) saalis- ja pyyntiponnistustietoja kahdelta viimeisimmältä kalastuskaudelta, joina kalastustoimintaa on harjoitettu;

f) "koekalastuksella" kalastusta, jota ei enää pidetä e alakohdan mukaisena uutena kalastuksena ja jonka kokeellinen luonne säilyy, kunnes on saatu riittävät tiedot, joiden avulla:

i) voidaan arvioida saalislajien levinneisyys, määrä ja ikäjakauma, mikä mahdollistaa kalastuksen mahdollisen tuoton arvioimisen,

ii) voidaan mitata kalastuksen mahdollisia vaikutuksia toisista lajeista riippuvaisiin lajeihin ja sukulaislajeihin, ja

iii) CCAMLR:n tieteellinen komitea voi laatia ja antaa neuvoja sopivista pyyntimääristä sekä tarvittaessa pyyntiponnistuksen tasoista ja pyydyksistä;

g) "CCAMLR-tarkastajalla" yleissopimuksen sopimuspuolen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valvontajärjestelmän täytäntöönpanoon nimeämää tarkastajaa;

h) "CCAMLR-tarkastusjärjestelmällä" tätä nimeä kantavaa CCAMLR:n hyväksymää yleissopimuksen sopimuspuolen lipun alla purjehtivien alusten valvontaa ja meritarkastuksia koskevaa asiakirjaa;

i) "muun kuin sopimuspuolen aluksella" alusta, joka purjehtii muun kuin yleissopimuksen sopimuspuolen lipun alla ja jonka on havaittu harjoittavan kalastustoimintaa yleissopimuksen alueella;

j) "sopimuspuolella" yleissopimuksen sopimuspuolta;

k) "sopimuspuolen aluksella" yleissopimuksen sopimuspuolen lipun alla purjehtivaa kalastusalusta;

l) "havainnolla" havaintoa muun kuin sopimuspuolen aluksesta, kun havainnon on tehnyt yleissopimuksen sopimuspuolen lipun alla purjehtiva alus, joka toimii yleissopimuksen alueella, tai yleissopimuksen sopimuspuolessa rekisteröity ilma-alus, joka lentää yleissopimuksen alueen yli, taikka CCAMLR:n tarkastaja;

m) "laittomalla, sääntelemättömällä ja ilmoittamatta jätetyllä kalastustoiminnalla" laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastustoimintaa yleissopimuksen alueella;

n) "laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta harjoittavalla aluksella" alusta, joka harjoittaa laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta yleissopimuksen alueella.

II LUKU OIKEUS KALASTAA YLEISSOPIMUKSEN ALUEELLA

3 artikla

Erityiskalastuslupa

1. Ainoastaan niillä yhteisön kalastusaluksilla, joilla on lippujäsenvaltion asetuksen (ETY) N:o 1627/94(8) mukaisesti myöntämä erityiskalastuslupa, on luvan mukaisin edellytyksin oikeus kalastaa, pitää aluksella, jälleenlaivata ja purkaa aluksesta yleissopimuksen alueelta saatuja kalavaroja.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sähköisesti kolmen vuorokauden kuluessa 1 kohdassa mainitun luvan myöntämispäivästä seuraavat luvassa tarkoitettua alusta koskevat tiedot:

a) aluksen nimi;

b) ajanjakso, jona kalastus on sallittua yleissopimuksen alueella, ja kalastustoiminnan aloitus- ja lopetuspäivät;

c) kalastusalue tai -alueet;

d) kohdelaji tai -lajit;

e) käytetyt pyydykset.

Komissio toimittaa nämä tiedot viipymättä CCAMLR:n sihteeristölle.

3. Jäsenvaltioiden komissiolle ilmoittamissa tiedoissa on mainittava myös alusrekisterin sisäinen numero 30 päivänä syyskuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2090/98(9) 1 artiklan mukaisesti sekä aluksen kotisatama, aluksen omistaja tai rahtaaja sekä ilmoitus siitä, että aluksen päällikölle on tiedotettu toimenpiteistä, jotka ovat voimassa alueella tai alueilla, jolla tai joilla alus kalastaa yleissopimusalueella.

4. Sovelletaan 1, 2 ja 3 kohtaa, jollei 5-8 artiklassa säädetyistä erityissäännöksistä muuta johdu.

5. Jäsenvaltiot eivät saa myöntää erityiskalastuslupaa aluksille, jotka aikovat harjoittaa pitkäsiimakalastusta yleissopimuksen alueella ja jotka eivät noudata Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen alueella tapahtuvaan kalastustoimintaan sovellettavista teknisistä toimenpiteistä 22 päivänä maaliskuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 600/2004 8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan säännöksiä.(10)

6. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4 artikla

Yleiset menettelysäännöt

1. Aluksella on oltava edellä 3 artiklassa mainittu erityiskalastuslupa tai tämän luvan oikeaksi todistettu kopio, ja CCAMLR:n tarkastajan on voitava tarkastaa se milloin vain.

2. Jokaisen jäsenvaltion on pidettävä huolta siitä, että sen lipun alla purjehtivat alukset ilmoittavat sille kaikista satamaan tuloistaan ja sieltä poistumisistaan, yleissopimuksen alueelle tuloistaan ja sieltä poistumisistaan ja liikkeistään FAO:n tilastollisten suuralueiden ja alueiden välillä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat yhdenmukaiset yhteisön alusten VMS-järjestelmien toimittamien tietojen kanssa. Niiden on toimitettava nämä tiedot sähköisesti komissiolle kahden päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Komissio toimittaa tiedot viipymättä CCAMLR:n sihteeristölle.

4. Jos yhteisön kalastusaluksen VMS-järjestelmässä on tekninen vika, lippujäsenvaltion on ilmoitettava mahdollisimman pian CCAMLR:lle ja kopiolla komissiolle aluksen nimi, kellonaika, päivämäärä ja aluksen sijainti silloin, kun VMS-järjestelmän toiminta lakkasi. Lippujäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä CCAMLR:lle ja kopiolla komissiolle VMS-järjestelmän uudesta käyttöönotosta heti, kun se on kunnossa.

5 artikla

Oikeus pyytää taskurapuja

1. Lippujäsenvaltion on annettava komissiolle tiedoksi yhteisön kalastusalusten aikomus harjoittaa ravunpyyntiä FAO:n tilastollisella suuralueella 48.3. Ilmoitus on tehtävä neljä kuukautta ennen pyynnin alkamispäivää, ja siinä on mainittava alusrekisterin sisäinen numero ja asianomaisen aluksen tutkimus- ja kalastustoimintasuunnitelma.

2. Komissio tutkii ilmoituksen, tarkistaa, että se on sovellettavien sääntöjen mukainen, ja ilmoittaa jäsenvaltiolle käsittelynsä tuloksista. Jäsenvaltio voi myöntää erityiskalastusluvan komission käsittelyn tulokset saatuaan tai 10 työpäivän kuluessa niiden tiedoksi antamisesta. Komissio ilmoittaa asiasta CCAMLR:lle viimeistään kolme kuukautta ennen kalastuksen alkamispäivää.

3. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

6 artikla

Oikeus uuteen kalastukseen

1. Uuden kalastustoiminnan harjoittaminen yleissopimuksen alueella on kielletty, paitsi jos se on sallittu 2-5 kohdan mukaisesti.

2. Uuteen kalastukseen saavat osallistua ainoastaan alukset, jotka on varustettu ja suunniteltu siten, että ne voivat noudattaa kaikkia CCAMLR:n hyväksymiä asiaankuuluvia säilyttämistoimenpiteitä. Uuteen kalastukseen eivät saa osallistua 29 artiklassa tarkoitetussa CCAMLR:n laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta harjoittavien alusten luettelossa olevat alukset.

3. Lippujäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle vähintään neljä kuukautta ennen CCAMLR:n vuosikokousta yhteisön kalastusaluksen aikomuksesta aloittaa uusi kalastus yleissopimuksen alueella.

Ilmoituksessa on oltava kaikki ne jäljempänä mainitut tiedot, jotka jäsenvaltio pystyy toimittamaan:

a) ehdotetun kalastuksen luonne, mukaan lukien kohdelajit, pyyntimenetelmät, ehdotettu alue ja elinkelpoisen kalastuksen edellyttämä saaliiden vähimmäistaso;

b) perusteellisilta tutkimus- ja kartoitusmatkoilta saadut biologiset tiedot, esimerkiksi tiedot kannan levinneisyydestä, määrästä ja ikäjakaumasta sekä sen ominaislaatua koskevat tiedot;

c) yksityiskohtaiset tiedot toisista lajeista riippuvaisista ja sukulaislajeista sekä ehdotetun kalastuksen haitallisen vaikutuksen todennäköisyydestä niihin;

d) tiedot muunlaisesta tällä alueella tai samanlaisesta muualla harjoitettavasta kalastustoiminnasta, joita voidaan käyttää apuna arvioitaessa mahdollista tuottoa.

4. Komissio toimittaa CCAMLR:n tarkasteltaviksi 3 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot sekä kaikki muut sen käytettävissä olevat asianmukaiset tiedot.

5. Jos CCAMLR hyväksyy jonkin uuden kalastuksen:

a) komissio antaa luvan tähän kalastukseen, ellei CCAMLR ole hyväksynyt tätä uutta kalastusta koskevia säilyttämistoimenpiteitä;

b) kaikissa muissa tapauksissa luvan tähän kalastukseen antaa neuvosto, joka päättää asiasta määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

6. Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

7 artikla

Oikeus koekalastukseen

1. Koekalastuksen harjoittaminen yleissopimuksen alueella on kielletty, paitsi jos se on sallittu 2-7 kohdan mukaisesti.

2. Koekalastukseen saavat osallistua ainoastaan alukset, jotka on varustettu ja suunniteltu siten, että ne voivat noudattaa kaikkia CCAMLR:n asiaankuuluvia säilyttämistoimenpiteitä.

Koekalastukseen eivät saa osallistua 29 artiklassa tarkoitetussa CCAMLR:n laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta harjoittavien alusten luettelossa olevat alukset.

3. Jäsenvaltioiden, jotka osallistuvat koekalastukseen tai joiden aikomuksena on sallia aluksen osallistuminen siihen, on laadittava tutkimusta ja kalastusta koskeva toimintasuunnitelma, joka on toimitettava suoraan CCAMLR:lle sen asettamassa määräajassa ja kopiona komissiolle.

Suunnitelmassa on oltava kaikki ne jäljempänä mainitut tiedot, jotka jäsenvaltio voi toimittaa:

a) selvitys siitä, kuinka jäsenvaltion toiminta on tarkoitus sovittaa yhteen CCAMLR:n tieteellisen komitean laatiman tiedonkeruusuunnitelman kanssa;

b) selvitys koekalastuksen luonteesta, mukaan lukien kohdelajit, pyyntimenetelmät, ehdotettu alue ja tulevalle kaudelle ehdotetut pyynnin enimmäistasot;

c) perusteellisilta tutkimus- ja kartoitusmatkoilta saadut biologiset tiedot, esimerkiksi tiedot kannan levinneisyydestä, määrästä ja ikäjakaumasta sekä sen ominaislaatua koskevat tiedot;

d) yksityiskohtaiset tiedot toisista lajeista riippuvaisista ja sukulaislajeista sekä ehdotetun kalastuksen haitallisen vaikutuksen todennäköisyydestä niihin;

e) tiedot muunlaisesta kalastuksesta samalla alueella tai samanlaisesta kalastuksesta muilla alueilla, joita voidaan käyttää arvioitaessa mahdollista tuottoa.

4. Jokaisen koekalastukseen osallistuvan jäsenvaltion on ilmoitettava vuosittain CCAMLR:lle ja kopiolla komissiolle ennen CCAMLR:n asettaman määräajan päättymistä CCAMLR:n tieteellisen komitean tätä kalastusta varten laatimassa tiedonkeruusuunnitelmassa eritellyt tiedot.

Jäsenvaltio, joka ei ole toimittanut CCAMLR:lle tiedonkeruusuunnitelmassa eriteltyjä tietoja viimeisimmältä kalastuskaudelta, ei saa jatkaa koekalastusta ennen kuin se on lähettänyt kyseiset tiedot CCAMLR:lle ja kopiolla komissiolle ja ennen kuin CCAMLR:n tieteellisellä komitealla on ollut mahdollisuus tutkia tiedot.

5. Ennen kuin jäsenvaltion viranomaiset antavat aluksilleen luvan osallistua jo aloitettuun koekalastukseen, jäsenvaltion on ilmoitettava siitä CCAMLR:lle vähintään kolme kuukautta ennen CCAMLR:n seuraavaa vuosikokousta. Ilmoituksen tehnyt jäsenvaltio saa antaa aluksilleen luvan osallistua koekalastukseen vasta vuosikokouksen päätyttyä.

6. Jäsenvaltion on toimitettava suoraan CCAMLR:n sihteeristölle ja kopiolla komissiolle kunkin koekalastukseen osallistuvan aluksen nimi, tyyppi, koko, rekisteröintinumero ja radiokutsutunnus viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kalastusmatkan alkamista.

7. Kalastuskapasiteettiin ja pyyntiponnistukseen sovelletaan varopyyntirajoitusta, jonka taso ei saa ylittää tiedonkeruusuunnitelmassa määriteltyjen tietojen saamiseksi tarvittavaa tasoa ja asetuksen 2 artiklan f kohdassa tarkoitettujen arvioiden tekemiseen vaadittavaa tasoa.

8. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

8 artikla

Oikeus tieteelliseen tutkimustoimintaan

1. Jäsenvaltioiden, joiden aluksilla on aikomus harjoittaa tieteellistä tutkimusta, jonka saalisarvioiden odotetaan olevan alle 50 tonnia kalaa siten, että enintään 10 tonnia on Dissostichus spp. -lajeja ja alle 0,1 prosenttia määrätystä saalisrajasta krilliä, kalmaria ja taskurapua, on toimitettava suoraan CCAMLR:lle sekä kopiolla komissiolle seuraavat tiedot:

a) kyseisen aluksen nimi;

b) sen ulkoiset tunnistetiedot;

c) alue ja suuralue, joilla tutkimusta aiotaan harjoittaa;

d) arvioitu yleissopimuksen alueelle saapumis- ja sieltä poistumispäivämäärä;

e) tutkimuksen tarkoitus;

f) todennäköisesti käytettävät kalastusvälineet.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut yhteisön alukset vapautetaan silmäkokomääräyksiä, pyydystyyppikieltoja, kalastuskieltoalueita, kalastuskausia ja kokorajoituksia koskevista säilyttämistoimenpiteistä sekä muista kuin 9 artiklan 6 kohdassa ja 16 artiklan 1 kohdassa säädetyissä ilmoitusjärjestelmissä asetetuista vaatimuksista.

3. Jäsenvaltioiden, joiden alukset aikovat harjoittaa tieteellistä tutkimusta, jossa arvioidun kokonaissaaliin odotetaan olevan enemmän kuin 50 tonnia tai Dissostichus spp. -lajien osalta enemmän kuin 10 tonnia taikka krillin, kalmarin ja taskuravun osalta enemmän kuin 0,1 prosenttia annetusta saalisrajasta, on toimitettava CCAMLR:lle tutkittavaksi sekä kopiolla komissiolle tutkimussuunnitelmat CCAMLR:n tieteellisen komitean hyväksymiä vakio-ohjeita ja -formaattia noudattaen vähintään kuusi kuukautta ennen tutkimuksen suunniteltua aloittamispäivää. Suunniteltua tieteellisessä tarkoituksessa harjoitettavaa kalastustoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin CCAMLR on päättänyt tutkimuksensa ja antanut päätöksensä tiedoksi.

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava saalis- ja pyyntiponnistustiedot nostokertakohtaisesti sellaisten tieteellisten tutkimusten tuloksista, joihin sovelletaan 1, 2 ja 3 kohtaa, CCAMLR:lle sekä kopiona komissiolle. Jäsenvaltion on toimitettava CCAMLR:lle sekä kopiona komissiolle yhteenveto tuloksista 180 päivän kuluessa tutkimuksen päättymisestä. Sillä on tutkimuksen loppuun saattamisesta 12 kuukautta aikaa laatia täydellinen raportti tutkimustuloksistaan ja lähettää se CCAMLR:lle ja kopiona komissiolle.

5. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

III LUKU TIETOJEN ILMOITTAMISMENETTELY

I JAKSO SAALIS- JA PYYNTIPONNISTUSILMOITUS

9 artikla

Saalis- ja pyyntiponnistusilmoitus

1. Yhteisön kalastusaluksia koskee kolme 10, 11 ja 12 artiklassa tarkoitettua kausikohtaista saaliiden ja pyyntiponnistusten ilmoitusjärjestelmää sen mukaan, mitkä lajit ja FAO:n tilastolliset suuralueet tai alueet ovat kyseessä:

2. Saalis- ja pyyntiponnistusilmoitukseen on sisällyttävä seuraavat tiedot ilmoitusjaksolta:

a) kyseisen aluksen nimi;

b) aluksen ulkoiset tunnusmerkit;

c) asiaankuuluvien lajien kokonaissaaliit;

d) niiden päivien ja tuntien kokonaismäärä, joina kalastustoimintaa harjoitettiin;

e) kaikkien lajien aluksella pidetyt saaliit ja sivusaaliit ilmoitusjaksolla;

f) pitkäsiimakalastuksen osalta koukkujen lukumäärä.

3. Yhteisön kalastusalusten päälliköiden on tehtävä saalis- ja pyyntiponnistusilmoitus lippujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille viimeistään vuorokauden kuluessa asianomaisen, 10, 11 ja 12 artiklassa tarkoitetun ilmoitusjakson päättymispäivästä.

4. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi sähköisesti jokaisen lippunsa alla purjehtivan ja yhteisössä rekisteröidyn kalastusaluksen tekemä saalis- ja pyyntiponnistusilmoitus viimeistään kolmen päivän kuluessa kunkin ilmoitusjakson päättymispäivästä. Jokaisessa saalis- ja pyyntiponnistusilmoituksessa on mainittava asianomaisen saaliin ilmoitusjakso.

5. Komissio toimittaa CCAMLR:lle 3 kohdan mukaisesti saamansa saalis- ja pyyntiponnistusilmoitukset viimeistään viiden päivän kuluessa kunkin ilmoitusjakson päättymispäivästä.

6. Saaliiden ja pyyntiponnistusten ilmoitusjärjestelmiä sovelletaan tieteellisessä tutkimustarkoituksessa pyydettyihin lajeihin, jos saaliin määrä on tiettynä ajanjaksona suurempi kuin 5 tonnia, paitsi jos joihinkin lajeihin sovelletaan erityisiä säännöksiä.

7. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

10 artikla

Kuukausittainen saaliiden ja pyyntiponnistusten ilmoitusjärjestelmä

1. Kuukausittaisessa saaliiden ja pyyntiponnistusten ilmoitusjärjestelmässä ilmoitusjaksona on yksi kalenterikuukausi.

2. Tätä järjestelmää sovelletaan:

a) Electrona carlsbergi -lajin kalastukseen FAO:n tilastollisella suuralueella 48.3;

b) Euphausia superba -lajin kalastukseen FAO:n tilastollisella alueella 48 ja FAO:n tilastollisilla alueilla 58.4.2 ja 58.4.1.

3. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

11 artikla

Kymmenen päivän saaliiden ja pyyntiponnistusten ilmoitusjärjestelmä

1. Kymmenen päivän saaliiden ja pyyntiponnistusten ilmoitusjärjestelmässä jokainen kalenterikuukausi jaetaan kolmeen kirjaimilla A, B ja C merkittyyn ilmoitusjaksoon, jotka ajoittuvat kuukauden 1 päivästä 10 päivään, 11 päivästä 20 päivään ja 21 päivästä kuukauden viimeiseen päivään.

2. Tätä järjestelmää sovelletaan:

a) Champsocephalus gunnari- ja Dissostichus eleginoides -lajien ja muiden syvänmeren lajien kalastukseen FAO:n tilastollisella alueella 58.5.2;

b) Martialia hyadesi -lajin kalastukseen FAO:n tilastollisella suuralueella 48.3;

c) Paralomis spp. -taskuravun (lahko Decapoda, alalahko Reptantia) pyyntiin FAO:n tilastollisella suuralueella 48.3 muulloin kuin harjoitettaessa tällä suuralueella tämän lajin kalastusta CCAMLR-koekalastussuunnitelman ensimmäisen vaiheen aikana.

3. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

12 artikla

Viiden päivän saaliiden ja pyyntiponnistusten ilmoitusjärjestelmä

1. Viiden päivän saaliiden ja pyyntiponnistusten ilmoitusjärjestelmässä jokainen kalenterikuukausi jaetaan kuuteen kirjaimilla A, B, C, D, E ja F merkittyyn ilmoitusjaksoon, jotka ajoittuvat kuukauden 1 päivästä 5 päivään, 6 päivästä 10 päivään, 11 päivästä 15 päivään, 16 päivästä 20 päivään, 21 päivästä 25 päivään ja 26 päivästä kuukauden viimeiseen päivään.

2. Tätä järjestelmää sovelletaan kalastuskausittain:

a) Champsocephalus gunnari -lajin kalastukseen FAO:n tilastollisella suuralueella 48.3;

b) Dissostichus eleginoides -lajin kalastukseen FAO:n tilastollisilla suuralueilla 48.3 ja 48.4;

c) Dissostichus eleginoides -lajin koekalastukseen yleissopimuksen koko alueella asetuksen (EY) N:o 600/2004 2 artiklan d alakohdassa määritellyissä suorakulmaisissa pienimittakaavaisissa ruuduissa.

3. Kun CCAMLR ilmoittaa kalastuksen lopettamisesta, koska tässä artiklassa tarkoitettua saalis- ja pyyntiponnistusilmoitusta ole toimitettu, kyseisen aluksen tai kyseisten alusten on viipymättä lopetettava kyseinen kalastustoimintansa. Mainitut alukset eivät saa aloittaa uudestaan toimintaansa ennen kuin puuttuva ilmoitus tai tarvittaessa selvitys ilmoituksen puuttumisen syynä olevista teknisistä ongelmista on toimitettu CCAMLR:lle.

4. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2 JAKSO KUUKAUSITTAISET YKSITYISKOHTAISIA TIETOJA KOSKEVAT ILMOITUSJÄRJESTELMÄT TROOLI-, PITKÄSIIMA- JA MERTAKALASTUKSESSA

13 artikla

Kuukausittainen yksityiskohtaisia saalis- ja pyyntiponnistustietoja koskeva ilmoitusjärjestelmä

1. Kunakin kalastuskautena yhteisön kalastusalusten on toimitettava lippujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille viimeistään kalastuskuukautta seuraavan kuukauden viidentenätoista päivänä yksityiskohtaiset saalis- ja pyyntiponnistustiedot kyseiseltä kuukaudelta tapauksen mukaan trooli-, pitkäsiima- tai mertakalastuksen sekä seuraavien lajien ja alueiden osalta:

a) Champsocephalus gunnari -laji FAO:n tilastollisella alueella 58.5.2 ja FAO:n tilastollisella suuralueella 48.3;

b) Dissostichus eleginoides -laji FAO:n tilastollisilla suuralueilla 48.3 ja 48.4;

c) Dissostichus eleginoides -laji FAO:n tilastollisella alueella 58.5.2;

d) Electrona carlsbergi -laji FAO:n tilastollisella suuralueella 48.3;

e) Martialia hyadesi -laji FAO:n tilastollisella suuralueella 48.3;

f) Paralomis spp. -taskuravun (lahko Decapoda, alalahko Reptantia) pyyntiin FAO:n tilastollisella suuralueella 48.3 muulloin kuin harjoitettaessa tällä suuralueella tämän lajin kalastusta CCAMLR-koekalastussuunnitelman ensimmäisen vaiheen aikana.

2. Tiedot annetaan 1 kohdan b ja f alakohdassa tarkoitetun kalastuksen osalta merranlaskuina ja muissa tapauksissa pyydyksen vetoina.

3. Kaikki kohde- ja sivusaalislajien saaliit on ilmoitettava lajeittain. Näihin tietoihin on sisällyttävä saaliiksi jääneiden ja vapautettujen tai kuolleiden merilintujen ja -nisäkkäiden lukumäärät lajeittain.

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava 1, 2 ja 3 kohdan mukaiset tiedot kunkin kalenterikuukauden päättyessä komissiolle, joka toimittaa tiedot välittömästi CCAMLR:lle.

5. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

14 artikla

Kuukausittainen yksityiskohtaisia biologisia tietoja koskeva ilmoitusjärjestelmä

1. Yhteisön kalastusalusten on toimitettava lippujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille samoin edellytyksin ja saman kalastuksen osalta kuin 13 artiklassa edustavia näytteitä kalastuksessa pyydettyjen kohdelajien ja sivusaalislajien pituusjakaumasta.

2. Kalojen pituus on mitattava kokonaispituutena pyöristäen lähimpään alempaan senttimetriin ja edustavat pituusjakaumanäytteet on otettava yhdestä suorakulmaisesta pienimittakaavaisesta ruudusta (0,5° leveyttä, 1,0° pituutta). Jos alus siirtyy yhdestä ruudusta toiseen kuukauden kuluessa, jokaisesta ruudusta on toimitettava erilliset pituusjakaumat.

3. Edellä 13 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua kalastusta koskevien tietojen osalta edustavana näytteenä pidetään vähintään 500 kalaa.

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava saamansa ilmoitukset kunkin kuukauden päättyessä komissiolle, joka toimittaa ne välittömästi CCAMLR:lle.

5. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

15 artikla

Kalastuksen lopettaminen ilmoituksen puuttuessa

Kun CCAMLR ilmoittaa jäsenvaltiolle kalastuksen lopettamisesta, koska 13 ja 14 artiklassa säädettyä ilmoitusta ei ole toimitettu, jäsenvaltion on lopetettava viipymättä alustensa kalastustoiminta kyseisessä kalastuksessa.

3 JAKSO VUOSITTAISET SAALISILMOITUKSET

16 artikla

Kokonaissaaliita koskevat tiedot

1. Rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 2847/93 15 artiklan soveltamista, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kunkin vuoden heinäkuun 31 päivään mennessä aluskohtaisesti eriteltyinä edellisen vuoden kokonaissaaliit, jotka niiden lipun alla purjehtivat yhteisön kalastusalukset ovat pyytäneet.

2. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

17 artikla

Krillinkalastuksen yhdistetyt tiedot

1. Krillinkalastukseen yleissopimuksen alueella osallistuneiden yhteisön kalastusalusten on toimitettava viimeistään kunkin vuoden tammikuun 1 päivänä lippujäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille edellisen kalastuskauden yksityiskohtaiset saalis- ja pyyntiponnistustiedot.

2. Jäsenvaltioiden on yhdistettävä yksityiskohtaiset saalis- ja pyyntiponnistustiedot siten, että ne koskevat 10 × 10 meripeninkulman suuruisia suorakulmaisia ruutuja ja 10 päivän jaksoja, ja toimitettava ne komissiolle kunkin vuoden maaliskuun 1 päivään mennessä.

3. Yksityiskohtaisia saalis- ja pyyntiponnistustietoja varten kalenterikuukausi jaetaan kolmeen 10 päivän ilmoitusjaksoon: 1 päivästä 10 päivään, 11 päivästä 20 päivään ja 21 päivästä kuukauden viimeiseen päivään. Näihin 10 päivän ilmoitusjaksoihin viitataan jaksoina A, B ja C.

4. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

18 artikla

Tiedot FAO:n tilastollisella suuralueella 48.3 saaduista taskurapusaaliista

1. Yhteisön kalastusalusten, jotka pyytävät taskurapua FAO:n tilastollisella suuralueella 48.3, on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin vuoden syyskuun 25 päivänä kalastustoimintaa koskevat tiedot sekä ennen saman vuoden elokuun 31 päivää saadut taskurapusaaliit. Komissio toimittaa tiedot edelleen CCAMLR:lle viimeistään kunkin vuoden syyskuun 30 päivänä.

2. Kunkin vuoden elokuun 31 päivän jälkeen saatuja saaliita koskevat tiedot on ilmoitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa kalastuksen lopettamispäivästä. Komissio toimittaa tiedot edelleen CCAMLR:lle kolmen kuukauden kuluessa kalastuksen lopettamisesta.

3. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

19 artikla

Kalmarin koekalastusta koskevat yksityiskohtaiset saalis- ja pyyntiponnistustiedot FAO:n tilastollisella suuralueella 48.3

1. Yhteisön kalastusalusten, jotka pyytävät kalmaria (Martialia hyadesi) FAO:n tilastollisella suuralueella 48.3, on ilmoitettava komissiolle kunkin vuoden syyskuun 25 päivään mennessä tätä kalastusta koskevat yksityiskohtaiset saalis- ja pyyntiponnistustiedot. Tietoihin on sisällyttävä saaliiksi jääneiden, vapautettujen tai kuolleiden merilintujen ja -nisäkkäiden lukumäärä lajeittain. Komissio toimittaa tiedot edelleen CCAMLR:lle kunkin vuoden syyskuun 30 päivään mennessä.

2. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

IV LUKU VALVONTA JA TARKASTUKSET

1 JAKSO VALVONTA JA TARKASTUKSET MERELLÄ

20 artikla

Soveltamisala

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan yhteisön kalastusaluksiin ja yleissopimuksen muiden sopimuspuolten lipun alla purjehtiviin kalastusaluksiin.

Artikla 21

Jäsenvaltioiden merellä suoritettaviin tarkastuksiin nimeämät CCAMLR-tarkastajat

1. Jäsenvaltiot voivat nimetä CCAMLR-tarkastajia, jotka voidaan sijoittaa yhteisön kalastusaluksille, tai sopimuksesta jonkun toisen sopimuspuolen kanssa tämän alukselle, joka ryhtyy tai on ryhtymässä meren elollisten luonnonvarojen pyyntiin tai kalavarojen tieteelliseen tutkimukseen yleissopimuksen alueella.

2. CCAMLR-tarkastajien on tarkastettava yleissopimuksen alueella jonkin muun sopimuspuolen kuin yhteisön ja yhteisön jäsenvaltioiden aluksia sen varmistamiseksi, että ne noudattavat CCAMLR:n hyväksymiä sovellettavia säilyttämistoimenpiteitä ja yhteisön kalastusalusten osalta näihin aluksiin sovellettavia yhteisön kalavarojen säilyttämis- tai valvontatoimenpiteitä.

3. CCAMLR-tarkastajien on oltava perillä tarkastettavasta kalastustoiminnasta ja tieteellisestä tutkimustoiminnasta, yleissopimuksen määräyksistä ja yleissopimuksen nojalla hyväksytyistä säilyttämistoimenpiteistä. Jäsenvaltioiden on osoitettava todistuksin kunkin nimeämänsä tarkastajan pätevyys.

4. Tarkastajien on oltava sen jäsenvaltion kansalaisia, joka heidät nimeää, ja tarkastustoimiensa aikana he ovat tämän jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisia. Aluksella heidän asemansa on sama kuin päällystöllä, ja heidän on kyettävä viestimään niiden alusten lippuvaltion kielellä, joilla he harjoittavat toimintaansa.

5. Kullakin CCAMLR-tarkastajalla on CCAMLR:n hyväksymä tai myöntämä ja nimeävän jäsenvaltion antama asiakirja. Tämä asiakirja osoittaa, että tarkastajalla on oikeus tehdä CCAMLR:n havainnointi- ja tarkastusjärjestelmän mukaisia tarkastuksia.

6. Jäsenvaltiot ilmoittavat nimeämiensä tarkastajien nimet CCAMLR:n sihteeristölle ja kopiona komissiolle 14 päivän kuluessa heidän nimeämisestään.

7. Jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä keskenään ja komission kanssa soveltaessaan järjestelmää.

8. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

22 artikla

Tarkastettavien toimien määrittely

Meren elollisten luonnonvarojen tutkimus- ja hyödyntämistoimet yleissopimuksen alueella voivat olla tarkastuksen kohteena. Näiden toimien on oletettava olevan kyseessä silloin, kun CCAMLR-tarkastaja toteaa, että kalastusaluksen toiminta täyttää vähintään yhden seuraavista neljästä kriteeristä eikä asiasta ole esitetty päinvastaista tietoa:

a) pyydys on käytössä, sitä on juuri käytetty tai se on valmiina käyttöön muun muassa sen perusteella, että:

i) verkot, siimat tai merrat ovat vedessä;

ii) verkot ja troolien ovet on takiloitu;

iii) koukut ja merrat tai sulkupyydykset, joissa on syötti, tai sulatetut syötit ovat valmiina käyttöön;

iv) kalastuspäiväkirjassa on merkintä hiljattain tapahtuneesta tai alkamassa olevasta pyynnistä;

b) yleissopimuksen alueella esiintyviä kaloja käsitellään tai on juuri käsitelty muun muassa sen perusteella, että:

i) alukselle on varastoitu tuoreita kaloja tai kalajätteitä;

ii) kaloja on pakastumassa;

iii) asiasta on saatavissa toimintaa tai tuotetta koskevia tietoja;

c) aluksen pyydys on vedessä, muun muassa sen perusteella, että:

i) pyydyksessä on aluksen viitetiedot;

ii) pyydys vastaa aluksessa olevaa pyydystä;

iii) kalastuspäiväkirjasta käy ilmi, että pyydys on vedessä;

d) alukselle on varastoitu yleissopimuksen alueella esiintyvien lajien kaloja (tai niistä saatavia tuotteita).

23 artikla

Tarkastajia kuljettavien alusten merkitseminen

1. Alusten, jotka kuljettavat CCAMLR-tarkastajia, on nostettava salkoon CCAMLR:n hyväksymä erityinen lippu tai viiri sen merkiksi, että aluksella olevat tarkastajat suorittavat CCAMLR-tarkastusjärjestelmän mukaisia tarkastuksia.

2. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

24 artikla

Tarkastusmenettelyt merellä

1. Yhteisön aluksen, joka on yleissopimuksen alueella meren elollisten luonnonvarojen hyödyntämiseksi tai tieteellisen tutkimuksen harjoittamiseksi ja joka vastaanottaa kansainvälisessä viestikirjassa sovitun merkin 23 artiklan mukaisesti CCAMLR-tarkastajia kuljettavalta alukselta, on pysähdyttävä tai toteutettava kaikki muut tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen tarkastajan turvallista ja nopeaa siirtymistä alukselle, paitsi jos alus harjoittaa parhaillaan pyyntiä, jolloin sen on täytettävä nämä määräykset heti, kun se on mahdollista.

2. Aluksen päällikkö antaa tarkastajalle, jolla voi olla mukanaan avustajia, luvan nousta alukseen. Tarkastajan on esitettävä 21 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu asiakirja noustessaan alukselle. Aluksen päällikön on autettava tarkastajia suorittamaan tehtävänsä; tähän sisältyy viestintälaitteiden käyttömahdollisuus, jos se on tarpeen.

3. Tarkastus on tehtävä siten, että siitä koituu alukselle mahdollisimman vähän häiriötä tai vaivaa. Tiedustelut saavat koskea vain kyseiseen lippuvaltioon sovellettavien CCAMLR:n säilytystoimenpiteiden noudattamista koskevien asioiden toteamista.

4. CCAMLR-tarkastajilla on oikeus tarkastaa saaliit, verkot ja muut pyydykset sekä kalastustoiminta ja tieteellinen tutkimustoiminta; heillä on myös oikeus tutkia saalistietoja ja sijaintia koskevat asiakirjat ja raportit siltä osin kuin se on tarpeen heidän tehtäviensä hoitamiseksi. Tarkastajat voivat tarvittaessa ottaa valokuvia ja/tai kuvanauhan CCAMLR:n voimassa olevien säilyttämistoimenpiteiden oletetun rikkomisen tueksi.

5. CCAMLR-tarkastajat kiinnittävät CCAMLR:n hyväksymän tunnistemerkinnän kaikkiin verkkoihin tai muihin pyydyksiin, joita on käytetty CCAMLR:n voimassa olevia säilyttämistoimenpiteitä rikkoen. He kirjaavat tämän tiedon 25 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuun kertomukseen.

6. Jos alus kieltäytyy pysähtymästä tai muulla tavoin helpottamasta tarkastajan siirtymistä alukselle tai jos aluksen päällikkö tai miehistö puuttuu tarkastajan säännönmukaisiin toimiin, tarkastajan on laadittava yksityiskohtainen selvitys, jossa on täydellinen kuvaus kaikista asiaan liittyvistä tekijöistä, ja toimitettava se nimeäjävaltiolle toimitettavaksi edelleen 25 artiklan asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

Lippujäsenvaltion on käsiteltävä tarkastajan työhön puuttumista tai tarkastajan tehtäväänsä suorittaessaan esittämien kohtuullisten pyyntöjen noudattamatta jättämistä samoin kuin jos tarkastaja olisi tämän jäsenvaltion nimeämä tarkastaja.

Lippujäsenvaltion on raportoitava tämän kohdan nojalla toteutetuista toimista 26 artiklan mukaisesti.

7. Ennen kuin CCAMLR-tarkastaja poistuu tarkastamaltaan alukselta, hän antaa aluksen päällikölle asianmukaisesti täytetyn 25 artiklassa tarkoitetun tarkastuskertomuksen kappaleen.

8. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

25 artikla

Tarkastuskertomus

1. Edellä olevan 24 artiklan mukaisesti merellä suoritetusta tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus CCAMLR:n hyväksymässä muodossa seuraavasti:

a) CCAMLR-tarkastajan on ilmoitettava kaikista oletetuista voimassa olevien säilyttämistoimenpiteiden rikkomisista. Tarkastaja antaa tarkastettavan aluksen päällikölle mahdollisuuden lisätä tarkastuskertomukseen tarkastusta koskevat omat huomautuksensa;

b) tarkastaja allekirjoittaa kertomuksen. Tarkastetun aluksen päällikköä pyydetään myös allekirjoittamaan kertomus osoitukseksi sen vastaanottamisesta.

2. CCAMLR-tarkastajan on toimitettava hänet nimenneelle jäsenvaltiolle 15 päivän kuluessa satamaan saapumisestaan kopio tarkastuskertomuksesta, jonka liitteenä on mahdolliset valokuvat tai kuvanauha.

3. CCAMLR-tarkastajan nimenneen jäsenvaltion on toimitettava CCAMLR:lle 15 päivän kuluessa tarkastuskertomuksen vastaanottamisesta tarkastuskertomuksen kopio ja tarvittaessa kaksi kopiota valokuvista ja kuvanauhasta.

Jäsenvaltion on myös toimitettava seitsemän päivän kuluessa tarkastuskertomuksen vastaanottamisesta yksi tarkastuskertomuksen kopio sekä kopiot valokuvista ja kuvanauhasta komissiolle samoin kuin kaikki muut tarkastuskertomusta koskevat lisäselvitykset ja -tiedot, jotka se on myöhemmin toimittanut CCAMLR:lle.

4. Jäsenvaltio, joka on saanut lippunsa alla purjehtivaa alusta koskevan tarkastuskertomuksen tai sitä koskevia lisäselvityksiä tai -tietoja, (mukaan lukien 24 artiklan 6 kohdan mukaiset selvitykset) on toimitettava viipymättä kopio CCAMLR:lle ja niin ikään komissiolle ja lähetettävä sille myös kopio kaikista huomautuksista ja/tai havainnoista, jotka se mahdollisesti on toimittanut CCAMLR:lle saatuaan tällaisia lisäselvityksiä tai -tietoja.

5. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

26 artikla

Menettely rikottaessa säännöksiä

1. Jos CCAMLR:n tarkastusjärjestelmän mukaisesti suoritettujen tarkastusten tuloksena todetaan, että on olemassa näyttöä yleissopimuksen nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden rikkomisesta, lippujäsenvaltion on varmistettava, että yleissopimuksen nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden rikkomisesta vastuussa olevia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä vastaan ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun asetuksen (EY) N:o 2371/2002(11) mukaisesti.

2. Lippujäsenvaltion on 14 päivän kuluessa syytteen nostamisesta tai syytetoimia koskevan oikeudenkäynnin alkamisesta ilmoitettava siitä CCAMLR:lle ja komissiolle ja pidettävä ne ajan tasalla menettelyn etenemisestä ja sen lopputuloksesta.

3. Lippujäsenvaltion on vähintään kerran vuodessa raportoitava CCAMLR:lle kirjallisesti 1 kohdassa tarkoitetun oikeudenkäynnin tuloksesta ja määrätyistä seuraamuksista. Jos oikeudenkäyntiä ei ole vielä saatettu päätökseen, asiasta laaditaan tilanneselvitys. Jos oikeudenkäyntiä ei ole aloitettu tai se ei tuottanut tulosta, kertomuksessa on oltava tästä selvitys. Lippujäsenvaltion on toimitettava komissiolle kertomuksen kopio.

4. Lippujäsenvaltion CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteiden rikkomisesta säätämien seuraamusten on oltava riittävän ankaria näiden toimenpiteiden noudattamisen varmistamiseksi, rikkomusten ennalta ehkäisemiseksi ja laittomasta toiminnastaan saadun taloudellisen hyödyn ottamiseksi pois lainrikkojilta.

5. Lippujäsenvaltion on varmistettava, että CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteiden rikkomisesta kiinni saatu alus ei harjoita kalastustoimintaa yleissopimuksen alueella ennen kuin se on suoriutunut sille määrätyistä seuraamuksista.

6. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2 JAKSO VALVONTA JA TARKASTUKSET SATAMASSA

27 artikla

Valvonta ja tarkastukset satamassa

1. Jäsenvaltioiden on tarkastettava kaikki niiden satamiin saapuvat Dissostichus spp. -lajien kaloja kuljettavat alukset.

Tarkastuksilla pyritään osoittamaan, että:

a) purettavan tai jälleenlaivattavan saaliin:

i) mukana on Dissostichus spp. -lajien saaliiden dokumentointijärjestelystä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1035/2001(12) Dissostichus spp. -lajeilta vaadittu saalistodistus, ja

ii) saalis vastaa asiakirjassa ilmoitettuja tietoja;

b) jos alus on harjoittanut hyödyntämistoimintaa yleissopimuksen alueella, se on ollut CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteiden mukaista.

2. Tarkastusten helpottamiseksi jäsenvaltioiden on vaadittava, että asianomaiset alukset ilmoittavat etukäteen tulostaan satamaan ja että ne ilmoittavat kirjallisesti, etteivät ne ole harjoittaneet eivätkä tukeneet laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta yleissopimuksen alueella. Aluksilta, jotka eivät ole ilmoittaneet kirjallisesti, etteivät ne ole harjoittaneet laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta, tai jotka eivät ole antaneet tuloilmoitusta, evätään pääsy satamaan, lukuun ottamatta hätätapauksia.

Satamajäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tarkastavat alukset, jotka saavat tulla satamaan, mahdollisimman pian ja viimeistään 48 tunnin kuluessa niiden saapumisesta.

Tarkastukset eivät saa rasittaa tarpeettomasti alusta tai sen miehistöä, ja niiden on oltava CCAMLR:n tarkastusjärjestelmän asiaa koskevien määräysten mukaisia.

3. Jos on olemassa todisteita siitä, että alus on kalastanut CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteiden vastaisesti, satamajäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät saa antaa lupaa saaliin purkamiseen aluksesta tai sen jälleenlaivaukseen.

Satamajäsenvaltio antaa lippuvaltiolle tiedoksi havaintonsa ja tekee sen kanssa yhteistyötä oletetun rikkomisen tutkimiseksi ja tarvittaessa kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen seuraamusten soveltamiseksi.

4. Jäsenvaltiot ilmoittavat mahdollisimman pian CCAMLR:lle 1 kohdassa tarkoitetuista aluksista, joiden pääsy satamaan tai lupa purkaa aluksesta tai jälleenlaivata Dissostichus spp. kaloja on evätty. Niiden on samalla toimitettava komissiolle kopio näistä tiedoista.

5. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

V LUKU LAITONTA, SÄÄNTELEMÄTÖNTÄ JA ILMOITTAMATTA JÄTETTYÄ KALASTUSTA YLEISSOPIMUKSEN ALUEELLA HARJOITTAVAT ALUKSET

1 JAKSO SOPIMUSPUOLTEN ALUKSET

28 artikla

Sopimuspuolten alusten harjoittama laiton, sääntelemätön ja ilmoittamatta jätetty kalastustoiminta

1. Tätä jaksoa sovellettaessa sopimuspuolen aluksen voidaan olettaa harjoittaneen laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastustoimintaa, joka on heikentänyt CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteiden tehokkuutta, jos se on:

a) harjoittanut kalastustoimintaa yleissopimuksen alueella ilman 3 artiklassa tarkoitettua erityiskalastuslupaa tai, jos kyseessä ei ole yhteisön kalastusalus, ilman CCAMLR:n asianomaisten säilyttämistoimenpiteiden mukaisesti myönnettyä lisenssiä, tai tällaisen luvan tai lisenssin ehtojen vastaisesti;

b) jättänyt kirjaamatta tai ilmoittamatta yleissopimuksen alueella pyytämänsä saaliit harjoittamaansa kalastukseen sovellettavan ilmoitusjärjestelmän mukaisesti tai antanut vääriä ilmoituksia;

c) kalastanut pyyntikieltoaikana tai kalastuskieltoalueilla CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteiden vastaisesti;

d) käyttänyt kiellettyä pyydystä CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteiden vastaisesti;

e) jälleenlaivannut tai osallistunut yhteisiin kalastustoimiin sellaisen aluksen kanssa, joka on CCAMLR:n laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta harjoittavien alusten luettelossa;

f) harjoittanut muita CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteiden vastaisia kalastustoimia tavalla, joka vaarantaa yleissopimuksen XXII artiklassa vahvistettujen yleissopimuksen tavoitteiden saavuttamisen; tai

g) harjoittanut kalastustoimintaa CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteiden tavoitteiden saavuttamisen vaarantavalla tavalla yleissopimuksen alueella sellaisten saarien lähivesillä, joita koskevan valtiosuvereniteetin kaikki sopimuspuolet tunnustavat.

2. Yhteisön kalastusalusten osalta 1 kohdan viittauksia CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteisiin pidetään viittauksina asetuksen (EY) N:o 600/2004 asiaa koskeviin säännöksiin, asetuksen (EY) N:o 1035/2001 säännöksiin tai yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin muilla vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta kullekin vuodelle annettavan tällaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevan asetuksen säännöksiin.

29 artikla

Laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta harjoittavien alusten tunnistaminen

1. Jäsenvaltioiden, jotka ovat saaneet asianmukaisesti dokumentoituja tietoja aluksista, joihin muun muassa 19-26 artiklan säännösten perusteella sopii yksi tai useampi 28 artiklassa säädetyistä kriteereistä, on toimitettava nämä tiedot komissiolle aluksen dokumentoitua toimintaa seuraavan vuoden huhtikuun 20 päivään mennessä.

Komissio toimittaa jäsenvaltioilta saamansa tiedot edelleen CCAMLR:lle viipymättä ja 30 päivään huhtikuuta mennessä.

2. Komissio toimittaa jäsenvaltioille luetteloluonnoksen sopimuspuolten aluksista, joiden oletetaan harjoittaneen laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta, välittömästi saatuaan sen CCAMLR:ltä.

Jäsenvaltioiden, joiden aluksia mainitaan luetteloluonnoksessa, on toimitettava kesäkuun 1 päivään mennessä komissiolle aiheelliset huomautuksensa, joihin sisältyvät tarkistettavissa olevat VMS-tiedot ja muut sellaiset tiedot, jotka osoittavat, että luettelossa mainitut alukset eivät ole harjoittaneet CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteiden vastaista kalastustoimintaa eivätkä ole voineet harjoittaa kalastustoimintaa yleissopimuksen alueella. Komissio toimittaa tällaiset huomautukset ja lisätiedot edelleen CCAMLR:lle kesäkuun 30 päivään mennessä.

3. Saatuaan 2 kohdassa tarkoitetun luetteloluonnoksen jäsenvaltioiden on seurattava tiiviisti luettelossa mainittuja aluksia niiden toiminnan jäljittämiseksi ja mahdollisen nimen, lippuvaltion tai omistajan muutoksen paljastamiseksi.

4. Komissio toimittaa välittömästi jäsenvaltioille CCAMLR:ltä saamansa luettelon sopimuspuolten aluksista, jotka mainitaan laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta harjoittavien alusten alustavassa luettelossa. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki luettelossa mainittuja aluksia koskevat lisähuomautukset ja -tiedot vähintään kaksi kuukautta ennen CCAMLR:n seuraavaa vuosikokousta. Komissio toimittaa nämä lisähuomautukset ja -tiedot viipymättä CCAMLR:lle.

5. Komissio antaa jäsenvaltioille vuosittain tiedoksi CCAMLR:n vahvistaman laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta harjoittavien alusten luettelon.

30 artikla

Sopimuspuolten aluksia koskevat toimenpiteet

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarpeelliset kansallisen ja yhteisön lainsäädännön mukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että:

a) tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettua erityiskalastuslupaa ei myönnetä laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta harjoittavien alusten luettelossa mainituille yhteisön kalastusaluksille yleissopimuksen alueella kalastamista varten;

b) lisenssiä tai erityiskalastuslupaa ei myönnetä laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta harjoittavien alusten luettelossa mainituille kalastusaluksille jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä kalastamista varten;

c) laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta harjoittavien alusten luettelossa mainitut alukset eivät saa purjehtia niiden lipun alla;

d) laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta harjoittavien alusten luettelossa mainitut alukset, jotka omasta aloitteestaan saapuvat jäsenvaltioiden satamiin, tarkastetaan satamassa 27 artiklan mukaisesti.

2. Kielletään seuraavat toimet:

a) poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2847/93 11 artiklassa säädetään, yhteisön kalastusalusten, tukialusten, emäalusten ja lastialusten osallistuminen jälleenlaivauksiin tai yhteisiin kalastustoimiin laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta harjoittavien alusten luettelossa mainittujen alusten kanssa;

b) laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta harjoittavien alusten luettelossa mainittujen alusten, jotka omasta aloitteestaan saapuvat satamiin, saaliin purkaminen tai jälleenlaivaaminen siellä;

c) laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta harjoittavien alusten luettelossa mainittujen alusten rahtaaminen;

d) Dissostichus spp. -lajien tuonti laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta harjoittavien alusten luettelossa mainituilta aluksilta.

3. Jäsenvaltiot eivät saa vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1035/2001 asianomaisten säännösten mukaisesti Dissostichus spp. -lajeja sisältävän lastin mukana olevia vienti- tai jälleenvientiasiakirjoja, jos tämän lastin ilmoitetaan olevan laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta harjoittavien alusten luettelossa mainitun aluksen pyytämä.

4. Komissio kerää ja vaihtaa muiden sopimuspuolten tai muiden yhteistyökumppaneiden kuin sopimuspuolten, yhteisöjen tai kalastusyhteisöjen kanssa kaikki aiheelliset asianmukaisesti dokumentoidut tiedot paljastaakseen, valvoakseen ja estääkseen sellaisten väärennettyjen tuonti- ja vientitodistusten käytön, jotka koskevat laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta harjoittavien alusten luettelossa mainituilta aluksilta peräisin olevaa kalaa.

2 JAKSO MUUT KUIN SOPIMUSPUOLTEN ALUKSET

31 artikla

Sopimuspuolen kansalaisia koskevat toimenpiteet

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä ja toteutettava kaikki tarvittavat toimet kansallisen ja yhteisön lainsäädännön mukaisesti:

a) varmistaakseen, että niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvat kansalaiset eivät tue tai harjoita laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta, mukaan lukien työskentely aluksilla, jotka mainitaan 29 artiklassa tarkoitetussa laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta harjoittavien alusten luettelossa;

b) tunnistaakseen kansalaiset, jotka ovat laittomaan, sääntelemättömään ja ilmoittamatta jätettyyn kalastukseen osallistuvien alusten laivanisäntiä tai edunsaajaomistajia.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluville kansalaisille laittomasta, sääntelemättömästä ja ilmoittamatta jätetystä kalastuksesta määrättävät seuraamukset ovat riittävän ankaria, jotta ne todella ehkäisevät ja estävät laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta ja saavat sen loppumaan sekä vievät rikoksentekijöiltä tämän laittoman toiminnan tuottaman hyödyn.

32 artikla

Muiden kuin sopimuspuolten alusten harjoittama laiton, sääntelemätön ja ilmoittamatta jätetty kalastus

1. Muun kuin sopimuspuolen aluksen, jonka on havaittu harjoittavan kalastustoimintaa yleissopimuksen alueella tai jolta on 27 artiklan mukaisesti evätty satamaan pääsy taikka lastin purkaminen tai jälleenlaivaaminen, oletetaan harjoittaneen laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta, joka on heikentänyt CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteiden tehokkuutta.

2. Jos yleissopimusalueella tai sen ulkopuolella tapahtuviin jälleenlaivaustoimiin osallistuu havaittu muu kuin sopimuspuolen alus, oletusta CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteiden tehokkuuden heikentämisestä sovelletaan jokaiseen muuhun kuin sopimuspuolen alukseen, joka on osallistunut näihin toimiin asianomaisen aluksen kanssa.

33 artikla

Muiden kuin sopimuspuolten alusten tarkastaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaiset viranomaiset tarkastavat 27 artiklan mukaisesti jokaisen 31 artiklassa tarkoitetun muun kuin sopimuspuolen aluksen, joka saapuu niiden satamiin.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti tarkastetun aluksen ei sallita purkaa tai jälleenlaivata sellaisia sen mahdollisesti aluksella pitämiä kalalajeja, joihin sovelletaan CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteitä, paitsi jos alus voi osoittaa, että kalat on pyydetty säilyttämistoimenpiteitä ja yleissopimuksen vaatimuksia noudattaen.

34 artikla

Muita kuin sopimuspuolten aluksia koskevat tiedot

1. Jäsenvaltio, joka havaitsee muun kuin sopimuspuolen aluksen tai epää siltä satamaan pääsyn tai lastin purkamisen tai jälleenlaivaamisen 32 ja 33 artiklan mukaisesti on pyrittävä ilmoittamaan alukselle, että sen oletetaan vaarantavan yleissopimuksen tavoitteet ja että tämä tieto toimitetaan kaikille sopimuspuolille, CCAMLR:lle ja aluksen lippuvaltiolle.

2. Jäsenvaltioiden on viipymättä toimitettava komissiolle tiedot havainnoista sekä satamaan pääsyn tai lastin purkamisen tai jälleenlaivaamisen epäämisestä sekä tulokset kaikista niiden satamissa tehdyistä tarkastuksista ja mahdollisista toimista, joita se on myöhemmin kohdistanut kyseiseen alukseen. Komissio toimittaa nämä tiedot viipymättä CCAMLR:lle.

3. Jäsenvaltiot voivat koska tahansa antaa komissiolle toimitettaviksi välittömästi edelleen CCAMLR:lle lisätietoja, joilla voi olla merkitystä sellaisten muiden kuin sopimuspuolten alusten tunnistamiselle, jotka saattavat harjoittaa laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta yleissopimuksen alueella.

4. Komissio antaa jäsenvaltioille vuosittain tiedoksi muiden kuin sopimuspuolten alukset, jotka mainitaan CCAMLR:n vahvistamassa laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta harjoittavien alusten luettelossa.

35 artikla

Muita kuin sopimuspuolten aluksia koskevat toimenpiteet

Edellä 34 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatta jätettyä kalastusta harjoittavien alusten luettelossa mainittuihin muihin kuin sopimuspuolten aluksiin sovelletaan soveltuvin osin 30 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa.

VI LUKU LOPPUSÄÄNNÖKSET

36 artikla

Täytäntöönpano

Asetuksen 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 ja 27 artiklan täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä säädetään 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen.

37 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan mukainen komitea.

2. Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa oman työjärjestyksensä.

38 artikla

Kumoaminen

1. Kumotaan asetukset (ETY) N:o 3943/90, (EY) N:o 66/98 ja (EY) N:o 1721/1999.

2. Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

39 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2004.

Neuvoston puolesta

J. Walsh

Puheenjohtaja

(1) Lausunto annettu 16. joulukuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2) EYVL L 252, 5.9.1981, s. 26.

(3) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1954/2003 (EUVL L 289, 7.11.2003, s. 1).

(4) EYVL L 379, 31.12.1990, s. 45.

(5) EYVL L 6, 10.1.1998, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2742/1999 (EYVL L 341, 31.12.1999, s. 1).

(6) EYVL L 203, 3.8.1999, s. 14.

(7) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8) EYVL L 171, 6.7.1994, s. 7.

(9) EYVL L 266, 1.10.1998, s. 27. Asetus on kumottu asetuksella (EY) N:o 26/2004 (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 25).

(10) Ks. tämän virallisen lehden sivu 1.

(11) EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(12) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 669/2003 (EUVL L 97, 15.4.2003, s. 1).

Top