Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1650

Neuvoston asetus (EY) N:o 1650/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2100/94 muuttamisesta

OJ L 245, 29.9.2003, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 81 - 82
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 81 - 82
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 81 - 82
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 81 - 82
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 81 - 82
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 81 - 82
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 81 - 82
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 81 - 82
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 81 - 82
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 049 P. 80 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 049 P. 80 - 81
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 47 - 48

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1650/oj

32003R1650

Neuvoston asetus (EY) N:o 1650/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2100/94 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 245 , 29/09/2003 s. 0028 - 0029


Neuvoston asetus (EY) N:o 1650/2003,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,

yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2100/94 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(4) tultua voimaan keskitetyistä ennakkotarkastuksista siirryttiin nykyaikaisempiin valvonta- ja tarkastusjärjestelmiin.

(2) Yhteisön kasvilajikevirastolla on syytä olla käytössään vastaavantasoiset valvonta- ja tarkastusjärjestelmät kuin yhteisön toimielimillä.

(3) Yleiset periaatteet ja rajoitukset, jotka koskevat EY:n perustamissopimuksen 255 artiklan mukaista oikeutta tutustua asiakirjoihin, on vahvistettu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001(5).

(4) Mainitut kolme toimielintä sopivat asetuksen (EY) N:o 1049/2001 antamisen yhteydessä yhteisellä julistuksella, että virastojen ja muiden vastaavien elinten olisi annettava asetuksen mukaiset säännöt.

(5) Tästä syystä kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 2100/94(6) on syytä sisällyttää tarvittavat säännökset asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamiseksi yhteisön kasvilajikevirastoon sekä säännös muutoksenhausta tapauksessa, jossa asiakirjoihin tutustuminen on evätty.

(6) Näin ollen asetusta (EY) N:o 2100/94 on muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetusta (EY) N:o 2100/94 seuraavasti:

1) Lisätään seuraava artikla:

" 33a artikla

Oikeus tutustua asiakirjoihin

1. Viraston hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001(7).

2. Hallintoneuvosto antaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt kuuden kuukauden kuluessa yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun asetuksen N:o 2100/94 muuttamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1650/2003(8) voimaantulosta.

3. Päätöksistä, jotka virasto on tehnyt asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan soveltamiseksi, voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 195 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti tai nostaa kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti."

2) Muutetaan 111 artikla seuraavasti:

a) Korvataan otsikko seuraavasti:"Tarkastus ja valvonta".

b) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Virastoon perustetaan sisäisen tarkastuksen tehtävä, jota on hoidettava asiaankuuluvien kansainvälisten standardien mukaisesti. Pääjohtajan nimeämä sisäinen tarkastaja vastaa pääjohtajaan nähden viraston talousarvion toteuttamisjärjestelmien ja -menettelyjen moitteettoman toiminnan tarkastamisesta.

Sisäinen tarkastaja neuvoo pääjohtajaa riskienhallinnassa esittämällä riippumattomia lausuntoja hallinnointi- ja valvontajärjestelmien laadusta sekä antamalla suosituksia toimintojen toteuttamisedellytysten parantamiseksi ja viraston varojen taloudellisen käytön edistämiseksi.

Tulojen ja menojen hyväksyjä on vastuussa tehtäviensä hoitoon soveltuvien sisäisten valvontajärjestelmien ja -menettelyjen ottamisesta käyttöön."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Drys

(1) EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 69.

(2) Lausunto annettu 27.3.2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL C 285, 21.11.2002, s. 4.

(4) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, ja sen oikaisu EYVL L 25, 30.1.2003, s. 43.

(5) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

(6) EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2506/95 (EYVL L 258, 28.10.1995, s. 3).

(7) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

(8) EUVL L 245, 29.9.2003, s. 28.

Top