EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0822

2003/822/EY: Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan yhteisön liittymisestä Codex Alimentarius -komissioon

OJ L 309, 26.11.2003, p. 14–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 666 - 673
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 666 - 673
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 666 - 673
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 666 - 673
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 666 - 673
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 666 - 673
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 666 - 673
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 666 - 673
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 666 - 673
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 110 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 110 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 40 - 47

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/822/oj

32003D0822

2003/822/EY: Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan yhteisön liittymisestä Codex Alimentarius -komissioon

Virallinen lehti nro L 309 , 26/11/2003 s. 0014 - 0021


Neuvoston päätös,

tehty 17 päivänä marraskuuta 2003,

Euroopan yhteisön liittymisestä Codex Alimentarius -komissioon

(2003/822/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37, 95 ja 133 artiklan sekä 152 artiklan 4 kohdan yhdessä 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Codex Alimentarius -komission tavoite on muun muassa kehittää ja yhdenmukaistaa maailmanlaajuisia terveysstandardeja sekä antaa ohjeita ja suosituksia, jotka koskevat maatalous- ja kalastustuotteita, elintarvikkeita, elintarvikelisäaineita, vieraita aineita, rehuja, eläinlääkkeitä, torjunta-aineita, pakkausmerkintöjä ja määritys- ja näytteenottomenetelmiä, eettisiä sääntöjä ja hyvää maatalouskäytäntöä sekä hygieniakäytäntöä koskevia ohjeita kuluttajien terveyden suojelemiseksi ja hyvän kauppatavan mukaisen kansainvälisen kaupan varmistamiseksi. Kyseiset tavoitteet ovat Euroopan yhteisön tavoitteiden mukaisia siltä osin kuin on kyse ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden tai ympäristön suojelemiseksi toteutettavista toimenpiteistä, sekä niihin liittyvistä kansainvälisen kaupan toimenpiteistä, kansallisen erityisesti elintarvikkeita, elintarvikelisäaineita, vieraita aineita, torjunta-aineita, päällysmerkintöjä sekä määritys- ja näytteenottomenetelmiä koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisesta vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi sisämarkkinoilla ja kolmansiin maihin suuntautuvan viennin yhteydessä.

(2) Sen jälkeen kun WTO-sopimukset, erityisesti sopimus terveys- ja kasvinsuojelutoimista (SPS-sopimus) ja sopimus kaupan teknisistä esteistä (TBT-sopimus) tulivat voimaan vuonna 1994, Codex Alimentariuksen standardien, ohjeiden ja suositusten oikeudellinen merkitys on kasvanut, koska WTO-sopimuksissa viitataan Codex Alimentariukseen ja koska asiaan liittyvien kansallisten toimenpiteiden oletetaan olevan vaatimustenmukaisia, silloin kun ne perustuvat Codex Alimentarius -komission vahvistamiin standardeihin, ohjeisiin tai suosituksiin.

(3) Euroopan yhteisön tulisi voida käyttää sillä olevaa pätevyyttä ja vaikuttaa standardeja, ohjeita ja suosituksia valmisteltaessa, niistä neuvoteltaessa ja niitä vahvistettaessa Codex Alimentarius -komissiossa ja sen alaisuuteen kuuluvissa elimissä. Euroopan yhteisön liittyminen jäsenvaltioidensa keralla täysjäseneksi Codex Alimentarius -komissioon on olennaisen tärkeää sen varmistamiseksi, että Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ensisijaiset terveyteen liittyvät ja muut edut otetaan huomioon Codex Alimentarius -komission standardien, ohjeiden, suositusten ja muiden säännösten valmistelussa, niistä neuvoteltaessa ja niitä vahvistettaessa.

(4) Euroopan yhteisön liittymisellä täysjäseneksi Codex Alimentariukseen voitaisiin tehostaa Codex Alimentarius -komission vahvistamien standardien, ohjeiden, suositusten ja muiden säännösten ja Euroopan yhteisön muiden asiaankuuluvien kansainvälisten velvoitteiden välistä yhdenmukaisuutta.

(5) Euroopan yhteisöstä tuli 26 päivänä marraskuuta 1991 YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) jäsen yhteisöön kuuluvien jäsenvaltioiden ohella.

(6) Codex Alimentarius -komission perustamissääntöjen 2 artiklan mukaan Euroopan komissio voi FAO:n jäsenenä olla myös Codex Alimentarius -komission täysjäsen.

(7) Neuvosto valtuutti 21 päivänä joulukuuta 1993 tekemällään päätöksellä komission neuvottelemaan edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä, joilla Euroopan yhteisö voi liittyä täysjäseneksi Codex Alimentarius -komissioon, samalla kun otetaan huomioon Euroopan yhteisön toimivalta ja sen asema FAO:ssa sekä Codex Alimentarius -komission tavoitteet ja erityispiirteet.

(8) FAO:n jäsenjärjestöjen oikeuksia ja velvoitteita voidaan soveltaa soveltuvin osin Euroopan yhteisön jäsenyyteen Codex Alimentarius -komissiossa, ja aiheelliset päätökset on jo tehty Codex Alimentarius -komission ja sen alaisuuteen kuuluvien elinten työjärjestyksen asianomaisten säännösten tarvittavista mukautuksista.

(9) Euroopan komission käymien neuvottelujen tuloksia pidetään tyydyttävinä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden etujen sekä Codex Alimentarius -komission erityispiirteiden kannalta.

(10) On tarpeen säätää käytännön menettelyistä, jotka koskevat Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden osallistumista Codex Alimentarius -komission ja sen alaisuuteen kuuluvien elinten työhön, siten että Euroopan yhteisölle ja sen jäsenvaltioille varmistetaan paras mahdollinen hyöty yhteisön liittymisestä Codex Alimentariukseen.

(11) Ottaen huomioon edellä esitetty Euroopan yhteisön on nyt tarpeen liittyä Codex Alimentarius -komissioon.

(12) FAO:n ja WHO:n pääjohtajat ovat hyväksyneet Codex Alimentarius -komission 26. istunnossa 30 päivänä kesäkuuta 2003 tekemät työjärjestyksen muutokset, joiden mukaan alueellisten taloudellisen yhdentymisen järjestöjen sallitaan tulla Codexin jäseniksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1. Euroopan yhteisö esittää hakemuksen liittyä Codex Alimentarius -komissioon hakemukseen liittyvine virallisine asiakirjoineen, jossa yhteisö ilmoittaa hyväksyvänsä liittymishetkellä voimassa olevista Codex Alimentarius -komission perustamissäännöistä johtuvat velvoitteet (tämän päätöksen liite I), sekä julistuksineen toimivallan käyttämisestä (tämän päätöksen liite II).

2. Neuvoston puheenjohtaja huolehtii tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

2 artikla

Neuvoston ja komission välistä järjestelyä Codex Alimentarius -kokouksiin valmistautumisesta, lausumista ja äänioikeuksien käytöstä, joka on tämän päätöksen liitteenä III, sovelletaan komission, neuvoston ja jäsenvaltioiden välisiin suhteisiin.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Alemanno

(1) Lausunto annettu 7. marraskuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

LIITE I

Codex Alimentarius -komissioon liittymisasiakirja

Arvoisa herra pääjohtaja

Minulla on kunnia ilmoittaa Euroopan yhteisön päättäneen FAO:n jäsenenä hakea Codex Alimentarius -komission jäsenyyttä. Pyydän Teitä tässä tarkoituksessa hyväksymään tämän asiakirjan, jolla Euroopan yhteisö hyväksyy Codex Alimentarius -komission muutetun työjärjestyksen siinä olevan II säännön mukaisesti, ja Euroopan yhteisön julistuksen toimivallan käyttämisestä.

Euroopan yhteisö hyväksyy virallisesti ja varauksetta sille Codex Alimentarius -komission jäsenyydestä johtuvat, Codex Alimentarius -komission perustamissäännöissä vahvistetut velvoitteet, ja sitoutuu vilpittömästi ja rehellisesti täyttämään liittymishetkellä voimassa olevat velvoitteet.

Kunnioittavasti,

Allessandro PIGNATTI

Euroopan unionin puheenjohtajavaltio

Pysyvien edustajien komitean (1 osa) puheenjohtaja

Pääjohtaja Diouf Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö Via delle Terme di Caracalla I - 00100 Rome

LIITE II

Euroopan yhteisön julistus toimivallan käyttämisestä Codex Alimentarius -komission työjärjestyksen VI säännön mukaisesti

Tässä julistuksessa tarkennetaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden toimivallan käyttäminen Codex Alimentarius -komission perustamisasiakirjoissa tarkoitetuilla aloilla. Se ei vaikuta yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puheenvuoroja koskevaan järjestelyyn.

Tätä julistusta sovelletaan kaikkiin Codex Alimentarius -komission ja sen alaisten elinten kokouksiin, jollei ennen kokousta Euroopan yhteisö anna tai joku Codex Alimentarius -komission jäsen pyydä erityistä lausumaa jostakin esityslistan kohdasta.

Jos jäljempänä kuvattua toimivallan jakoa Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kesken muutetaan, tämä julistus päivitetään sen mukaisesti.

1. EUROOPAN YHTEISÖN TOIMIVALTA

Yleissääntönä on, että Euroopan yhteisöllä on yksinomainen toimivalta esityslistan kohdissa, jotka liittyvät eräitä maataloustuotteita, elintarvikkeita, elintarvikelisäaineita, vieraita aineita, eläinlääkkeitä, torjunta-aineita, kaloja, kalastustuotteita, päällysmerkintöjä, määritys- ja näytteenottomenetelmiä sekä hygieniakäytäntöön liittyviä sääntöjä ja -ohjeita koskevien standardien yhdenmukaistamiseen, siltä osin kuin kyseisiin aloihin kuuluvat asianmukaiset osa-alat on yhdenmukaistettu joko kokonaan tai suurelta osin yhteisön lainsäädännössä, sekä esityslistan kohdissa, jotka liittyvät kansainväliseen kauppaan, siltä osin kuin ne liittyvät Codex Alimentarius -komission tavoitteisiin erityisesti kuluttajien terveyden suojelemisen ja hyvän kauppatavan mukaisen elintarvikekaupan varmistamisen osalta.

2. JÄSENVALTIOIDEN TOIMIVALTA

Yleissääntönä on, että Euroopan yhteisön jäsenvaltioilla on toimivalta esityslistan kohdissa, jotka liittyvät organisatorisiin (esimerkiksi oikeudelliset tai talousarvioseikat) ja menettelyä koskeviin seikkoihin (esimerkiksi puheenjohtajien valinta, esityslistan ja kertomusten hyväksyminen).

3. JÄSENVALTIOIDEN JA YHTEISÖN TOIMIVALTA

Euroopan yhteisöllä ja jäsenvaltioilla on molemmilla a priori -toimivalta seuraavilla aloilla siltä osin kuin niillä aiotut toimenpiteet kuuluvat Codex Alimentariuksen toimialaan ja jos yhteisöllä on valtuudet yhdenmukaistaa kyseiset alat, jotka on yhdenmukaistettu vain osittain:

a) maatalouspolitiikka yleensä, mukaan luettuina eläinten ja kasvien elämää ja terveyttä koskevien standardien yhdenmukaistaminen (EY:n perustamissopimuksen 32-38 artikla);

b) jäsenvaltioiden ihmisten, eläinten ja kasvien elämän ja terveyden aloilla vahvistamien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentäminen (EY:n perustamissopimuksen 94 ja 95 artikla);

c) kansanterveyspolitiikkaan liittyvät toimenpiteet (EY:n perustamissopimuksen 152 artikla) ja kuluttajansuojaa koskevat toimenpiteet (EY:n perustamissopimuksen 153 artikla);

d) tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskeva politiikka (EY:n perustamissopimuksen 163-173 artikla);

e) ympäristöpolitiikka (EY:n perustamissopimuksen 174-176 artikla);

f) kehityspolitiikka (EY:n perustamissopimuksen 177-181 artikla);

g) muut Euroopan yhteisön politiikat, jotka osittainkin saattavat liittyä Codex Alimentarius -komission erityistoimiin.

LIITE III

Neuvoston ja komission välinen järjestely Codex Alimentarius -kokouksiin valmistautumisesta, lausumista ja äänioikeuksien käytöstä

1. Yhteensovittamismenettelyn soveltamisala

Yhteensovittamismenettelyjä sovelletaan kaikkiin Codex Alimentarius -komission ja sen alaisuuteen kuuluvien elimien, työryhmät mukaan luettuina, kokouksiin sekä kaikkiin yleiskirjeisiin annettaviin vastauksiin.

2. Codex Alimentarius -komission yleiskirjeet

2.1 Jotta Codex Alimentarius -komission yleiskirjeisiin vastaamisen määräaikaa voitaisiin noudattaa, Euroopan komissio lähettää säännöllisin, enintään kahden kuukauden mittaisin väliajoin jäsenvaltioille taulukon, jossa luetellaan erikseen kaikki käsiteltävinä olevat, ilmoitetut ja odotettavissa olevat yleiskirjeet. Komissio ilmoittaa samalla, mihin yleiskirjeisiin se aikoo luonnostella yhteisön puolesta annettavan yhteisen vastauksen sekä vastausten laatimisen aikataulun. Se esittää samalla kantansa kutakin kirjettä koskevasta toimivallasta.

2.2 Jos komissio ilmoittaa, että on laadittava yhteinen vastaus, jäsenvaltiot pidättyvät vastaamasta itse suoraan kyseisiin yleiskirjeisiin. Ne voivat kuitenkin osoittaa komissiolle erityiset seikat tai kohdat, jotka aiheuttavat niille ongelmia, sekä suunnan, jonka ne haluaisivat vastauksessa omaksuttavan.

2.3 Komissio laatii yhteisestä vastauksesta luonnoksen, jossa se ottaa huomioon jäsenvaltioiden mielipiteet. Se toimittaa luonnoksen pikaisesti jäsenvaltioille lisähuomioita varten kansallisten Codex Alimentarius -yhteysviranomaisten tai jäsenvaltion nimeämien erityisten yhteysviranomaisten välityksellä. Komissio tarkistaa yhteistä vastausta saamiensa huomautusten perusteella. Se tekee myös selkoa saamistaan huomautuksista ja selittää tarvittaessa, miksi joitakin niistä ei otettu huomioon.

2.4 Jäsenvaltiot voivat myös esittää komissiolle, että johonkin tiettyyn yleiskirjeeseen olisi laadittava yhteinen vastaus. Tällaisissa tapauksissa komissio valmistelee vastausluonnoksen asianomaisen jäsenvaltion avustuksella.

2.5 Jos komissio katsoo, ettei yhteisen vastauksen laatiminen ole tarpeen, jäsenvaltiot voivat vastata suoraan niihin yleiskirjeisiin, joihin yhteistä vastausta ei aiota esittää. Tällaisissa tapauksissa niiden jäsenvaltioiden, jotka aikovat lähettää huomautuksensa suoraan Codex Alimentarius -komissiolle, on esitettävä luonnoksensa muille jäsenvaltioille ja komissiolle ennen sen lähettämistä Codex Alimentarius -komissioon sen varmistamiseksi, etteivät komissio tai muut jäsenvaltiot vastusta asiaa.

2.6 Komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät vakaasti saavuttamaan yhteisen kannan mahdollisimman pian. Jos kaikki jäsenvaltiot hyväksyvät yhteisen kannan, se lähetetään Codex Alimentarius -komission sihteeristölle. Mutta jos mielipiteet eroavat vielä huomattavasti, komissio lähettää luonnoksen neuvoston sihteeristölle yhteensovittamiskokouksen järjestämiseksi, jotta jäljellä olevat mielipide-erot voidaan ratkaista. Tällöin noudatetaan jäljempänä 3 jaksossa vahvistettua asianomaista menettelyä.

3. Yhteensovittamismenettely neuvostossa

3.1 Kaikkiin Codex Alimentarius -kokouksiin valmistautumista varten pidetään yhteensovittamiskokouksia:

- Brysselissä neuvoston toimivaltaisessa työryhmässä (tavallisesti Codex Alimentarius -työryhmässä) mahdollisimman pian ja niin usein kuin on tarpeen ennen Codex Alimentarius -kokouksia, ja lisäksi

- paikalla erityisesti Codex Alimentarius -kokousten alussa ja tarvittaessa niiden aikana ja lopussa; uusia yhteensovittamiskokouksia pidetään tarvittaessa kokoussarjan aikana.

3.2 Yhteensovittamiskokouksissa sovitaan julkilausumista, jotka laaditaan joko ainoastaan yhteisön puolesta tai yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta. Ainoastaan jäsenvaltioiden puolesta laadittavat lausumat eivät sinällään kuulu yhteisön yhteensovittamismenettelyyn, mutta niitä voidaan luonnollisesti yrittää yhteensovittaa näissä kokouksissa, jos jäsenvaltiot niin päättävät.

Yhteisön kanta tai yhteiset kannat hyväksytään tavallisesti neuvottelukantana, lausumana tai lausumaluonnoksena. Kun tässä järjestelyssä viitataan "lausumaan", tämän katsotaan kattavan myös kaikki muut muodot, joissa yhteisön tai yhteinen kanta hyväksytään.

3.3 Komissio lähettää Codex Alimentarius -kokousten esityslistat ne saatuaan neuvoston sihteeristölle jäsenvaltioille lähettämistä varten ilmoittaen samalla ne esityslistan kohdat, joista aiotaan laatia lausuma, sekä sen, esitetäänkö tämä lausuma yhteisön vai yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta.

Jos kyseessä ovat esityslistan kohdat, joista voidaan Codex Alimentarius -kokouksessa tehdä päätös yksimielisesti tai äänestämällä, komissio esittää, suorittaako äänestyksen yhteisö vai jäsenvaltiot.

3.4 Komissio lähettää luonnokset lausumista ja kannanotoista neuvoston sihteeristölle jäsenvaltioille lähetettäviksi mahdollisimman pian mutta vähintään viikkoa ennen yhteensovittamiskokousta. Komissio käyttää jäsenvaltioiden asiantuntija-apua lausumista ja kannanotoista tehtävien luonnosten valmistelemiseksi. Neuvoston sihteeristö varmistaa, että lausumaluonnokset lähetetään pikaisesti kansallisten Codex Alimentarius -yhteysviranomaisten tai jäsenvaltioiden nimeämien erityisten yhteysviranomaisten välityksellä.

3.5 Yhteensovittamiskokouksessa päätetään lausumia ja äänestyksiä koskevasta vastuunjaosta jokaisen sellaisen Codex Alimentarius -kokouksen esityslistan kohdan osalta, jonka osalta saatetaan laatia lausuma tai voidaan äänestää.

3.6 Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille ennen yhteensovittamiskokouksia neuvoston sihteeristön välityksellä seuraavista seikoista:

a) komission ehdotukset erityisiä aiheita koskevasta vastuunjaosta;

b) komission ehdotukset erityisiä aiheita koskevista lausumista.

3.7 Jos komissio ja jäsenvaltiot eivät pääse neuvoston toimivaltaisessa työryhmässä tai paikalla pidettävissä yhteensovittamiskokouksissa yksimielisyyteen yhteisestä kannasta edellä 3.6 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa kysymyksissä esimerkiksi toimivallan jakoon liittyvien kiistakysymysten vuoksi, asia siirretään pysyvien edustajien komitean käsiteltäväksi. Kyseinen komitea päättää asiasta enemmistöllä, joka vahvistetaan käsiteltävää aihetta koskevassa asianomaisessa yhteisön lainsäädännössä.

3.8 Edellä 3.7 kohdassa tarkoitetut päätökset eivät rajoita yhteisöllä ja sen jäsenvaltioilla kyseisillä aloilla olevaa asianomaista toimivaltaa.

3.9 Jos osoittautuu, että komission on mahdotonta laatia lausumia ajoissa yhteensovittamiskokouksia varten (koska Codex Alimentarius -komission asiakirjoja ei ole saatavilla), komissio esittää jäsenvaltioille vähintään viikkoa ennen Codex Alimentarius -kokousta luonnoksen yhteisön tai yhteisestä kannasta sekä sen perusteella laadittavasta lausumasta. Jos se on tarpeen poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, kantaa ja lausumaa tarkastellaan uudelleen paikalla pidettävässä yhteensovittamiskokouksessa kokoukseen osallistuvien komission ja jäsenvaltioiden edustajien kanssa.

3.10 Jos Codex Alimentarius -kokouksen aikana syntyy tarve, että yhteisön edustaja esittää neuvottelujen kehittymisen tai etenemisen vuoksi yhteisön taikka yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta lausuman, lausumaluonnos yhteensovitetaan paikalla ja edellä olevan 3.9 kohdan asianomaista osaa sovelletaan.

3.11 Vastatakseen ehdotuksiin, joita sovittu yhteisön kanta ei kata, jäsenvaltioiden ja komission on Codex Alimentarius -keskustelujen kuluessa esitettävä mahdollisuuksien mukaan toteutetun asianmukaisen yhteensovittamisen jälkeen ehdotukseen alustava vastaus ja tutkittava vaihtoehtoja antamatta virallista sitoumusta. Komission ja jäsenvaltioiden on otettava yhteisön vahvistettu kanta ja sen perusteet täysimääräisesti huomioon ja huolehdittava yhteensovittamisesta paikalla mahdollisimman pian alustavien kantojen vahvistamiseksi tai muuttamiseksi.

4. Lausumat ja äänestäminen Codex Alimentarius -kokouksissa

4.1 Jos esityslistalla on asioita, jotka kuuluvat yksinomaan yhteisön toimivaltaan, komissio käyttää puheenvuoroja ja äänestää yhteisön puolesta. Asianmukaisen yhteensovittamisen jälkeen myös jäsenvaltiot voivat käyttää puheenvuoroja tukeakseen ja/tai kehittääkseen yhteisön kantaa.

4.2 Jos esityslistalla on asioita, jotka kuuluvat yksinomaan kansalliseen toimivaltaan, jäsenvaltiot käyttävät puheenvuoroja ja äänestävät.

4.3 Jos esityslistalla on asioita, jotka sisältävät sekä kansalliseen että yhteisön toimivaltaan kuuluvia osatekijöitä, puheenjohtajavaltio ja komissio ilmaisevat yhteisen kannan. Asianmukaisen yhteensovittamisen jälkeen jäsenvaltiot voivat käyttää puheenvuoroja tukeakseen ja/tai kehittääkseen yhteistä kantaa. Tapauksen mukaan jäsenvaltiot tai komissio äänestävät yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta yhteisen kannan mukaisesti. Päätös siitä, kuka huolehtii äänestämisestä, tehdään sen mukaan, kenellä on eniten toimivaltaa (eli kuuluvatko asiat enimmäkseen jäsenvaltioiden vai yhteisön toimivaltaan).

4.4 Jos esityslistalla on asioita, jotka sisältävät sekä kansalliseen että yhteisön toimivaltaan kuuluvia osatekijöitä, eivätkä komissio ja jäsenvaltiot ole pystyneet sopimaan yhteisestä kannasta siten kuin 3.7 kohdassa tarkoitetaan, jäsenvaltiot voivat käyttää puheenvuoroja ja äänestää selvästi niiden toimivaltaan kuuluvista asioista. Codex Alimentarius -komitean työjärjestyksen mukaisesti komissio voi käyttää puheenvuoroja ja äänestää selvästi yhteisön toimivaltaan kuuluvista asioista, joiden osalta on hyväksytty yhteisön kanta.

4.5 Jos komissio ja jäsenvaltiot eivät ole päässeet yksimielisyyteen toimivallan jaosta tai jos yhteisön kantaan tarvittavaa enemmistöä ei ole ollut mahdollista saavuttaa, tilanteen selvittämiseen tai yhteisön kannan saavuttamiseen pyritään kaikin mahdollisin keinoin. Ennen tätä ja asianmukaisen yhteensovittamisen jälkeen jäsenvaltiot ja/tai komissio, siten kuin on aiheellista, käyttävät puheenvuoroja sillä edellytyksellä, että ilmaistu kanta on johdonmukainen yhteisön politiikan ja yhteisön aiempien kannanottojen kanssa sekä noudattaa yhteisön lainsäädäntöä.

4.6 Niiden neuvoston työryhmissä pidettyjen yhteensovittamiskokousten tulokset, jotka liittyvät vastuunjakoon Codex Alimentarius -kokousten esityslistalla olevia kohtia koskevien lausumien ja äänestysten suhteen, lähetetään Codex Alimentarius -komitean sihteeristölle yhteisön liittymistä Codex Alimentarius -komissioon seuraavien kahden vuoden aikana. Kahden ensimmäisen vuoden jälkeen esitettyä yleistä, yksinomaista julistusta pidetään soveltuvana, jollei jokin muu Codex Alimentarius -komitean jäsen esitä erityistä selvennyspyyntöä tai jollei asiasta päätetä toisin neuvoston toimivaltaisessa työryhmässä.

4.7 Jos jonkin jäsenvaltion erityisen ja merkittävän huolen kohteena ovat jotakin sen alaisuuteen kuuluvaa aluetta koskevat seikat, eikä tätä voida ottaa huomioon yhteisessä tai yhteisön kannassa, kyseinen jäsenvaltio voi 4.1 tai 4.3 kohdan mukaisesti pidättää itsellään oikeuden äänestää ja käyttää puheenvuoroja kyseisen alueen osalta, samalla kun se ottaa huomioon yhteisön edun.

5. Valmistelu- ja työryhmät

5.1 Jäsenvaltioilla ja komissiolla on oikeus osallistua vapaaehtoisesti Codex Alimentarius -komitean valmistelu- ja työryhmiin sekä käyttää niissä puheenvuoroja, jos tällaiset kokoukset ovat luonteeltaan teknisiä ja epävirallisia ja jos ainoastaan jotkut Codex Alimentarius -komission jäsenet osallistuvat niihin eikä niissä tehdä virallisia päätöksiä. Jäsenvaltioiden ja komission edustajien on vakavasti pyrittävä saavuttamaan kaikkien hyväksymä kanta ja puolustettava tätä luonnostelu- ja työryhmissä käytävissä keskusteluissa.

5.2 Codex Alimentarius -komission valmistelu- ja työryhmiin osallistuvien komission ja jäsenvaltioiden edustajien on, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimivallan jakoa, ilmoitettava viipymättä muille jäsenvaltioille ryhmän raportoijan laatimista kertomusluonnoksista sekä huolehdittava esitettävää kantaa koskevasta yhteensovittamisesta jäsenvaltioiden kanssa. Jos kertomusluonnoksia ei erikseen yhteensoviteta, valmistelu- tai työryhmiin osallistuvat komission tai jäsenvaltioiden edustajat käyttävät suuntaviivoinaan yhteensovitettuja lausumia ja yhteensovittamiskokouksissa käytyjä keskusteluja, kuten 4 jaksossa on esitetään.

6. Järjestelyn uudelleentarkastelu

Järjestelyä voidaan tarkastella uudelleen jonkin jäsenvaltion tai komission pyynnöstä järjestelyn toiminnasta saatujen kokemusten perusteella.

Top