EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1936

Neuvoston asetus (EY) N:o 1936/2001, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, eräiden laajasti vaeltavien kalakantojen pyyntiin sovellettavien valvontatoimenpiteiden vahvistamisesta

OJ L 263, 3.10.2001, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 192 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 192 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 275 - 282

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1936/oj

3.10.2001   

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

L 263/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1936/2001,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2001,

eräiden laajasti vaeltavien kalakantojen pyyntiin sovellettavien valvontatoimenpiteiden vahvistamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö on 14 päivästä marraskuuta 1997 ollut Atlantin tonnikalojen suojelua koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICCAT), jäljempänä ”ICCAT-yleissopimus” (3), sopimuspuoli.

(2)

ICCAT-yleissopimuksessa määrätään tonnikalavarojen ja sen lähilajien säilyttämisen ja hoidon alueellisen yhteistyön puitteista Atlantin valtamerellä ja sitä ympäröivillä merillä erityisesti perustamalla Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio, jäljempänä ”ICCAT”, sekä antamalla yleissopimuksen soveltamisalueella sellaisia kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa koskevia suosituksia, jotka velvoittavat sopimuspuolia.

(3)

ICCAT on antanut useita suosituksia, joilla sopimuspuolia velvoitetaan toteuttamaan tarkastus- ja valvontatoimenpiteitä, ja jotka koskevat erityisesti eräiden tilastotietojen keräämistä ja lähettämistä, alusten tarkastamista, alusten satelliittivalvontaa, jälleenlaivausta ja aluksesta purkamista, muiden kuin sopimuspuolten alusten tarkastuksia ja ilman lippua purjehtivia aluksia. Suositukset ovat yhteisöä velvoittavia ja ne olisi siksi pantava täytäntöön.

(4)

Jotkut velvoitteet on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä eräistä valvontatoimenpiteistä ICCATin hyväksymien toimenpiteiden noudattamisen varmistamiseksi 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1351/1999 (4) ja yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2000 ja asetuksen (EY) N:o 66/98 muuttamisesta 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2742/1999 (5) 22 artiklan 1 kohdalla. Selkeyden vuoksi nämä toimenpiteet olisi koottava yhteen asetukseen, samalla kun aiemmat asetukset kumotaan.

(5)

Tieteellistä tutkimusta varten olisi yhteisön kalastusalusten päälliköiden noudatettava ohjeita, jotka asetetaan ICCATin julkaisemassa tonnikalojen ja niiden lähilajien tilastoja ja näytteenottoa Atlantin valtamerellä koskevassa käsikirjassa (Operational manual for statistics and sampling of tuna and tuna-like fish in the Atlantic Ocean).

(6)

Yhteisö on hyväksynyt Intian valtameren tonnikalatoimikunnan, jäljempänä ”IOTC”, perustamista koskevan sopimuksen (6). Tässä sopimuksessa määrätään tonnikalojen ja sen sukulaislajien säilyttämiseen ja järkiperäiseen hoitoon tähtäävän kansainvälisen yhteistyön vahvistamisesta Intian valtamerellä perustamalla IOTC sekä antamalla sen toimivaltaan kuuluvalla alueella kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa koskevia, sopimuspuolia velvoittavia suosituksia. Yhteisön olisi sovellettava IOTC:n hyväksymiä valvontatoimenpiteitä.

(7)

IOTC on antanut suosituksen trooppisia tonnikaloja koskevien tietojen rekisteröinnistä ja vaihtamisesta. Suositus velvoittaa yhteisöä ja se olisi siksi pantava täytäntöön.

(8)

Yhteisöllä on kalastusta koskevia etuja itäisellä Tyynellämerellä, ja se on aloittanut menettelyn Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomissioon, jäljempänä ”IATTC”, liittymiseksi. Yhteisön olisi, siihen saakka kun liittyminen toteutuu ja noudattaen Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksesta johtuvaa yhteistyövelvoitettaan, sovellettava IATTC:n hyväksymiä valvontatoimenpiteitä.

(9)

Yhteisö on allekirjoittanut kansainvälistä delfiinien suojeluohjelmaa koskevan sopimuksen (7) ja on päätöksellä 1999/386/EY (8) päättänyt soveltaa sitä väliaikaisesti siihen asti, kun se hyväksytään. Yhteisön olisi siten sovellettava sopimuksen mukaisia valvontatoimenpiteitä.

(10)

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että IOTC:n, IATTC:n ja kansainvälistä delfiinien suojeluohjelmaa koskevan sopimuksen mukaisia valvontatoimenpiteitä noudatetaan.

(11)

Yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 2847/93 (9) sovelletaan kaikkeen kalastustoimintaan ja kalastukseen liittyvään toimintaan, jota harjoitetaan jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella tai siihen kuuluvilla merialueilla, sekä kaikkiin kolmansien maiden vesillä tai avomerellä toimiviin yhteisön kalastusaluksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön ja kolmansien maiden välisten kalastussopimusten tai sellaisten kansainvälisten yleissopimusten soveltamista, joiden osapuoli yhteisö on.

(12)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (10) mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään valvonta- ja tarkastustoimenpiteistä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien ja yhteisössä rekisteröityjen alusten, jäljempänä ”yhteisön kalastusalukset”, harjoittamaan eräiden tämän asetuksen liitteessä I lueteltujen laajasti vaeltavien kalakantojen pyyntiin jollakin 2 artiklassa mainitulla alueella.

2 artikla

Alueet

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia merialueiden määritelmiä:

a)

Alue 1

Atlantin valtameren ja sitä ympäröivien merialueiden vedet, jotka kuuluvat ICCAT-yleissopimuksen 1 artiklassa määriteltyyn yleissopimusalueeseen.

b)

Alue 2

Intian valtameren vedet, jotka kuuluvat IOTC:n perustamista koskevan sopimuksen 2 artiklassa määriteltyyn toimivalta-alueeseen.

c)

Alue 3

Itäisen Tyynenmeren vedet, jotka kuuluvat kansainvälistä delfiinien suojeluohjelmaa koskevan sopimuksen III artiklassa määriteltyyn alueeseen.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

”pysäyttämisellä” yhden tai useamman valtuutetun tarkastajan tuloa jonkin kalastusjärjestön toimivaltaan kuuluvalla alueella kalastusalukselle tarkastuksen tekemistä varten;

b)

”jälleenlaivauksella” laajasti vaeltavien kalojen ja/tai niistä saatujen tuotteiden purkamista kalastusaluksesta toiseen joko merellä tai satamassa, niiden määrästä riippumatta ja siten, ettei satamavaltio ole kirjannut tuotteita aluksesta puretuiksi;

c)

”aluksesta purkamisella” laajasti vaeltavien kalojen ja/tai niistä saatujen tuotteiden purkamista kalastusaluksesta satamaan tai maihin niiden määrästä riippumatta;

d)

”rikkomuksella” kalastusaluksen oletettuja toimia tai laiminlyöntejä, jotka on mainittu tarkastuskertomuksessa ja joiden johdosta on syytä vakavasti epäillä aluksen rikkoneen tämän asetuksen tai jonkin muun sellaisen asetuksen säännöksiä, jolla alueellisen järjestön jotain 2 artiklassa tarkoitettua aluetta varten antama suositus saatetaan osaksi yhteisön lainsäädäntöä;

e)

”muun kuin sopimuspuolen aluksella” alusta, jonka on havaittu ja tunnistettu harjoittavan kalastustoimintaa jollakin 2 artiklassa tarkoitetulla alueella ja joka purjehtii sellaisen valtion lipun alla, joka ei ole asianomaisen alueellisen järjestön sopimuspuoli;

f)

”kansallisuudettomalla aluksella” alusta, jonka osalta on perusteltu syy epäillä sen olevan kansallisuudeton.

I LUKU

ALUEELLA 1 SOVELLETTAVAT VALVONTA- JA TARKASTUSTOIMENPITEET

1 jakso

Valvontatoimenpiteet

4 artikla

Näytteenotto saaliista

1.   Näytteet on otettava saaliista yhteisön puitteista yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamista varten tarvittavien tietojen keruulle ja hallinnalle 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1543/2000 (11) ja Atlantin tonnikalojen ja niiden lähilajien tilastoja ja näytteenottoa koskevan käsikirjan (Field manual for statistics and sampling Atlantic tunas and tuna-like fishes) (3. painos, ICCAT, 1990) määräysten mukaisesti.

2.   Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5 artikla

Saalisilmoitukset

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittaiset nimelliset saalistiedot (tehtävä I sellaisena kuin ICCAT on sen määritellyt) liitteessä II mainituista lajeista komissiolle, joka puolestaan toimittaa ne ICCATin toimeenpanosihteeristölle. ICCATin asettamien vaatimusten täyttämiseksi jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot komissiolle viimeistään

 

seuraavan vuoden maaliskuun 1 päivään mennessä: alustavat arviot koko vuodelta,

 

seuraavan vuoden huhtikuun 15 päivään mennessä: lopulliset arviot.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle vuosittain ennen heinäkuun 31 päivää seuraavat tiedot (tehtävä II sellaisena kuin ICCAT on sen määritellyt) ja annettava komissiolle sähköinen pääsy näihin tietokantoihin:

a)

tiedot edellisen vuoden saaliista ja pyyntiponnistuksesta ajallisesti ja alueellisesti eriteltyinä,

b)

käytettävissä olevat tiedot liitteessä I lueteltuja kalalajeja pyytävien urheilukalastajien saaliista.

3.   Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

6 artikla

Haikalasaaliita koskevat tiedot

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava käytettävissä olevat haikalasaaliita ja niillä käytävää kauppaa koskevat tiedot ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle ja annettava komissiolle sähköinen pääsy näihin tietokantoihin.

2.   Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

7 artikla

Ilmoittamatta jätetyt saaliit

Kokonaispituudeltaan yli 24 metrisillä pitkäsiima-aluksilla pyydetyistä tonnikaloista ja isosilmätonnikaloista saatujen jäädytettyjen tuotteiden tuonnin osalta jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä kerättävä ja tutkittava mahdollisimman paljon tuontitietoja ja niihin liittyviä tietoja, joita ovat esimerkiksi alusten nimet, niiden rekisteröinti ja omistaja, pyydetyt kalalajit painoineen, kalastusalue sekä vientipaikka.

8 artikla

Alusten tarkkailu

1.   Tässä artiklassa tarkoitetaan ”tarkkailulla” jäsenvaltion aluksen tai lentokoneen tai merellä tehtävistä tarkastuksista vastaavien jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toimesta tapahtuvaa tarkkailua, joka kohdistuu:

kansallisuudettomaan alukseen, joka todennäköisesti kalastaa liitteessä I lueteltuja lajeja, tai

alukseen, joka purjehtii jonkin muun sopimuspuolen lipun alla ja joka todennäköisesti kalastaa ICCATin säilyttämistoimenpiteiden vastaisesti, tai

alukseen, joka purjehtii muun kuin sopimuspuolena olevan maan, yrityksen tai kalastusyrityksen lipun alla, ja joka todennäköisesti kalastaa ICCATin säilyttämistoimenpiteiden vastaisesti.

2.   Tarkkailu kirjataan vakiomallin mukaisesti laadittuun tarkkailulomakkeeseen, ja siinä annetaan mahdollisuuksien mukaan lomakkeessa tarkoitetut tiedot. Lomakkeen mukana voi olla valokuvia aluksesta.

3.   Tarkkailulomakkeet on toimitettava viipymättä sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, josta tarkkailija on peräisin. Jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta viipymättä komissiolle, joka puolestaan antaa tiedot tarkkaillun aluksen lippuvaltiolle. Komissio toimittaa tarkkailulomakkeet viipymättä ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle.

4.   Jäsenvaltion, joka vastaanottaa sopimuspuolen toimivaltaiselta viranomaiselta tietoja lippunsa alla purjehtivaa alusta koskevasta tarkkailusta, on annettava viipymättä nämä ja kaikki niihin liittyvät tiedot komissiolle. Komissio toimittaa nämä tiedot aikanaan ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle ICCATin täytäntöönpanokomitean tutkittaviksi.

5.   Yhteisön kalastusalusten päälliköiden on toimitettava viranomaiselleen tiedot aluksista, joiden epäillään kalastavan isosilmätonnikalaa yleissopimusalueella ja joita ei mainita ICCATin toimeenpanevan sihteeristön laatimassa luettelossa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä havainnoista viipymättä komissiolle, joka ilmoittaa asiasta ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle.

6.   Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta 2 kohdassa mainitun tarkkailulomakkeen ulkoisen muodon ja sitä koskevien vaatimusten osalta annetaan 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

9 artikla

Vuosikertomus

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava ennen kunkin vuoden kesäkuun 15 päivää ICCATin hyväksymässä muodossa laadittu kansallinen kertomus, jossa ovat a) satelliittivalvontajärjestelmän täytäntöönpanoa koskevat tiedot ja b) kunkin kalastustoimen osalta täytetty ”ICCATin ilmoitustaulukko”, johon liitetään muun ohessa ICCATin määrittelemien tiettyjen lajien vähimmäiskokoa koskevien toleranssimarginaalien ylityksiä koskevat huomautukset sekä toteutetut tai toteutettavat toimenpiteet. Jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava, miten liitteessä I lueteltujen kalalajien urheilukalastusta säännellään, ja toimitettava tiedot kaikista edellisenä vuonna tapahtuneista alustensa jälleenlaivaustoimista.

2.   Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2 jakso

Satamissa suoritettavat tarkastusmenettelyt

10 artikla

Yleissäännökset

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä satamissaan tehtäviä tarkastuksia varten tarkastajia, jotka vastaavat liitteessä I lueteltujen lajien jälleenlaivauksen ja aluksesta purkamisen valvonnasta ja tarkastamisesta.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarkastukset tehdään ketään syrjimättä ja ICCATin satamissa tehtäviä tarkastuksia koskevan suunnitelman mukaisesti.

3.   Satamavaltio voi muun muassa tarkastaa kalastusaluksella olevat asiakirjat, pyydykset ja saaliin, kun alus on vapaaehtoisesti sen satamassa tai sen rannikon ulkopuolella sijaitsevassa ulkosatamassa.

11 artikla

Tarkastajat

1.   Jäsenvaltioiden on annettava kullekin ICCAT-tarkastajalle erityinen henkilöllisyystodistus, joka tarkastajien on pidettävä aina mukanaan ja esitettävä ennen tarkastuksen aloittamista. Henkilöllisyyskortin malli määritellään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Jäsenvaltioiden on toimitettava luettelo tarkastajistaan komissiolle, joka lähettää sen ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle.

2.   Jäsenvaltioiden on valvottava, että ICCAT-tarkastajat suorittavat tehtävänsä satamissa tehtäviä tarkastuksia koskevan ICCATin suunnitelman sääntöjen mukaisesti. Tarkastajat ovat toimivaltaisen viranomaisensa toiminnallisen valvonnan alaisia ja vastuussa toimistaan sille.

12 artikla

Tarkastusmenettelyt

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden ICCAT-tarkastajat:

tekevät tarkastuksensa siten, että aluksen toiminnoille aiheutuu mahdollisimman vähän häiriöitä ja että kalojen laatu ei heikkene,

laativat tarkastuskertomuksen 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annettujen sääntöjen mukaisesti ja toimittavat sen viranomaiselleen.

2.   Tarkastajilla on oikeus tutkia kaikki kalastusaluksen alueet, kannet ja sisätilat, saaliit (riippumatta siitä, onko niitä jalostettu), moottorit, laitteet ja kaikki asiakirjat, jotka voidaan katsoa tarpeellisiksi ICCATin vahvistamien säilyttämistoimenpiteiden noudattamisen tarkastamista varten, mukaan lukien kalastuspäiväkirja ja lastausluettelot silloin, kun on kyse emoaluksesta tai kuljetusaluksesta.

3.   Tarkastajien on allekirjoitettava kertomuksensa aluksen päällikön läsnäollessa, ja päälliköllä on oikeus lisätä tai vaatia lisättäväksi kertomukseen kaikki asiaankuuluvina pitämänsä tiedot ja allekirjoittaa se. Tarkastajan on merkittävä kalastuspäiväkirjaan, että tarkastus on tehty.

13 artikla

Aluksen päällikön velvollisuudet tarkastuksen aikana

Yhteisön alusten päälliköiden on:

a)

suostuttava valtuutetun tarkastajan tekemään tarkastukseen sekä kotimaan että ulkomaan satamissa, eivätkä he saa uhkailla eikä häiritä tarkastajia työssään ja heidän on varmistettava tarkastajien turvallisuus;

b)

tehtävä yhteistyötä tässä asetuksessa määrättyjä menettelyjä noudattaen tehdyssä alusten tarkastuksessa ja annettava apua tätä varten;

c)

annettava tarkastajalle mahdollisuus tutkia kalastusaluksen alueet, kannet ja sisätilat, saaliit (riippumatta siitä, onko niitä jalostettu), moottorit, laitteet ja kaikki asiakirjat, myös kalastuspäiväkirjat ja lastausluettelot.

14 artikla

Menettely rikkomustapauksessa

1.   Jos ICCAT-tarkastajalla on perusteltua aihetta uskoa, että kalastusalus on toiminut ICCATin hyväksymien säilyttämistoimenpiteiden vastaisesti, tarkastajan on:

a)

merkittävä rikkomus tarkastuskertomukseen;

b)

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet rikkomusta koskevien todisteiden säilyttämiseksi;

c)

toimitettava tarkastuskertomus viipymättä viranomaiselleen.

2.   Tarkastuksen tekevän jäsenvaltion on viipymättä toimitettava alkuperäinen tarkastuskertomus komissiolle, joka toimittaa sen välittömästi tarkastetun aluksen lippuvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja antaa siitä jäljennöksen ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle.

15 artikla

Rikkomusten seuranta

1.   Jos jäsenvaltio saa toiselta ICCAT-sopimuspuolelta tai toiselta jäsenvaltiolta ilmoituksen, jonka mukaan sen lipun alla purjehtiva alus on rikkonut sääntöjä, sen on toteutettava viipymättä toimenpiteet kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti todisteiden hankkimiseksi ja niiden tutkimiseksi, tehtävä tarvittavat tutkimukset sekä tarkastettava mahdollisuuksien mukaan kyseinen alus.

2.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viranomainen, jolla on valtuudet ottaa vastaan rikkomuksia koskevat todisteet, ja ilmoitettava tämän viranomaisen nimi, osoite ja muut yhteystiedot komissiolle.

3.   Lippujäsenvaltion on ilmoitettava kyseiseen alukseen kohdistetut rangaistusseuraamukset ja toimenpiteet komissiolle, joka puolestaan ilmoittaa asiasta ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle.

16 artikla

Tarkastuskertomusten käsittely

1.   Kunkin jäsenvaltion on suhtauduttava muiden jäsenvaltioiden ja sopimuspuolten ICCAT-tarkastajien laatimiin tarkastuskertomuksiin samalla tavalla kuin omien tarkastajiensa laatimiin kertomuksiin.

2.   Kunkin jäsenvaltion on tehtävä yhteistyötä asianomaisten sopimuspuolten kanssa helpottamalla kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti asiassa vireille pantua oikeudenkäynti- tai muita menettelyjä, jotka johtuvat ICCAT-tarkastajan satamissa tehtäviä tarkastuksia koskevan ICCATin suunnitelman nojalla tekemästä kertomuksesta.

3 jakso

Kansallisuudettomat ja muut kuin sopimuspuolten alukset

17 artikla

Jälleenlaivaus

1.   Yhteisön kalastusalukset eivät saa vastaanottaa liitteessä I lueteltujen lajien jälleenlaivauksia sellaisista kansallisuudettomista aluksista tai sellaisten muiden kuin sopimuspuolten lipun alla purjehtivista aluksista, joilla ei ole yhteistyössä olevan osapuolen, yrityksen tai kalastusyrityksen asemaa.

2.   Komissio julkaisee ICCATin laatiman luettelon yhteistyössä olevista osapuolista, yrityksistä tai kalastusyrityksistä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (C-sarja).

3.   Jäsenvaltioiden on ennen kunkin vuoden syyskuun 15 päivää toimitettava komissiolle tiedot liitteessä I lueteltuja kalalajeja koskevista jälleenlaivaustoimista, jotka on toteutettu edellisenä vuonna niiden lipun alla purjehtivien alusten ja sellaisen muun kuin sopimuspuolen, jolla on yhteistyössä olevan osapuolen, yrityksen tai kalastusyrityksen asema, lipun alla purjehtivien alusten välillä. Komissio toimittaa nämä tiedot ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle.

18 artikla

Kalastustoimia koskevat valvontatoimenpiteet

1.   Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, joka on pysäyttänyt ja/tai tarkastanut kansallisuudettoman aluksen, on ilmoitettava viipymättä komissiolle tarkastuksen tuloksista sekä kansainvälisen oikeuden mukaisesti toteuttamistaan toimenpiteistään. Komissio toimittaa nämä tiedot viipymättä ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaiset viranomaiset tarkastavat jokaisen kansallisuudettoman tai muun kuin sopimuspuolen aluksen, joka saapuu asetuksen (ETY) N:o 2847/93 28 e artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun nimettyyn satamaan. Saaliiden purkaminen ja jälleenlaivaus tällaisesta aluksesta on kiellettyä siihen asti, kun tarkastus saadaan päätökseen.

3.   Jos tarkastuksessa todetaan, että aluksella on jonkin voimassa olevan ICCATin suosituksen soveltamisalaan kuuluvia lajeja, jäsenvaltion on kiellettävä saaliin purkaminen ja jälleenlaivaus.

4.   Edellä 3 kohdassa mainittua kieltoa ei kuitenkaan saa antaa, jos tarkastetun aluksen päällikkö tai hänen edustajansa osoittaa toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla, että:

a)

aluksella olevat saaliit on pyydetty alueen ulkopuolella; tai

b)

aluksella olevat saaliit on pyydetty voimassa olevien säilyttämistoimenpiteiden mukaisesti.

19 artikla

Jäsenvaltioiden kansalaiset

Kunkin jäsenvaltion on pyrittävä kansallisen lainsäädäntönsä sallimalla tavalla estämään kansalaisiaan osallistumasta sellaisiin muiden kuin sopimuspuolten toteuttamiin toimiin, joissa ei noudateta ICCATin säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä.

II LUKU

ALUEELLA 2 SOVELLETTAVAT VALVONTA- JA TARKASTUSTOIMENPITEET

20 artikla

Yleissäännös

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta sen lipun alla purjehtivat alukset noudattavat alueella sovellettavia määräyksiä.

21 artikla

Havainnot

1.   Alueella luvallisesti kalastavien yhteisön kalastusalusten päälliköiden on ilmoitettava kansallisille viranomaisilleen havainnoistaan, jotka koskevat sellaisia muiden kuin sopimuspuolten aluksia, joiden epäillään tai tiedetään kalastavan alueella isosilmätonnikalaa, keltaevätonnikalaa ja boniitteja.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tiedot viipymättä komissiolle, joka lähettää ne IOTC:lle.

III LUKU

ALUEELLA 3 SOVELLETTAVAT VALVONTA- JA TARKASTUSTOIMENPITEET

22 artikla

Yleissäännös

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta sen lipun alla purjehtivat alukset noudattavat osaksi yhteisön lainsäädäntöä saatettuja IATTC:n toimenpiteitä sekä kansainvälistä delfiinien suojeluohjelmaa koskevan sopimuksen soveltuvia määräyksiä.

IV LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

23 artikla

Edellä 4 artiklan 2 kohdan, 5 artiklan 3 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 6 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä päätetään 24 artiklan 2 kohdassa säädettyä hallintomenettelyä noudattaen.

24 artikla

1.   Komissiota avustaa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3760/92 17 artiklalla perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

25 artikla

1.   Kumotaan asetus (EY) N:o 1351/1999.

2.   Kumotaan asetuksen (EY) N:o 2742/1999 22 artiklan 1 kohta.

3.   Viittauksia kumottuun asetukseen (EY) N:o 1351/1999 pidetään viittauksina tähän asetukseen ja ne luetaan liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

26 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. LANDUYT


(1)  EYVL C 62 E, 27.2.2001, s. 79.

(2)  Lausunto annettu 28. helmikuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 162, 18.6.1986, s. 34.

(4)  EYVL L 162, 26.6.1999, s. 6.

(5)  EYVL L 341, 31.12.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2765/2000 (EYVL L 321, 19.12.2000, s. 5).

(6)  EYVL L 236, 5.10.1995, s. 24.

(7)  EYVL L 132, 27.5.1999, s. 1.

(8)  EYVL L 147, 12.6.1999, s. 23.

(9)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2846/98 (EYVL L 358, 31.12.1998, s. 5).

(10)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  EYVL L 176, 15.7.2000, s. 1.


LIITE I

TÄSSÄ ASETUKSESSA TARKOITETTUJEN LAJIEN LUETTELO

Valkotonnikala: Thunnus alalunga

Tonnikala: Thunnus thynnus

Isosilmätonnikala: Thunnus obesus

Boniitti: Katsuwonus pelamis

Sarda: Sarda sarda

Keltaevätonnikala: Thunnus albacares

Mustaevätonnikala: Thunnus atlanticus

Tunniinat: Euthynnus spp.

Eteläntonnikala: Thunnus maccoyii

Auksidit: Auxis spp.

Merilahnat: Bramidae

Marliinit: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

Purjekalat: Istiophorus spp.

Miekkakala: Xiphias gladius

Makrillihauet: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

Dolfiini; pikkudolfiini: Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis

Hait: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Rhincodon typus; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

Valaat (valaat ja pyöriäiset): Physeteridae; Belaenopteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.


LIITE II

LUETTELO ICCAT:LLE ILMOITETTAVISTA LAJEISTA

Latinalainen / tieteellinen nimi

Suomenkielinen nimi

Thunnus thynnus

Tonnikala

Thunnus maccoyii

Eteläntonnikala

Thunnus albacares

Keltaevätonnikala

Thunnus alalunga

Valkotonnikala

Thunnus obesus

Isosilmätonnikala

Thunnus atlanticus

Mustaevätonnikala

Euthynnus alletteratus

Tunniina

Katsuwonus pelamis

Boniitti

Sarda sarda

Sarda

Auxis thazard

Auksidi

Orcynopsis unicolor

Juovaton sarda

Acanthocybium solandri

Raitamakrilli

Scomberomorus maculatus

Pilkkumakrilli

Scomberomorus cavalla

Kuningasmakrilli

Istiophorus albicans

Atlantinpurjekala

Makaira indica

Mustamarliini

Makaira nigricans

Purjemarliini

Tetrapturus albidus

Valkomarliini

Xiphias gladius

Miekkakala

Tetrapturus pfluegeri

Pitkäkuonomarliini

Scomberomorus tritor

Kuningasmakrilli

Scomberomorus regalis

Keromakrilli

Auxis rochei

Auksidi

Scomberomorus brasiliensis

Kuningasmakrilli


LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 1351/1999

Tämä asetus

1, 2 ja 3 artikla

8 artikla

4 artikla

18 artikla

5 artikla

17 artikla


Top