EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1223

Neuvoston asetus (EY) N:o 1223/98, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1998, sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

OJ L 168, 13.6.1998, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 292 - 304
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 292 - 304
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 292 - 304
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 292 - 304
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 292 - 304
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 292 - 304
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 292 - 304
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 292 - 304
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 292 - 304
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 60 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 60 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 52 - 64

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1223/oj

31998R1223

Neuvoston asetus (EY) N:o 1223/98, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1998, sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 168 , 13/06/1998 s. 0001 - 0013


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1223/98,

annettu 4 päivänä kesäkuuta 1998,

sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 51 ja 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1), joka on esitetty siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan kuulemisen jälkeen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

1) on tarpeen tehdä tiettyjä muutoksia sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 1408/71 (4) sekä sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä 21 päivänä maaliskuuta 1972 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 574/72 (5); nämä muutokset liittyvät jäsenvaltioiden kansallisissa sosiaaliturvalainsäädännössä tehtyihin muutoksiin,

2) asetuksen (ETY) N:o 1408/71 29 ja 31 artiklaa ja asetuksen (ETY) N:o 574/72 29, 30 31, 93 ja 95 artiklaa on muutettava asetuksen (ETY) N:o 574/72 95 artiklaan asetuksella (EY) N:o 3095/95 (6) tehdyn muutoksen johdosta, jonka mukaisesti perhekohtainen kertakorvaus korvataan henkilökohtaisella kertakorvauksella,

3) asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteessä I olevan otsikkokohdan "G. IRLANTI" 1 ja 2 kohtaa on muutettava Irlannin sosiaaliturva- ja sosiaalipalvelulainsäädännön muutosten huomioon ottamiseksi,

4) asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteessä II olevan II osan otsikkokohdasta "K. ITÄVALTA" on Itävallan lainsäädännön muutosten vuoksi poistettava viittaus synnytysavustukseen,

5) asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteessä II a olevia otsikkokohtia "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "J. ALANKOMAAT" ja "M. SUOMI" olisi aiheellista muuttaa Irlannin, Italian, Alankomaiden ja Suomen lainsäädännön muutosten huomioon ottamiseksi,

6) asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteessä IV olevan A osan otsikkokohtaa "G. IRLANTI", kyseisen liitteen A osan otsikkokohdan "ALANKOMAAT" b alakohtaa sekä kyseisen liitteen D osan 1 kohdan f alakohdan säädösviittauksia on muutettava Irlannin ja Alankomaiden lainsäädännössä toteutettujen muutosten vuoksi,

7) asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteen VI otsikkokohdan "B. TANSKA" 1 kohta on tarpeen poistaa Tanskan työttömyysvakuutuslainsäädännön muutosten huomioon ottamiseksi,

8) yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön noudattamiseksi, erityisesti asiassa C-251/94, Lafuente Nieto, annettu tuomio, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteen VI otsikkokohdan "D. ESPANJA" 4 kohdan b alakohtaa on tarpeen mukauttaa suhteessa kansallisiin säännöksiin, joiden mukaan eläkkeiden perustana oleva määrä lasketaan aiempien vakuutusmaksujen perusteella,

9) asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteen VI otsikkokohdan "E. RANSKA" 7 kohtaa on tarpeen täydentää lisäämällä siihen viittaus laillistetun perhepäivähoitajan palkkaamista varten myönnettävään perheavustukseen,

10) asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteen VI otsikkokohdan "G. IRLANTI" 5 kohtaa on tarpeen muuttaa sairaus- ja työttömyysetuuksien myöntämistä varten käytettävän palkan laskentamenetelmän huomioon ottamiseksi,

11) asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteen VI otsikkokohtaa "J. ALANKOMAAT" on tarpeen mukauttaa leskiä ja orpoja sekä itsenäisten ammatinharjoittajien työkyvyttömyyttä koskevan Alankomaiden lainsäädännön muutosten vuoksi,

12) on tarpeen selventää Suomen kansaneläkelain soveltamista; asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteen VI otsikkokohtaan "M. SUOMI" on siten tarpeen lisätä uusi 4 kohta,

13) asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteiden 2, 3, 4 ja 10 otsikkokohtaa "B. TANSKA" liitteiden 1, 2 ja 10 otsikkokohtaa "F. KREIKKA", liitteiden 2, 3 ja 4 otsikkokohtaa "G. IRLANTI", liitteiden 2, 3 ja 10 otsikkokohtaa "H. ITALIA", liitteen 10 otsikkokohtaa "I. LUXEMBURG", liitteiden 2, 3, 4 ja 10 otsikkokohtaa "J. ALANKOMAAT", liitteiden 1, 2, 3, 4 ja 10 otsikkokohtaa "K. ITÄVALTA" ja liitteiden 2, 3, 4 ja 10 otsikkokohtaa "M. SUOMI" on tarpeen mukauttaa Tanskassa, Kreikassa, Irlannissa, Italiassa, Luxemburgissa, Alankomaissa, Itävallassa ja Suomessa toteutettujen hallinnollisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi,

14) asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteen 5 otsikkokohtia "9. BELGIA-ALANKOMAAT", "77. ITALIA-ALANKOMAAT", "87. LUXEMBURG-RUOTSI", "93. ALANKOMAAT-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" ja "103. RUOTSI-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" on tarpeen mukauttaa

15) asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteen 9 otsikkokohtaa "K. ITÄVALTA" on tarpeen muuttaa sairaus- ja äitiysetuuksia koskevan Itävallan lainsäädännön muutosten huomioon ottamiseksi,

16) työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevan tavoitteen saavuttamiseksi sosiaaliturvan alalla on tarpeen ja aiheellista, että kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien yhdenmukaistamiseen liittyviä sääntöjä muutetaan sitovalla ja sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavalla yhteisön oikeudellisella välineellä, ja

17) tämä periaate on yhdenmukainen perustamissopimuksen 3 b artiklan kolmannen kohdan määräysten kanssa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 1408/71 seuraavasti:

1. Korvataan 29 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

"a) luontoisetuudet antaa perheenjäsenten asuinpaikan laitos tämän laitoksen soveltaman lainsäädännön mukaisesti ja kustannuksista vastaa laitos, joka määräytyy 27 artiklan tai 28 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti; jos asuinpaikka sijaitsee toimivaltaisessa valtiossa, toimivaltainen laitos antaa luontoisetuudet ja vastaa kustannuksista;".

2. Korvataan 31 artiklan a alakohdan sana "eläkeläisen" sanoilla "eläkeläisten tai perheenjäsenten".

3. Liitteessä I olevan I osan otsikkokohdassa "G. IRLANTI":

a) korvataan 1 kohdan sanat "vuoden 1981 (yhdistetyn) sosiaalihuoltolain [Social Welfare (Consolidation) Act 1981] 5 ja 37 pykälän" sanoilla "vuoden 1993 (yhdistetyn) sosiaalihuoltolain [Social Welfare (Consolidation) Act 1993] 9, 21 ja 49 jakson";

b) korvataan 2 kohdan sanat "yhdistetyn sosiaalihuoltolain [Social Welfare (Consolidation) Act 1981] 17 A jakson" sanoilla "vuoden 1993 (yhdistetyn) sosiaalihuoltolain [Social Welfare (Consolidation) Act 1993] 17 ja 21 jakson".

4. Korvataan liitteessä II olevan II osan otsikkokohdassa "K. ITÄVALTA" seuraavasti:

"K. ITÄVALTA

Ei mitään.".

5. Muutetaan liite II a seuraavasti:

a) lisätään otsikkokohtaan "B. TANSKA" c alakohta seuraavasti:

"c) Uusi tilapäinen etuus työttömälle, joka on työskennellyt 12 kuukautta "joustotyösuhteessa" (ledighedsydelse). (10 päivänä kesäkuuta 1997 annettu laki N:o 455).";

b) korvataan otsikkokohdan "F. KREIKKA", d, e, h, ja i alakohta seuraavasti:

"d) Avustus henkilöille, jotka kärsivät synnynnäisestä hemolyyttisestä anemiasta (laki N:o 2362/1995, yleinen ministeriön päätös G4a/F.167/2073/82 ja yleinen ministeriön päätös P47/F.222/225 oik. 4711/94);

e) Kuuromykkien avustus (poikkeuslaki N:o 421/37, yleinen ministeriön päätös D8b423/73, yleinen ministeriön päätös G4/F/11.2/oik.1929/82 ja yleinen ministeriön päätös G4/F.422/oik. 1142/85);

g) Kouristustautisten avustus (säädös N:o 162/73, yleinen ministeriön päätös G4a/F.224/oik. 1434/84);

h) Vakavasta henkisestä kyvyttömyydestä kärsivien henkilöiden avustus (säädös N:o 162/73, yleinen ministeriön päätös G4/F.12/oik. 1930/82, yleinen ministeriön päätös G4b/F.423/oik. 1167/84 ja yleinen ministeriön päätös G4b/F.423/oik.82/oik.529/85);

i) Sokeiden avustus (laki N:o 958/79).";

c) korvataan otsikkokohdan "G. IRLANTI" a-g alakohta seuraavasti:

"a) Työttömyyskorvaus [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, III osa, 2 luku].

b) Vanhuus- ja sokeaineläkkeet (maksuihin perustumattomat) [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, III osa, 4 ja 5 luku].

c) Lesken- ja orvoneläkkeet (maksuihin perustumattomat) [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, III osa, 6 luku].

d) Yhden vanhemman perheen avustus (Social Welfare Act 1993, III osa, 9 luku).

e) Huoltajan avustus (Social Welfare Act 1993, III osa, 10 luku).

f) Perheen tulolisä (Social Welfare Act 1993, V osa).

g) Vammaisavustus (Social Welfare Act 1996, IV osa).";

d) lisätään otsikkokohtaan "H. ITALIA" h alakohta seuraavasti:

"h) Sosiaaliavustus (8 päivänä elokuuta 1995 annettu laki N:o 335).";

e) korvataan otsikkokohdan "J. ALANKOMAAT" sanat "Ei mitään" seuraavasti:

"Laki nuorten vammaisten työkyvyttömyyskorvauksista (24 päivänä huhtikuuta 1997 annettu laki).";

f) korvataan otsikkokohdan "M. SUOMI" d alakohta seuraavasti:

"d) Työmarkkinatuki (Laki työmarkkinatuesta, 1542/93).";

6. Muutetaan liite III seuraavasti:

a) korvataan A osan otsikkokohta "98. ITÄVALTA-RUOTSI" seuraavasti:

"98. ITÄVALTA-RUOTSI

Sosiaaliturvasta 21 päivänä maaliskuuta 1996 tehty sopimus.";

b) korvataan B osan otsikkokohta "98. ITÄVALTA-RUOTSI" seuraavasti:

"98. ITÄVALTA-RUOTSI

Sosiaaliturvasta 21 päivänä maaliskuuta 1996 tehdyn sopimuksen 5 artikla.".

7. Muutetaan liite IV seuraavasti:

a) korvataan A osan otsikkokohdan "G. IRLANTI" teksti seuraavasti:

"G. IRLANTI

Vuoden 1993 (yhdistetyn) sosiaalihuoltolain [Social Welfare (Consolidation) Act 1993] II osan 15 luku.";

b) korvataan A osan otsikkokohdan "J. ALANKOMAAT" b alakohta seuraavasti:

"b) Laki itsenäisten ammatinharjoittajien työkyvyttömyysvakuutuksesta (WAZ) 24 päivältä huhtikuuta 1997 muutoksineen.";

c) korvataan C osan otsikkokohdan "G. IRLANTI" teksti seuraavasti:

"G. IRLANTI

Vanhuuseläkkeitä, maksuihin perustuvia vanhuuseläkkeitä, maksuihin perustuvia leskeneläkkeitä koskevat hakemukset.";

d) korvataan D osan 1 kohdan Alankomaita koskeva f alakohta seuraavasti:

"f) yleisestä perhe-eläkkeestä 21 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain mukainen Alankomaiden perhe-eläke.".

8. Muutetaan liite VI seuraavasti:

a) poistetaan otsikkokohdan "B. TANSKA" 1 kohta;

b) korvataan otsikkokohdan "D. ESPANJA" 4 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) Saatua eläkkeen määrää korotetaan lisien määrällä ja rahanarvon muutoksilla, jotka samanluontoisten eläkkeiden osalta lasketaan jokaista laskemisen jälkeistä vuotta kohden.";

c) korvataan otsikkokohdan "E. RANSKA" 7 kohta seuraavasti:

"7. Sen estämättä, mitä asetuksen 73 ja 74 artiklassa säädetään, asumisavustukset, lasten kotihoidonavustus, laillistetun perhepäivähoitajan palkkaamista varten myönnettävä perheavustus ja vanhempien lastenkasvatusavustus myönnetään ainoastaan kyseisille henkilöille ja heidän perheenjäsenilleen, jotka asuvat Ranskan alueella.";

d) korvataan otsikkokohdan "G. IRLANTI" 5 kohta seuraavasti:

"5. Laskettaessa ansioita Irlannin lainsäädännön mukaisten sairaus- tai työttömyysetuuksien myöntämistä varten otetaan asetuksen 23 artiklan 1 kohdasta ja 68 artiklan 1 kohdasta poiketen palkatun työntekijän jokaiselta työviikolta, jona hän on jonkin toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ollut palkatussa työssä kyseisen ajanjakson aikana, huomioon määrä, joka vastaa mies- tai vastaavasti naispuolisen työntekijän keskimääräistä viikkoansiota tuona vuonna.";

e) otsikkokohdassa "J. ALANKOMAAT":

1) 2 kohdan f alakohdassa

i) korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"f) Poiketen yleisen vanhuusvakuutuslain (AOW) 45 artiklan 1 kohdan ja yleistä perhe-eläkettä koskevan lain (ANW) 63 artiklan 1 kohdan säännöksistä palkatun työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan puolisolle, joka kuuluu pakolliseen vakuutusjärjestelmään ja joka asuu muussa jäsenvaltiossa kuin Alankomaissa, annetaan lupa ottaa vapaaehtoinen vakuutus tämän lainsäädännön mukaan, mutta vain 2 päivän elokuuta 1989 jälkeisiä kausia varten, joiden aikana palkattu työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja on tai oli pakollisesti vakuutettu edellä mainitun lainsäädännön mukaan. Tämä lupa lakkaa päivänä, jolloin palkatun työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan pakollinen vakuutus päättyy.";

ii) korvataan toisessa, neljännessä ja viidennessä alakohdassa sanat "yleisen leskien ja orpojen vakuutusta (AWW) koskevan lainsäädännön" sanoilla "yleistä perhe-eläkettä koskevan lainsäädännön.";

2) 3 kohdassa:

i) muutetaan otsikko seuraavasti:

"3. Alankomaiden yleistä perhe-eläkettä koskevan lainsäädännön soveltaminen."

ii) korvataan a alakohta seuraavasti:

"a) Palkatun työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan, joka ei enää ole Alankomaiden yleistä perhe-eläkettä koskevan lainsäädännön alainen, katsotaan asetuksen III osaston 3 luvun säännöksiä sovellettaessa olevan vakuutettu riskin toteutumishetkellä tämän lainsäädännön mukaan, jos hän on vakuutettu saman riskin varalta toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, tai, jos näin ei ole, siinä tapauksessa, että hänen oikeutensa jälkeenjääneen etuuteen perustuu toisen jäsenvaltion lainsäädäntöön. Viimeksi mainittu edellytys katsotaan kuitenkin täyttyneeksi 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.";

iii) korvataan b alakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"b) Jos a alakohtaa sovellettaessa leskellä on Alankomaiden yleistä perhe-eläkettä koskevan lainsäädännön mukaan oikeus leskeneläkkeeseen, tämä eläke lasketaan asetuksen 46 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti.";

iv) korvataan d alakohta seuraavasti:

"d) Sovellettaessa asetuksen 46 artiklan 2 kohtaa vain sellaiset vakuutuskaudet, jotka ovat Alankomaiden lainsäädännön mukaisesti täyttyneet 15 ikävuoden jälkeen, otetaan huomioon vakuutuskausina.";

3) 4 kohdassa:

i) muutetaan otsikko seuraavasti:

"4. Työkyvyttömyyttä koskevan Alankomaiden lainsäädännön soveltaminen.";

ii) lisätään a alakohdan sanojen "11 päivänä joulukuuta 1975 annetun työkyvyttömyyslain (AAW)" jälkeen sanat "tai 24 päivänä huhtikuuta 1997 annetun itsenäisten ammatinharjoittajien työkyvyttömyysvakuutusta koskevan lain";

iii) b alakohdan ii alakohdassa:

- korvataan sanat "11 päivänä joulukuuta 1975 annetun lain (AAW)" sanoilla "24 päivänä huhtikuuta 1997 annetun itsenäisten ammatinharjoittajien työkyvyttömyysvakuutusta koskevan lain";

- poistetaan virke: "Jos i alakohdan säännöstä soveltaen laskettu etuuden määrä on pienempi kuin ii alakohdan säännöksiä soveltaen laskettu määrä, etuus maksetaan viimeksi mainitun määrän mukaisesti.";

iv) c alakohdassa:

- korvataan sanat "11 päivänä joulukuuta 1975 annetun lain (AAW)" sanoilla "24 päivänä huhtikuuta 1997 annetun itsenäisten ammatinharjoittajien työkyvyttömyysvakuutusta koskevan lain";

- lisätään kolmannen luetelmakohdan jälkeen neljäs luetelmakohta seuraavasti:

"- vakuutuskaudet, jotka ovat täyttyneet 24 päivänä huhtikuuta 1997 annetun itsenäisten ammatinharjoittajien työkyvyttömyysvakuutusta koskevan lain (WAZ) mukaan.";

f) lisätään otsikkokohtaan "K. ITÄVALTA" uusi kohta seuraavasti:

"5. Asetuksen 22 artiklan 1 kohdan a alakohtaa sovelletaan myös henkilöihin, jotka kuuluvat sairausvakuutuksen piiriin erityisuhrien suojelua koskevan Itävallan lainsäädännön (Versorgungsgesetze) mukaisesti.";

g) lisätään otsikkokohtaan "M. SUOMI" uusi kohta seuraavasti:

"4. Palkatun työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan, joka ei enää ole vakuutettu kansaneläkejärjestelmän mukaan, katsotaan tämän asetuksen III osaston 3 luvun säännöksiä sovellettaessa säilyttävän vakuutetun henkilön asemansa, jos hän riskin toteutumishetkellä on vakuutettu toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan tai, jos näin ei ole, hänellä on saman riskin osalta oikeus eläkkeeseen toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan. Viimeksi mainittu vaatimus katsotaan kuitenkin täyttyneeksi 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.".

2 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 574/72 seuraavasti:

1. Muutetaan 29 artikla seuraavasti:

a) lisätään 1 kohtaan sanan "perheenjäsenensä" edelle sanat "samassa jäsenvaltiossa asuvan";

b) lisätään 2 ja 5 kohtaan sanan "perheenjäsenensä" edelle sanat "samassa jäsenvaltiossa asuvan".

2. Muutetaan 30 artikla seuraavasti:

a) lisätään otsikossa sanojen "jotka asuvat" jälkeen sanat "toimivaltaisen jäsenvaltion ulkopuolella";

b) muutetaan 1 kohta seuraavasti:

- korvataan toinen virke seuraavasti:

"Tämä todistus, jonka antaa eläkkeen maksava laitos tai yksi eläkettä maksavista laitoksista tai tarvittaessa luontoisetuuksien maksamisesta päättävä laitos, on voimassa niin kauan kuin perheenjäsenten asuinpaikan laitokselle ei anneta tiedoksi sen peruuttamista.";

- lisätään toisen virkkeen jälkeen virke seuraavasti:

"Jos perheenjäsenet eivät esitä todistusta, asuinpaikan laitos kääntyy todistuksen saadakseen eläkkeen maksavan tai jonkun eläkettä maksavan laitoksen tai tarvittaessa tätä tarkoitusta varten toimivaltaisen laitoksen puoleen.";

c) korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen antaneen laitoksen on ilmoitettava perheenjäsenten asuinpaikan laitokselle eläkkeen keskeyttämisestä tai peruuttamisesta. Perheenjäsenten asuinpaikan laitos voi milloin tahansa pyytää todistuksen antaneelta laitokselta mitä tahansa tietoa, joka koskee oikeutta luontoisetuuksiin.";

d) lisätään 4 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

"5. Asuinpaikan laitos ilmoittaa 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen antaneelle laitokselle jokaisesta kyseisen kohdan säännösten mukaisesti tekemästään rekisteröinnistä.".

3. Lisätään 31 artiklan 3 kohdan loppuun virke seuraavasti:

"Jos nämä asuvat muussa jäsenvaltiossa kuin valtiossa, jossa eläkeläinen asuu, 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen toimittaa heille heidän asuinpaikkansa laitos, jota 2 kohtaa sovellettaessa pidetään toimivaltaisena laitoksena.".

4. Poistetaan 93 artiklan 1 kohdasta sanat "29 artiklan 1 kohdan" ja 2 kohdasta sanat "ja 29 artiklan 1 kohdassa".

5. Muutetaan 95 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohdassa sanat "28 artiklan 1 kohdan ja 28 a artiklan" sanoilla "28 artiklan 1 kohdan, 28 a artiklan ja 29 artiklan 1 kohdan";

b) korvataan 3 kohdan b alakohdassa sanat "28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen eläkeläisten" sanoilla "28 artiklan 2 kohdassa tai 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen eläkeläisten ja/tai heidän perheenjäsentensä".

6. Muutetaan liite 1 seuraavasti:

a) lisätään otsikkokohtaan "F. KREIKKA" kohdat seuraavasti:

"4. Õðïõñãüò ÅèíéêÞò Áìýíçò, ÁèÞíá (puolustusministeriö), Ateena.

5. Õðïõñãüò ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí (opetus- ja kirkollisasiain ministeri, Ateena).";

b) korvataan otsikkokohdan "G. IRLANTI" 1 kohta seuraavasti:

"1. Minister for Social, Community and Family Affairs (sosiaali-, yhteisö- ja perheasiain ministeri), Dublin";

c) korvataan otsikkokohta "K. ITÄVALTA" seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

.7. Muutetaan liite 2 seuraavasti:

a) korvataan otsikkokohdan "B. TANSKA" 2 kohdan a alakohdan ja 3 kohdan a alakohdan oikean sarakkeen sanat "Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Sosiaaliturva- ja sosiaaliapuhallitus), Kööpenhamina" sanoilla "Den Sociale Sikringsstyrelse København (Sosiaaliturvahallinto), Kööpenhamina".

b) otsikkokohdassa "F. KREIKKA":

1) muutetaan 1-6 kohdan i, ii ja iii alakohta vastaavassa järjestyksessä a, b ja c alakohdaksi;

2) lisätään 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

;c) otsikkokohdassa "G. IRLANTI" korvataan nykyinen 2 kohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

;d) otsikkokohdassa "H. ITALIA":

1) korvataan 1 A kohdan b alakohdan ii alakohdan ja c alakohdan ii alakohdan oikeanpuoleisten sarakkeiden sanat "Cassa marittima (merikassa, jossa asianomainen henkilö on rekisteröity)" sanoilla

"IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo), (merenkulkualan sosiaaliturvalaitos)";

2) korvataan 2 A kohdan b alakohdan ii alakohdan ja c alakohdan ii alakohdan oikeanpuoleisten sarakkeiden sanat "Cassa marittima (merikassa, jossa henkilö on rekisteröity)" sanoilla

"IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo), (merenkulkualan sosiaaliturvalaitos)";

3) poistetaan 3 B kohdan d alakohta;

4) korvataan 4 kohdan oikeanpuoleisen sarakkeen sanat "Cassa marittima (merikassa, jossa asianomainen henkilö on rekisteröity)" sanoilla

"IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo), (merenkulkualan sosiaaliturvalaitos)";

e) otsikkokohdassa "J. ALANKOMAAT":

1) korvataan 1 kohdan b alakohdan, 2 kohdan a alakohdan i alakohdan ja 4 kohdan sanat "Bedrijfsvereniging (ammatillinen ja kaupallinen yhdistys), jossa vakuutetun henkilön työnantaja on vakuutettu" seuraavasti:

"Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (kansallinen sosiaaliturvalaitos), jonka aluetoimiston rekisteriin vakuutetun henkilön työnantaja on merkitty";

2) korvataan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan sanat "Bedrijfsvereniging (ammatillinen ja kaupallinen yhdistys), jossa vakuutettu henkilö olisi vakuutettu, jos hänellä olisi henkilökuntaa palveluksessaan" seuraavasti:

"Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (kansallinen sosiaaliturvalaitos), jonka aluetoimiston rekisteriin vakuutettu henkilö olisi merkitty, jos hänellä olisi henkilökuntaa palveluksessaan";

3) korvataan 2 kohdan b alakohdan ja 6 kohdan b alakohdan sanat "Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (uusi yleinen ammatillinen ja kaupallinen yhdistys), Amsterdam" seuraavasti:

"Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (kansallinen sosiaaliturvalaitos)/GAK Nederland bv, Amsterdam";

f) korvataan otsikkokohdan "K. ITÄVALTA" 4 kohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

;g) otsikkokohdassa "M. SUOMI":

1) Muutetaan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

i) lisätään uusi alakohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

;ii) nykyisestä 1 kohdan b alakohdan ii alakohdasta tulee 1 kohdan b alakohdan iii alakohta;

2) poistetaan 4 kohdan oikeanpuoleisesta sarakkeesta sanat "Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki, tai";

3) lisätään 5 kohdan a alakohdan oikeanpuoleisen sarakkeen sanojen "Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki" jälkeen, ennen sanaa "tai" sanat:

"ja Ahvenanmaan maakunnan työvoimatoimikunta/Arbetskraftskommissionen i landskapet Åland";

4) lisätään uusi kohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

.8. Muutetaan liite 3 seuraavasti:

a) korvataan otsikkokohdan "B. TANSKA", I osan "(ASUINPAIKAN LAITOKSET)" b ja c alakohdan oikeanpuoleisen sarakkeen sanat "Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Sosiaaliturva- ja sosiaaliapuhallitus), København" sanoilla

"Den Sociale Sikringsstyrelse (Sosiaaliturvahallitus), København";

b) korvataan otsikkokohdassa "G. IRLANTI" nykyinen 2 kohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

;c) otsikkokohdassa "H. ITALIA":

1) korvataan 1 A kohdan b alakohdan ii alakohdan oikeanpuoleisen sarakkeen sanat "Cassa marittima (kunkin alueen toimivaltainen merenkulun kassa)" seuraavasti:

"IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo), (merenkulkualan sosiaaliturvalaitos)";

2) poistetaan 3 B kohdan d alakohta;

d) otsikkokohdassa "J. ALANKOMAAT":

1) korvataan 1 kohdan b alakohdan, 2 kohdan b alakohdan ja 4 kohdan sanat "Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging Amsterdam (uusi yleinen ammatillinen ja kaupallinen yhdistys), Amsterdam" seuraavasti:

"Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (kansallinen sosiaaliturvalaitos)/GAK Nederland bv, Amsterdam";

2) korvataan 2 kohdan a alakohdan oikeanpuoleisen sarakkeen sanat "toimivaltainen Bedrijfsvereniging (ammatillinen ja kaupallinen yhdistys)" seuraavasti:

"Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (kansallinen sosiaaliturvalaitos)/GAK Nederland bv, Amsterdam";

e) otsikkokohdassa "K. ITÄVALTA":

1) korvataan 1 kohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

;2) korvataan 3 kohdan a alakohdan oikeanpuoleisen sarakkeen teksti seuraavasti:

"Asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikan toimivaltainen Gebietskrankenkasse (alueellinen sairausvakuutuskassa) tai, jos asianomainen henkilö on hoidettavana osavaltion rahaston alaisessa hoitolaitoksessa, asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikan toimivaltainen Landesfonds (osavaltion rahasto) tai Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (yleinen tapaturmavakuutuslaitos), Wien, joka voi myös myöntää etuuksia.";

3) korvataan 5 kohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

;f) otsikkokohdassa "M. SUOMI":

1) korvataan 1 kohdan b alakohdan i alakohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

;2) korvataan 3 kohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

.3) poistetaan 1 kohdan a alakohdan, 2 kohdan a alakohdan, 4 kohdan a alakohdan ja b alakohdan i alakohdan ja 5 kohdan oikeanpuoleisesta sarakkeesta laitoksen nimen jälkeen sana "Helsinki".

9. Muutetaan liite 4 seuraavasti:

a) korvataan otsikkokohdan "B. TANSKA" 1 kohdan b alakohdan ja 2, 3 ja 5 kohdan sanat "Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Sosiaaliturva- ja sosiaaliapuhallitus), København" seuraavasti:

"Den Sociale Sikringsstyrelse (Sosiaaliturvahallitus), København";

b) otsikkokohdassa "G. IRLANTI": korvataan nykyinen 2 kohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

;c) korvataan otsikkokohdan "J. ALANKOMAAT" 1 kohdan b alakohdan oikeanpuoleisen sarakkeen sanat "Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, Amsterdam (uusi yleinen ammatillinen ja kaupallinen yhdistys), Amsterdam" seuraavasti:

"Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (kansallinen sosiaaliturvalaitos)/GAK Nederland bv, Amsterdam";

d) otsikkokohdassa "K. ITÄVALTA":

1) korvataan 2 kohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

,2) korvataan 3 kohta "Perhe-etuudet" seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

;e) otsikkokohdassa "M. SUOMI":

1) poistetaan 1 kohdan vasemmanpuoleisesta sarakkeesta sanat "ja hautausavustukset";

2) poistetaan 2 kohta.

10. Muutetaan liite 5 seuraavasti:

a) poistetaan otsikkokohdan "9. BELGIA-ALANKOMAAT" a alakohta ja tällöin b, c ja d alakohdasta vastaavasti tulee a, b ja c alakohta;

b) lisätään otsikkokohtaan "77. ITALIA-ALANKOMAAT" c alakohta seuraavasti:

"c) Asetuksen 36 artiklan 3 kohdasta ja 63 artiklan 3 kohdasta 24 päivänä joulukuuta 1996 / 27 päivänä helmikuuta 1997 tehty sopimus";

c) korvataan otsikkokohta "87. LUXEMBURG-RUOTSI" seuraavasti:

"87.LUXEMBURG-RUOTSI"

"Sosiaaliturvamenojen korvaamisesta 27 päivänä marraskuuta 1996 tehty järjestely.";

d) poistetaan otsikkokohdan "93. ALANKOMAAT-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" b ja c alakohta ja tällöin d alakohdasta tulee b alakohta;

e) korvataan otsikkokohta "103. RUOTSI-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" seuraavasti:

"103. RUOTSI-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

"Asetuksen 36 artiklan 3 kohdan ja 63 artiklan 3 kohdan (luontoisetuuskustannusten korvaaminen tai korvaamatta jättäminen) sekä täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan 2 kohdasta 15 päivänä huhtikuuta 1997 tehty järjestely (hallinnollisen valvonnan ja terveystarkastusten kulujen korvaamatta jättäminen).".

11. Korvataan liitteen 9 otsikkokohta "K. ITÄVALTA" seuraavasti:

"K. ITÄVALTA

Luontoisetuuksien keskimääräiset vuosittaiset kustannukset lasketaan ottaen huomioon Gebietskrankenkassenien (alueellisten sairausvakuutuskassojen) ja Landesfondsien (sairaanhoidosta osavaltion tasolla vastaavien rahastojen) myöntämät etuudet."

12. Muutetaan liite 10 seuraavasti:

a) otsikkokohdassa "B. TANSKA"

1) korvataan 1, 2 ja 3 kohdan ja 7 kohdan b alakohdan oikeanpuoleisen sarakkeen sanat "Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Sosiaaliturva- ja sosiaaliapuhallitus), København" seuraavasti:

"Den Sociale Sikringsstyrelse (Sosiaaliturvahallitus), København";

2) korvataan 2 kohdan vasemmanpuoleinen sarake seuraavasti:

"2. Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan a alakohdan säännöksiä sekä 14 a artiklan 1 kohdan b alakohdan sekä 14 b artiklan 1 ja 2 kohdan säännöksiä:";

3) korvataan 5 kohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

;b) korvataan otsikkokohdan "E. RANSKA" 5 kohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

;c) korvataan otsikkokohdan "F. KREIKKA" 7 kohdan c alakohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

;d) otsikkokohdassa "G. IRLANTI": korvataan 1 ja 2 kohdan sekä 3 kohdan b alakohdan ja 4 kohdan a alakohdan oikeanpuoleisen sarakkeen sanat "Department of Social Welfare, Dublin" seuraavasti:

"Department of Social, Community and Family Affairs (sosiaali-, yhteisö- ja perheasiain ministeriö), Dublin";

e) poistetaan otsikkokohdan "H. ITALIA" 3 kohdan neljännen luetelmakohdan; "kätilöitä varten" molemmat palstat;

f) korvataan otsikkokohdan "I. LUXEMBURG", 3 kohdan oikeanpuoleisen sarakkeen sanat "Inspection générale de la sécurité sociale (yleinen sosiaaliturvan valvonta), Luxembourg" seuraavasti:

"Centre commun de la sécurité sociale (yleinen sosiaaliturvakeskus), Luxembourg";

g) otsikkokohdassa "J. ALANKOMAAT":

1) korvataan 3 kohdan oikeanpuoleisen sarakkeen sanat "Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging Amsterdam (uusi yleinen ammatillinen ja kaupallinen yhdistys), Amsterdam" seuraavasti:

"Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (kansallinen sosiaaliturvalaitos)/GAK Nederland bv, Amsterdam";

2) korvataan 4 kohdan b alakohdan sanat "Algemeen Werkloosheidsfonds (yleinen työttömyyskassa), Zoetermeer" sanoilla

"Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (kansallinen sosiaaliturvalaitos)/GAK Nederland bv, Amsterdam";

h) otsikkokohdassa "K. ITÄVALTA":

1) korvataan 1-3 kohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

;2) korvataan 6 kohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

;i) Otsikkokohdassa "M. SUOMI":

1) korvataan 5 kohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

;2) poistetaan 6 kohta.

13. Poistetaan liitteen 11 otsikkokohdan "F. KREIKKA" 1, 2, 3 ja 4 kohta.

3 artikla

1. Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

2. Tämän asetuksen 1 artiklan 7 kohdan d alakohtaa, 8 kohdan e alakohdan 1 alakohtaa ja 2 alakohdan i-iv alakohtaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1996.

3. Tämän asetuksen 2 artiklan 7 kohdan e alakohtaa, 8 kohdan d alakohtaa, 9 kohdan c alakohtaa ja 12 kohdan g alakohtaa sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 1997.

4. Tämän asetuksen 1 artiklan 5 kohdan e alakohtaa, 7 kohdan b alakohtaa ja 8 kohdan e alakohdan 3 alakohdan ii-iv alakohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1998.

5. Tämän asetuksen 1 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä 2 artiklan 1-5 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1998, Ranskan tasavaltaan liittyvien suhteiden osalta kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 4 päivänä kesäkuuta 1998.

Neuvoston puolesta

D. BLUNKETT

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 290, 24.9.1997, s. 28

(2) EYVL C 152, 18.5.1998

(3) EYVL C 73, 9.3.1998, s. 42

(4) EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2, asetus sellaisena kuin se on ajan tasalle saatettuna asetuksella (EY) N:o 118/97 (EYVL L 28, 30.1.1997, s. 1) ja viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1290/97 (EYVL L 176, 4.7.1997, s. 1).

(5) EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1. asetus sellaisena kuin se on ajan tasalle saatettuna asetuksella (EY) N:o 118/97 (EYVL L 28, 30.1.1997, s. 1) ja viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1290/97 (EYVL L 176, 4.7.1997, s. 1).

(6) EYVL L 335, 30.12.1995, s. 1

Top