EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1290

Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/97, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1997, sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

OJ L 176, 4.7.1997, p. 1–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 240 - 255
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 240 - 255
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 240 - 255
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 240 - 255
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 240 - 255
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 240 - 255
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 240 - 255
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 240 - 255
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 240 - 255
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 11 - 26
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 11 - 26
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 36 - 51

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1290/oj

31997R1290

Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/97, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1997, sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 176 , 04/07/1997 s. 0001 - 0016


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1290/97,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 1997,

sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 51 ja 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1), jonka se on antanut kuultuaan siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintokomiteaa,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

1) on tarpeen tehdä tiettyjä muutoksia sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 1408/71 (4) sekä sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä 21 päivänä maaliskuuta 1972 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 574/72 (5); jotkut kyseisistä muutoksista liittyvät jäsenvaltioiden lainsäädännössä tapahtuneisiin sosiaaliturvaa koskeviin muutoksiin, jotkut ovat luonteeltaan teknisiä ja niiden tarkoituksena on täydentää kyseisiä asetuksia,

2) selkeyden vuoksi olisi mukautettava 1 artiklan f alakohdan i alakohdan viimeistä virkettä, joka koskee käsitteen "perheenjäsen" merkitystä,

3) asetuksen (ETY) N:o 1408/71 soveltamisalaan kuuluviin henkilöihin olisi nimenomaisesti sisällytettävä virkamiesten ja virkamiehiin rinnastettavan henkilöstön perheenjäsenet ja jälkeenjääneet,

4) on toivottavaa antaa muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa opiskelun tai ammatillisen koulutuksen vuoksi oleskeleville henkilöille sekä heidän mukanaan seuraaville perheenjäsenille mahdollisuus hyödyntää asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännöksiä kaikissa tilanteissa, jotka edellyttävät etuuksien saamista; Alankomaiden kuningaskunnan osalta olisi säädettävä siirtymäkaudesta kyseiselle valtiolle mahdollisesti koituvien hallinnollisten vaikeuksien huomioon ottamiseksi,

5) jäsenvaltioiden sosiaaliturvalaitosten välisten tietojen vaihdon nykyisten keinojen uudenaikaistaminen parantaa yhteisön alueella liikkuvien vakuutettujen saamia palveluja,

6) telemaattisten palvelujen käyttö laitosten välisessä tietojen vaihdossa vaatii säännökset sen takaamiseksi, että sähköisesti vaihdetut asiakirjat hyväksytään paperiasiakirjojen tavoin,

7) tietoja vaihdetaan noudattaen yksilöiden suojaa henkilötietojen käsittelyssä koskevia yhteisön säännöksiä,

8) on käynyt ilmi, että tiedonsiirrossa käytettävien telemaattisten palvelujen kehitys ja käyttö edellyttävät, että perustetaan siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan alainen tekninen toimikunta, jolla on erityinen toimivalta tietojenkäsittelyn alalla,

9) on tarpeen muuttaa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteessä I olevaa II osaa, jotta selvennetään otsikkokohdassa "E. RANSKA" olevan maininnan soveltamisala,

10) ottaen huomioon Espanjan asiaa koskevaan lainsäädäntöön tehdyt muutokset on syytä muuttaa liitteessä II olevan I osan otsikkokohtaa "D. ESPANJA",

11) olisi mukautettava liitteen II a otsikkokohtaa "D. ESPANJA", jotta otetaan huomioon Espanjan asiaa koskevan lainsäädännön kodifiointi, sekä "L. PORTUGALI" ja "N. RUOTSI" otsikkokohtaa, koska tiettyjen etuuksien nimitykset ovat muuttuneet,

12) Saksan ja Luxemburgin lainsäädäntöön tehtyjen muutosten vuoksi olisi poistettava asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteessä IV olevan D osan 3 alakohdassa oleva viittaus kyseisten jäsenvaltioiden väliseen sopimukseen,

13) olisi mukautettava asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteen VI otsikkokohdan "B. TANSKA" 2 alakohtaa, jotta otetaan huomioon Tanskan sairausvakuutusta koskevan sääntelyn erityispiirteet,

14) Saksan asiaa koskevaan lainsäädäntöön tehtyjen muutosten vuoksi on syytä mukauttaa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteessä VI olevaa otsikkokohtaa "C. SAKSA",

15) olisi otettava huomioon Espanjan lainsäädäntöön otetut uudet säännökset, jotka koskevat ulkomailla asuvien kansainvälisten järjestöjen virkamiesten vapaaehtoista vakuutusta, sekä johdonmukaistaa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteessä VI olevan otsikkokohdan "D. ESPANJA" kahden ensimmäisen alakohdan sanamuotoa,

16) on myös syytä lisätä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteen VI otsikkokohtaan "F. KREIKKA" alakohta, jotta virassa tai eläkkeellä olevat virkamiehet ja sellaisina pidettävät sekä heidän perheensä voivat saada luontoisetuuksia sairauden ja/tai äitiyden osalta äkillisissä tapauksissa oleskellessaan toisen jäsenvaltion alueella tai kun he menevät sinne saadakseen terveydentilaansa soveltuvaa hoitoa Kreikan toimivaltaisen laitoksen etukäteen antamalla valtuutuksella,

17) on myös aiheellista laajentaa asetuksen (ETY) N:o 1408/91 22 b artiklan soveltamisalaa koskemaan kaikkia virkamiehiä, sellaisina pidettäviä sekä heidän perheitään, jotka kuuluvat Kreikan sairaanhoidon erityisjärjestelmään,

18) asetuksen 1247/92 säätämisen ja Yhdistyneen kuningaskunnan asiaa koskevaan lainsäädäntöön tehtyjen muutosten vuoksi on tarpeen muuttaa liitteessä VI olevaa otsikkokohtaa 11 "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" sen selventämiseksi, että mainitun asetuksen 10 artikla ei koske avustajalisää ja että tietyt vakuutusmaksuista riippumattomat erityiskorvaukset katsotaan sairausetuuksia määriteltäessä eläkkeiksi,

19) on käynyt ilmi, että on tarpeen täydentää asetuksen (ETY) N:o 574/72 93 artiklaa ottaen huomioon asetuksella (EY) N:o 3095/95 ja asetuksella (EY) N:o 3096/95 tehdyt sekä uuden 22 c artiklan muutokset,

20) Belgian, Tanskan, Saksan, Espanjan, Kreikan, Alankomaiden ja Portugalin hallinnon uudelleenjärjestelyn vuoksi on syytä mukauttaa asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteissä 1, 4 ja 10 olevaa otsikkokohtaa "A. BELGIA", liitteissä 2, 3, 4 ja 10 olevaa otsikkokohtaa "B. TANSKA", liitteissä 2, 3, 4, 6 ja 10 olevaa otsikkokohtaa "C. SAKSA", liitteissä 1 ja 10 olevaa otsikkokohtaa "D. ESPANJA", liitteissä 1 ja 10 olevaa otsikkokohtaa "F. KREIKKA", liitteessä 1 olevaa otsikkokohtaa "J. ALANKOMAAT", liitteissä 1, 2, 3, 4 ja 10 olevaa otsikkokohtaa "L. PORTUGALI" ja liitteessä 10 olevaa otsikkokohtaa "N. RUOTSI",

21) on lisättävä asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteeseen 5 viitteet "58. RANSKA - SUOMI" ja "59. RANSKA - RUOTSI" sekä mukautettava kyseisen liitteen otsikkokohtia "12. BELGIA - SUOMI", "17. TANSKA - RANSKA", "54. RANSKA - LUXEMBURG" ja "102. SUOMI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA",

22) olisi täydennettävä asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitettä 8,

23) on mukautettava asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteessä 9 olevaa viitettä "C. SAKSA",

24) jotta saavutettaisiin tavoitteena oleva työntekijöiden vapaa liikkuvuus yhteisössä, on tarpeen ja asianmukaista, että kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseksi annettuja säännöksiä muutetaan yhteisön sitovalla säädöksellä, jota sovelletaan suoraan kaikissa jäsenvaltioissa, ja

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 1408/71 seuraavasti:

1) Korvataan 1 artiklan f alakohdan i alakohdan viimeinen virke seuraavasti:

"Jos jäsenvaltion lainsäädännön perusteella ei perheenjäseniä voida erottaa muista sellaisista henkilöistä, joihin lainsäädäntöä sovelletaan, käsite `perheenjäsen` ymmärretään liitteen I merkityksessä.",

2) Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Tätä asetusta sovelletaan virkamiehiin ja henkilöihin, joita voimassa olevan lainsäädännön mukaan pidetään sellaisina, jos heihin sovelletaan tai on sovellettu sellaisen jäsenvaltion lainsäädäntöä, johon tätä asetusta sovelletaan, sekä heidän perheenjäseniinsä ja jälkeenjääneisiinsä.",

3) Lisätään 22 b artiklan jälkeen 22 c artikla seuraavasti:

"22 c artikla

Opiskelu muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa - Oleskelu valtiossa, jossa opiskelua harjoitetaan

Edellä 22 artiklan 1 ja 3 kohdassa sekä 22 a artiklassa tarkoitettu henkilö, joka oleskelee muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa sellaisen opiskelun tai ammatillisen koulutuksen vuoksi, joka johtaa jossakin jäsenvaltiossa virallisesti hyväksyttyyn tutkintoon, sekä oleskelun aikana hänen mukanaan seuraavat perheenjäsenet kuuluvat 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan, kaikissa sellaisissa olosuhteissa, jotka edellyttävät etuuksien saamista oleskeltaessa sen jäsenvaltion alueella, jossa henkilö opiskelee tai on koulutuksessa.",

4) Korvataan 81 artiklan d alakohta seuraavasti:

"d) edistää ja kehittää jäsenvaltioiden yhteistyötä uudenaikaistamalla tiedonvaihdossa tarvittavia menettelyjä, erityisesti mukauttamalla toimielinten välinen tiedonkulku telemaattiseen tiedonvaihtoon ottaen huomioon tietojenkäsittelyn kehitys kussakin jäsenvaltiossa. Tämän uudenaikaistamisen tarkoituksena on ennen kaikkea nopeuttaa etuuksien myöntämistä.",

5) Lisätään 85 artiklaan kohta seuraavasti:

"3. Toisen jäsenvaltion viranomainen tai laitos ei voi hylätä sähköistä viestiä, jonka jokin laitos lähettää tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanoasetuksen säännösten mukaisesti, siksi että se on vastaanotettu sähköisesti, kun vastaanottava laitos on ilmoittanut kykenevänsä ottamaan vastaan sähköisiä viestejä. Tällaisten viestien jäljennösten ja tallenteiden oletetaan olevan alkuperäisen asiakirjan moitteettomia ja oikeellisia toisintoja tai esittävän tiedon, johon asiakirjassa viitataan, jollei toisin todisteta.

Sähköistä viestiä pidetään pätevänä, jos tietokonejärjestelmässä, johon kyseinen viesti on tallennettu, on tarvittavat turvamekanismit kyseisen tallenteen muuttamisen tai edelleen viestittämisen tai siihen käsiksi pääsyn estämiseksi. Tallennettu tieto on millä hetkellä hyvänsä voitava tulostaa heti luettavassa muodossa. Kun jokin sosiaaliturvalaitos lähettää sähköisen viestin toiselle sosiaaliturvalaitokselle, toteutetaan aiheellisia turvatoimenpiteitä yhteisön asianomaisten säännösten mukaisesti.",

6) Korvataan liitteessä I olevan II osan otsikkokohta "E. RANSKA" seuraavasti:

"E. RANSKA

Määriteltäessä oikeutta perheavustuksiin tai perhe-etuuksiin käsitteellä `perheenjäsen` tarkoitetaan kaikkia sosiaaliturvalain L 512-3 artiklassa mainittuja henkilöitä.",

7) Korvataan liitteessä II olevan I osan otsikkokohdan "D. ESPANJA" 1 kohta alakohdalla seuraavasti:

"1. Itsenäiset ammatinharjoittajat, joita tarkoitetaan yleisen sosiaaliturvalain (kuninkaallinen lain tasoinen asetus 1/94, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1994) tarkistetun tekstin 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 20 päivänä elokuuta 1970 annetussa asetuksessa n:o 2530/1970, joka sääntelee sellaisten itsenäisten ammattioppilaitoksissa toimivien ammatinharjoittajien erityisjärjestelmää, jotka liittyvät ammattioppilaitoksensa perustamaan keskinäiseen vakuutusjärjestelmään sen sijaan, että he liittyisivät itsenäisten ammatinharjoittajien erityiseen sosiaaliturvajärjestelmään.",

8) Muutetaan liite II a seuraavasti:

a) Korvataan otsikkokohdan "D. ESPANJA" c kohta seuraavasti:

"c) Yleisen sosiaaliturvalain tarkistetun tekstin (hyväksytty lain tasoisella asetuksella n:o 1/1994 20 päivänä kesäkuuta 1994) 38 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetut vakuutusmaksuista riippumattomat työkyvyttömyyseläkkeet, vanhuuseläkkeet ja huollettavista lapsista saatavat perhe-etuudet.",

b) Muutetaan otsikkokohdan "L. PORTUGALI" h kohdan teksti seuraavasti:

"h) Avustajalisä niille, jotka saavat työkyvyttömyys-, vanhuus-, lesken- tai orvoneläkettä (lain tasoinen asetus n:o 160/80, annettu 27 päivänä toukokuuta 1980 ja määräys n:o 1066/94, annettu 5 päivänä joulukuuta 1994).",

c) Korvataan otsikkokohdan "N. RUOTSI" a kohdan maininta seuraavasti:

"a) Eläkkeellä oleville maksettava asumistuki (laki 1994:308).",

9) Poistetaan liitteessä IV olevasta D osan 3 kohdasta viittaus Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen ja Saksan liittotasavallan hallituksen välillä 20 päivänä heinäkuuta 1978 tehtyyn sopimukseen.

10) Muutetaan liite VI seuraavasti:

a) Korvataan otsikkokohdan "B. TANSKA" 2 kohta seuraavasti:

"2. Henkilöt, joilla on asetuksen III osaston I luvun säännösten nojalla oikeus luontoisetuuksiin oleskellessaan tai asuessaan Tanskassa, saavat kyseisiä etuuksia samoin edellytyksin kuin Tanskan julkista terveydenhuoltoa koskevan lain (lov om offentlig sygesikring) mukaisesti luokassa 1 vakuutetut henkilöt. Henkilöt, jotka sijoittautuvat Tanskaan ja jotka hyväksytään Tanskan sairausvakuutusjärjestelmään, voivat kuitenkin niin halutessaan vakuuttaa itsensä luokassa 2 samoin edellytyksin kuin tanskalaiset vakuutetut.",

b) Korvataan otsikkokohdan "C. SAKSA" 3 kohta seuraavasti:

"3. Jos sosiaaliturvaa koskevan myöhemmän asetuksen soveltaminen aiheuttaa poikkeuksellisia kustannuksia tietyille sairausvakuutuslaitoksille, kyseiset kustannukset voidaan kokonaisuudessaan tai osittain korvata. Saksan yhteyselin `Sairausvakuutus - ulkomaalaiset` (Krankenversicherung-Ausland), Bonn, päättää kyseisistä korvauksista yhdessä muiden sairauskassojen keskusliittojen kanssa. Korvausten täytäntöönpanoon tarvittavat varat kerätään kaikilta sairausvakuutuslaitoksilta suhteessa edellisen vuoden keskimääräiseen jäsenmäärään, eläkkeellä olevia jäseniä lukuun ottamatta.",

c) Korvataan otsikkokohdan "D. ESPANJA" 1 ja 2 kohta seuraavasti:

"1. Se että henkilön on asetuksen 1 artiklan a alakohdan iv alakohdan mukaisesti pitänyt työskennellä työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana tai olla aiemmin pakollisesti vakuutettuna saman riskin varalta samassa jäsenvaltiossa työntekijöitä tai itsenäisiä ammatinharjoittajia varten perustetussa järjestelmässä, ei koske henkilöitä, jotka ovat 6 päivänä helmikuuta 1985 annetun kuninkaallisen asetuksen n:o 317/1985 säännösten mukaisesti vapaaehtoisesti liittyneet yleiseen sosiaaliturvajärjestelmään hallitustenvälisen kansainvälisen järjestön virkamiehenä tai työntekijänä.

2. Joulukuun 7 päivänä 1979 annetussa kuninkaallisessa asetuksessa n:o 2805/79 säädettyjä vapaaehtoista yleiseen sosiaaliturvajärjestelmään liittymistä koskevia etuuksia laajennetaan tasa-arvoisen kohtelun periaatteen mukaisesti käsittämään yhteisön alueella asuvat muiden jäsenvaltioiden kansalaiset, pakolaiset ja valtiottomat henkilöt, jotka eivät enää ole pakollisesti vakuutettuina Espanjan sosiaaliturvajärjestelmässä siirryttyään kansainvälisen järjestön palvelukseen.",

d) Lisätään otsikkokohtaan "F. KREIKKA" kohdat seuraavasti:

"7. Virassa tai eläkkeellä olevat virkamiehet, sellaisina pidettävät sekä heidän perheenjäsenensä, jotka kuuluvat sairaanhoidon erityisjärjestelmään, voivat saada luontoisetuuksia sairauden ja äitiyden osalta äkillisissä tapauksissa oleskellessaan toisen jäsenvaltion alueella tai kun he menevät sinne saadakseen terveydentilaansa soveltuvaa hoitoa Kreikan toimivaltaisen laitoksen etukäteen antamalla valtuutuksella, tämän asetuksen 22 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa ja 3 kohdassa ja 31 artiklan a alakohdassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti, samoin edellytyksin kuin Kreikan sosiaaliturvalainsäädännön (lakisääteiset järjestelmät) piiriin kuuluvat työntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat.

8. Asetuksen 22 b artiklaa sovelletaan vastaavasti kaikkiin virkamiehiiin, sellaisina pidettäviin sekä heidän perheisiinsä, jotka kuuluvat Kreikan sairaanhoidon erityisjärjestelmään.",

e) Korvataan otsikkokohdan "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" 11 kohta seuraavasti:

"11. Tämän asetuksen 27, 28, 28 a, 29, 30 ja 31 artiklan mukaisesti ainoastaan tämän asetuksen 95 b artiklan 8 kohdan perusteella Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella maksettavat etuudet katsotaan työkyvyttömyysetuisuuksiksi."

2 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 574/72 seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Hallintotoimikunta laatii asetuksen ja sen täytäntöönpanoasetuksen soveltamisessa tarvittavat todistusten, ilmoitusten, hakemusten ja muiden asiakirjojen mallit.

Kaksi jäsenvaltiota tai niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat yhteisellä päätöksellä ja hallintotoimikuntaa kuultuaan ottaa yksinkertaistettuja asiakirjamalleja keskinäiseen käyttöönsä.

Kyseisiä todistuksia, ilmoituksia, hakemuksia ja muita asiakirjoja voidaan siirtää laitosten välillä joko paperilomakkeita käyttäen tai normin mukaisina sähköisinä viesteinä telemaattisia palveluja käyttäen VI osaston säännösten mukaisesti. Tietojen vaihdon on tapahduttava lähetettävän jäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välisen sopimuksen mukaisesti.",

2) Korvataan 93 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Toimivaltainen laitos korvaa asetuksen 19 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille sekä heidän perheenjäsenilleen, jotka asuvat saman jäsenvaltion alueella, myönnetyt luontoisetuudet sekä asetuksen 21 artiklan 2 kohdan, 22, 22 a, 22 b ja 22 c artiklan, 25 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan, 26 artiklan, 29 artiklan 1 kohdan tai 31 artiklan mukaisesti myönnetyt luontoisetuudet laitokselle, joka on myöntänyt kyseiset etuudet viimeksi mainitun laitoksen kirjanpidon perusteella.",

3) Lisätään 116 artiklan jälkeen otsake seuraavasti:

"VI a OSASTO

SÄHKÖISTÄ TIETOJENKÄSITTELYÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET",

4) Korvataan 117 artikla seuraavasti:

"117 artikla

Tietojenkäsittely

1. Hallintotoimikunta mukauttaa täytäntöönpanoasetuksen 117 c artiklassa mainitun teknisen toimikunnan tutkimusten ja ehdotusten perusteella todistusten, ilmoitusten, hakemusten ja muiden asiakirjojen mallit sekä asetuksen ja sen täytäntöönpanoasetuksen soveltamiseen tarkoitetut tiedonsiirrossa käytettävät keinot ja menetelmät uusiin tietojenkäsittelyn tekniikoihin sopiviksi.

2. Hallintotoimikunta toteuttaa tarvittavat toimenpiteet taatakseen kyseisten mukautettujen mallien, keinojen ja menetelmien yleisen soveltamisen ottaen huomioon uusien tietojenkäsittelyn tekniikoiden käytön kehityksen kussakin jäsenvaltiossa.",

5) Lisätään 117 artiklan jälkeen artiklat seuraavasti:

"117 a artikla

Telemaattiset palvelut

1. Jäsenvaltiot siirtyvät asteittain käyttämään telemaattisia palveluja asetuksen ja sen täytäntöönpanoasetuksen soveltamisessa tarvittavien tietojen vaihdossa laitosten välillä.

Euroopan yhteisöjen komissio tukee yhteisen edun mukaisia toimia, sen jälkeen kun jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön kyseiset telemaattiset palvelut.

2. Hallintotoimikunta antaa telemaattisten palvelujen yhteistä järjestelmää ja erityisesti turvallisuutta ja standardien käyttöä koskevat säännöt täytäntöönpanoasetuksen 117 c artiklassa tarkoitetun teknisen toimikunnan ehdotusten perusteella.

117 b artikla

Telemaattisten palvelujen toiminta

1. Kukin jäsenvaltio on omalta osaltaan vastuussa telemaattisten palvelujen toteutuksesta ja siitä, että siinä noudatetaan luonnollisten henkilöiden suojaa henkilötietojen käsittelyssä koskevia määräyksiä.

2. Hallintotoimikunta vahvistaa telemaattisten palvelujen yhteisen osan toimintaa koskevat säännöt.

117 c artikla

Tietojenkäsittelyn tekninen toimikunta

1. Hallintotoimikunta perustaa teknisen toimikunnan, joka laatii kertomuksia ja antaa perustellun lausunnon, ennen kuin päätöksiä tehdään 117, 117 a ja 117 b artiklan mukaisesti. Hallintotoimikunta päättää teknisen toimikunnan toimintatavoista ja kokoonpanosta.

2. Tekninen toimikunta:

a) kerää asiaa koskevia teknisiä asiakirjoja sekä suorittaa tämän osaston mukaisia tutkimuksia ja tehtäviä

b) toimittaa hallintokomitealle 1 kohdassa tarkoitetut kertomukset ja perustellut lausunnot

c) toteuttaa muita töitä ja tutkimuksia, jotka koskevat hallintotoimikunnan sille esittämiä kysymyksiä.",

6) Muutetaan liite 1 seuraavasti:

a) Korvataan otsikkokohta "A. BELGIA" seuraavasti:

"A. BELGIA

1. Ministre des affaires sociales - Minister van Soziale Zaken (sosiaaliministeri), Bryssel.

2. Ministre de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, Bruxelles - Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Bryssel (maatalousasioita sekä pienten ja keskisuurten yritysten asioita hoitava ministeri)."

b) Korvataan otsikkokohdan "F. KREIKKA" 1 ja 2 kohta seuraavasti:

"1. Ministre du travail et de la securité sociale (työ- ja sosiaaliturvaministeri), Ateena

2. Ministre de la santé et de la prévoyance (terveys- ja sosiaalihuoltoministeri), Ateena.",

c) Korvataan otsikkokohdan "J. ALANKOMAAT" 2 kohta seuraavasti:

"2. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (terveys-, hyvinvointi- ja urheiluministeri), Rijswijk.",

d) Korvataan otsikkokohdan "L. PORTUGALI" 1 ja 3 kohta seuraavasti:

"1. Ministro da Solidariedade e Segurança Social (yhteisvastuu- ja sosiaaliturvaministeri), Lissabon.

3. Secretário Regional da Saúde e Segurança Social da Região Autónoma dos Açores (Azorien autonomisen alueen terveys- ja sosiaaliturva-asioita hoitava aluesihteeri), Angra do Heroísmo.",

7) Muutetaan liite 2 seuraavasti:

a) Otsikkokohdassa "B. TANSKA":

i) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Sairaus ja äitiys

a) Luontoisetuudet:

Toimivaltainen amtskommune (kaupunginosan hallintotoimisto). Kööpenhaminan kunnassa: Magistraten (kunnantoimisto), Frederiksbergin kunnassa: kunnantoimisto. Sairaalahoito kyseisessä kahdessa kunnassa: Hovedstadens Sygehusfællesskab (pääkaupungin sairaaloiden yhteenliittymä).

b) Rahaetuudet:

Edunsaajan asuinkunnan kunnantoimisto. Kööpenhaminan, Aalborgin ja Århusin kunnassa: Magistraten (kunnantoimisto).",

ii) Korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) Kuntoutusetuudet:

Edunsaajan asuinkunnan kunnantoimisto. Kööpenhaminan, Aalborgin ja Århusin kunnassa: Magistraten (kunnantoimisto).",

iii) Korvataan 4 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) Päivärahat:

Edunsaajan asuinkunnan kunnantoimisto. Kööpenhaminan, Aalborgin ja Århusin kunnassa: Magistraten (kunnantoimisto).",

iv) Korvataan 5 kohta seuraavasti:

"5. Avustukset kuolemantapauksessa

Edunsaajan asuinkunnan kunnantoimisto. Kööpenhaminan, Aalborgin ja Århusin kunnassa: Magistraten (kunnantoimisto).",

v) Korvataan 7 kohta seuraavasti:

"7. Perhe-etuudet (perheavustukset)

Edunsaajan asuinkunnan kunnantoimisto. Kööpenhaminan, Aalborgin ja Århusin kunnassa: Magistraten (kunnantoimisto).",

b) Otsikkokohdassa "C. SAKSA":

i) Korvataan 1 kohdan a alakohdassa ilmaisu "Toimivaltainen Allgemeine Ortskrankenkasse (paikallinen yleinen sairauskassa)" ilmaisulla "asianomaisen henkilön valitsema asuinpaikan sairauskassa",

ii) Korvataan 1 kohdan b alakohdassa ilmaisu "Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (paikallinen yleinen sairauskassa Bonn), Bonn" ilmaisulla "Asianomaisen henkilön valitsema Bonnin alueen sairauskassa",

iii) Poistetaan 1 kohdan c alakohdan kolmannessa alakohdassa olevat i ja ii alakohdat. Korvataan ilmaisu "Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Bonnin paikallinen yleinen sairauskassa), Bonn" ja "Sairausvakuutuslaitos, jossa hakija tai eläkeläinen on vakuutettu" ilmaisulla "Asianomaisen henkilön valitsema asuinpaikan sairauskassa. Jos se on toimivaltainen paikallinen sairauskassa, asianomainen henkilö kuuluu AOK Rheinlandiin, Regionaldirektion Bonn (Bonnin aluejohdon alainen Reinin alueen paikallinen sairauskassa)",

iv) Korvataan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan viides luetelmakohta seuraavasti:

"- jos vakuutettu asuu Tanskassa, Suomessa tai Ruotsissa tai on Tanskan, Suomen tai Ruotsin kansalainen ja asuu muun kuin jäsenvaltion alueella:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteinin alueellinen vakuutuslaitos), Lyypekki.",

v) Lisätään 2 kohdan a alakohdan i alakohtaan luetelmakohta seuraavasti:

"- jos asianomainen henkilö asuu Itävallassa tai on Itävallan kansalainen ja asuu muun kuin jäsenvaltion alueella:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Etelä-Baijerin alueellinen vakuutuslaitos), München.",

vi) Korvataan 2 kohdan b alakohdan viides luetelmakohta seuraavasti:

"- jos toisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla maksettu viimeinen maksu on suoritettu Tanskan, Suomen tai Ruotsin eläkevakuutuslaitokselle:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteinin alueellinen vakuutuslaitos), Lyypekki.",

vii) Lisätään 2 kohdan b alakohtaan luetelmakohta seuraavasti:

"- jos toisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla maksettu viimeinen maksu on suoritettu Itävallan eläkevakuutuslaitokselle:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Etelä-Baijerin alueellinen vakuutuslaitos), München.",

c) Korvataan otsikkokohdan "L. PORTUGALI" I kohdan 3 alakohdan, II kohdan 3 alakohdan ja III kohdan 3 alakohdan oikeanpuoleisen sarakkeen teksti seuraavasti:

"Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (kansallinen työtapaturmavakuutuskeskus).",

8) Muutetaan liite 3 seuraavasti:

a) Otsikkokohdassa "B. TANSKA":

i) Korvataan I kohdan a alakohdan ii alakohta seuraavasti:

"ii) sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 18 ja 25 artiklaa:

Edunsaajan asuinkunnan kunnantoimisto. Kööpenhaminan, Odensen, Aalborgin ja Århusin kunnassa: Magistraten (kunnantoimisto).",

ii) Korvataan I kohdan d alakohdan ii alakohta seuraavasti:

"ii) sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 61 artiklaa:

Edunsaajan asuinkunnan kunnantoimisto. Kööpenhaminan, Odensen, Aalborgin ja Århusin kunnassa: Magistraten (kunnantoimisto).",

iii) Korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

"i) sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 19 a, 20, 21 ja 23 artiklaa:

Toimivaltainen amtskommune (kaupunginosan hallintotoimisto). Kööpenhaminan kunnassa: Magistraten (kunnantoimisto), Frederiksbergin kunnassa: kunnantoimisto. Sairaalahoito kyseisessä kahdessa kunnassa: Hovestadens Sygehusfællesskab (pääkaupungin sairaaloiden yhteenliittymä)

ii) sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 24 artiklaa:

Edunsaajan asuinkunnan kunnantoimisto. Kööpenhaminan, Odensen, Aalborgin ja Århusin kunnassa: Magistraten (kunnantoimisto).",

iv) Korvataan 2 kohdan b alakohdan ii alakohta seuraavasti:

"ii) sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 24 artiklan säännöksiä:

Etuudensaajan asuinkunnan kunnantoimisto. Kööpenhaminan, Odensen, Aalborgin ja Århusin kunnassa: Magistraten (kunnantoimisto).",

b) Otsikkokohdassa "C. SAKSA":

i) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Kaikissa tapauksissa: Asianomaisen henkilön valitsema asuin- tai oleskelupaikan sairauskassa.",

ii) Korvataan 3 kohdan a alakohdan vi alakohta ja lisätään ix alakohdan jälkeen uusi alakohta seuraavasti:

"vi) Tanskan, Suomen ja Ruotsin kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteinin alueellinen vakuutuslaitos), Lyypekki."

(. . .)

"x) Itävallan kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Oberbayen (Etelä-Baijerin alueellinen vakuutuslaitos), München.",

c) Korvataan otsikkokohdassa "L. PORTUGALI" I kohdan 3 alakohdan, II kohdan 3 alakohdan ja III kohdan 3 alakohdan oikeanpuoleisen sarakkeen teksti seuraavasti:

"Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (kansallinen työtapaturmavakuutuskeskus)",

9) Muutetaan liite 4 seuraavasti:

a) Korvataan otsikkokohdan "A. BELGIA" 4 kohdan b alakohdan oikeanpuoleisen sarakkeen teksti seuraavasti:

"Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement, (sosiaali-, terveys- ja ympäristöministeriö), Bryssel.",

b) Korvavaan otsikkokohdan "B. TANSKA" 7 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva ilmaisu "Socialministeriet (sosiaaliministeriö)" ilmaisulla "Direktoratet for Social Sikring og Bistand (sosiaaliturva- ja sosiaaliaputoimisto)",

c) Otsikkokohdassa "C. SAKSA", korvataan 3 kohdan b alakohdan ii alakohta ja lisätään uusi x alakohta seuraavasti:

"ii) Tanskan, Suomen ja Ruotsin kanssa hoidettavat asiat:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteinin alueellinen vakuutuslaitos), Lyypekki."

(. . .)

"x) Itävallan kanssa hoidettavat asiat:

Landesversicherungsanstalt Oberbayen (Etelä-Baijerin alueellinen vakuutuslaitos), München.",

d) Korvataan otsikkokohdassa "L. PORTUGALI" oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva ilmaisu seuraavasti:

"Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (sosiaaliturvaan liittyvien kansainvälisten suhteiden osasto), Lissabon.",

10) Muutetaan liite 5 seuraavasti:

a) Korvataan otsikkokohdassa "12. BELGIA-SUOMI" ilmaisu "ei sopimusta" ilmaisulla:

"Kirjeenvaihto 18 päivältä elokuuta ja 15 päivältä syyskuuta 1994, joka koskee asetuksen (ETY) N:o 1408/71 36 artiklan 3 kohtaa ja 63 artiklan 3 kohtaa (luontoisetuuksien kustannusten korvaaminen tai korvaamisesta luopuminen) ja asetuksen (ETY) N:o 574/72 105 artiklan 2 kohtaa (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannusten korvaamisesta luopuminen)."

b) Korvataan otsikkokohta "17. TANSKA-RANSKA" seuraavasti:

"17. TANSKA-RANSKA

Järjestely 29 päivältä kesäkuuta 1979 ja lisäjärjestely 2 päivältä kesäkuuta 1993, jotka koskevat asetuksen 36 artiklan 3 kohdan ja 63 artiklan 3 kohdan mukaista osittaista korvaamisesta luopumista ja täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan 2 kohdan mukaista molemminpuolista korvaamisesta luopumista (sairauden, äitiyden, työtapaturman ja ammattitaudin osalta myönnettävien luontoisetuuksien kustannusten osittainen korvaamisesta luopuminen ja hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannusten korvaamisesta luopuminen).",

c) Lisätään otsikkokohtaan "54. RANSKA-LUXEMBURG" kohta seuraavasti:

"e) Kirjeenvaihto 17 päivältä heinäkuuta ja 20 päivältä syyskuuta 1995, joka koskee täytäntöönpanoasetuksen 93, 95 ja 96 artiklan mukaisia keskinäisten saatavien tarkastamista ja hyväksymistä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.",

d) Lisätään otsikkokohdat seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

e) Korvataan otsikkokohdassa "102. SUOMI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" ilmaisu "ei mitään" seuraavasti:

"Kirjeenvaihto 1 ja 20 päivältä kesäkuuta 1995, joka koskee asetuksen (ETY) N:o 1408/71 36 artiklan 3 kohtaa ja 63 artiklan 3 kohtaa (luontoisetuuksien kustannusten korvaaminen tai korvaamisesta luopuminen) ja asetuksen (ETY) N:o 574/72 105 artiklan 2 kohtaa (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannusten korvaamisesta luopuminen).",

11) Muutetaan liite 6 seuraavasti:

Otsikkokohdassa "C. SAKSA"

i) Korvataan 1 ja 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

"a) asiat Belgian, Tanskan, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Irlannin, Italian, Luxemburgin, Portugalin, Yhdistyneen kuningaskunnan, Itävallan, Suomen ja Ruotsin kanssa: suorana tapahtuva maksu.",

ii) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

"4. Tapaturmavakuutus:

a) asiat Espanjan, Kreikan, Italian, Alankomaiden ja Portugalin kanssa: maksu toimivaltaisen valtion ja asuinvaltion yhteyselinten kautta (täytäntöönpanoasetuksen 53-58 artiklan sekä liitteessä 5 mainittujen säännösten yhteinen täytäntöönpano),

b) asiat Belgian, Ranskan ja Itävallan kanssa: maksu toimivaltaisen valtion yhteyselimen kautta,

c) asiat Tanskan, Suomen, Irlannin, Luxemburgin, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ruotsin kanssa: suorana tapahtuva maksu, jollei toisin määrätä.",

12) Muutetaan liite 9 seuraavasti:

Korvataan otsikkokohta "C. SAKSA" seuraavasti:

"Laskettaessa luontoisetuuksien keskimääräistä vuosittaista kustannusta otetaan huomioon yleinen järjestelmä.",

13) Muutetaan liite 10 seuraavasti:

a) Korvataan otsikkokohdan "A. BELGIA" 4 kohdassa oikeanpuoleisella palstalla olevat kaksi luetelmakohtaa seuraavasti:

"- Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement; administration de la sécurité sociale, service des relations internationales (sosiaaliasioista, kansanterveydestä ja ympäristöstä vastaava ministeriö, sosiaaliturva-asioiden hallinto, kansainvälisten suhteiden osasto), Bryssel.

- Ministère des classes moyennes et de l'agriculture; administration du statut social des indépendants (elinkeino- ja maatalousministeriö, itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaalivakuutuksen hallinto), Bryssel.",

b) Korvataan otsikkokohdan "B. TANSKA" 4 kohta seuraavasti:

"4. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 38 artiklan 1 kohtaa, 70 artiklan 1 kohtaa ja 82 artiklan 2 kohtaa:

Edunsaajan asuinkunnan sosiaalitoimisto. Kööpenhaminan, Odensen, Aalborgin ja Århusin kunnassa: Magistraten (kunnantoimisto).",

c) Korvataan otsikkokohdan "C. SAKSA" 4 kohta seuraavasti:

"4. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 13 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa ja 14 artiklaa:

Asianomaisen henkilön valitsema Bonnin alueen sairauskassa.",

d) Korvataan otsikkokohdan "D. ESPANJA" 1 kohta seuraavasti:

"1. Sovellettaessa asetuksen 17 artiklaa yksittäistapauksissa ja täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohtaa (lukuun ottamatta merenkulkijoiden sosiaalilaitoksen kanssa tehtyä merenkulkijoita koskevaa erityistä sopimusta), 11 artiklan 1 kohtaa, 11 a ja 12 a artiklaa, 13 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa ja 109 artiklaa:

sosiaaliturvan yleinen kassa",

e) Korvataan otsikkokohta "F. KREIKKA" seuraavasti:

"1. sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohtaa:

ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá (Sosiaalivakuutuslaitos (IKA)), Ateena

2. sovellettaessa

a) asetuksen 14 artiklan 1 kohtaa, 14 b artiklan 1 kohtaa ja asetuksen 17 artiklaan perustuvia sopimuksia yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan kanssa,

b) asetuksen 14 artiklan 2 kohtaa ja asetuksen 17 artiklaan perustuvia sopimuksia yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 12 a artiklan kanssa,

i) yleisesti:

ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá (Sosiaalivakuutuslaitos (IKA)), Ateena

ii) merenkulkijoiden osalta:

Íáõôéêü Áðïìá÷éêü Ôáìåßï (ÍÁÔ), ÐåéñáéÜò (merenkulkijoiden vanhuuseläkekassa (NATI)), Pireus

3. sovellettaessa

a) asetuksen 14 a artiklan 1 kohtaa, 14 b artiklan 2 kohtaa ja asetuksen 17 artiklaan perustuvia sopimuksia yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan kanssa,

b) asetuksen 14 a artiklan 2 kohtaa, 14 c artiklaa ja asetuksen 17 artiklaan perustuvia sopimuksia yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 12 a artiklan kanssa,

c) täytäntöönpanoasetuksen 13 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja 14 artiklan 1 ja 2 kohtaa:

i) työntekijöiden osalta:

ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá (Sosiaalivakuutuslaitos (IKA)), Ateena

ii) itsenäisten ammatinharjoittajien osalta:

(laitos, jossa ammatinharjoittaja on vakuutettuna),

erityisesti:

- julkisen liikenteen kulkuneuvojen omistajien osalta:

Ôáìåßï ÓõíôÜîåùí Áõôïêéíçôéóôþí (ÔÓÁ), ÁèÞíá (autoilijoiden eläkevakuutuskassa (TSA)), Ateena,

- vapaan ammatin harjoittajien ja käsityöläisten osalta:

Ôáìåßï Åðáããåëìáôéþí êáé Âéïôå÷íþí ÅëëÜäïò (ÔÅÂÅ), ÁèÞíá (Kreikan käsityöläisten kassa (TEVE)), Ateena,

- kauppiaiden osalta:

Ôáìåßï ÁóöÜëéóçò Åìðüñùí (ÔÁÅ), ÁèÞíá (kauppiaiden vakuutuskassa (TAE)), Ateena,

- merenkulku- ja matkailualan työntekijöiden osalta:

Ôáìåßï ÁóöÜëéóçò Íáõôéêþí Ðñáêôüñùí êáé ÕðáëëÞëùí (ÔÁÍÐÕ), ÐåéñáéÜò (merenkulkualan työntekijöiden vakuutuskassa (TANPY)), Pireus,

- lakimiesten, asianajajien ja notaarien osalta:

Ôáìåßï Íïìéêþí, ÁèÞíá (lakimiesten kassa), Ateena,

- lääkäreiden, hammaslääkäreiden, eläinlääkäreiden ja farmaseuttien osalta:

Ôáìåßï Óýíôáîçò êáé ÁõôáóöÜëéóçò Õãåéïíïìéêþí (ÔÓÁÕ), ÁèÞíá (terveydenhuoltoalan työntekijöiden eläke- ja omavakuutuskassa (TSAY)), Ateena,

- insinöörien ja arkkitehtien osalta:

Ôáìåßï Óýíôáîçò Ìç÷áíéêþí êáé Åñãïëçðôþí Äçìïóßùí ¸ñãùí (ÔÓÌÅÄÅ), ÁèÞíá (insinöörien ja rakennusalan yrittäjien eläkekassa (TSMEDE)), Ateena,

- Ateenan ja Salonikin sanomalehtien toimittajien osalta:

Ôáìåßï Óýíôáîçò Ðñïóùðéêïý Åöçìåñßäùí ÁèÞíáò-Èåóóáëïíßêçò (ÔÓÐÅÁÈ), ÁèÞíá (Ateenan ja Salonikin sanomalehtien työntekijöiden eläkekassa (TPEATH)), Ateena,

- alueellisten sanomalehtien ja aikakausilehtien toimittajien osalta:

Ôáìåßï ÁóöÜëéóçò Éäéïêôçôþí, Óõíôáêôþí êáé ÕðáëëÞëùí Ôýðïõ (ÔÁÉÓÕÔ), ÁèÞíá (lehdistön omistajien, toimittajien ja työntekijöiden vakuutuskassa (TAISYT)), Ateena,

- hotellialan työntekijöiden osalta:

Ôáìåßï Ðñüíïéáò Îåíïäü÷ùí, ÁèÞíá (hotellialan työntekijöiden sosiaalihuoltokassa), Ateena

- lehdenmyyjien osalta:

Ôáìåßï ÓõíôÜîåùí Åöçìåñéäïðùëþí, ÁèÞíá-Èåóóáëïíßêç (lehdenmyyjien eläkekassa), Ateena, Saloniki,

iii) merenkulkijoiden osalta:

Íáõôéêü Áðïìá÷éêü Ôáìåßï (ÍÁÔ), ÐåéñáéÜò (merenkulkijoiden vanhuuseläkekassa (NAT)), Pireus,

4. Sovellettaessa asetuksen 14 c artiklan 3 kohtaa:

a) yleisesti:

ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá (sosiaalivakuutuslaitos (IKA)), Ateena,

b) merenkulkijoiden osalta:

Íáõôéêü Áðïìá÷éêü Ôáìåßï (ÍÁÔ), ÐåéñáéÜò (merenkulkijoiden vanhuuseläkekassa (NAT)), Pireus,

5. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80 artiklan 2 kohtaa ja 82 artiklan 2 kohtaa ja 85 artiklan 2 kohtaa:

Ïñãáíéóìüò Áðáó÷üëçóçò Åñãáôéêïý Äõíáìéêïý (ÏÁÅÄ), ÃëõöÜäá (työvoimatoimisto (OAED)), Glyfada

6. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 81 artiklaa:

ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá (sosiaalivakuutuslaitos (IKA)), Ateena,

7. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohtaa:

a) perheavustusten ja työttömyyskorvausten osalta:

Ïñãáíéóìüò Áðáó÷üëçóçò Åñãáôéêïý Äõíáìéêïý (ÏÁÅÄ), ÃëõöÜäá (työvoimatoimisto (OAED)), Glyfada,

b) merenkulkijoiden etuuksien osalta:

Ïßêïò Íáýôïõ, ÐåéñáéÜò (merenkulkijoiden keskus), Pireus,

c) muiden etuuksien osalta:

ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá (sosiaalivakuutuslaitos (IKA)), Ateena,

8. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 110 artiklaa:

a) perheavustusten ja työttömyyskorvausten osalta:

Ïñãáíéóìüò Áðáó÷üëçóçò Åñãáôéêïý Äõíáìéêïý (ÏÁÅÄ), ÃëõöÜäá (työvoimatoimisto (OAED)), Glyfada,

b) merenkulkijoiden etuuksien osalta:

Íáõôéêü Áðïìá÷éêü Ôáìåßï (ÍÁÔ), ÐåéñáéÜò (merenkulkijoiden vanhuuseläkekassa (NAT)), Pireus,

c) muiden etuuksien osalta:

ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá (sosiaalivakuutuslaitos (IKA)), Ateena,

9. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 113 artiklan 2 kohtaa:

a) merenkulkijoiden etuuksien osalta:

Íáõôéêü Áðïìá÷éêü Ôáìåßï (ÍÁÔ), ÐåéñáéÜò (merenkulkijoiden vanhuuseläkekassa (NAT)), Pireus,

b) muiden etuuksien osalta:

ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá (sosiaalivakuutuslaitos (IKA)), Ateena.",

f) Korvataan otsikkokohdan "L. PORTUGALI", I, II ja III kohdan 1, 4, 5 ja 11 alakohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva ilmaus seuraavasti:

"Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (sosiaaliturvaan liittyvien kansainvälisten suhteiden osasto), Lissabon.",

g) Korvataan otsikkokohdan "N. RUOTSI" 6 kohdan a alakohta seuraavasti:

"a) Sen paikan, jossa työtä tehdään tai tullaan tekemään, vakuutuskassa, ja silloin kun työtä tullaan tekemään toisessa jäsenvaltiossa, se vakuutuskassa, jossa henkilö on vakuutettuna sopimuksentekohetkellä, ja".

3 artikla

1. Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä lokakuuta 1997.

2. Asetuksen 1 artiklan 3 kohta tulee voimaan Alankomaissa opiskelevien tai ammatillisessa koulutuksessa olevien sekä kyseisen ajan heidän mukanaan seuraavien perheenjäsenien osalta, kun asetuksen (ETY) N:o 574/72 93 artiklan 3 kohdan mukaista korvaamista koskevat asianmukaiset säännökset on annettu ja viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 1997.

Neuvoston puolesta

A. MELKERT

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 341, 13.11.1996, s. 6

(2) EYVL N:o C 182, 16.6.1997

(3) EYVL N:o C 89, 19.3.1997, s. 20

(4) EYVL N:o L 149, 5.7.1971, s. 2, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 118/97 (EYVL N:o L 28, 30.1.1997, s. 1).

(5) EYVL N:o L 74, 27.3.1972, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 118/97 (EYVL N:o L 28, 30.1.1997, s. 1).

Top