Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2562

Komission asetus (EY) N:o 2562/94, annettu 21 päivänä lokakuuta 1994, asetuksen (EY) N:o 2444/94 muuttamisesta banaanien yhteisöön tuontimenettelyn soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (ETY) N:o 1442/93 poikkeamisen osalta

OJ L 272, 22.10.1994, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 199 - 199
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 199 - 199

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2562/oj

31994R2562

Komission asetus (EY) N:o 2562/94, annettu 21 päivänä lokakuuta 1994, asetuksen (EY) N:o 2444/94 muuttamisesta banaanien yhteisöön tuontimenettelyn soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (ETY) N:o 1442/93 poikkeamisen osalta

Virallinen lehti nro L 272 , 22/10/1994 s. 0012 - 0012
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0199
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0199


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2562/94,

annettu 21 päivänä lokakuuta 1994,

asetuksen (EY) N:o 2444/94 muuttamisesta banaanien yhteisöön tuontimenettelyn soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (ETY) N:o 1442/93 poikkeamisen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93(1), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 3518/93(2), ja erityisesti sen 20 artiklan,

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) N:o 1442/93(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2444/94(4), annetaan banaanien yhteisöön tuontimenettelyn soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt erityisesti toimijatyyppien vahvistamisen ja tuontitodistusten myöntämisen edellytysten osalta,

erityisten C-luokan toimijoiden vahvistamisperusteiden hyväksyminen on johtanut asetuksen (ETY) N:o 1442/93 4 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen määräpäivien siirtämiseen vuoden 1994 osalta myöhäisemmiksi; koska toimijoiden on toimitettava kaikki lainsäädännössä vaaditut todistusasiakirjat ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ne tarkastettava, määräaikoja on tarpeen pidentää; asetuksessa (EY) N:o 2444/94 vuoden 1994 osalta säädettyjä määräpäiviä olisi näin ollen muutettava,

asetuksessa (ETY) N:o 1442/93 säädetyt määräajat huomioon ottaen tämän asetuksen säännösten olisi tultava voimaan heti ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat banaanin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2444/94 2 artiklassa esitetyt määräpäivät "18 päivän lokakuuta 1994", "25 päivää lokakuuta 1994" ja "15 päivää marraskuuta 1994" vastaavasti määräpäivillä "31 päivän lokakuuta 1994", "9 päivää marraskuuta 1994" ja "18 päivää marraskuuta 1994".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 47, 25.2.1993, s. 1

(2) EYVL N:o L 320, 22.12.1993, s. 15

(3) EYVL N:o L 142, 12.6.1993, s. 6

(4) EYVL N:o L 261, 11.10.1994, s. 3

Top