Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2561

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2561/94, annettu 21 päivänä lokakuuta 1994, sianliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Espanjassa

OJ L 272, 22.10.1994, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 197 - 198
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 197 - 198

No longer in force, Date of end of validity: 04/04/1995; Kumoaja 395R0753

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2561/oj

31994R2561

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2561/94, annettu 21 päivänä lokakuuta 1994, sianliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Espanjassa

Virallinen lehti nro L 272 , 22/10/1994 s. 0010 - 0011
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0197
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0197


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2561/94,

annettu 21 päivänä lokakuuta 1994,

sianliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Espanjassa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1249/89(2), ja erityisesti sen 20 artiklan ja 22 artiklan toisen alakohdan,

sekä katsoo, että

tietyillä Espanjan tuotantoalueilla, joille on ominaista espanjalaisten sikojen kasvatus, ilmenevän ja pysyvän afrikkalaisen sikaruton vuoksi on afrikkalaista sikaruttoa koskevista kielloista poikkeamisesta tietyillä Espanjan alueilla 14 päivänä joulukuuta 1988 tehdyllä päätöksellä 89/21/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 94/475/EY(4), perustettu tartunta-alue ja tartunnasta vapaa alue; tästä johtuen tartunta-alueelta tulevien elävien sikojen, tuoreen sianlihan ja tiettyjen sianlihapohjaisten tuotteiden kaupan pitäminen kielletään väliaikaisesti,

eläinlääkinnällisten toimenpiteiden soveltamisesta aiheutuvat tavaroiden vapaan liikkuvuuden rajoitukset uhkaavat vakavasti horjuttaa Espanjan sikamarkkinoita; viimeisimmän eläinlääkinnällisen päätöksen seurauksena siantuottajilla ei ole enää pääsyä tavanomaisiin teurastamoihin tai jalostuslaitoksiin, jotka sijaitsevat tartunta-alueen ulkopuolella; tämän vuoksi on tarpeen toteuttaa poikkeuksellisia markkinatukitoimenpiteitä, jotka rajoitetaan taudin välittömältä esiintymisalueelta tuleviin eläviin lihotussikoihin ja joita sovelletaan vain sen aikaa, kuin on ehdottoman välttämätöntä,

eläinkulkutaudin laajemman leviämisen ehkäisemiseksi olisi kyseisillä seuduilla tuotetut siat jätettävä ihmisravinnoksi käytettävien tuotteiden tavanomaisen kaupan ulkopuolelle ja jalostettava ne muuksi kuin ihmisravinnoksi,

elävien lihotussikojen myyntihinta olisi vahvistettava interventioelimen tartunta-alueella mahdollisesti tekemiä ostoja varten,

ottaen huomioon eläinkulkutaudin laajuuden ja erityisesti sen keston ja tämän vuoksi tarvittavien ponnistelujen merkityksen markkinoiden tukemiselle olisi aiheellista jakaa kulut yhteisön ja kyseisen jäsenvaltion kesken,

olisi säädettävä siitä, että espanjalaiset viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat tarkastus- ja valvontatoimenpiteet ja ilmoittavat niistä komissiolle ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianliha-alan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Espanjan interventioelimen on 24 päivästä lokakuuta 1994 alkaen ostettava eläviä lihotussikoja, joiden keskipaino erää kohden on vähintään 140 kilogrammaa.

2. Ensimmäisten 42 000 elävän lihotussian osto rahoitetaan yhteisön budjetista.

3. Espanjalla on lisäksi lupa ostaa omalla kustannuksella tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin seuraavat 18 000 elävää lihotussikaa.

2 artikla

Ostaa voidaan ainoastaan espanjalaista rotua olevia lihotussikoja tai sen kanssa saatuja risteytyksiä, jotka on kasvatettu päätöksen 89/21/ETY liitteessä II tarkoitetulla alueella sikäli, kuin seudulla sovelletaan eläinten ostopäivänä mainitussa päätöksessä määrättyjä eläinlääkinnällisiä ja eläinten terveyttä koskevia rajoituksia.

3 artikla

Eläimet on ostopäivänä punnittava ja teurastettava joko tilalla tai teurasjätteiden käsittelylaitoksessa siten, ettei eläinkulkutauti pääse leviämään.

Ne on viipymättä kuljetettava teurasjätteiden käsittelylaitokseen ja jalostettava CN-koodeihin 1501 00 11, 1506 00 00 ja 2301 10 00 kuuluviksi tuotteiksi.

Toimet on suoritettava espanjalaisten toimivaltaisten viranomaisten pysyvässä valvonnassa.

4 artikla

1. Ostohinnaksi tilalta lähdettäessä niiden elävien sikojen osalta, joiden keskipaino erää kohden on vähintään 140 kilogrammaa, vahvistetaan 122 ecua 100 teuraspaino- kilogrammaa kohden.

Kun keskipaino erää kohden on pienempi kuin 140 kilogrammaa, mutta suurempi kuin 134 kilogrammaa, ostohinta on 104 ecua 100 kilogrammaa kohden.

Näissä tapauksissa ostohintaan sovelletaan kerrointa 0,79.

5 artikla

Espanjalaisten toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen säännösten ja erityisesti niiden 2 artiklassa tarkoitettujen säännösten noudattamisen varmistamiseksi. Viranomaisten on ilmoitettava niistä komissiolle viipymättä.

6 artikla

Espanjalaisten toimivaltaisten viranomaisten on annettava komissiolle tiedoksi kunakin keskiviikkona edeltävän viikon aikana ostettujen sikojen lukumäärä ja kokonaispaino sekä espanjalaisen sian markkinahinta kyseisellä viikolla.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 1

(2) EYVL N:o L 129, 11.5.1989, s. 12

(3) EYVL N:o L 9, 12.1.1989, s. 24

(4) EYVL N:o L 199, 2.8.1994, s. 43

Top