Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2491

Komission asetus (EY) N:o 2491/94, annettu 14 päivänä lokakuuta 1994, Ranskan merentakaisten departementtien elävien nautojen ja siitoshevosten hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettujen asetusten (ETY) N:o 2312/92 ja (ETY) N:o 1148/93 muuttamisesta

OJ L 265, 15.10.1994, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 127 - 130
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 127 - 130

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2491/oj

31994R2491

Komission asetus (EY) N:o 2491/94, annettu 14 päivänä lokakuuta 1994, Ranskan merentakaisten departementtien elävien nautojen ja siitoshevosten hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettujen asetusten (ETY) N:o 2312/92 ja (ETY) N:o 1148/93 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 265 , 15/10/1994 s. 0021 - 0024
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0127
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0127


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2491/94,

annettu 14 päivänä lokakuuta 1994,

Ranskan merentakaisten departementtien elävien nautojen ja siitoshevosten hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettujen asetusten (ETY) N:o 2312/92 ja (ETY) N:o 1148/93 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Ranskan merentakaisten departementtien tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3763/91(1), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (ETY) N:o 3714/92(2), ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan ja 9 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 3763/91 4 ja 7 artiklan mukaisesti olisi markkinointivuotta 1994/1995 varten määritettävä toisaalta niiden yhteisön alkuperää olevien puhdasrotuisten siitosnautojen ja siitoshevosten lukumäärä, jotka saavat tukea tuotannon aloittamiseksi merentakaisissa departementeissa, ja toisaalta niiden urospuolisten nautojen lukumäärä, jotka vapautetaan kolmansien maiden suorassa tuonnissa perittävistä tuontitulleista tai jotka saavat muun yhteisön alkuperää oleville lähetyksille myönnettävää tukea,

arviodussa hankintataseessa olevien näiden tuotteiden määrät on vahvistettu asetuksissa (ETY) N:o 2312/92(3) ja (ETY) N:o 1148/93(4), sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina asetuksella (EY) N:o 1621/94(5), ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan komission asetuksen (ETY) N:o 2312/92 liite I tämän asetuksen liitteellä I.

2 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2312/92 liite III tämän asetuksen liitteellä II.

3 artikla

Korvataan komission asetuksen (ETY) N:o 1148/93 liite tämän asetuksen liitteellä III.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1994.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 356, 24.12.1991, s. 1

(2) EYVL N:o L 378, 23.12.1992, s. 23

(3) EYVL N:o L 222, 7.8.1992, s. 32

(4) EYVL N:o L 116, 12.5.1993, s. 15

(5) EYVL N:o L 170, 5.7. 1994, s. 20

LIITE I

"LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

"

LIITE II

"LIITE III

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

"

(1) Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä ja määräyksissä määrättyjä edellytyksiä.

LIITE III

"LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

"

(1) Tähän alanimikkeeseen kuulumisen edellytykset on määritelty jalostusta ja polveutumista koskevista edellytyksistä yhteisön sisäisessä hevoseläinten kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/427/ETY (EYVL N:o L 224, 20.8.1990, s.55).

Top