Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2486

Komission asetus (EY) N:o 2486/94, annettu 14 päivänä lokakuuta 1994, Azorien ja Madeiran muna- ja siipikarjanliha-alojen tuotteiden hankintataseen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1994/1995 ja asetuksen (ETY) N:o 1726/92 muuttamisesta

OJ L 265, 15.10.1994, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 123 - 124
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 123 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995; Implisiittinen kumoaja 395R1609

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2486/oj

31994R2486

Komission asetus (EY) N:o 2486/94, annettu 14 päivänä lokakuuta 1994, Azorien ja Madeiran muna- ja siipikarjanliha-alojen tuotteiden hankintataseen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1994/1995 ja asetuksen (ETY) N:o 1726/92 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 265 , 15/10/1994 s. 0010 - 0011
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0123
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0123


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2486/94,

annettu 14 päivänä lokakuuta 1994,

Azorien ja Madeiran muna- ja siipikarjanliha-alojen tuotteiden hankintataseen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1994/1995 ja asetuksen (ETY) N:o 1726/92 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Azorien ja Madeiran tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä 15 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1600/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (ETY) N:o 1974/93(2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) N:o 1726/92(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1593/94(4), vahvistetaan 1 päivän heinäkuuta 1992 ja 30 päivän kesäkuuta 1993 väliseksi kaudeksi yhteisöstä peräisin olevan tuotantoaineiston määrät, joita varten myönnetään tukea Azorien ja Madeiran tuotantomahdollisuuksien kehittämistarkoituksessa; tasekausi on rajoitettu kolmeen kuukauteen ja asetuksen (EY) N:o 1593/94 liitteessä määrättyihin määriin jäsenvaltion lisätietojen antamiseen asti,

ottaen huomioon toimivaltaisten viranomaisten antamat täydentävät tiedot ja erityisen hankintajärjestelmän jatkuvuuden varmistamiseksi rodunjalostukseen tai tuotantoon tarkoitettujen kananpoikien sekä siitosmunien määriksi on syytä vahvistaa 1 päivän heinäkuuta 1994 ja 30 päivän kesäkuuta 1995 väliseksi ajaksi tämän asetuksen liitteessä tätä kautta varten määrätyt kokonaismäärät ja mukauttaa tuen taso nykyisiin hankintaedellytyksiin ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1726/92 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 1994.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 173, 27.6.1992, s. 1

(2) EYVL N:o L 180, 23.7.1993, s. 26

(3) EYVL N:o L 179, 1.7.1992, s. 99

(4) EYVL N:o L 167, 1.7.1994, s. 27

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Top