Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2337

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2337/94, annettu 29 päivänä syyskuuta 1994, yhteisön sekä Bulgarian ja Romanian välisissä väliaikaisissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1590/94 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1809/94 muuttamisesta

OJ L 254, 30.9.1994, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 83 - 86
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 83 - 86

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; Implisiittinen kumoaja 395R0341

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2337/oj

31994R2337

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2337/94, annettu 29 päivänä syyskuuta 1994, yhteisön sekä Bulgarian ja Romanian välisissä väliaikaisissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1590/94 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1809/94 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 254 , 30/09/1994 s. 0019 - 0021
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0083
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0083


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2337/94,

annettu 29 päivänä syyskuuta 1994,

yhteisön sekä Bulgarian ja Romanian välisissä väliaikaisissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1590/94 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1809/94 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön sekä Bulgarian tasavallan välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3641/93(1) ja erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön sekä Romanian välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3642/93(2) ja erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1249/89(4), ja erityisesti sen 22 artiklan,

sekä katsoo, että

yhteisön sekä Bulgarian(5) ja Romanian(6) väliset kirjeenvaihtona tehdyt sopimukset yhteisön sekä Bulgarian(7) ja Romanian(8) välisten väliaikaisten sopimusten muuttamisesta allekirjoitettiin 30 päivänä kesäkuuta 1994,

näitä kirjeenvaihtona tehtyjä sopimuksia tarvittiin korvaamaan tiettyjen väliaikaisessa sopimuksessa määrättyjen maataloustoimilupien soveltamisen viivästyminen Romanialle ja väliaikaisen sopimuksen täytäntöönpanon viivästyminen Bulgarialle; mainituissa sopimuksissa määrättyjä toimenpiteitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1994,

komission asetuksessa (EY) N:o 1590/94(9) vahvistetaan yhteisön sekä Bulgarian ja Romanian välisten väliaikaisten sopimusten soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

on aiheellista korottaa asetuksen (EY) N:o 1590/94 liitteessä I ja yhteisön Bulgarian ja Romanian kanssa tekemissä väliaikaisissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaan heinäkuussa 1994 tehtyjen sianlihapohjaisia tuotteita koskevien tuontilisenssihakemusten hyväksymisestä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1809/94(10) liitteessä II määrättyjä määriä ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1590/94 liite I tämä asetuksen liitteellä I.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1809/94 liite II tämä asetuksen liitteellä II.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 333, 31.12.1993, s. 16

(2) EYVL N:o L 333, 31.12.1993, s. 17

(3) EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 1

(4) EYVL N:o L 129, 11.5.1989, s. 12

(5) EYVL N:o L 178, 12.7.1994, s. 71

(6) EYVL N:o L 178, 12.7.1994, s. 76

(7) EYVL N:o L 323, 23.12.1993, s. 2

(8) EYVL N:o L 81, 2.4.1993, s. 2

(9) EYVL N:o L 167, 1.7.1994, s. 16

(10) EYVL N:o L 189, 23.7.1994, s. 53

LIITE I

"LIITE I

A. Bulgariasta peräisin olevat tuotteet

Maksua alennettu 60 %:lla

>TAULUKON PAIKKA>

B. Romaniasta peräisin olevat tuotteet

I. Maksua alennettu 50 %:lla

>TAULUKON PAIKKA>

II. Maksua alennettu 60 %:lla

>TAULUKON PAIKKA>

"

LIITE II

"LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>

"

Top