Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2264

Komission asetus (EY) N:o 2264/94, annettu 20 päivänä syyskuuta 1994, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1200/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2604/90 muuttamisesta yhteisön omenatuotannon tervehdyttämisen osalta

OJ L 246, 21.9.1994, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 61 - 62
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 61 - 62

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2264/oj

31994R2264

Komission asetus (EY) N:o 2264/94, annettu 20 päivänä syyskuuta 1994, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1200/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2604/90 muuttamisesta yhteisön omenatuotannon tervehdyttämisen osalta

Virallinen lehti nro L 246 , 21/09/1994 s. 0002 - 0003
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0061
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0061


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2264/94,

annettu 20 päivänä syyskuuta 1994,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1200/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2604/90 muuttamisesta yhteisön omenatuotannon tervehdyttämisen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön omenatuotannon tervehdyttämisestä 7 päivänä toukokuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1200/90(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1890/94(2), ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksessa (ETY) N:o 1200/90 säädetään, että raivaustoimenpiteitä on markkinointivuonna 1994/1995 mahdollista suorittaa osalle hedelmätarhaa; komission asetuksessa (ETY) N:o 2604/90(3) vahvistettuja kyseisen toimen soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä olisi mukautettava vastaavasti ja erityisesti vahvistettava raivauspalkkion määrä suuremmaksi, jos hedelmätarha kokonaisuudessaan poistetaan hedelmänviljelystä,

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää asetuksen (ETY) N:o 1200/90 1 artiklassa määritellyistä syistä olla soveltamatta mainittua asetusta jollain alueensa osalla tai koko alueellaan; asianomaisten jäsenvaltioiden olisi näin ollen ilmoitettava komissiolle tätä asiaa koskevista päätöksistään,

asetus (ETY) N:o 2604/90 olisi mukautettava saadun kokemuksen huomioon ottamiseksi ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2604/90 seuraavasti:

1. Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a) korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2 Raivauspalkkio myönnetään pinta-alaltaan vähintään hehtaarin laajuisten yhdestä tai useammasta palstasta koostuvien hedelmätarhojen asetuksen (ETY) N:o 1200/90 2 artiklan 2 kohdan mukaisesta raivaamisesta. Jos osittainen raivaus toteutetaan markkinointivuoden 1994/1995 aikana, kyseinen palkkio myönnetään vähintään hehtaarin laajuisen kokonaispinta-alan raivaamisesta."

b) lisätään 3 kohta seuraavasti:

"3 Raivaustoimenpiteet on suoritettava kokonaisille palstoille ja tarvittaessa 2 kohdan toisen virkkeen säännösten noudattamiseksi palstan yhtenäiselle osalle."

2. Lisätään 2 artiklaan alakohta seuraavasti:

"Markkinointivuoden 1994/1995 osalta kyseinen määrä on kuitenkin 5 000 ecua hehtaarilta, jos hedelmätarha kokonaisuudessaan poistetaan hedelmänviljelystä."

3. Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a) korvataan ensimmäisessä alakohdassa oleva määräpäivä "1 päivänä joulukuuta 1992" määräpäivällä "1 päivänä joulukuuta 1994";

b) korvataan toinen alakohta seuraavasti:

"Hakemukseen on liitettävä:

- hakijan kirjallinen sitoumus toisaalta olla 15 vuoden ajan istuttamatta ainoatakaan omenapuuta niille maatilansa aloille, joille raivaustoimenpide suoritetaan, ja toisaalta olla laajentamatta maatilallaan olevia muita omenapuiden viljelyaloja,

- niiden palstojen, joilla omenapuita viljellään, omistajan tai omistajien kansallisessa lainsäädännössä säädetyin edellytyksin antama kirjallinen suostumus raivaustoimenpiteeseen; tämä omistajan tai omistajien antama suostumus vastaa kyseisen henkilön tai kyseisten henkilöiden sitoumusta siirtää ensimmäisessä luetelmakohdassa esitetyt velvoitteensa kenelle tahansa uudelle maatalousyrittäjälle, jolle mainitut palstat myydään, vuokrataan tai luovutetaan millä muulla tavalla tahansa mainitussa ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun ajanjakson aikana."

4. Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a) korvataan määräpäivä "30 päivää kesäkuuta" määräpäivällä "31 päivää heinäkuuta";

b) lisätään seuraava virke:

"Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät asetuksen (ETY) N:o 1200/90 1 artiklan 2 kohdan säännöksiä hyödykseen, on lisäksi ilmoitettava tästä välittömästi komissiolle ja toimitettava sille tiedot kyseisistä alueensa osista sekä kyseisistä laeista ja asetuksista."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 119, 11.5.1990, s. 63

(2) EYVL N:o L 197, 30.7.1994, s. 41

(3) EYVL N:o L 245, 8.9.1990, s. 23

Top