Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2257

Komission asetus (EY) N:o 2257/94, annettu 16 päivänä syyskuuta 1994, banaanien laatuvaatimuksista (ETAn kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 245, 20.9.1994, p. 6–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 52 - 57
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 52 - 57
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 421 - 425
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 421 - 425
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 421 - 425
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 421 - 425
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 421 - 425
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 421 - 425
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 421 - 425
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 421 - 425
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 421 - 425
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 015 P. 228 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 015 P. 228 - 232

No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2012; Kumoaja 32011R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2257/oj

31994R2257

Komission asetus (EY) N:o 2257/94, annettu 16 päivänä syyskuuta 1994, banaanien laatuvaatimuksista (ETAn kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 245 , 20/09/1994 s. 0006 - 0010
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0052
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0052


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2257/94,

annettu 16 päivänä syyskuuta 1994,

banaanien laatuvaatimuksista (ETAn kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93(1), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 3518/93(2), ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksella (ETY) N:o 404/93 on vahvistettu yhteiset laatuvaatimukset tuoreina kulutettaviksi tarkoitetuille banaaneille, jauhobanaaneja lukuun ottamatta; näiden vaatimusten tavoitteena on varmistaa, että markkinoilla saatavilla olevat tuotteet ovat yhdenmukaisia ja laadultaan tyydyttäviä, erityisesti yhteisössä korjattavien banaanien osalta, joiden kohdalla on pyrittävä parantamaan laatua,

yhteisössä kaupan pidettävien lajikkeiden ja kaupan pitämiseen liittyvien käytäntöjen moninaisuuden vuoksi olisi vahvistettava vähimmäisvaatimukset vihreiden kypsyttämättömien banaanien osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toiseen kaupan pitämisen vaiheeseen sovellettavien vaatimusten myöhempää vahvistamista; viikunabanaanit eivät kuulu yhteisön vaatimusten soveltamisalaan ominaispiirteidensä ja tavan, jolla niitä pidetään kaupan, vuoksi,

banaaneja tuottavat jäsenvaltiot joissa banaaneja tuotetaan, soveltavat tällä hetkellä alueellaan kansallisia vaatimuksia banaanin kaupan pitämisen eri vaiheissa; tuntuu olevan aiheellista vahvistettujen tavoitteiden kannalta sallia niiden tuotantoa ja ainoastaan kypsyttämättömiä vihreitä banaaneja myöhempiä vaiheita koskevien olemassa olevien säännösten voimassa pitäminen edellyttäen, että nämä säännökset eivät ole ristiriidassa yhteisön vaatimusten kanssa ja että ne eivät muodosta banaanien vapaan kaupan estettä yhteisössä,

on otettava huomioon se, että ilmastollisista tekijöistä johtuvat epäsuotuisat tuotanto-olosuhteet yhteisössä Madeiran, Azorien, Algarven, Kreetan ja Lakonian alueilla aiheuttavat sen, että banaanit eivät siellä kehity vaadittuun vähimmäispituuteen; näissä tapauksissa kyseinen tuotanto voidaan pitää kaupan, mutta se on luokiteltava II-luokkaan,

banaanin hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

CN-koodiin 0803:sta kuuluviin banaaneihin, jauhobanaaneja, viikunabanaaneja ja jalostettaviksi tarkoitettuja banaaneja lukuun ottamatta, sovellettavat laatuvaatimukset on määrätty liitteessä I.

Näitä vaatimuksia sovelletaan vapaaseen liikkeeseen laskemisvaiheessa kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden osalta, purkuvaiheessa yhteisön ensimmäisessä satamassa yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden osalta tai pakkaamohallista lähtövaiheessa tuoreina kuluttajille tuotantoalueilla toimitettavien tuotteiden osalta.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut vaatimukset eivät estä soveltamasta kansallisia kaupan pitämisen myöhempien vaiheiden osalta annettuja säännöksiä, jotka:

- eivät vaikuta kolmansista maista tai muilta yhteisön alueilta peräisin olevien tämän asetuksen vaatimusten mukaisten tuotteiden vapaaseen liikkuvuuteen

ja

- eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen säännösten kanssa.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä syyskuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 47, 25.2.1993, s. 1

(2) EYVL N:o L 320, 22.12.1993, s. 15

LIITE I

BANAANIEN LAATUVAATIMUKSET

I. TUOTTEEN MÄÄRITELMÄ

Näitä vaatimuksia sovelletaan suvun Musa (AAA) spp. liitteessä II esitettyjen alaryhmien Cavendish ja Gros Michel lajikkeiden banaaneihin, jotka on tarkoitettu toimitettaviksi kuluttajille tuoreina kauppakunnostuksen ja pakkaamisen jälkeen, jauhobanaaneja, teolliseen jalostukseen tarkoitettuja tuotteita ja viikunabanaaneja lukuun ottamatta.

II. LAATUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Näiden vaatimusten tarkoituksena on määritellä vihreiden kypsyttämättömien banaanien laatu kauppakunnostuksen ja pakkaamisen jälkeen.

A. Vähimmäisvaatimukset

Banaanien on kaikissa luokissa, ottaen huomioon kunkin luokan erityissäännökset ja sallitut poikkeamat, oltava:

- vihreitä ja kypsyttämättömiä,

- eheitä,

- kiinteitä,

- terveitä; kulutukseen kelpaamattomiksi mädäntyneitä tai pilaantuneita tuotteita ei sallita,

- puhtaita, lähes vailla näkyviä vieraita aineita,

- lähes vailla tuholaisia,

- lähes vailla tuholaisten aiheuttamia vioituksia,

- kannaltaan virheettömiä, vailla taittumista, sienitautien aiheuttamaa pilaantumista tai kuivumista,

- vailla terälehtien jäännöksiä,

- vailla epämuotoisuutta ja banaanien epätavallista kaarevuutta,

- lähes vailla pintavikoja,

- lähes vailla alhaisten lämpötilojen aiheuttamia vioituksia,

- vailla epätavallista pintakosteutta,

- vailla vierasta hajua ja/tai makua.

Lisäksi käsissä ja tertuissa (käsien osissa) on oltava:

- riittävä osuus tavanomaisesti värittynyttä, tervettä tyveä, joka ei ole sienitautien saastuttamaa,

- siisti suora leikkauspinta, jossa ei ole irrotusjälkiä tai varren osia.

Banaanien kehitys- ja kypsyysasteen on oltava sellainen, että:

- ne kestävät kuljetuksen ja käsittelyn

ja

- saapuvat määräpaikkaan tyydyttävässä kunnossa niin, että ne kypsyttämisen jälkeen ovat kypsyysasteeltaan sopivia.

B. Luokittelu

Banaanit luokitellaan kolmeen jäljempänä määriteltyyn luokkaan.

i) Extra luokka

Tähän luokkaan luokiteltujen banaanien on oltava erittäin hyvälaatuisia. Niiden on oltava lajikkeeltaan ja/tai ominaispiirteiltään tyypillisiä.

Banaaneissa ei saa olla virheitä, lukuun ottamatta hyvin pieniä pintavioituksia, joiden kokonaispinta-ala ei ylitä 1 cm2:ä hedelmän pinta-alasta, edellyttäen, että ne eivät vaikuta kunkin käden tai kunkin tertun yleisulkonäköön, laatuun, säilyvyyteen tai pakkauksen yleisilmeeseen.

ii) I-luokka

Tähän luokkaan luokiteltujen banaanien on oltava hyvälaatuisia. Niiden on oltava lajikkeeltaan ja/tai ominaispiirteiltään tyypillisiä.

Banaaneissa saa kuitenkin olla seuraavia pieniä virheitä, edellyttäen, että ne eivät vaikuta kunkin käden tai kunkin tertun yleisulkonäköön, laatuun, säilyvyyteen tai pakkauksen yleisilmeeseen:

- pienet muotovirheet,

- pienet kuoren virheet, jotka aiheutuvat hankautumisesta, ja muut pienet pintavirheet, joiden kokonaispinta-ala ei ylitä 2 cm2:ä hedelmän pinta-alasta.

Pienet virheet eivät missään tapauksessa saa vaikuttaa hedelmälihaan.

iii) II-luokka

Tähän luokkaan kuuluvat sellaiset banaanit, joita ei voida luokitella ylempiin luokkiin, mutta jotka täyttävät edellä määritellyt vähimmäisvaatimukset.

Seuraavia virheitä voidaan sallia edellyttäen, että banaanit säilyttävät merkittävät laatu- ja säilyvyysominaisuutensa sekä yleisilmeensä:

- muotovirheet,

- naarmuuntumisesta, hankautumisesta tai muista syistä aiheutuvat kuoren virheet, joiden kokonaispinta-ala ei ylitä 4 cm2:ä hedelmän pinta-alasta.

Virheet eivät missään tapauksessa saa vaikuttaa hedelmälihaan.

III. KOKOLUOKITTELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Kokoluokka määritetään:

- hedelmän senttimetreinä ilmaistun pituuden mukaan, joka mitataan kuperalta puolelta kannan tyveen kiinnittymiskohdasta kärkeen,

- hedelmän keskeltä sivujen väliltä pituusakselista kohtisuoraan mitatun poikkileikkauksen millimetreinä ilmaistun paksuusmitan mukaan.

Pituuden ja paksuuden mittauksessa käytettävä vertailuhedelmä on:

- keskellä oleva hedelmä, joka sijaitsee käden ulkorivissä,

- kättä jaettaessa syntyvän leikkauspinnan vieressä oleva hedelmä tertun ulkorivissä.

Vähimmäispituudeksi vahvistetaan 14 cm ja vähimmäispaksuudeksi 27 mm.

Edellisessä alakohdassa säädetystä poiketen alle 14 cm:n pituisia banaaneja, jotka on tuotettu Madeiran, Azorien, Algarven, Kreetan ja Lakonian alueilla, voidaan pitää kaupan yhteisössä, mutta ne luokitellaan II- luokkaan.

IV. SALLITTUJA POIKKEAMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Kussakin pakkauksessa sallitaan tuotteita, jotka eivät täytä kyseisen luokan laatua ja kokoluokkaa koskevia vaatimuksia.

A. Sallitut laatupoikkeamat

i) Extra luokka

5 % lukumäärästä tai painosta banaaneja, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät I luokan vaatimukset tai jotka poikkeuksellisesti hyväksytään tämän luokan sallittujen poikkeamien rajoissa.

ii) I-luokka

10 % lukumäärästä tai painosta banaaneja, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät II-luokan vaatimukset tai jotka poikkeuksellisesti hyväksytään tämän luokan sallittujen poikkeamien rajoissa.

iii) II-luokka

10 % lukumäärästä tai painosta banaaneja, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia eivätkä vähimmäisvaatimuksia, lukuun ottamatta kulutukseen kelpaamattomiksi mädäntyneitä tai pilaantuneita tuotteita.

B. Sallitut kokopoikkeamat

Kaikissa laatuluokissa 10 % määrästä banaaneja, jotka eivät vastaa kokovaatimuksia, 14 cm:n vähimmäispituuden osalta 1 cm:n rajoissa.

V. PAKKAAMINEN JA KAUPPAKUNNOSTUS

A. Tasalaatuisuus

Kunkin pakkauksen sisällön tulee olla tasalaatuista ja kussakin pakkauksessa tulee olla ainoastaan samaa alkuperää, lajiketta ja/tai tyyppiä ja laatua olevia banaaneja.

Pakkauksesta näkyvän sisällön osan tulee edustaa koko sisältöä.

B. Pakkaaminen

Banaanit on pakattava siten, että ne tulevat suojatuiksi sopivalla tavalla.

Pakkauksen sisällä käytettävien materiaalien tulee olla uusia, puhtaita ja sellaisia, ettei niistä aiheudu tuotteille ulkoisia eikä sisäisiä vahinkoja. Kaupan merkinnöillä varustettujen materiaalien, erityisesti papereiden tai tarraetikettien, käyttö sallitaan, jos painatuksessa on käytetty myrkytöntä mustetta tai etiketin kiinnityksessä myrkytöntä liimaa.

Pakkauksissa ei saa olla mitään vieraita aineita.

C. Kauppakunnostus

Banaanit tarjotaan myytäviksi käsinä ja terttuina (käsien osina), joissa on vähintään neljä hedelmää.

Kunkin pakkauksen osalta sallitaan terttua kohden kaksi puuttuvaa hedelmää, jollei kantaa ole irrotettu, vaan se on leikattu siististi vahingoittamatta viereisiä hedelmiä.

Riviä kohden sallitaan enintään yksi kolmen ominaispiirteiltään pakkauksen muiden hedelmien kaltaisen hedelmän terttu.

Tuotantoalueilla banaaneja voidaan pitää kaupan kimppuina.

VI. MERKITSEMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Jokaisen pakkauksen samalla sivulla tulee olla selvin, pysyvin ja pakkauksen ulkopuolelle näkyvin kirjaimin seuraavat merkinnät:

A. Tunnistusmerkinnät

>TAULUKON PAIKKA>

B. Tuote

- "banaaneja", mikäli sisältö ei ole näkyvissä,

- lajikkeen tai tyypin nimi.

C. Tuotteen alkuperä

Kolmas alkuperämaa ja yhteisön tuotteiden osalta:

- tuotantoalue,

- kansallinen, alueellinen tai paikallinen kauppanimi (vapaaehtoinen).

D. Kaupalliset tiedot

- laatuluokka,

- nettopaino,

- kokoluokka vähimmäispituuden mukaan ilmaistuna, ja mahdollisesti enimmäispituus.

E. Virallinen tarkastusmerkintä (vapaaehtoinen).

LIITE II

>VIITTAUS KAAVIOON>

Top