Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0650

94/650/EY: Komission päätös, tehty 9 päivänä syyskuuta 1994, siementen myymistä irtotavarana lopulliselle kuluttajalle koskevan väliaikaisen kokeilun järjestämisestä (ETAn kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 252, 28.9.1994, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 78 - 79
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 78 - 79

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/650/oj

31994D0650

94/650/EY: Komission päätös, tehty 9 päivänä syyskuuta 1994, siementen myymistä irtotavarana lopulliselle kuluttajalle koskevan väliaikaisen kokeilun järjestämisestä (ETAn kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 252 , 28/09/1994 s. 0015 - 0016
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0078
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0078


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä syyskuuta 1994,

siementen myymistä irtotavarana lopulliselle kuluttajalle koskevan väliaikaisen kokeilun järjestämisestä (ETAn kannalta merkityksellinen teksti) (94/650/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 92/19/ETY(2), ja erityisesti sen 13 a artiklan,

ottaa huomioon viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/402/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 93/2/ETY(4), ja erityisesti sen 13 a artiklan,

sekä katsoo, että

direktiivien 66/401/ETY ja 66/402/ETY säännösten mukaisesti siemeniä voidaan pitää kaupan ainoastaan suljetuissa ja merkityissä pakkauksissa, joissa on suljinjärjestelmä,

siementen kaupan pitämisen nykyiset käytännöt ja erityisesti siementen lähetysmenetelmät irtotavarana lopulliselle kuluttajalle vaativat pakkausten suljinjärjestelmää ja merkintää koskevien säännösten yksinkertaistamista,

siementen myymisellä irtotavarana lopulliselle kuluttajalle on ilmoitettu saavutettavan huomattavia säästöjä pakkaamiseen, pakkausmateriaaleihin ja pakkauksen myöhempään hävittämiseen liittyvissä kustannuksissa,

siementen myymisellä irtotavarana lopulliselle kuluttajalle ei ole ilmoitettu olevan epäsuotuisia vaikutuksia siementen laatuun ottaen huomioon nykyisessä järjestelmässä saavutetun laatutason,

näitä ilmoituksia ei kuitenkaan voida vielä vahvistaa yhteisön tasolla saatavissa olevan tiedon perusteella,

tämän vuoksi on hyödyllistä tietyin edellytyksin järjestää väliaikainen kokeilu sen arvioimiseksi, ovatko mainitut ilmoitukset voimassa yhteisön tasolla,

kyseisen kokeilun edellytykset olisi täsmennettävä siten, että yhteisön tasolta saataisiin mahdollisimman paljon tietoa sellaisten samansuuntaisten johtopäätösten tekemiseksi, jotka mahdollistavat tulevat muutokset yhteisön säännöksiin,

tämän kokeilun vuoksi jäsenvaltiot olisi vapautettava tietyistä kyseisissä direktiiveissä vahvistetuista velvoitteista, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tässä asiakirjassa järjestetään yhteisön tasolla väliaikainen kokeilu 2 artiklassa täsmennetyin edellytyksin sen arvioimiseksi, voidaanko siementen myymisellä irtotavarana lopulliselle kuluttajalle saavuttaa pakkaamiseen, pakkaukseen ja sen myöhempään hävittämiseen liittyviä säästöjä vaikuttamatta lopullisille kuluttajille tarjottujen siementen laatuun.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa mainitut edellytykset ovat seuraavat:

a) kokeilu rajoittuu seuraavien siementen kaikkien luokkien varmentamiseen:

- peltoherne,

- tavallinen härkäpapu,

- viljat, muut kuin maissi;

b) varastoitujen siementen myynnissä lopulliselle kuluttajalle käytettävien pakkausten on sisällettävä tapauskohtaisesti joko direktiivin 66/401/ETY tai direktiivin 66/402/ETY vaatimusten mukaisesti lopullisesti varmennettuja siemeniä;

c) kyseiset siemenet on myytävä suoraan lopulliselle kuluttajalle;

d) lopullisen kuluttajan käyttämä pakkaus, jonka sisälle kyseiset siemenet on varastoitu, on suljettava täytön jälkeen;

e) viralliset näytteet on otettava mahdollisimman sattumanvaraisesti d kohdassa mainittuja pakkauksia täytettäessä sanotun kuitenkaan rajoittamatta tapauskohtaisesti direktiivin 66/401/ETY 19 artiklan 1 kohdan tai direktiivin 66/402/ETY 19 artiklan 1 kohdan säännösten soveltamista;

f) virallisen etiketin tietojen on ilmettävä myös toimittajan lopulliselle kuluttajalle antamassa ohjeessa;

g) toimittajan on ilmoitettava irtotavarana kaupan pidettävät siemenmäärät varmentamisesta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle kunkin kalenterivuoden lopussa;

h) varmentamisesta vastaavan viranomaisen on valvottava kokeilua;

i) kun jäsenvaltio osallistuu kokeiluun, sen on toimitettava osa e kohdassa mainituista näytteistä yhteisön vertailukokeisiin.

3 artikla

Tällä päätöksellä kokeiluun osallistuvat jäsenvaltiot vapautetaan tapauskohtaisesti direktiivin 66/401/ETY 9 ja 10 artiklan ja direktiivin 66/402/ETY 9 ja 10 artiklan säännöksien soveltamisesta.

4 artikla

1 Jokainen jäsenvaltio voi osallistua kokeiluun.

2 Jos jäsenvaltiot päättävät osallistua kokeiluun, niiden on ilmoitettava siitä komissiolle.

3 Ennen kunkin kalenterivuoden loppua jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kokeilun tulosten kehittymisestä.

4 Kokeilu alkaa 1 päivänä syyskuuta 1994 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 1997. Jäsenvaltiot voivat päättää kokeiluun osallistumisen päättymisestä ennen 31 päivää joulukuuta 1997, jos ne arvioival, että kokeilun täytäntöönpanolla voi olla epäsuotuisia vaikutuksia siementen laatuun. Niiden on välittömästi ilmoitettava siitä muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä syyskuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2298/66

(2) EYVL N:o L 104, 22.4.1992, s. 61

(3) EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2309/66

(4) EYVL N:o L 54, 5.3.1993, s. 20

Top