Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3699

Neuvoston asetus (EY) N:o 3699/93, annettu 21 päivänä joulukuuta 1993, yhteisön kalastus- ja vesiviljelyalaa sekä niiden tuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevien rakenteellisten tukitoimenpiteiden perusteista ja edellytyksistä

/* Kodifioitu toisinto CF 31998R2468 */

OJ L 346, 31.12.1993, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 005 P. 198 - 210
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 005 P. 198 - 210

No longer in force, Date of end of validity: 19/11/1998; Kumoava ja korvaava 398R2468

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3699/oj

31993R3699

Neuvoston asetus (EY) N:o 3699/93, annettu 21 päivänä joulukuuta 1993, yhteisön kalastus- ja vesiviljelyalaa sekä niiden tuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevien rakenteellisten tukitoimenpiteiden perusteista ja edellytyksistä /* Kodifioitu toisinto CF 398R2468 */

Virallinen lehti nro L 346 , 31/12/1993 s. 0001 - 0013
Suomenk. erityispainos Alue 4 Nide 5 s. 0198
Ruotsink. erityispainos Alue 4 Nide 5 s. 0198


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 3699/93,

annettu 21 päivänä joulukuuta 1993,

yhteisön kalastus- ja vesiviljelyalaa sekä niiden tuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevien rakenteellisten tukitoimenpiteiden perusteista ja edellytyksistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon kalatalouden rahoitusvälineestä annetun asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamista kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen osalta 20 päivänä heinäkuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2080/93 () ja erityisesti sen 6 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (),

sekä katsoo, että

rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden kanssa 24 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2052/88 () ja mainitun asetuksen täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 1988 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 4253/88 () määritellään rakennerahastojen ja kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen, jäljempänä "KOR", yleiset tavoitteet ja tehtävät, järjestäytyminen, tukitoimenpidemenetelmät, ohjelmien laatiminen ja rahastoista myönnetyn tuen yleinen järjestäminen sekä yleiset rahoitussäännökset,

yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmästä 20 päivänä joulukuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3760/92 () vahvistetaan yhteisen politiikan yleiset tavoitteet ja säännöt; on tärkeää erityisesti antaa kehykset yhteisön kalastuslaivaston kehitykselle niiden päätösten mukaisesti, jotka neuvosto tekee asetuksen 11 artiklan nojalla; komission on annettava näiden päätösten perusteella kutakin jäsenvaltiota koskevat yksityiskohtaiset säännökset; lisäksi on tärkeää, että yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 () säännöksiä noudatetaan,

asetuksessa (ETY) N:o 2080/93 määritellään lisäksi yhteisten rakenteellisten tukitoimenpiteiden erityistavoitteet sekä kalastus- ja vesiviljelyalalla että näistä saatavien tuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla, jäljempänä "ala"; asetuksen 6 artiklan mukaan neuvoston on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1993 päätettävä yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä KOR:n osallistumiselle alan rakenteiden mukautustoimenpiteisiin, ja

on tärkeää, että neuvosto vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt alan rakenteiden mukauttamiseen liittyvien toimien toteuttamisesta sen varmistamiseksi, että KOR:n toimenpiteet johtavat alan rakennepolitiikalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen yhteisön kaikkien rakenteellisten tukitoimenpiteiden ja yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvan koko yhteisen kalastuspolitiikan osalta, ja jotta kukin jäsenvaltio voisi varmistaa alan rakenteellisten tukitoimenpiteiden hallinnon; siltä osin kuin nämä tukitoimenpiteet eivät rajoitu yhteisön tuen myöntämiseen, olisi erityisesti liitettävä yhteisön kalastuslaivastojen rakenneuudistuksen suunnittelu johdonmukaisella tavalla rakenteellisten tukitoimenpiteiden kokonaisuuteen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

KOR voi tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin myöntää tukea II, III ja IV osastossa tarkoitettuihin toimiin asetuksen (ETY) N:o 3760/92 1 artiklassa määriteltyyn yhteiseen kalastuspolitiikkaan sisältyvien toimenpiteiden puitteissa.

I OSASTO

OHJELMIEN LAATIMINEN

2 artikla

Yleiset säännöt

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja toimia koskevat ohjelmat on laadittava kahdessa vaiheessa 3 ja 4 artiklassa määritellyin edellytyksin.

2. Yhteisön kalastuslaivastojen rakenneuudistus on sisällytettävä 5 artiklassa tarkoitettuihin monivuotisiin ohjausohjelmiin.

3 artikla

Alakohtaiset suunnitelmat ja tukihakemukset

1. Kunkin jäsenvaltion on esitettävä komissiolle yhtenä ohjelma-asiakirjana, jäljempänä "asiakirja":

- alakohtainen suunnitelma,

- tukihakemus.

Kunkin asiakirjan on katettava kuuden vuoden jakso, ja ensimmäisen ohjelmajakson on alettava 1 päivästä tammikuuta 1994.

Komission 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksymän monivuotisen ohjausohjelman kattaman ohjelmajakson osaa koskevat asiakirjan kohdat laaditaan tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Komission hyväksymän monivuotisen ohjausohjelman ulkopuolelle vielä jäävää ohjelmajakson osaa koskevat asiakirjassa olevat ohjelmatiedot ovat puhtaasti suuntaa-antavia; jäsenvaltioiden on täsmennettävä ne uuden monivuotisen ohjausohjelman hyväksymisen yhteydessä sen tavoitteiden perusteella.

Jollei asianomaisen jäsenvaltion kanssa ole toisin sovittu, ensimmäistä ohjelmajaksoa koskevat asiakirjat on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta; myöhempiä ohjelmajaksoja koskevat asiakirjat on esitettävä vähintään kuusi kuukautta ennen kunkin jakson alkamista.

2. Alakohtainen suunnitelma voi kattaa kaikki I, III ja IV osastossa tarkoitetut alat. Sen on sisällettävä kaikki liitteessä I olevat tiedot. Se on laadittava yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden ja 5 artiklassa tarkoitetun monivuotisen ohjausohjelman mukaisesti.

Tukihakemus on laadittava asetuksen (ETY) N:o 4253/88 14 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Siinä on esitettävä kaikki toimenpiteet, jotka on suunniteltu yhteisen toiminnan täytäntöönpanemiseksi ja täsmennettävä asetuksen (ETY) N:o 2052/88 5 artiklassa tarkoitetut tuen antamisen muodot.

3. Asiakirjassa on tehtävä ero tavoitteen 1 piiriin kuuluviin alueisiin liittyvien tietojen ja muihin alueisiin liittyvien tietojen välillä.

Tavoitteen 1 alueisiin liittyvien tietojen on sisällyttävä asetuksen (ETY) 2052/88 8 artiklan 7 kohdassa ja asetuksen (ETY) N:o 4253/88 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun ohjelmaan.

4 artikla

Yhteisön ohjelmat

1. Komissio arvioi alakohtaisia suunnitelmia sen perusteella, ovatko ne yhdenmukaisia KOR:lle asetuksen (ETY) N:o 2080/93 1 artiklassa säädettyjen tavoitteiden ja asetuksen (ETY) N:o 2052/88 6 ja 7 artiklassa tarkoitettujen säännösten ja politiikkojen kanssa.

Tukihakemuksia tarkastellaan asetuksen (ETY) N:o 4253/88 14 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

2. Komissio tekee tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen perusteella kertapäätöksen alan rakenteellisia tukitoimenpiteitä koskevasta yhteisön ohjelmasta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kyseiset asiakirjat.

Komission päätös tehdään noudattaen asetuksen (ETY) N:o 2080/93 8 artiklassa säädettyä menettelyä asetuksen (ETY) N:o 2052/88 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteistyöhön osallistumisen mukaisesti ja yhteisymmärryksessä asianomaisen jäsenvaltion kanssa.

Komissio päätös yhteisön ohjelmasta ilmoitetaan asianomaiselle jäsenvaltiolle ja julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

3. Yhteisön ohjelmat laaditaan yhteisön kalastuspolitiikan tavoitteiden ja 5 artiklassa tarkoitettujen monivuotisten ohjausohjelmien säännösten mukaisesti. Ne voidaan tätä tarkoitusta varten erityisesti tarkistaa merkittävien muutosten yhteydessä ja jokaisen, yhteisön kalastuslaivaston rakenneuudistusta koskevan ohjelmajakson päättyessä.

5 artikla

Kalastuslaivastojen monivuotiset ohjausohjelmat

1. Tässä asetuksessa "kalastuslaivastojen monivuotisilla ohjausohjelmilla" tarkoitetaan sitä tavoitekokonaisuutta ja luetteloa tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavista keinoista, jotka mahdollistavat pyyntiponnistuksen kokonaisvaltaisen ja kestävän ohjaamisen.

2. Komissio hyväksyy kullekin jäsenvaltiolle erikseen monivuotiset ohjausohjelmat noudattaen asetuksen (ETY) N:o 2080/93 8 artiklassa säädettyä menettelyä niiden kalatalousalan monivuotisten rakenneuudistusta koskevien tavoitteiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen perusteella, jotka neuvosto on vahvistanut asetuksen (ETY) N:o 3760/92 11 artiklan mukaisesti.

3. Asetuksen (ETY) N:o 2080/93 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja monivuotisia ohjausohjelmia, jotka on hyväksytty 1 päivän tammikuuta 1993 ja 31 päivän joulukuuta 1996 väliselle ajanjaksolle, sovelletaan niiden päättymiseen asti.

4. Jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 1996 mennessä toimitettava komissiolle liitteessä II esitetyt tiedot, jotka on tarkoitettu 1 päivän tammikuuta 1997 ja 31 päivän joulukuuta 1999 välistä jaksoa koskevien monivuotisten ohjausohjelmien laatimista varten.

6 artikla

Monivuotisten ohjausohjelmien seuranta

1. Jäsenvaltioiden on vuosittain ennen 1 päivää huhtikuuta toimitettava komissiolle monivuotisten ohjausohjelmien täytäntöönpanon edistymisen seurantaa varten yhteenvetoasiakirja oman monivuotisen ohjelmansa edistymisestä. Kolmen kuukauden kuluessa tästä määräajasta komissio välittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosikertomuksen kaikkien jäsenvaltioiden monivuotisten ohjausohjelmien täytäntöönpanosta.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kunkin laivaston osan osalta tiedot pyyntiponnistuksen seurannasta, erityisesti kalastuskapasiteettien ja vastaavan kalastustoiminnan kehityksestä, komission täytäntöönpanemien menettelyjen mukaisesti.

3. Komissiolla on tätä varten käytettävissään pyyntiponnistuksen hoitoon soveltuva yhteisön kalastusalusluettelo.

4. Komissio antaa 3 kohdassa tarkoitetut luetteloa koskevat säännökset noudattaen asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä.

5. Jokaista hyväksyttyä monivuotista ohjausohjelmaa voidaan asianomaisen jäsenvaltion tai komission pyynnöstä tai monivuotisten ohjausohjelmien säännösten nojalla tarkastella uudelleen ja tarvittaessa mukauttaa.

6. Komissio päättää tämän artiklan 5 kohdassa säädetyistä mukautuksista noudattaen asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä.

7. Jäsenvaltioiden on tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi erityisesti noudatettava asetuksen (ETY) N:o 2847/93 24 artiklan säännöksiä.

II OSASTO

KALASTUSLAIVASTOJEN MONIVUOTISTEN OHJAUSOHJELMIEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

7 artikla

Yleiset säännökset

1. Jos pelkällä julkisella tuella rahoitetut kapasiteettisupistukset ovat monivuotisen ohjausohjelman päättyessä mahdollistaneet jonkin jäsenvaltion laivaston tiettyä osaa koskevien tavoitteiden ylittymisen, yksinomaan kyseisestä tuesta johtuvaan uuteen tilanteeseen ei voida vedota uusien kapasiteettien käyttöönottamiseksi.

Näitä säännöksiä ei sovelleta sellaisten pienten paikallisten rannikkokalastuslaivastojen muodostamiin erityistapauksiin, jotka koostuvat alle 220 kilowatin aluksista ja joille ei ole vahvistettu kalastuskiintiöitä yhteisön tasolla.

Näiden pienten laivastojen osalta jäsenvaltio voi rahoittaa pelkällä valtion tuella ja liitteessä IV olevissa 1.3 ja 2.1 kohdissa tarkoitettujen palkkioiden ja enimmäismäärien rajoissa kyseistä ylitystä vastaavat kapasiteetit.

2. Jäsenvaltion on vuosittain varmistettava, että minkään laivaston osan uudenaikaistamis- ja rakentamistuet eivät johda pyyntiponnistuksen lisääntymiseen.

8 artikla

Pyyntiponnistuksen säätely

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava pyyntiponnistuksen säätelytoimenpiteitä, jotta vähintään 5 artiklassa tarkoitettujen monivuotisten ohjausohjelmien tavoitteet saavutetaan.

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa toteutettava toimenpiteitä kalastusalusten poistamiseksi pysyvästi kalastuskäytöstä tai niiden kalastustoiminnan rajoittamiseksi.

2. Toimenpiteisiin alusten poistamiseksi pysyvästi kalastustoiminnasta voi erityisesti kuulua:

- romuttaminen,

- siirtäminen pysyvästi kolmanteen maahan, edellyttäen, että kyseisen siirron ei voida olettaa olevan kansainvälisen oikeuden vastainen tai vaikuttavan vahingollisesti kalavarojen säilyttämiseen ja hoitoon,

- kalastusaluksen siirtäminen pysyvästi muuhun kuin kalastuskäyttöön yhteisön vesillä.

Vetoisuudeltaan alle 25 bruttorekisteritonnia (brt) olevien alusten osalta tässä artiklassa tarkoitettua julkista tukea voidaan myöntää ainoastaan aluksen romuttamiseen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että alukset, joita nämä toimenpiteet koskevat, poistetaan kalastusalusrekistereistä ja yhteisön kalastusalusluettelosta. Niiden on lisäksi varmistettava, että poistetut alukset suljetaan pysyvästi pois kalastuskäytöstä yhteisön vesillä.

3. Kalastustoiminnan rajoitustoimenpiteisiin voi kuulua määrättyinä ajanjaksoina luvallisten kalastuspäivien tai merilläolopäivien rajoituksia. Nämä toimenpiteet eivät anna aihetta minkäänlaiseen julkiseen tukeen.

9 artikla

Kalastustoiminnan uudelleen suuntautuminen - väliaikaiset yhteisyritykset ja yhteisyritykset

1. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimenpiteitä kalastustoiminnan uudelleensuuntautumisen edistämiseksi kannustamalla tilapäisten yhteisyritysten ja/tai yhteisyritysten perustamista.

2. Tässä asetuksessa "tilapäisellä yhteisyrityksellä" tarkoitetaan mitä tahansa yhteenliittymää, kun se on perustettu rajoitetuksi ajaksi tehdyllä sopimuksella yhteisön laivanvarustajien ja yhdestä tai useammasta sellaisesta kolmannesta maasta kotoisin olevien oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden välillä, jonka kanssa yhteisö ylläpitää suhteita, ja kun tarkoituksena on yhteisesti hyödyntää ja mahdollisesti valorisoida kyseisen tai kyseisten kolmansien maiden kalavaroja ja jakaa yhteisestä toiminnasta aiheutuvat kustannukset, voitot ja tappiot ensisijaisesti yhteisön markkinoille suuntautuvien toimitusten näkökulmasta.

Sopimuksessa on määrättävä siihen liittyvien lajien pyynnistä ja tarvittaessa jalostuksesta ja/tai pitämisestä kaupan sekä tietotaidon jakamisesta ja/tai teknologian siirrosta, jos ne liittyvät mainittuihin toimiin.

3. Tässä asetuksessa "yhteisyrityksellä" tarkoitetaan yksityisoikeudellista yhteisöä, joka on yhden tai useamman yhteisöstä olevan laivanvarustajan ja yhden tai useamman kolmannesta maasta olevan osakkaan muodostama ja jonka tarkoituksena on hyödyntää ja mahdollisesti valorisoida kyseisten kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvien vesien kalavaroja ensisijaisesti yhteisön markkinoille suuntautuvien toimitusten näkökulmasta.

4. Komissio vahvistaa tarvittaessa tämän asetuksen soveltamista koskevat noudattaen asetuksen (ETY) N:o 2080/93 8 artiklassa tarkoitettua menettelyä.

10 artikla

Laivastojen uusiminen ja kalastusalusten nykyaikaistaminen

1. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa kalastusalusten rakentamista edistäviä toimenpiteitä, jos ne ovat kutakin monivuotisten ohjausohjelmien osaa koskevien yleisten vuosittaisten välitavoitteiden ja lopullisten tavoitteiden mukaisia ja noudattavat asetettuja määräaikoja.

Jäsenvaltioiden on samaan aikaan yhdessä kaikkien asiaa koskevien tukihankkeiden kanssa annettava komissiolle tiedoksi säännökset, jotka on annettu tämän edellytyksen noudattamisen varmistamiseksi.

2. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimenpiteitä kalastusalusten nykyaikaistamisen edistämiseksi. Näitä toimenpiteitä koskevat 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset, jos investoinnit todennäköisesti johtavat lisääntyneeseen pyyntiponnistukseen.

Tässä kohdassa tarkoitetut toimenpiteet voidaan toteuttaa asetuksen (ETY) N:o 2080/93 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuin edellytyksin niiden alusten hyväksi, joiden osalta asetuksen (ETY) N:o 4028/86 III osastossa tarkoitettua tukihakemusta ei ole otettu huomioon siitä huolimatta, että se muodollisesti täyttää tuen saamisen edellytykset viimeksi mainitun asetuksen säännösten mukaan.

III OSASTO

INVESTOINTITUKI VESIVILJELYN, RANNIKKOVYÖHYKKEIDEN KEHITTÄMISEN, KALASTUSSATAMIEN KALUSTON SEKÄ JALOSTUKSEN JA KAUPAN ALOILLA

11 artikla

Tuen piiriin kuuluvat alat

1. Jäsenvaltiot voivat liitteessä III eritellyin edellytyksin toteuttaa toimenpiteitä aineellisten investointien edistämiseksi seuraavilla aloilla:

- vesiviljely,

- rannikkovyöhykkeiden kalavarojen suojelu ja kehittäminen erityisesti asentamalla kiinteitä tai siirrettäviä laitteita suojeltujen vedenalaisten alueiden rajoittamiseksi,

- kalastussatamien kalusto,

- kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus ja pitäminen kaupan.

2. Jäsenvaltiot voivat lisäksi toteuttaa toimenpiteitä edistääkseen laadun, hygieniaolosuhteiden, tilastollisten välineiden ja ympäristövaikutusten parantamis- ja valvontamenetelmien suunnittelua ja täytäntöönpanoa sekä yritysten tutkimus- ja koulutusaloitteita. Näihin liittyviä kustannuksia varten edunsaajien toimintaan liittyviä kuluja lukuun ottamatta voidaan myöntää KOR:n tukea, jos ne liittyvät välittömästi 1 kohdassa tarkoitettuihin investointeihin.

IV OSASTO

MUUT TOIMENPITEET

12 artikla

Myynninedistämistoimet ja uusien myyntikanavien etsiminen

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa kalastus- ja vesiviljelytuotteiden myynninedistämistoimia ja uusien myyntikanavien etsintää edistäviä toimenpiteitä, joihin kuuluvat erityisesti:

- laatua koskevien todistusten ja tuotteiden päällysmerkintöjen laatimiseen liittyvät toimet,

- myynninedistämiskampanjat, joihin luetaan myös laadun arvostuksen lisäämiseen tähtäävät kampanjat,

- kuluttajatutkimukset,

- kuluttajatestit,

- messujen ja näyttelyiden järjestäminen ja niihin osallistuminen,

- opinto- tai kauppamatkojen järjestäminen,

- markkinatutkimukset, mukaan lukien yhteisön tuotteiden kauppaa kolmansissa maissa koskevat näkymät, kyselytutkimukset,

- kampanjat kaupan edellytysten parantamiseksi,

- myyntineuvonta ja -tuki, tukku- ja vähittäiskauppiaiden palvelut.

Nämä toimenpiteet eivät saa kohdistua tavaramerkkeihin, eivätkä ne saa viitata tiettyyn maahan tai alueeseen.

13 artikla

Ammattikunnan toteuttamat toimenpiteet

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimenpiteitä edistääkseen sellaisia ammattikunnan itsensä toteuttamia toimia, joita jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset pitävät yhteisen edun mukaisina ja kestoltaan rajallisina, sillä edellytyksellä, että ne myötävaikuttavat yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden toteutumiseen.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (ETY) N:o 3759/92 () 7 artiklassa tarkoitetut tuottajajärjestöille myönnettävät tuet.

14 artikla

Toiminnan tilapäinen lopettaminen

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa toiminnan tilapäisiä lopetustoimenpiteitä.

KOR:n taloudellista tukea voidaan myöntää ainoastaan toimenpiteille, joiden tarkoituksena on korvata osa erityisesti biologisista syistä johtuvista odottamattomista ja toistumattomista tilanteista aiheutuvaan tilapäiseen kalastustoiminnan lopettamiseen liittyvästä ansionmenetyksestä.

V OSASTO

YLEISET JA VARAINHOITOSÄÄNNÖKSET

15 artikla

Tukiedellytysten noudattaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä III esitettyjä tukitoimenpiteitä koskevia erityisedellytyksiä noudatetaan.

2. Jäsenvaltioiden on kunkin vuosierän maksupyynnön yhteydessä todistettava, että tässä asetuksessa vahvistettujen tukitoimenpiteitä koskevien edellytysten noudattaminen on tarkastettu.

3. Siinä tapauksessa, että 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä ei ole noudatettu, komissio tutkii tapauksen yhteistyöhön osallistumisen mukaisesti pyytämällä erityisesti jäsenvaltiota tai sen toiminnan täytäntöönpanoa varten nimeämää viranomaista esittämään mielipiteensä tietyn määräajan kuluessa.

Komissio voi tämän tutkimuksen jälkeen keskeyttää tai peruuttaa KOR:n tuen taikka alentaa sitä kyseisellä liitteessä I olevassa 1 kohdassa tarkoitetulla toimenpidealueella, jos tutkimus vahvistaa sen, että 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä ei ole noudatettu.

16 artikla

Asteikot ja osallistumisen tasot

1. Tämän asetuksen mukaisesti maksettavien tukien enimmäismäärät ja jäsenvaltioiden, edunsaajien ja yhteisön rahoitusosuuksien rajat esitetään liitteessä IV.

2. Jäsenvaltiot voivat tämän asetuksen soveltamisalalla toteuttaa täydentäviä tukitoimenpiteitä, joita koskevat muut kuin tässä asetuksessa vahvistetut edellytykset tai säännöt tai jotka kattavat tässä artiklassa säädetyt enimmäismäärät ylittävän määrän, sillä edellytyksellä, että ne ovat perustamissopimuksen 92, 93 ja 94 artiklan mukaisia.

17 artikla

Talousarvioon sisältyvät maksusitoumukset

1. Monivuotisen toiminnan ollessa kyseessä jäsenvaltion on toimitettava komissiolle vuosittain tiedot, jotka mahdollistavat asetuksen (ETY) N:o 4253/88 20 artiklassa säädettyjen vuosittaisten erien sisällyttämisen talousarvioon.

2. Maksusitoumukset sisällytetään talousarvioon noudattaen tuen myöntämisestä tehdyissä päätöksissä vahvistettuja toteutusvaiheita.

3. Komissio antaa yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta noudattaen asetuksen (ETY) N:o 2080/93 8 artiklassa säädettyä menettelyä.

18 artikla

Tuen maksumenettelyt

1. Taloudellinen tuki maksetaan asetuksen (ETY) N:o 4253/88 21 artiklan mukaisesti noudattaen toteuttamisvaiheita ja tuen myöntämisestä tehdyn päätöksen varainhoitosäännöksiä.

2. Maksuhakemusten liitteenä on oltava asiakirjat, joista ilmenee toteutuksen edistyminen ja edunsaajille maksetut yhteisön tai kansalliset tuet.

3. Komissio antaa yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta noudattaen asetuksen (ETY) N:o 2080/93 8 artiklassa säädettyä menettelyä.

19 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 1993.

Neuvoston puolesta Puheenjohtaja A. BOURGEOIS

() EYVL N:o L 193, 31.7.1993, s. 1

() EYVL N:o C 305, 11.11.1993, s. 12

() Lausunto annettu 17 päivänä joulukuuta 1993.

() Lausunto annettu 21 päivänä joulukuuta 1993.

() EYVL N:o L 185, 15.7.1988, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2081/93 (EYVL N:o L 193, 31.7.1993, s. 1).

() EYVL N:o L 374, 31.12.1988, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2082/93 (EYVL N:o L 193, 31.7.1993, s. 20).

() EYVL N:o L 389, 31.12.1992, s. 1

() EYVL N:o L 261, 20.10.1993, s. 1

() EYVL N:o L 388, 31.12.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 697/93 (EYVL N:o L 76, 30.6.1993, s. 12).

LIITE I

ALAKOHTAISTEN SUUNNITELMIEN SUUNTAA-ANTAVA SISÄLTÖ

1 Tämänhetkisen tilanteen kuvaus jaoteltuna toimenpidealueen mukaan(*)

- Vahvuudet ja heikkoudet.

- Aloitettujen toimien tilanne ja käyttöönotettujen taloudellisten varojen vaikutus aikaisempina vuosina.

- Alan tarpeet.

2 Alan rakenteiden mukautussuunnitelma

- Yhteiseen kalastuspolitiikkaan kuuluvat yleiset tavoitteet.

- Erityistavoitteet kullakin toimenpidealueella, jos mahdollista määrällisesti ilmaistuna.

- Odotettavissa oleva vaikutus (työllisyyteen, tuotantoon jne.).

3 Suunnitellut keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

- Valitut toimenpiteet (juridiset, taloudelliset tai muut) kullakin toimenpidealueella.

- Suuntaa-antava taloudellinen katsaus koko ohjelma-ajanjaksoon sisältäen yhteenvedon kullekin toimenpidealueelle ennakoiduista kansallisista ja yhteisön varoista.

- Tietoja KOR:n tuen käytöstä (tuen antamisen muodot jne).

- Perusteet yhteisön tukitoimenpiteille.

(*) "Toimenpidealueella" tarkoitetaan jotakin kalatalousalan osaa, jota koskevia ongelmia voidaan käsitellä yhtenä ryhmänä, esimerkiksi: - pyyntiponnistuksen säätely, - kalastuslaivaston uusiminen ja nykyaikaistaminen, - vesiviljely, - suojellut merialueet, - kalastussatamien kalusto, - tuotteiden jalostus ja pitäminen kaupan, - tuotteiden myynninedistäminen.

LIITE II

KALASTUSLAIVASTON MONIVUOTISTEN OHJAUSSUUNNITELMIEN VÄHIMMÄISSISÄLTÖ 1997 1999

1 Liitteessä I tarkoitetun tilanteen ajantasalle saattaminen

Tämä ajantasalle saattaminen tarkoittaa kuvausta kalastusten ja laivaston tilanteesta sekä niihin liittyvän työllisyystilanteen kehityksestä alakohtaisen suunnitelman luovuttamisen jälkeen.

2 Edellisen ohjelman tulokset

2.1 Ajanjaksoa 1993 1996 koskevissa ohjelmissa asetettujen tavoitteiden toteutumisastetta koskevat tiedot huomautuksineen.

2.2 Erittely ohjelman täytäntöönpanoa koskevista yleisistä hallinnollisista ja yhteiskunnallis-taloudellisista edellytyksistä, tarvittaessa erityisesti niistä, jotka liittyvät kalastustoiminnan vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanoon.

2.3 Todettujen tulosten saavuttamiseksi varattuja yhteisön, kansallisia ja alueellisia taloudellisia keinoja koskevat tarkat tiedot huomautuksineen kustakin laivaston osasta.

3 Uudet suuntaviivat

Ilmoitetaan 1 ja 2 kohdassa annettujen vastausten perusteella suuntaviivat, jotka olisi suotavaa antaa laivaston eri osille ajanjaksoa 1997 1999 varten, erityisesti kahden seuraavan toimintamuodon osalta:

3.1 Pyyntiponnistuksen säätely: suotavat pyyntiponnistustasot kutakin laivaston osaa kohti 31 päivänä joulukuuta 1999 verrattuna eri osille 31 päivän joulukuuta 1996 osalta vahvistettuihin tavoitteisiin. Asiaan liittyvät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Kalastustoiminnan hallintojärjestelmät. Täten vahvistettujen uusien tavoitteiden saavuttamiseksi käytettävien hallinnollisten ja taloudellisten voimavarojen suuruus.

3.2 Laivaston uusiminen: suotava uusimisvauhti kutakin laivaston osaa kohti sekä asiaan liittyvät taloudelliset voimavarat. Kunkin jäsenvaltion lait tai hallinnolliset määräykset jäsenvaltioiden laivastoihin kuuluvien alusten saapumisen ja poistumisen valvonnasta. Jäsenvaltion säädökset, joilla varmistetaan kunkin laivaston osan kohdalla, että pyyntiponnistuksen uudistamiseen ja säätelyyn myönnettyjen julkisten tukien vaikutukset eivät ole ristiriidassa ohjelmien tavoitteisiin pyrkimisen kanssa.

LIITE III

ERITYISET EDELLYTYKSET JA TUKITOIMENPITEIDEN ARVIOINTIPERUSTEET

1 Monivuotisten ohjausohjelmien täytäntöönpano (II osasto)

1.1 Toiminnan pysyvä lopettaminen (8 artiklan 2 kohta)

a) Pysyvä lopettaminen voi koskea ainoastaan aluksia, joilla on harjoitettu kalastustoimintaa vähintään 75 merilläolopäivänä kumpanakin lopullista käytöstäpoistoa koskevan hakemuksen päivämäärää edeltävänä kahtena kahdentoista kuukauden ajanjaksona, tai tarvittaessa aluksia, joiden harjoittaman kalastustoiminnan kesto merilläolopäivinä vastaa vähintään 80 prosenttia voimassaolevan kansallisen lainsäädännön sallimista merilläolopäivistä.

Niihin aluksiin, joiden osalta on ennen 31 päivää joulukuuta 1993 esitetty asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille pysyvää käytöstäpoistoa koskeva hakemus asetuksen (ETY) N:o 4028/86 mukaisesti, sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 4028/86 24 artiklan arviointiperusteita.

b) Toimet voivat koskea ainoastaan yli 10 vuoden ikäisiä aluksia.

1.2 Tilapäiset yhteisyritykset ja yhteisyritykset (9 artikla)

a) Toimien on täytettävä seuraavat edellytykset:

- niiden on liityttävä sellaisiin aluksiin, joiden vetoisuus on yli 25 bruttorekisteritonnia, jotka on rekisteröity yhteisön satamassa, jotka ovat olleet käytössä yli viisi vuotta yhteisön jäsenvaltion lipun alla ja jotka soveltuvat teknisiltä ominaisuuksiltaan suunniteltuihin kalastustoimiin; vähintään viiden vuoden käytössäoloaikaa ei kuitenkaan vaadita aluksilta, jotka on rekisteröity jossakin yhteisön satamassa 1 päivän tammikuuta 1989 ja 31 päivän joulukuuta 1990 välisenä aikana,

- kyseisten alusten on purjehdittava jäsenvaltion lipun alla tilapäisen yhteisyrityksen koko olemassaolon ajan, ja kyseisen tilapäisen yhteisyrityksen on käsitettävä kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen kestävät kalastustoimet,

- jos perustetaan yhteisyritys, toimiin on liityttävä aluksen tai alusten pysyvä siirto asianomaiseen kolmanteen maahan ilman mahdollisuutta palata yhteisön vesille.

b) Yhteisyrityshankkeille tarkoitettua taloudellista tukea ei voida myöntää tämän asetuksen tai asetusten (ETY) N:o 2908/83 () ja (ETY) N:o 4028/86 mukaisesti myönnetyn yhteisön tuen lisäksi. Myönnetyistä tuista vähennetään pro rata temporis aiemmin vastaanotettu summa seuraavissa tapauksissa:

- rakennustuki yhteisyrityksen perustamista edeltävien kymmenen vuoden aikana,

- nykyaikaistamistuki ja/tai tuki tilapäiselle yhteisyritykselle yhteisyrityksen perustamista edeltävien viiden vuoden aikana.

1.3 Alusten rakentaminen (10 artikla)

a) Alusten rakentamisessa on noudatettava hygieniaa ja turvallisuutta koskevia asetuksia ja direktiivejä sekä yhteisön alusten mittoja koskevia yhteisön määräyksiä. Ne on merkittävä asianmukaiseen yhteisön luettelon osaan.

b) Taloudellista tukea myönnetään ensisijaisesti aluksille, jotka käyttävät valikoivimpia pyydyksiä ja pyyntimenetelmiä.

1.4 Alusten nykyaikaistaminen (10 artikla)

a) Investointien on liityttävä:

- kalastustoimien järkiperäistämiseen, erityisesti käyttämällä mahdollisimman valikoivia pyydyksiä ja pyyntimenetelmiä

ja/tai

- pyydettyjen ja aluksella säilytettyjen tuotteiden laadun parantamiseen käyttämällä mahdollisimman hyviä pyynti- ja saaliinsäilytystekniikoita sekä terveyttä koskevien lakien ja asetusten soveltamiseen

ja/tai

- työ- ja turvallisuusolosuhteisiin

ja/tai

- kalastusaluksilla oleviin kalastustoimien valvontalaitteisiin.

b) Toimet voivat koskea ainoastaan alle 30 vuoden ikäisiä aluksia. Tätä ikärajaa ei sovelleta, jos investoinnit koskevat työ- ja turvallisuusolosuhteiden parantamista ja/tai kalastusaluksilla olevia kalastustoimien valvontalaitteita.

2 Investoinnit III osastossa tarkoitetuilla alueilla

2.0 Yleistä

a) Investointien on:

- myötävaikutettava kyseessä olevan rakenteiden parantamisen kestäviin taloudellisiin vaikutuksiin,

- tarjottava riittävät takeet teknisestä ja taloudellisesta elinkelpoisuudesta, erityisestiä välttämällä tuotannon ylikapasiteettien luomista.

b) Kaikilla III osastossa tarkoitetuilla alueilla tukeen oikeuttavia ovat aineelliset investoinnit, joiden tarkoituksena on parantaa hygieniaa taikka ihmisten tai eläinten terveyttä koskevia edellytyksiä, parantaa tuotteiden laatua tai vähentää ympäristöhaittoja.

c) Tukeen oikeuttavia eivät ole investoinnit, jotka liittyvät maan ostoon, yleiskulujen kattamiseen yli 12 prosentin arvosta kustannuksista tai henkilökuljetuksiin tarkoitettuihin ajoneuvoihin.

2.1 Vesiviljely

a) Toimenpiteet voivat liittyä seuraaviin aineellisiin investointeihin:

- rakentaminen, nykyaikaistaminen ja kiinteistöjen hankinta,

- vesiviljelylaitosten sisäisten vedenkiertojärjestelmien kehittämis- tai parannustyöt,

- yksinomaan vesiviljelytuotantoa varten tarkoitettujen uusien laitteiden ja koneiden hankinta ja asentaminen, mukaan lukien huoltoalukset sekä automaattiset tietojenkäsittelylaitteet ja sähköiset viestintälaitteet;

b) sellaisiin investointeihin liittyvät hankkeet, joiden tarkoituksena on osoittaa tavanomaisia tuottavia sijoituksia lähestyvällä asteikolla tekninen käyttökelpoisuus ja taloudellinen elinkelpoisuus viljeltäessä lajeja, joita ei ole aiemmin hyödynnetty vesiviljelyssä, tai käytettäessä uudistavia viljelytekniikoita, sillä edellytyksellä, että ne perustuvat tulokselliseen tutkimustyöhön.

2.2 Rannikkovyöhykkeiden kehittäminen

Investointien on täytettävä seuraavat edellytykset:

a) niihin on kuuluttava toiminnan tieteellistä seurantaa viiden vuoden ajan, erityisesti kyseisen merialueen kalavarojen arviointia ja kehittymisen valvontaa;

b) niiden on oltava julkisten toimielinten, hyväksyttyjen tuottajajärjestöjen tai asianomaisen jäsenvaltion tätä tarkoitusta varten nimeämien toimielinten toteuttamia.

2.3 Kalastussatamien kalusto

a) Tukeen oikeuttavien investointien on liityttävä erityisesti laitteistoihin ja välineisiin:

- joilla pyritään parantamaan kalastustuotteiden aluksesta purkamisen, käsittelyn ja varastoinnin olosuhteita satamissa,

- joilla tuetaan kalastusalusten toimintaa (polttoaineen sekä jää- ja vesivarastojen täydentäminen, kalastusalusten huolto ja korjaus),

- laitureiden kunnostaminen turvallisuusolosuhteiden parantamiseksi tuotteiden lastaamisen ja purkamisen aikana.

b) Etusijalle asetetaan investoinnit:

- jotka ovat sataman kaikkien kalastajien yhteisen edun mukaisia,

- jotka myötävaikuttavat sataman yleiseen kehitykseen ja kalastajille tarjottavien palveluiden parantamiseen.

2.4 Jalostus ja kauppa

a) Tukeen oikeuttavien investointien on liityttävä erityisesti:

- rakennusten ja laitteistojen rakentamiseen ja hankintaan.

- tarvittavien uusien välineiden ja laitteistojen hankintaan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostamiseksi ja pitämiseksi kaupan aluksesta purkamisesta lopulliseen tuotteeseen asti (mukaan lukien erityisesti tietojenkäsittelylaitteet ja sähköiset viestintävälineet),

- uuden teknologian käyttö erityisesti kilpailukyvyn parantamiseksi ja arvonlisäyksen kasvattamiseksi.

b) Tukeen eivät oikeuta investoinnit, jotka liittyvät:

- kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin, jotka on tarkoitettu käytettäviksi ja jalostettaviksi muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi, paitsi kun on kyse investoinneista yksinomaan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jätteiden käsittelyyn, jalostamiseen ja pitämiseen kaupan,

- vähittäismyyntiin.

3 Myynninedistäminen (12 artikla)

a) Tukeen oikeuttavien kulujen on liityttävä erityisesti:

- mainostoimistojen ja muiden toiminnan valmisteluun ja toteutukseen osallistuvien palvelujen kuluihin,

- ilmoitustilan ostoon tai vuokraukseen, iskulauseiden ja tavaramerkkien luomiseen toiminnan kestoajaksi,

- aineiston julkaisemisesta, ulkopuolisesta henkilöstöstä, toiminnassa tarvittavista tiloista ja kulkuvälineistä aiheutuviin kustannuksiin.

b) Etusijalle asetetaan:

- toimet ylijäämäisten tai vajaan pyynnin kohteena olevien lajien menekin varmistamiseksi,

- luonteeltaan kollektiiviset toimet,

- toimet kalastus- ja vesiviljelytuotteiden laatupolitiikan täytäntöönpanemiseksi.

c) Edunsaajan toimintaan liittyvät kulut (henkilöstö, kalusto, kulkuneuvot jne.) eivät oikeuta tukeen.

() Neuvoston asetus (ETY) N:o 2908/83, annettu 4 päivänä lokakuuta 1983, kalastusalan ja vesiviljelyalan rakenneuudistusta, nykyaikaistamista ja kehitystä koskevasta yhteisestä toiminnasta (EYVL N:o L 290, 22.10.1983, s. 1)

LIITE IV

ASTEIKOT JA RAHOITUSOSUUDET

1 Kalastuslaivastoihin liittyvät asteikot (II osasto)

1.1 Toiminnan pysyvä lopettaminen ja yhteisyritykset (8 artiklan 2 kohta ja 9 artiklan 3 kohta; liitteessä III oleva 1.1 ja 1.2 kohta)

TAULUKKO 1

>TAULUKON PAIKKA>

a) Edunsaajille maksetut romutuspalkkiot ja palkkiot yhteisyritysten perustamista varten eivät saa ylittää seuraavia määriä:

- 15-vuotiaat alukset: taulukossa 1 olevat asteikot,

- alle 15-vuotiaat alukset: taulukossa 1 olevat asteikot korotettuna 1,5 prosentilla jokaista viidentoista vuoden alittavaa vuotta kohti,

- yli 15-vuotiaat alukset: taulukossa 1 olevat asteikot alennettuna 1,5 prosentilla jokaista viidentoista vuoden ylittävää vuotta kohti.

b) Edunsaajille maksetut palkkiot pysyvästä siirrosta kolmanteen maahan tai palkkiot siirtämisestä pysyvästi muuhun kuin kalastuskäyttöön yhteisön vesillä eivät voi ylittää a alakohdassa tarkoitettuja romutuspalkkioiden enimmäismääriä alennettuna 50 prosentilla.

1.2 Toiminnan tilapäinen lopettaminen ja tilapäiset yhteisyritykset (14 artikla ja 9 artiklan 2 kohta; liitteessä III oleva 1.2 kohta)

Edunsaajille maksetut seisontapalkkiot (toiminnan tilapäinen lopettaminen) ja yhteistyöpalkkiot eivät voi ylittää taulukossa 2 olevia asteikoita (tilapäiset yhteisyritykset).

TAULUKKO 2

>TAULUKON PAIKKA>

1.3 Rakentamistuki (10 artikla ja liitteessä III oleva 1.3 kohta)

Kalastusalusten rakentamistukeen oikeuttavat kulut eivät voi ylittää taulukossa 1 olevia asteikoita korotettuna 37,5 prosentilla. Teräs- tai lasikuiturunkoisten alusten osalta korotuskerroin on kuitenkin 92,5 prosenttia.

1.4 Nykyaikaistamistuki (10 artikla ja liitteessä III oleva 1.4 kohta)

Kalastusalusten nykyaikaistamistukeen oikeuttavat kulut voivat olla enintään 50 prosenttia 1.3 kohdassa tarkoitettuun rakentamistukeen oikeuttavista kuluista.

2 Rahoitusosuuksien tasot

Rajoja yhteisön rahoitusosuudelle (A), asianomaisen jäsenvaltion kaikille julkisille rahoitusosuuksille (kansalliset, alueelliset ja muut) (B) ja tarvittaessa yksityisten edunsaajien rahoitusosuuksille (C) koskevat seuraavat edellytykset, jotka on ilmaistu prosentteina tukeen oikeuttavista kuluista.

2.1 Investoinnit yrityksiin

Ryhmä 1: alusten rakentaminen ja nykyaikaistaminen, vesiviljely.

Ryhmä 2: yksityisten edunsaajien osaksi rahoittamat muut investoinnit ja toimenpiteet.

TAULUKKO 3

>TAULUKON PAIKKA>

2.2 Muut toimenpiteet: romutuspalkkiot, toiminnan tilapäiset lopetuspalkkiot, tilapäiset yhteisyritykset, yhteisyritykset sekä yhteisön ja asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisten, alueellisten tai muiden viranomaisten yksin rahoittamat investoinnit ja toimenpiteet.

TAULUKKO 4

>TAULUKON PAIKKA>

Top