Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3410

Komission asetus (EY) N:o 3410/93, annettu 13 päivänä joulukuuta 1993, tietyillä yhteisön rannikkoalueilla puomitroolin käyttöluvan omaavien kahdeksan metrin kokonaispituuden ylittävien alusten luettelosta annetun asetuksen (ETY) 55/87 muuttamisesta

OJ L 310, 14.12.1993, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 005 P. 145 - 145
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 005 P. 145 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3410/oj

31993R3410

Komission asetus (EY) N:o 3410/93, annettu 13 päivänä joulukuuta 1993, tietyillä yhteisön rannikkoalueilla puomitroolin käyttöluvan omaavien kahdeksan metrin kokonaispituuden ylittävien alusten luettelosta annetun asetuksen (ETY) 55/87 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 310 , 14/12/1993 s. 0027 - 0027
Suomenk. erityispainos Alue 4 Nide 5 s. 0145
Ruotsink. erityispainos Alue 4 Nide 5 s. 0145


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 3410/93,

annettu 13 päivänä joulukuuta 1993,

tietyillä yhteisön rannikkoalueilla puomitroolin käyttöluvan omaavien kahdeksan metrin kokonaispituuden ylittävien alusten luettelosta annetun asetuksen (ETY) 55/87 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä kalavarojen teknisistä säilyttämistoimenpiteistä 7 päivänä lokakuuta 1986 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3094/86 (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3034/92 (), ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) N:o 55/87 (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1378/93 (), annetaan luettelo kokonaispituudeltaan kahdeksan metriä ylittävistä aluksista, joilla on asetuksen (ETY) N:o 3094/86 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti lupa kalastaa puomitrooleilla tietyillä yhteisön vyöhykkeillä,

eräiden jäsenvaltioiden viranomaiset ovat pyytäneet, että asetuksen (ETY) N:o 55/87 liitteeseen tehdään muutoksia, jotka koskevat mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa esitetyt edellytykset täyttäviä aluksia; nämä muutokset liittyvät alusten korvaamiseen, lisäämiseen ja/tai poistamiseen sekä tiettyjen luettelossa olevien alusten teknisiin ominaisuuksiin; kansallisten viranomaisten pyynnöt sisältävät kaikki tiedot pyynnön perustelemiseksi asetuksen (ETY) N:o 55/87 3 artiklan mukaisesti,

luettelon päivittäminen komission asetuksella ei mahdollista kalastusmahdollisuuksien tehokasta hallintaa asetusten säätämismenettelystä aiheutuvan viiveen vuoksi,

luettelon muuttamismenettelyn yksinkertaistaminen, joka sisältää komission tällä alalla tekemien päätösten suoraan jäsenvaltioille ilmoittamisen, poistaisi nämä viiveet, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kala- ja vesiviljelyvarojen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 55/87 3 artiklan 4 kohta seuraavasti:

"4. Komissio arvioi 1 3 kohdan mukaisesti annetut tiedot. Jos pyyntö on edellä mainittujen säännösten mukainen, komissio ilmoittaa päätöksestään kaikille jäsenvaltioille. "

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 1993.

Komission puolesta Yannis PALEOKRASSAS Komission jäsen

() EYVL N:o L 288, 11.10.1986, s. 1

() EYVL N:o L 307, 23.10.1992, s. 1

() EYVL N:o L 8, 10.1.1987, s. 1

() EYVL N:o L 136, 5.6.1993, s. 13

Top