Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2104

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2104/93, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1993, kalastustuotteiden maihintuontia jäsenvaltioissa koskevien tietojen toimittamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1382/91 muuttamisesta

OJ L 191, 31.7.1993, p. 1–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 005 P. 64 - 75
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 005 P. 64 - 75
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 58 - 69
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 58 - 69
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 58 - 69
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 58 - 69
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 58 - 69
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 58 - 69
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 58 - 69
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 58 - 69
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 58 - 69
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 97 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 97 - 108

No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2007; Implisiittinen kumoaja 32006R1921

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2104/oj

31993R2104

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2104/93, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1993, kalastustuotteiden maihintuontia jäsenvaltioissa koskevien tietojen toimittamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1382/91 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 191 , 31/07/1993 s. 0001 - 0012
Suomenk. erityispainos Alue 4 Nide 5 s. 0064
Ruotsink. erityispainos Alue 4 Nide 5 s. 0064


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2104/93,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 1993,

kalastustuotteiden maihintuontia jäsenvaltioissa koskevien tietojen toimittamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1382/91 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

sekä katsoo, että

Euroopan talousalueen (ETA) toteuttamisen yhteydessä

kalastustuotteiden markkinoiden toimintaa edistettäisiin, jos kaikissa ETA-valtioissa olisi yhdenmukaiset tilastotiedot kalastustuotteiden maihintuonnista,

Euroopan vapaakauppaliiton EFTAn jäsenvaltiot ovat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XXI olevassa 25 kohdassa sitoutuneet toimittamaan viimeistään tammikuussa 1995 komissiolle kuukausittain tiedot yhteisön, EFTA-valtioiden ja valinnaisesti kolmansien maiden aluksista EFTA-valtioihin maihintuoduista kalastustuotteista.

yhdenmukaisten tilastojen tarve edellyttää, että tietoihin, jotka asetuksen (ETY) N:o 1382/91 () mukaan yhteisön jäsenvaltioiden on toimitettava, on lisättävä tiedot EFTA-valtioiden aluksista maihintuoduista sekä valinnaisesti kolmansista maista maihintuoduista kalastustuotteista,

yhteisön jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset yleensä keräävät ja käsittelevät nämä lisätiedot, ja

asetusta (ETY) N:o 1382/91 sovellettaessa on tullut ilmi pieniä eroja niiden tuotteiden tunnistamisessa, joista tiedot on pyydetty, ja on suotavaa ottaa käyttöön yhdenmukainen muoto tietojen toimittamisessa magneettisella tietovälineellä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1382/91 1 artikla seuraavasti:

"Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot yhteisön ja EFTAn kalastusaluksista kyseisen jäsenvaltion alueella kunkin kalenterikuukauden aikana maihintuotujen kalastustuotteiden määristä ja keskimääräisistä hinnoista ottaen erityisesti huomioon salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle 11 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, ETY) N:o 1588/90(*).

Tässä asetuksessa "kalastustuotteiden maihintuonnilla" tarkoitetaan:

- kalastusalusten tai kalastuslaivastojen muiden osien purkamia tuotteita;

- jäsenvaltioiden kalastusalusten muissa kuin yhteisön satamissa purkamia ja komission asetukseen (ETY) N:o 137/79(**) liitetyn asiakirjan T2M kattamia tuotteita;

- yhteisön kalastusaluksista ja yhteisön kalastuslaivastojen muista osista kolmansien maiden aluksiin jäsenvaltioiden alueella jälleenlaivattuja tuotteita.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että lukuun ottamatta tapauksia, joissa on myönnetty poikkeuksia 5 artiklan 4 kohdan perusteella, toimitettujen tietojen on sisällettävä kaikkien liitteessä I lueteltujen kalastustuotteiden maihintuonti kalenterikuukauden aikana. Otantamenetelmiä voidaan kuitenkin käyttää arvioimiseen enintään 10 painoprosentin osalta maihintuotujen tuotteiden määrästä kuukauden aikana. Kyseiset otantamenetelmät on selostettava 5 artiklan 1 ja 2 kohdan säännösten mukaisesti.

(*) EYVL N:o L 151, 15.6.1990, s. 1

(**) EYVL N:o L 20, 27.1.1979, s. 1. Asetusta on viimeksi muutettu asetuksella (ETY) N:o 3399/91 (EYVL N:o L 320, 22.11.1991, s. 19)"

2 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1382/91 4 artikla seuraavasti:

"4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on täytettävä 1 ja 2 artiklan mukaiset velvoitteensa komissiota kohtaan toimittamalla tiedot magneettisella tietovälineellä, jonka muodosta määrätään liitteessä IV.

2. Jos jäsenvaltiolla on vaikeuksia toimittaa tiedot magneettisella tietovälineellä, tiedot on toimitettava komissiolle liitteessä III määrätyllä tavalla."

3 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1382/91 liitteet I, II ja III tämän asetuksen liitteessä A olevilla liitteillä.

Lisätään tämän asetuksen liitteessä B oleva liite IV asetukseen (ETY) N:o 1382/91.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1994.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 1993.

Neuvoston puolesta puheenjohtaja M. OFFECIERS-VAN DE WIELE

() EYVL N:o C 84, 25.3.1993, s. 6

() EYVL N:o C 150, 31.5.1993

() EYVL N:o L 133, 28.5.1991, s. 1

LIITE A

"LIITE 1 LUETTELO KALASTUSTUOTTEISTA, JOISTA ON TOIMITETTAVA TIEDOT

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

"

LIITE II

KALASTUSTUOTTEIDEN MAIHINTUONTIA KOSKEVIEN TIETOJEN TOIMITTAMISESSA KÄYTETTÄVÄT MÄÄRITELMÄT

Yksiköt

Paino: Ilmoitetun painon on oltava tuotteen paino maihin tuotaessa.

Paino on ilmoitettava tonneissa yhden desimaalin tarkkuudella.

Keskimääräinen hinta: Keskimääräinen hinta ilmoitetaan kansallisessa valuutassa tonnilta. Niiden tuotteiden osalta, joita ei välittömästi myydä, keskimääräinen hinta olisi arvioitava sopivaa menetelmää käyttäen.

Käyttötarkoitus

Elintarvikkeiksi: Tähän kuuluvat kaikki ne tuotteet, jotka ensimmäistä kertaa myytäessä myydään elintarvikkeiksi tai jotka tuodaan maihin sellaisen sopimuksen perusteella, joka koskee elintarvikkeita. Sellaiset määrät jätetään pois, jotka oli tarkoitettu elintarvikkeiksi, mutta ensimmäisen myynnin ajankohtana markkinoinnin edellytysten, hygieenisten määräysten tai vastaavien syiden vuoksi poistetaan elintarvikemarkkinoilta.

Teollinen käyttö: Tähän kuuluvat kaikki ne tuotteet, jotka on tuotu maihin vartavasten jauhoiksi tai öljyksi valmistamista varten tai eläinten ravinnoksi sekä ne määrät, joita ensimmäistä kertaa myytäessä ei myydä elintarvikkeiksi huolimatta siitä, että ne alunperin oli tarkoitettu tähän tarkoitukseen.

Kuvaus

Fileillä: tarkoitetaan lihakaistaleita, jotka on leikattu yhdensuuntaisena kalan selkärangan kanssa joko kalan oikealta tai vasemmalta puolen, edellyttäen, että pää, sisälmykset, evät (selkä-, perä-, pyrstö-, vatsa-, rinta-) ja ruodot (selkäranka tai suuret ruodot, vatsa-, kylki-, bronkiaaliset tai jalustinruodot jne) on poistettu, eivätkä kalan kaksi osaa ole kiinni toisissaan esimerkiksi selkä- tai vatsapuolelta.

Kokonainen kala tarkoittaa perkaamatonta kalaa.

Puhdistettu koskee kalmareja, joiden raajat, pää ja sisäelimet on poistettu ruumiista.

Jäädytetty kala: tarkoittaa kaloja, jotka on jäädytetty siten, että kalan luontainen laatu säilyy, alentamalla lämpötila keskimäärin -18 C-asteeseen tai sen alle ja jotka sen jälkeen pidetään vähintään - 18 C-asteen lämpötilassa.

Tuore kala: tarkoittaa kaloja, joita ei ole säilötty, suolattu, savustettu, jäädytetty tai käsitelty muutoin kuin jäähdyttämällä. Ne kuvataan yleensä kokonaisina tai perattuina.

Suolattu kala: tarkoittaa kaloja, jotka on säilötty, usein perattuna ja pää poistettuna, suolaan tai suolaveteen.

Kansallisuus ja kattavuus

Tietoihin on sisällyttävä kaikki ilmoittavan jäsenvaltion satamiin yhteisön ja EFTAn kalastusaluksilla maihintuodut tuotteet. Raportoivan jäsenvaltion ei tarvitse tämän asetuksen perusteella ilmoittaa kalastusalustensa muihin kuin sen omiin kansallisiin satamiin maihintuomista tuotteista.

Tietoihin on sisällyttävä jäsenvaltion alueella puretut tuotteet, joita komission asetuksessa (ETY) N:o 137/79 mainittu asiakirja T2M koskee.

Tietoihin on sisällytettävä myös yhteisön ja EFTAn kalastusalusten tai yhteisön kalastuslaivastojen muiden osien kyseisen jäsenvaltion alueella purkamat ja kolmansien maiden aluksiin jälleenlaivatut tuotteet.

Yhteisön aluksilla: tarkoitetaan aluksia, jotka purjehtivat jonkin yhteisön jäsenvaltion lipun alla tai jotka on rekisteröity jossakin yhteisön jäsenvaltiossa.

Eftan aluksilla: tarkoitetaan aluksia, jotka purjehtivat jonkin EFTA-valtion lipun alla tai jotka on rekisteröity EFTA-valtiossa. Kolmansien maiden aluksilla: tarkoitetaan aluksia, jotka purjehtivat jonkin muun kun yhteisön jäsenvaltion tai EFTA-valtion lipun alla tai jotka on rekisteröity muussa kuin yhteisön jäsenvaltiossa tai EFTA-valtiossa.

LIITE III

1 ARTIKLAN MUKAISESTI TOIMITETTAVIEN TIETOJEN ESITTÄMINEN

MAIHINTUONTITILASTOT

>INÍCIO DE GRÁFICO>

>FIM DE GRÁFICO>

LIITE B

"LIITE I V

TIETOJEN SIIRTÄMINEN MAGNEETTISELLA TIETOVÄLINEELLÄ

1. Magneettiset tietovälineet:

Tietokonenauhat: yhdeksän uraa, joiden tiheys 1 600 tai 6 250 BPI; ja EBCDIC tai ASCII koodaus, mieluiten nimiöimätön. Mikäli nimiöity, tulisi myös tiedoston loppumerkistä ilmoittaa.

Levykkeet: MS-DOS-formatoidut 3,5'' 720 kB tai 1,4 MB:n levykkeet tai 5,25'' 360 K tai 1,2 Mtavun levykkeet.

2. Tietueen rakenne

Tiedot, jotka toimitetaan 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamiseksi:

>TAULUKON PAIKKA>

Huomautukset:

a) Kaikki numerokentät tulisi tasata oikealle ja aloittaa tyhjämerkillä. Kaikki aakkosnumeeriset kentät tulisi tasata vasemmalle ja osoittaa loppuun tulevalla tyhjämerkillä.

b) Painoksi on kirjattava maihintuotu paino.

c) Määrät, jotka ovat pienempiä kuin 50 kg, on merkittävä seuraavasti: "0,0".

3. Koodiluettelo

a) Kuvauskoodit

>TAULUKON PAIKKA>

b) Käyttötarkoituskoodit

>TAULUKON PAIKKA>

c) Kansallisuuskoodit

>TAULUKON PAIKKA>

"

Top