Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2038

Komission asetus (ETY) N:o 2038/93, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1993, Kanariansaarille sijoittautuneita pääjalkaisten tuottajia koskevan erityistoimenpiteen käyttöön ottamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1658/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

OJ L 185, 28.7.1993, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 005 P. 42 - 43
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 005 P. 42 - 43

No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2038/oj

31993R2038

Komission asetus (ETY) N:o 2038/93, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1993, Kanariansaarille sijoittautuneita pääjalkaisten tuottajia koskevan erityistoimenpiteen käyttöön ottamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1658/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 185 , 28/07/1993 s. 0007 - 0008
Suomenk. erityispainos Alue 4 Nide 5 s. 0042
Ruotsink. erityispainos Alue 4 Nide 5 s. 0042


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2038/93,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 1993,

Kanariansaarille sijoittautuneita pääjalkaisten tuottajia koskevan erityistoimenpiteen käyttöön ottamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1658/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Kanariansaarille sijoittautuneiden pääjalkaisten tuottajia koskevan erityistoimenpiteen käyttöön ottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1658/93 () ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellettavasta laskentayksiköstä ja muuntokertoimista 28 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3813/92 () ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksessa (ETY) N:o 1658/93 on otettu käyttöön Kanariansaarille sijoittautuneita pääjalkaisten tuottajia koskeva vuosittainen tuki,

tukijärjestelmän moitteettoman toiminnan takaamiseksi olisi säädettävä tuen myöntämisestä tuottajajärjestöille,

on tarpeen säätää mahdollisuudesta maksaa etumaksu, jonka edellytyksenä olisi takuun esittäminen,

on tarpeen täsmentää ja mukauttaa komission asetuksen (ETY) N:o 1068/93 () 10 ja 12 artiklassa säädettyjä maatalouden muuntokurssien määräytymisperusteita, jotta voitaisiin ottaa huomioon tuen myöntämisen edellytykset,

on tarpeen, että kansalliset viranomaiset toteuttavat valvontatoimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa tuen myöntämisen edellytysten noudattaminen,

asetusta (ETY) N:o 1658/93 sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1993; siksi tätä asetusta on sovellettava samasta päivämäärästä alkaen, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa annetaan yksityiskohtaiset säännöt Kanariansaarille sijoittautuneille pääjalkaisten tuottajille siirtymäkauden ajaksi myönnettävän vuosittaisen tuen soveltamisesta.

2 artikla

Tuki myönnetään tuottajajärjestöille, joiden on varmistettava sen jakaminen järjestöihin kuuluvien tuottajien kesken tuottajien tosiasiallisesti tuottamien ja kaupan pitämien määrien perusteella.

3 artikla

1. Asianomaiset tuottajajärjestöt voivat hakea vuosittaisen tuen ennakkomaksua 50 prosenttiin asti asetuksen (ETY) N:o 1658/93 1 artiklan 2 kohdassa niiden jäsenten kolmen viime vuoden tuotannon keskiarvon perusteella säädetystä enimmäismäärästä, jos hakija esittää takuun, joka on 110 prosenttia ennakkomaksun määrästä.

Tämä vuosittain tehtävä hakemus on toimitettava interventioelimelle viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä toukokuuta, vuotta 1993 koskeva päivämäärä on kuitenkin siirretty 1 päivään elokuuta 1993. Interventioelin maksaa tuottajajärjestöille viimeistään kahden kuukauden kuluttua hakemuksen vastaanottamisesta.

Ennakko- ja takuumaksuun sovellettava maatalouden muuntokurssi on hakemuksen jättöpäivänä voimassa oleva kurssi.

2. Tuottajajärjestöt esittävät interventioelimelle kyseistä vuotta seuraavan maaliskuun 1 päivään mennessä tukisumman maksamista koskevan hakemuksen, johon on eritelty kuukausittain kyseisen vuoden aikana tukeen oikeuttavat kaupan pidetyt määrät.

Interventioelin maksaa tukisumman kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Tukeen kunkin kuukauden aikana kaupan pidettyjen, tukeen oikeutettujen määrien osalta sovellettava maatalouden muuntokurssi on kyseisen kuukauden ensimmäisenä päivänä voimassa oleva kurssi. Maksettava summa on kansallisena valuuttana ilmaistu maksettavan tuen kokonaissumma, josta on vähennetty kansallisena valuuttana maksettu ennakkomaksu.

4 artikla

1. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava valvontatoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tukea saavat tuottajat ovat siihen oikeutettuja.

2. Asianomaisten tuottajajärjestöjen on valvontaa varten pidettävä kirjaa tukeen oikeutettujen tuotteiden tuotannosta ja kaupasta sekä ilmoitettava jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille neljännesvuosittain valvonnassa tarvittavat tiedot.

3. Jäsenvaltion on säädettävä niistä seikoista, joiden on käytävä ilmi kirjanpidosta, sekä toimivaltaisille viranomaisille ilmoitettavista tiedoista.

4. Kolmen kuukauden kuluessa sen kauden päättymisestä, jonka perusteella tuki on myönnetty, kansalliset viranomaiset toimittavat komissiolle vuosittaisen selvityksen tuotetuista ja kaupan pidetyistä määristä ja arvoista ja varastotilanteesta sekä niistä tukeen oikeutetuista määristä, jotka tosiasiallisesti ovat saaneet tukea, siten, että selvityksestä käy ilmi, että asetuksen (ETY) N:o 1658/93 1 artiklan 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä on noudatettu.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1993.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 1993.

Neuvoston puolesta Yannis PALEOKRASSAS Komission jäsen

() EYVL N:o L 158, 30.6.1993, s. 9

() EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1

() EYVL N:o L 108, 1.5.1993, s. 106

Top