Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0544

Neuvoston direktiivi 90/544/ETY, annettu 9 päivänä lokakuuta 1990, taajuusalueista, jotka on tarkoitettu yleiseurooppalaisen maanpäällisen yleisen kaukohakujärjestelmän yhteen sovitettua käyttöönottoa varten yhteisössä

OJ L 310, 9.11.1990, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 253 - 254
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 253 - 254
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 198 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 198 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 198 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 198 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 198 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 198 - 199
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 198 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 198 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 198 - 199

No longer in force, Date of end of validity: 26/12/2005; Kumoaja 32005L0082

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/544/oj

31990L0544

Neuvoston direktiivi 90/544/ETY, annettu 9 päivänä lokakuuta 1990, taajuusalueista, jotka on tarkoitettu yleiseurooppalaisen maanpäällisen yleisen kaukohakujärjestelmän yhteen sovitettua käyttöönottoa varten yhteisössä

Virallinen lehti nro L 310 , 09/11/1990 s. 0028 - 0029
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 19 s. 0253
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 19 s. 0253


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 9 päivänä lokakuuta 1990,

taajuusalueista, jotka on tarkoitettu yleiseurooppalaisen maanpäällisen yleisen kaukohakujärjestelmän yhteen sovitettua käyttöönottoa varten yhteisössä (90/544/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

neuvosto kehottaa suosituksessa 84/549/ETY(4) ottamaan telealan palveluja käyttöön yhteisen yhdenmukaistetun lähestymistavan pohjalta,

nykyaikaisten televerkkojen tarjoamia mahdollisuuksia tulisi käyttää täysin hyväksi yhteisön taloudelliseksi kehittämiseksi,

kaukohakupalvelut ovat riippuvaisia sellaisten taajuuksien varaamisesta ja saatavuudesta, että sekä lähetys että vastaanotto tukiasemien välillä ja vastaavasti hakulaitteiden välillä on mahdollista,

yhteisössä nykyisin käytössä olevat taajuudet ja maanpäälliset yleiset kaukohakujärjestelmät poikkeavat suuresti toisistaan eivätkä anna liikkuville käyttäjille mahdollisuutta saada Euroopan laajuisten palvelujen ja markkinoiden etuja,

todella yleiseurooppalaisen kaukohakujärjestelmän luomiseen tarjoutuu ainutlaatuinen mahdollisuus ottamalla käyttöön korkeatasoinen kaukohakujärjestelmä, "European Radio Messaging System" (ERMES), jota Euroopan telealan standardointilaitos (ETSI) erittelee,

Euroopan posti- ja telehallintojen konferenssi (CEPT) on todennut yksisuuntaisen taajuusalueen 169,4 169,8 MHz yleiselle kaukohaulle sopivimmaksi alueeksi; tuo valinta on Kansainvälisen teleliiton (ITU) radio-ohjesäännön määräysten mukainen,

CEPTin suosituksessa T/R 25-07 taajuuksien yhteensovittamisesta "European Radio Messaging System" -järjestelmälle on määrätty eurooppalaiset kanavat ERMES-järjestelmää varten,

jotkut jäsenvaltiot käyttävät tai aikovat käyttää tämän taajuusalueen osia muita radiopalveluja varten,

mainitun taajuusalueen vaaditun osan asteittain laajeneva saatavuus on välttämätöntä todella yleiseurooppalaisen kaukohakupalvelun toteuttamiseksi,

eri jäsenvaltioissa olevien erilaisten taajuusvaatimusten huomioon ottamiseksi tarvitaan tiettyä joustoa; on välttämätöntä varmistaa, ettei tällainen jousto jarruta yleiseurooppalaisen järjestelmän laajentamista,

naapurimaiden välillä on luotava yhteensovittamismenettelyjä tarpeen mukaan,

yleiseurooppalaisen maanpäällisen yleisen kaukohakujärjestelmän yhteen sovitetusta käyttöönotosta yhteisössä 9 päivänä lokakuuta 1990 annetulla neuvoston suosituksella 90/543/ETY(5) taataan yleiseurooppalaisen järjestelmän aloittaminen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1992,

tekniikan ja markkinoiden kehityksen perusteella näyttää realistiselta valita 169,4 169,8 MHz:n taajuusalue sellaiseksi alueeksi, jolta taajuudet valitaan kaupallisten tarpeiden mukaisesti yleiseurooppalaisen kaukohakujärjestelmän käyttöönottoa ja laajennusta varten,

ensimmäisestä vaiheesta telepäätelaitteiden tyyppihyväksynnän vastavuoroisessa tunnustamisessa 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetulla neuvoston direktiivillä 86/361/ETY (6) luodaan mahdollisuudet yleiseurooppalaisen maanpäällisen yleisen kaukohakujärjestelmän yhteisten vaatimustenmukaisuuseritelmien pikaiselle laatimiselle,

analyysi- ja ennusteryhmän (GAP) yleisestä matkaviestinliikenteestä johtavien virkamiesten televiestintäryhmää (SOG-T) varten laatimassa kertomuksessa suositellaan painokkaasti, että telehallinnot sopivat samojen radiotaajuuksien käytöstä kaukohaussa,

telehallinnot, CEPT ja jäsenvaltioissa toimivat telelaitevalmistajat ovat antaneet puoltavat lausuntonsa tästä kertomuksesta, ja

kaukohaku on erityisen spektritehokas viestintätapa liikkeellä olevien käyttäjien hälyttämiseksi tai viestien lähettämiseksi heille,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä "yleiseurooppalaisella maanpäällisellä yleisellä kaukohakupalvelulla" tarkoitetaan yleistä kaukohakupalvelua, joka perustuu maanpäälliseen perusrakenteeseen jäsenvaltioissa yhteisen eritelmän mukaisesti ja joka antaa henkilöille mahdollisuuden heidän niin halutessaan lähettää tai vastaanottaa hälytyksiä taikka numeerisia tai alfanumeerisia viestejä missä tahansa palvelun kattamalla yhteisön alueella.

2 artikla

1 Jäsenvaltioiden on osoitettava CEPTin suosituksen T/R 25-07 mukaisesti 169,4 169,8 MHz:n taajuusalueella neljä kanavaa, joilla on etusija, jotka tulee suojata ja jotka mieluimmin ovat

- 169,6 MHz,

- 169,65 MHz,

- 169,7 MHz,

- 169,75 MHz,

yleiseurooppalaista maanpäällistä yleistä kaukohakupalvelua varten viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1992.

2 Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että mahdollisimman pian laaditaan kaupallisen kysynnän mukaan suunnitelmat yleiseurooppalaisen yleisen kaukohakupalvelun koko 169,4 169,8 MHz:n alueen käyttöön varaamiseksi.

3 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 18 päivänä lokakuuta 1991. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2 Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Komissio antaa neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta vuoden 1996 loppuun mennessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 9 päivänä lokakuuta 1990.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. ROMITA

(1) EYVL N:o C 43, 23.2.1990, s. 6

(2) EYVL N:o C 15, 22.1.1990, s. 84 ja EYVL N:o C 231, 17.9.1990, s. 86

(3) EYVL N:o C 298, 27.11.1989, s. 27

(4) EYVL N:o L 298, 16.11.1984, s. 49

(5) EYVL N:o L 310, 9.11.1990, s. 23

(6) EYVL N:o L 217, 5.8.1986, s. 21

Top