Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0530

Neuvoston direktiivi 89/530/ETY, annettu 18 päivänä syyskuuta 1989, direktiivin 76/116/ETY täydentämisestä ja muuttamisesta lannoitteiden sisältämien hivenravinteiden boorin, koboltin, kuparin, raudan, mangaanin, molybdeenin ja sinkin osalta

OJ L 281, 30.9.1989, p. 116–124 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 109 - 117
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 109 - 117
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 73 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 73 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 73 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 73 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 73 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 73 - 81
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 73 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 73 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 73 - 81
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 190 - 198
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 190 - 198

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/530/oj

31989L0530

Neuvoston direktiivi 89/530/ETY, annettu 18 päivänä syyskuuta 1989, direktiivin 76/116/ETY täydentämisestä ja muuttamisesta lannoitteiden sisältämien hivenravinteiden boorin, koboltin, kuparin, raudan, mangaanin, molybdeenin ja sinkin osalta

Virallinen lehti nro L 281 , 30/09/1989 s. 0116 - 0124
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 19 s. 0109
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 19 s. 0109


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 18 päivänä syyskuuta 1989,

direktiivin 76/116/ETY täydentämisestä ja muuttamisesta lannoitteiden sisältämien hivenravinteiden boorin, koboltin, kuparin, raudan, mangaanin, molybdeenin ja sinkin osalta (89/530/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3)sekä katsoo, että

on tärkeää toteuttaa toimenpiteet sisämarkkinoiden asteittaiseksi luomiseksi joulukuun 31 päivään 1992 mennessä; sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan,

lannoitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1975 annetussa neuvoston direktiivissä 76/116/ETY(4) sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 89/284/ETY(5), säännellään ETY:n hyväksymien lannoitteiden kauppaa; on osoittautunut tarpeelliseksi laajentaa tätä direktiiviä siten, että se kattaa kyseisten lannoitteiden sisältämät seitsemän hivenravinnetta (boori, koboltti, kupari, rauta, mangaani, molybdeeni ja sinkki),

direktiiviä 76/116/ETY pitäisi vastedes soveltaa veteen liukeneviin lannoitteisiin tai nesteisiin, jotka sisältävät yhtä tai useampaa yksittäin kaupan olevaa hivenravinnetta, tai näiden seoksia, sekä tiettyihin kelaattimuodossa oleviin hivenaineisiin, ja

lannoitteita koskevia direktiivejä on tarpeen jatkuvasti kehittää ja saattaa ajan tasalle kyseisten direktiivien liitteissä mainittujen tuotteiden osalta tapahtuneen tieteen ja tekniikan kehityksen mukaisesti; tämän vuoksi on tarpeellista laajentaa direktiivissä 76/116/ETY tarkoitetun komitean tehtäviä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1 Liitteessä olevassa A luvussa lueteltuihin kiinteisiin tai nestemäisiin lannoitteisiin, jotka sisältävät ainoastaan yhtä seuraavista hivenravinteista: boori, koboltti, kupari, rauta, mangaani, molybdeeni tai sinkki ja jotka täyttävät A luvussa annetut vaatimukset, voidaan liittää merkitä 'ETY-LANNOITE`.

2 Kahden tai useamman 1 kohdassa mainitun lannoitteen seoksiin, jotka sisältävät vähintään kahta eri hivenravinnetta, voidaan merkitä nimike 'ETY-LANNOITE`, jos ne täyttävät liitteessä olevassa B luvussa esitetyt vaatimukset.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädetyn mukaisten ETY-lannoitteiden on oltava pakattuja.

3 artikla

1 Mikäli direktiivin 76/116/ETY liitteessä I luetellut ETY-lannoitteet sisältävät yhtä tai useampaa seuraavista hivenravinteista: boori, koboltti, kupari, rauta, mangaani, molybdeeni tai sinkki, on niiden pitoisuudet ilmoitettava, mikäli seuraavat kaksi edellytystä on täytetty:

a) lannoitteeseen on lisätty hivenravinteita ja niitä on lannoitteessa vähintään tämän direktiivin liitteen C ja D luvuissa määritelty vähimmäismäärä;

b) ETY-lannoitteet ovat jatkuvasti direktiivin 76/116/ETY liitteessä I esitettyjen ominaisuuksien mukaisia.

2 Jos hivenravinteet ovat lannoitteen pää- ja sivuravinteita täydentävien raaka-aineiden tavanomaisia ainesosia, niiden ilmoittaminen on vapaaehtoista edellyttäen, että niitä on lannoitteessa vähintään tämän direktiivin liitteen C ja D luvuissa määritelty vähimmäismäärä.

4 artikla

Pakolliset merkinnät tässä direktiivissä tarkoitettujen lannoitteiden tunnistamiseksi ovat seuraavat:

a) `ETY-LANNOITE` isoilla kirjaimilla,

b) lannoitteiden tyyppimerkinnät:

- joko liitteessä olevan A luvun mukaisesti,

- tai tyyppimerkinnällä 'Hivenravinneseos`, jonka jälkeen merkitään lannoitteen sisältämien hivenravinteiden nimet tai niiden kemialliset merkit,

- tai direktiivin 76/116/ETY liitteen I mukaisesti lisäämällä tyyppimerkintään joko:

`sisältää hivenravinteita`,

tai

`sisältää`, jonka jälkeen merkitään lannoitteen sisältämän hivenravinteen tai hivenravinteiden nimet tai niiden kemialliset merkit.

Vain niissä lukumäärissä, jotka osoittavat direktiivin 76/116/ETY mukaisten pää- ja sivuravinteiden pitoisuuksia, on noudatettava tyyppimerkintää.

Jos lannoite sisältää useita hivenravinteita, ne on lueteltava niiden kemiallisten merkkien mukaisessa aakkosjärjestyksessä: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn,

c) vakuusarvo kussakin ravinteessa ja vakuusarvo, joka ilmaistaan sellaisessa muodossa tai liukoisuutena kuin ne on määritelty direktiivin 76/116/ETY liitteissä tai hivenravinteiden kyseessä ollessa, 6 artiklassa,

d) mikäli hivenravinne on kokonaan tai osittain kemiallisesti sitoutunut orgaaniseen molekyyliin, kyseisen hivenravinteen nimeen liitetään yksi seuraavista määritteistä:

- `...-kelaatti` (kelatoivan aineen nimi tai sen lyhennys liitteen E luvun 1 kohdan mukaisesti),

- `...-kompleksi` (kompleksoivan aineen nimi tai sen kemiallinen kaava kuten liitteen E luvun 2 kohdassa esitetään).

Hivenravinnepitoisuus on ilmoitettava painoprosenttina, kokonaislukuna tai mikäli tarpeen, yhden desimaalin tarkkuudella, kun kyseessä on ainoastaan yhtä hivenravinnetta sisältävä lannoite (liitteessä oleva A luku). Mikäli lannoitteet sisältävät useampia hivenravinteita, desimaalien lukumäärä voidaan merkitä tietylle hivenravinteelle kuten liitteessä olevissa B, C ja D luvuissa on esitetty.

Hivenravinnepitoisuus on ilmoitettava sekä sanoin että sitä vastaavin kemiallisin merkein.

Liitteessä olevissa A ja B luvuissa esiintyvien tuotteiden etiketteihin ja tuotteita seuraaviin asiapapereihin liitetään seuraava teksti pakollisten ja vapaaehtoisten ilmoitusten alapuolelle:

"Käytettäväksi ainoastaan todettuun tarpeeseen. Asianmukaisia käyttömääriä ei saa ylittää."

5 artikla

Jäsenvaltiot voivat kauppaa vaikeuttamatta vaatia alueellaan siltä, joka on vastuussa markkinoille saattamisesta, että lannoitteen määristä ja käytön edellytyksistä niissä maaperä- ja viljelyolosuhteissa, joissa lannoitetta on tarkoitus käyttää, annetaan tietoja. Nämä tiedot on pidettävä selvästi erillään 4 artiklan mukaisista pakollisista merkinnöistä.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että markkinoille saatettujen ETY-lannoitteiden hivenravinnepitoisuus on ilmoitettava alkuaineina (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).

Lannoitteen hivenravinnepitoisuus on ilmoitettava seuraavasti:

a) 1 artiklan 1 kohdassa mainitut lannoitteet liitteen A luvun (6 sarakkeen) vaatimusten mukaisesti,

b) 1 artiklan 2 kohdassa ja 3 artiklassa mainitut lannoitteet ilmoittamalla:

- kokonaispitoisuus ilmoitettuna lannoitteen painoprosentteina, ja

- veteenliukeneva pitoisuus ilmoitettuna lannoitteen painoprosentteina, jos vesiliukoisuus on vähintään puolet kokonaispitoisuudesta.

Mikäli hivenravinne on täysin veteenliukeneva, ainoastaan veteenliukenevan hivenravinteen pitoisuus ilmoitetaan.

Lannoitteen hivenravinnepitoisuus on määritettävä direktiivin 76/116/ETY 8 artiklassa säädetyille analyysimenetelmille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Jos hivenravinne on kemiallisesti sitoutunut orgaaniseen molekyyliin, lannoitteen hivenravinnepitoisuus ilmoitetaan tuotteen painoprosentteina välittömästi vesiliukoisen pitoisuuden jälkeen, minkä jälkeen seuraa jompi kumpi nimityksistä: 'kelatoituna` tai 'kompleksoituna` ja orgaanisen molekyylin nimi, kuten on esitetty liitteessä olevan E luvun mukaisesti. Orgaanisen molekyylin nimen sijasta voidaan käyttää sen lyhennettä.

7 artikla

Ilmoitetun hivenravinnepitoisuuden sallittu poikkeama vahvistetaan:

- 0,4 prosenttia absoluuttisin termein tuotteelle, jonka pitoisuus ylittää 2 prosenttia,

- 1/5 vakuusarvosta tuotteelle, jonka pitoisuus ei ylitä 2 prosenttia.

8 artikla

Korvataan direktiivin 76/116/ETY 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"Muutokset, joita tarvitaan liitteiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen, annetaan 11 artiklan mukaista menettelyä noudattaen.

Jos kyseisiä muutoksia tehdään, lannoite sisällytetään liitteeseen vain, jos:

a) se ei vaikuta haitallisesti ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön,

b) sen sisältämät ravinteet ovat tehokkaita tietyn viljelykasvin tarpeiden tai kasvuolosuhteiden kannalta."

9 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 18 kuukauden kuluessa sen tiedoksi antamisesta. Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle.

2 Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset.

10 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 1989.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. CRESSON

(1) EYVL N:o C 304, 29.11.1988, s. 8

(2) EYVL N:o C 47, 20.2.1989, s. 75 ja syyskuun 15 päivänä 1989 tehty päätös

(3) EYVL N:o C 102, 24.4.1989, s. 9

(4) EYVL N:o L 24, 30.1.1976, s. 21

(5) EYVL N:o L 111, 22.4.1989, s. 34

LIITE

A LUKU LANNOITTEET, JOTKA SISÄLTÄVÄT VAIN YHTÄ HIVENRAVINNETTA

Huomautus 1: Kelaatinmuodostaja voidaan E luvun mukaisesti merkitä alkukirjaimella.

Huomautus 2: Jos tuotteesta ei veteen liuottamisen jälkeen jää sakkaa, tuote voidaan nimetä "liukenevaksi".

Huomautus 3: Kun hivenravinne on kelatoituneessa muodossa, on ilmoitettava ne pH-arvot, joissa kelatoituneen aineen hyväksyttävä stabiilisuus on taattu.

>TAULUKON PAIKKA>

HIVENRAVINTEIDEN VÄHIMMÄISPITOISUUS LANNOITTEESSA PAINOPROSENTTINA

>TAULUKON PAIKKA>

Hivenravinteiden kokonaismäärä kiinteässä seoksessa vähintään: 5 % lannoitteen massasta.

Hivenravinteiden kokonaismäärä nestemäisessä seoksessa vähintään: 2 % lannoitteen massasta.

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

E LUKU LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ, HIVENRAVINTEIDEN KANSSA KOMPLEKSEJA MUODOSTAVISTA ORGAANISISTA YHDISTEISTÄ

Hivenravinnekompleksin määritelmä:

Tässä direktiivissä hivenravinnekompleksit määritellään yhdisteiksi, jotka sisältävät metallia

- kelattina

- kompleksina

Hyväksytyt tuotteet:

1 Kelaatinmuodostajat:

>TAULUKON PAIKKA>

2 Kompleksinmuodostajat(1*)

(1*) Luettelo laadittavana

Top