Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0458

Neuvoston direktiivi 89/458/ETY, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1989, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta eurooppalaisten päästöjä koskevien standardien mukaiseksi alle 1,4 litraisten autojen osalta

OJ L 226, 3.8.1989, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 59 - 60
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 59 - 60
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 15 - 17
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 15 - 17
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 15 - 17
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 15 - 17
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 15 - 17
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 15 - 17
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 15 - 17
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 15 - 17
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 15 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; Kumoaja 32007R0715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/458/oj

31989L0458

Neuvoston direktiivi 89/458/ETY, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1989, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta eurooppalaisten päästöjä koskevien standardien mukaiseksi alle 1,4 litraisten autojen osalta

Virallinen lehti nro L 226 , 03/08/1989 s. 0001 - 0003
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 19 s. 0059
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 19 s. 0059


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 18 päivänä heinäkuuta 1989,

moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta eurooppalaisten päästöjä koskevien standardien mukaiseksi alle 1,4 litraisten autojen osalta (89/458/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

toimii yhteistoiminnassa Euroopan parlamentin kanssa(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

on tärkeää toteuttaa toimenpiteet sisämarkkinoiden toteuttamiseksi asteittain 31 päivänä joulukuuta 1992 päättyvään ajanjaksoon mennessä; sisämarkkinat muodostuvat alueesta, jossa ei ole sisäisiä rajoja ja jossa tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus taataan,

neuvoston 22 päivänä marraskuuta 1973 hyväksymässä Euroopan yhteisöjen ensimmäisessä toimintaohjelmassa ympäristöalan toimenpiteiksi toivotaan viimeisimmän tieteellisen kehityksen huomioon ottamista vähennettäessä moottoriajoneuvojen kaasujen aiheuttamaa ilmakehän pilaantumista ja jo annettujen direktiivien muuttamista vastaavasti,

kolmannessa toimintaohjelmassa edellytetään lisätoimenpiteitä moottoriajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi huomattavasti nykyiseltä tasolta,

direktiivissä 70/220/ETY(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 88/436/ETY(5), vahvistetaan raja-arvot kyseisten moottoreiden hiilimonoksidin ja palamattomien hiilivetyjen päästöjen osalta; ensiksi näitä raja-arvoja alennettiin direktiivillä 74/290/ETY(6) ja sitten täydennettiin typen oksidien päästöjen osalta direktiivin 77/102/ETY(7) mukaisesti; näiden kolmen päästön raja-arvoja tiukennettiin entisestään direktiiveillä 78/665/ETY(8), 83/351/ETY(9) ja 88/76/ETY(10) ja raja-arvot dieselmoottoreiden hiukkaspäästöille otettiin käyttöön direktiivillä 88/436/ETY,

komission tällä alueella tekemä työ on osoittanut, että yhteisöllä on käytettävissä tai parhaillaan viimeisteltävänä tekniikoita, joiden perusteella näitä raja-arvoja voidaan entisestään alentaa kaikkien moottorikokojen osalta,

olisi ryhdyttävä erityisiin toimiin moottoriajoneuvoihin liittyvien vähäpäästötekniikoiden edistämiseksi uusien tekniikoiden kehittämisohjelmien yhteydessä,

mahdollisimman suuren hyödyn saamiseksi Euroopan maiden ympäristölle näistä säännöksistä ja samanaikaisesti varmistettaisiin markkinoiden yhtenäisyys, vaikuttaa tarpeelliselta soveltaa tiukempia ja täysin yhdenmukaisia eurooppalaisia standardeja, jotka vastaavat vähintään Amerikan yhdysvalloissa käytettyjä standardeja ja niitä, joista on äänestetty Euroopan parlamentissa; nämä raja-arvot perustuvat direktiivissä 70/220/ETY säädettyihin nykyisiin testausmenettelyihin ja niitä on harkittava uudelleen taajama-alueen ulkopuolisia ajo-olosuhteita kuvastavan testin lisäämisen yhteydessä, ja

ottaen huomioon moottoriajoneuvojen päästöjen huomattava osuus kasvihuoneilmiötä aiheuttavista kaasuista, erityisesti niiden CO2-päästöt on vakiinnutettava ja myöhemmin pienennettävä Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) hallintoneuvoston 24 päivänä toukokuuta 1989 tekemän päätöksen ja erityisesti sen 11 d kohdan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN

1 artikla

Muutetaan direktiivin 70/220/ETY liitettä I seuraavasti:

1 Korvataan 5.2.1.1.4 kohdassa olevan taulukon viimeinen rivi seuraavalla:

"C

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 1989.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. DUMAS

(1) EYVL N:o C 56, 27.2.1988, s. 9 ja EYVL N:o C 134, 31.5.1989, s. 8

(2) EYVL N:o C 262, 10.10.1988, s. 89 ja EYVL N:o C 120, 16.5.1989

(3) EYVL N:o C 208, 8.8.1988, s. 7

(4) EYVL N:o L 76, 6.4.1970, s. 1

(5) EYVL N:o L 214, 6.8.1988, s. 1

(6) EYVL N:o L 159, 15.6.1974, s. 61

(7) EYVL N:o L 32, 3.2.1977, s. 32

(8) EYVL N:o L 223, 14.8.1978, s. 48

(9) EYVL N:o L 197, 20.7.1983, s. 1

(10) EYVL N:o L 36, 9.2.1988, s. 1

(11) EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 1

(12) EYVL N:o L 220, 8.8.1987, s. 44

Top