EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017DC0473

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi 2018 (vuosia 2014-2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 6 artikla) (päivittää ja korvaa tiedonannon COM(2017) 220 final)

COM/2017/0473 final

Bryssel 15.9.2017

COM(2017) 473 final

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen
mukautus vuodeksi 2018

(vuosia 2014-2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 6 artikla) (päivittää ja korvaa tiedonannon COM(2017) 220 final)


1.Johdanto 

Komissio antoi 24. toukokuuta 2017 tiedonannon 1 neuvostolle ja Euroopan parlamentille bruttokansantulon (BKTL) muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävästä teknisestä mukautuksesta vuodeksi 2018. Sen jälkeen kun vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta annettu neuvoston asetus (EU, Euratom) 2017/1123 2 tuli voimaan 14. heinäkuuta 2017 rahoituskehyksen väliarvioinnin/tarkistamisen seurauksena, on avoimuuden vuoksi tarpeen päivittää 24. toukokuuta 2017 annettuun tiedonantoon sisältyviä lukuja, jotka koskevat hätäapuvarausta ja joustovälinettä. Tällä tiedonannolla siis päivitetään ja korvataan 24. toukokuuta 2017 annettu tiedonanto.

Tässä tiedonannossa esitetyt mukautetut luvut ovat suoraan seurausta monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen, jäljempänä ’rahoituskehysasetus’, muuttamisesta asetuksella (EU, Euratom) 2017/1123. 3 Ne eivät poikkea monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun asetuksen 6 artiklan 4 kohdasta, jonka mukaan muita kuin asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja teknisiä mukautuksia ei tehdä varainhoitovuoden aikana eikä sitä seuraavina vuosina jälkikäteen tehtävinä korjauksina.

Rahoituskehysasetuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä huhtikuuta 2015 annetulla neuvoston asetuksella (EU, Euratom) 2015/623 4 ja mukautettuna vuotta 2017 koskevalla teknisellä mukautuksella 5 , esitetään 28 jäsenvaltion EU:ta (EU-28) koskeva vuodet 2014–2020 kattava rahoituskehystaulukko vuoden 2011 hintoina (taulukko 1).

Rahoituskehysasetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaan komissio tekee monivuotiseen rahoituskehykseen joka vuosi ennen varainhoitovuoden n + 1 talousarviomenettelyä teknisen mukautuksen Euroopan unionin bruttokansantulon (BKTL) ja hintojen muutosten mukaisesti ja antaa tulokset tiedoksi neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Käypinä hintoina ilmaistut menojen enimmäismäärät lasketaan käyttämällä kiinteää 2 prosentin vuosittaista deflaattoria, kuten rahoituskehysasetuksen 6 artiklan 2 kohdassa säädetään. BKTL:n muutosten osalta tämä tiedonanto perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin talousennusteisiin 6 .

Rahoituskehyksen mukauttamisen yhteydessä komissio laskee lisäksi päätöksen 2007/436/EY, Euratom mukaisesti vahvistettuun omien varojen enimmäismäärään nähden jäävän liikkumavaran, rahoituskehysasetuksen 13 artiklassa tarkoitetun ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran absoluuttisen määrän, sen 5 artiklassa tarkoitetun maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaran ja sen 14 artiklassa tarkoitetun maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaran. 7

Vuonna 2014 annettu uusi omia varoja koskeva päätös 8 tuli voimaan 16. lokakuuta 2016, ja sitä sovelletaan takautuvasti vuodesta 2014 lähtien. Koska kyseinen päätös on nyt voimassa, omien varojen enimmäismäärää ja maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärää voidaan mukauttaa Euroopan kansantalouden tilinpitoon 2010 (EKT 2010) perustuvien uusien BKTL-tietojen perusteella. Omien varojen enimmäismäärä on nykyisin 1,20 prosenttia suhteessa BKTL:oon (aikaisemmin 1,23 prosenttia) ja maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärä 1,26 prosenttia suhteessa BKTL:oon (aikaisemmin 1,29 prosenttia). 9  

Tässä tiedonannossa esitetään neuvostolle ja Euroopan parlamentille tulos varainhoitovuotta 2018 koskevista rahoituskehysasetuksen 6 artiklan mukaisista teknisistä mukautuksista EU-28:n osalta.

2.Rahoituskehystaulukon mukauttamismenettely (Liite – taulukot 1 ja 2)

Taulukossa 1 on esitetty rahoituskehysasetuksen liitteen I mukainen EU-28:n monivuotinen rahoituskehys vuoden 2011 hintoina kyseisen asetuksen 5 artiklan mukaisesti mukautettuna.

Taulukossa 2 on esitetty EU-28:n monivuotinen rahoituskehys vuodeksi 2018 mukautettuna (käypinä hintoina). Prosentteina suhteessa BKTL:oon ilmaistu rahoituskehys on päivitetty tuoreimpien saatavilla olevien talousennusteiden (kevät 2017) ja pitkän aikavälin ennusteiden perusteella, ja sitä on mukautettu rahoituskehysasetuksen 5 artiklan mukaisesti.

2.1.Yhteenlaskettu BKTL

Vuotta 2017 koskevan teknisen mukautuksen perustana olivat EKT 95:n mukaiset BKTL-luvut, kun taas tässä tarkasteltavat BKTL-luvut perustuvat EKT 2010:een.

Tuoreimpien saatavilla olevien ennusteiden mukaan EU-28:n vuoden 2018 BKTL on 15 704 241 miljoonaa euroa käypinä hintoina. Rahoituskehysasetuksen 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti rahoituskehykseen ei tehdä muita kyseessä olevaa vuotta koskevia teknisiä mukautuksia varainhoitovuoden aikana eikä sitä seuraavina vuosina jälkikäteen tehtävinä korjauksina. Näin ollen EKT 2010:n mukainen tarkistettu BKTL on 13 977 179 miljoonaa euroa vuonna 2014, 14 641 031 miljoonaa euroa vuonna 2015, 14 764 598 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja 15 168 167 miljoonaa euroa vuonna 2017. Nämä määrät ovat ohjeellisia. Samasta syystä liitteen rahoituskehystaulukossa omien varojen enimmäismäärää, joka on nykyisin 1,20 prosenttia suhteessa BKTL:oon (EKT 2010), on mukautettu vain vuodesta 2018 eteenpäin. Vuotta 2017 ja sitä edeltäviä vuosia koskevat omien varojen enimmäismäärät ovat 1,23 prosenttia suhteessa EKT 95:n mukaiseen BKTL:oon.

2.2.Monivuotiseen rahoituskehykseen tehtävän vuotta 2018 koskevan teknisen mukautuksen tärkeimmät tulokset

Maksusitoumusmäärärahojen yhteenlaskettu vuoden 2018 enimmäismäärä (159 514 miljoonaa euroa) on 1,02 prosenttia suhteessa BKTL:oon.

Näitä maksusitoumusmäärärahoja vastaavien maksumäärärahojen yhteenlaskettu enimmäismäärä (154 565 miljoonaa euroa) on 0,98 prosenttia suhteessa BKTL:oon. Omien varojen 1,20 prosentin enimmäismäärään nähden jää tuoreimpien talousennusteiden perusteella näin 33 886 miljoonan euron liikkumavara (0,22 prosenttia suhteessa EU-28:n BKTL:oon).

3.Maksumäärärahojen kokonaisliikkumavara

Rahoituskehysasetuksen 5 artiklan mukaan komissio mukauttaa maksumäärärahojen enimmäismäärää ylöspäin vuosien 2015–2020 osalta määrällä, joka vastaa suoritettujen maksujen ja monivuotisen rahoituskehyksen maksumäärärahojen vuoden n – 1 enimmäismäärän välistä eroa. Mahdolliset mukautukset ylöspäin on kompensoitava kokonaisuudessaan maksumäärärahojen vuoden n – 1 enimmäismäärään (vuoden 2011 hintoina) tehtävällä vastaavalla vähennyksellä.

Vuotta 2016 koskevassa teknisessä mukautuksessa vuoden 2014 jäljelle jäänyt liikkumavara (104 miljoonaa euroa käypinä hintoina) siirrettiin vuodelle 2015 (106 miljoonaa euroa käypinä hintoina) ja enimmäismääriä mukautettiin vastaavasti. Vuotta 2017 koskevassa teknisessä mukautuksessa vuoden 2015 jäljelle jäänyt liikkumavara (1 288 miljoonaa euroa) siirrettiin vuosille 2018–2020. Tämän vuoden teknisessä mukautuksessa lasketaan maksumäärärahojen vuoden 2016 kokonaisliikkumavara.

Erityisrahoitusvälineisiin liittyvät maksumäärärahat katsotaan määriksi, jotka tulevat monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärien lisäksi. 10 Vuoden 2016 maksumäärärahojen enimmäismäärä oli 144 685 miljoonaa euroa käypinä hintoina. Suoritetut maksut olivat 131 819,4 miljoonaa euroa vuonna 2016. Tämä määrä muodostuu vuoden 2016 talousarviossa hyväksytyistä maksumäärärahoista suoritetuista maksuista (130 164,4 miljoonaa euroa) ja vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirretyistä määrärahoista (1 655,0 miljoonaa euroa) 11 . Erityisrahoitusvälineisiin liittyvät maksut (1 016,3 miljoonaa euroa, josta 984,7 miljoonaa euroa on suoritettu ja 31,7 miljoonaa euroa siirretty varainhoitovuodelta toiselle) eivät ole mukana suoritettujen maksujen määrässä, joten maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaran laskennassa käytettävä suoritettujen maksujen määrä on 130 803,0 miljoonaa euroa.

Kaikki vuodelta 2015 vuodelle 2016 siirretyt määrärahat katsottiin suoritetuiksi maksuiksi laskettaessa vuoden 2015 maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaraa, vaikka niitä kaikkia ei ollut tosiasiallisesti suoritettu. Siksi peruuntuneet siirretyt määrärahat on lisättävä laskelmaan, koska muutoin suoritettujen maksujen määrä on laskelmassa käytettyä määrää pienempi. Vuodelta 2015 vuodelle 2016 siirrettyjen peruuntuneiden määrärahojen määrä on 109,4 miljoonaa euroa, josta 0,1 miljoonaa euroa koskee erityisrahoitusvälineitä. Peruuntuneiden varainhoitovuodelta toiselle siirrettyjen määrärahojen kokonaismäärä, joka on otettu huomioon laskelmassa, on näin ollen 109,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 maksumäärärahojen enimmäismäärään nähden jäljelle jäävä liikkumavara on 13 991,3 miljoonaa euroa käypinä hintoina (144 685 miljoonaa euroa – 130 803 miljoonaa euroa + 109,3 miljoonaa euroa).

Rahoituskehysasetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaan maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaran ja vastaavan enimmäismääriin tehtävän mukautuksen laskennassa käytetään 2 prosentin vuosittaista deflaattoria. Näin ollen vuoden 2016 enimmäismäärään tehdään 13 991,3 miljoonan euron vähennys käypinä hintoina eli 12 672,0 miljoonan euron vähennys vuoden 2011 hintoina.

Maksumäärärahojen kokonaisliikkumavara siirretään maksutarpeiden odotettavissa olevaa kehitystä vastaavasti vuosien 2018–2020 maksumäärärahojen enimmäismääriin yhtä suurina erinä vuoden 2011 hintoina (4 281 miljoonaa euroa). Tämä vastaa käypinä hintoina 4 852 miljoonan euron lisäystä vuonna 2018, 4 949 miljoonan euron lisäystä vuonna 2019 ja 5 048 miljoonan euron lisäystä vuonna 2020.

Tämän seurauksena maksumäärärahojen kauden 2014–2020 yhteenlaskettu enimmäismäärä vuoden 2011 hintoina pysyy muuttumattomana ja vastaava käypinä hintoina ilmaistu määrä kasvaa 858 miljoonalla eurolla.

Seuraavassa taulukossa esitetään tarkemmat tiedot maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaran laskennasta vuoden 2016 osalta. 12

 

Seuraavassa taulukossa esitetään maksumäärärahojen enimmäismääriin tehtävät vastaavat mukautukset:

4.Erityisrahoitusvälineet

Osa rahoitusjärjestelyistä ei sisälly vuosien 2014–2020 rahoituskehyksessä vahvistettuihin menojen enimmäismääriin. Kyseisillä järjestelyillä pyritään varmistamaan, että poikkeuksellisiin ja odottamattomiin tapahtumiin voidaan reagoida nopeasti ja että sovituista menojen enimmäismääristä voidaan jonkin verran joustaa tietyissä rajoissa.

4.1.Hätäapuvaraus

Tarkistetun rahoituskehysasetuksen 9 artiklan mukaan hätäapuvarauksesta voidaan ottaa vuosittain käyttöön enintään 300 miljoonaa euroa vuoden 2011 hintoina. Vuonna 2018 kyseisestä varauksesta voidaan näin ollen ottaa käyttöön 344,6 miljoonaa euroa käypinä hintoina (ja koko rahoituskauden aikana yhteensä 2 301,4 miljoonaa euroa käypinä hintoina). Edellisenä vuonna käyttämättä jääneet määrät voidaan siirtää seuraavalle vuodelle. Vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettiin 98,6 miljoonaa euroa. 13

4.2.Euroopan unionin solidaarisuusrahasto

Rahoituskehysasetuksen 10 artiklan mukaan EU:n solidaarisuusrahastosta voidaan ottaa vuosittain käyttöön enintään 500 miljoonaa euroa vuoden 2011 hintoina. Vuonna 2018 rahastosta voidaan näin ollen ottaa käyttöön 574,3 miljoonaa euroa käypinä hintoina (ja koko rahoituskauden aikana yhteensä 3 944,7 miljoonaa euroa käypinä hintoina). Edellisenä vuonna käyttämättä jääneet määrät voidaan siirtää seuraavalle vuodelle. Vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettiin 563,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 lopussa peruuntunut 508,1 miljoonan euron määrä käytetään joustovälineen määrärahojen kasvattamisen vuonna 2017.

4.3.Joustoväline

Tarkistetun rahoituskehysasetuksen 11 artiklan mukaan joustovälineestä voidaan ottaa vuosittain käyttöön enintään 600 miljoonaa euroa vuoden 2011 hintoina. Vuonna 2017 joustovälineestä voidaan näin ollen ottaa käyttöön 676 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 puolestaan 689 miljoonaa euroa käypinä hintoina (ja koko rahoituskauden aikana yhteensä 4 315 miljoonaa euroa käypinä hintoina). Kolmen edellisen vuoden käyttämättä jääneet määrät voidaan siirtää seuraavalle vuodelle.

Tarkistetun rahoituskehysasetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa mainitun saman asetuksen 11 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan vuodesta 2017 alkaen joustovälinettä varten käytettävissä olevaa vuotuista määrää korotetaan joka vuosi määrillä, jotka vastaavat edellisenä vuonna peruuntuneita osia Euroopan unionin solidaarisuusrahastolle ja Euroopan globalisaatiorahastolle varatuista vuotuisista määristä. Kyseinen peruuntunut määrä on Euroopan unionin solidaarisuusrahaston osalta 508,1 miljoonaa euroa ja Euroopan globalisaatiorahaston osalta 137,6 miljoonaa euroa.

Joustovälineestä ennen vuotta 2017 käytettävissä ollut määrä on käytetty kokonaisuudessaan, joten vuonna 2017 on käytettävissä 1 322 miljoonaa euroa käypinä hintoina (= alkuperäinen määrä + Euroopan unionin solidaarisuusrahaston osalta peruuntunut määrä + Euroopan globalisaatiorahaston osalta peruuntunut määrä).

4.4.Euroopan globalisaatiorahasto

Rahoituskehysasetuksen 12 artiklan mukaan Euroopan globalisaatiorahastosta voidaan ottaa vuosittain käyttöön enintään 150 miljoonaa euroa vuoden 2011 hintoina. Vuonna 2018 rahastosta voidaan näin ollen ottaa käyttöön 172,3 miljoonaa euroa käypinä hintoina (ja koko rahoituskauden aikana yhteensä 1 183,4 miljoonaa euroa käypinä hintoina). Edellisinä vuosina käyttämättä jääneitä määriä ei voida siirtää seuraaville vuosille. Vuoden 2016 lopussa peruuntunut 137,6 miljoonan euron määrä käytetään joustovälineen määrärahojen kasvattamisen vuonna 2017.

4.5.Ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara

Rahoituskehysasetuksen 13 artiklassa säädetään, että vuodet 2014–2020 kattavan rahoituskehyksen enimmäismäärien ulkopuolelle luodaan ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara, joka on enintään 0,03 prosenttia unionin BKTL:sta.

Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran absoluuttinen määrä vuoden 2018 osalta on 4 711,3 miljoonaa euroa.

4.6.Kokonaisliikkumavara kasvua ja työllisyyttä, erityisesti nuorten työllisyyttä, ja muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä koskevia sitoumuksia varten

Rahoituskehysasetuksen 14 artiklassa säädetään, että monivuotisessa rahoituskehyksessä maksusitoumusmäärärahojen enimmäismääriin (2014–2017) nähden jäävät liikkumavarat muodostavat sellaisen sitoumuksiin käytettävän kokonaisliikkumavaran, joka otetaan käyttöön ylittämällä rahoituskehysasetuksen liitteessä vuosiksi 2016–2020 vahvistetut enimmäismäärät ja joka on tarkoitettu kasvuun ja työllisyyteen, erityisesti nuorten työllisyyteen, liittyviä politiikkatavoitteita varten. Neuvoston asetuksella (EU, Euratom) 2017/1123 laajennetaan maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaran soveltamisalaa niin, että siitä voidaan osoittaa varoja nyt myös muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyviin toimenpiteisiin.

Vuoden 2016 lopullisessa talousarviossa maksusitoumusmäärärahojen vuoden 2016 enimmäismäärään nähden käytettävissä oleva liikkumavara on 2 090,2 miljoonaa euroa. Erityisrahoitusvälineiden maksusitoumusmäärärahoja ja vuonna 2016 käytettyä maksusitoumusmäärärahojen vuoden 2014 kokonaisliikkumavaraa ei oteta huomioon, koska kyseiset määrärahat käytetään monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärien lisäksi.

Rahoituskehysasetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaan maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaran laskennassa käytetään 2 prosentin vuosittaista deflaattoria. Vuodesta 2016 jäljelle jäävä liikkumavara, joka siirretään käytettäväksi vuodelle 2017, on käypinä hintoina 2 090,2 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja 2 132,0 miljoonaa euroa vuonna 2017 14 (2 174,7 miljoonaa euroa vuonna 2018). Maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara vuoden 2011 hintoina on 1 893,2 miljoonaa euroa.

Seuraavassa taulukossa esitetään tarkemmat tiedot maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaran laskennasta. 15

5.Yhteenvetotaulukko ja päätelmät

Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto rahoituskehysasetuksen 5 artiklaan perustuvista muutoksista rahoituskehyksen maksusitoumus- ja maksumäärärahojen enimmäismääriin käypinä hintoina ja vuoden 2011 hintoina:

(1)  COM(2017) 220 final.
(2)  EUVL L 163, 24.6.2017, s. 1.
(3)  Lisäksi virhe, joka koskee hätäapuvarauksen siirtämistä varainhoitovuodelta 2016 vuodelle 2017, on korjattu sivulla 6. Samoin on korjattu pieniä muodollisia virheitä maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaraa koskevassa taulukossa sivulla 5, Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa koskevissa määrissä sivulla 6 sekä maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaraa koskevassa taulukossa sivulla 8.
(4) EUVL L 103, 22.4.2015, s. 1.
(5)  COM(2016) 311 final, 30.6.2016.
(6)  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2017-economic-forecast_fi
(7)  Lisäksi rahoituskehysasetuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaan otsakkeen 2 alaenimmäismäärää, joka koskee markkinoihin liittyviä menoja ja suoria tukia, mukautetaan yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) I pilarin ja maaseudun kehittämisen välisten siirtojen jälkeen sen säädöksen mukaisesti, jossa nämä siirrot vahvistetaan. Vuoden 2018 osalta ei ole odotettavissa tällaisia lisäsiirtoja.
(8)  EUVL L 168, 7.6.2014.
(9)  COM(2016) 829 final, 21.12.2016.
(10) Jos Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat erityisrahoitusvälineiden maksumäärärahoista edellä kuvatusta poiketen, komissio ottaa tämän sopimuksen huomioon maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaran laskennassa tulevien teknisten mukautusten yhteydessä.
(11) Jos vuosilta 2016–2017 siirrettävissä määrärahoissa on sellaisia määrärahoja, jotka peruuntuvat vuonna 2017, niiden määrä otetaan huomioon maksumäärärahojen vuoden 2018 kokonaisliikkumavaran laskennassa.
(12)  Taulukossa on korjattu komission 24. toukokuuta 2017 antamassa tiedonannossa (COM(2017) 220) ollut pieni muotovirhe, joka koskee kohdan (24) laskentamenetelmää.
(13)  Komission 24. toukokuuta 2017 antamassa tiedonannossa (COM(2017) 220) siirrettäväksi määräksi ilmoitettiin virheellisesti 169 miljoonaa euroa.
(14) Jos koko määrä tai osa siitä käytetään vuosina 2018–2020, sitä mukautetaan käyttämällä 2 prosentin vuosittaista deflaattoria rahoituskehysasetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
(15)  Taulukossa on korjattu komission 24. toukokuuta 2017 antamassa tiedonannossa (COM(2017) 220) ollut pieni muotovirhe, joka koskee vuosina 2017 ja 2018 käytettävissä olevaa maksusitoumusmäärärahojen vuoden 2016 kokonaisliikkumavaraa.
Top

Bryssel 15.9.2017

COM(2017) 473 final

LIITE

asiakirjaan

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi 2018

(vuosia 2014-2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 6 artikla) (päivittää ja korvaa tiedonannon COM(2017) 220 final)


Taulukko 1    MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS (EU-28) VUODEKSI 2018 MUKAUTETTUNA*

* Mukauttamisessa käytetyt BKTL-tiedot perustuvat EKT 2010:een vuodesta 2018 lähtien.

Taulukko 2    MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS (EU-28) VUODEKSI 2018 MUKAUTETTUNA*

* Mukauttamisessa käytetyt BKTL-tiedot perustuvat EKT 2010:een vuodesta 2018 lähtien.

Top