EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0572

KOMISSION KERTOMUS KOMITEOIDEN TYÖSKENTELYSTÄ VUONNA 2013

/* COM/2014/0572 final */

52014DC0572

KOMISSION KERTOMUS KOMITEOIDEN TYÖSKENTELYSTÄ VUONNA 2013 /* COM/2014/0572 final */


KOMISSION KERTOMUS

KOMITEOIDEN TYÖSKENTELYSTÄ VUONNA 2013

Yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011[1], jäljempänä ’komitologia-asetus’, 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio esittää vuotta 2013 koskevan kertomuksen komiteoiden työskentelystä.

Kertomukseen sisältyy yleiskatsaus komiteamenettelyn kehitykseen vuonna 2013 ja tiivistelmä komiteoiden toiminnasta. Siihen on liitetty komission yksiköiden valmisteluasiakirja, jossa on yksityiskohtaisia tilastotietoja yksittäisten komiteoiden toiminnasta.

1.            Yleiskatsaus komiteamenettelyn kehitykseen vuonna 2013

1.1         Yleinen kehitys

Kuten vuoden 2012 kertomuksessa[2] todettiin, kaikki vanhan komitologiapäätöksen[3] mukaiset komiteamenettelyt valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä lukuun ottamatta on mukautettu automaattisesti komitologia-asetuksessa säädettyihin uusiin komiteamenettelyihin.

Siksi komiteamenettelyyn osallistuvat komiteat toimivat vuonna 2013 komitologia-asetuksessa säädettyjen menettelyjen eli neuvoa-antavan menettelyn (4 artikla) ja tarkastelumenettelyn (5 artikla) mukaisesti sekä komitologiapäätöksen 5 a artiklassa säädetyn valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

Komitologia-asetuksen antamisen yhteydessä julkaistun lausuman[4] mukaan kaikki valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä koskevat, voimassa oleviin perussäädöksiin sisältyvät säännökset tullaan mukauttamaan perussopimuksessa vahvistettuihin vaatimuksiin. Vuonna 2012 tehdyn alustavan arvioinnin perusteella komissio hyväksyikin vuonna 2013 kolme ehdotusta[5], joilla kaikkiaan 200 perussäädöstä saatetaan SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklan mukaisiksi. Nämä ehdotukset ovat nyt tavallisessa lainsäätämismenettelyssä.

1.2         Muutoksenhakukomitean työjärjestyksen uudelleentarkastelu

Muutoksenhakukomitean 29. maaliskuuta 2011 hyväksyttyyn työjärjestykseen[6] sisältyy uudelleentarkastelulauseke (14 artikla), jonka mukaan komission olisi arvioitava työjärjestyksen käytännön toimivuutta huhtikuuhun 2014 mennessä. Uudelleentarkastelu koskee ainoastaan työjärjestystä, ei asetuksen (EU) N:o 182/2011 säännöksiä. Asetus on määrä arvioida uudelleen 1. maaliskuuta 2016 mennessä.

Asetus (EU) N:o 182/2011 tuli voimaan 1. maaliskuuta 2011. Siitä lähtien ja vuoden 2013 loppuun asti muutoksenhakukomitea on kutsuttu koolle lähinnä yhden toimintalohkon eli terveyden ja kuluttajansuojan alalla. Käsiteltävinä ovat olleet muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut sekä kasvinsuojeluaineet. Komissio toimitti muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi 23 täytäntöönpanosäädöksen ehdotukset. Komitea on kokoontunut 15 kertaa perustamisensa jälkeen. Muutoksenhakukomitealle toimitetuista säädösehdotuksista kaksi ei ollut terveyden ja kuluttajansuojan alalta (toinen koski tullia, toinen ympäristöä).

Valtaosassa tapauksia muutoksenhakukomitea kutsuttiin koolle, koska toimivaltainen komitea ei ollut antanut lausuntoa. Yksi tärkeimmistä syistä tälle löytyy asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan toisesta alakohdasta, jonka mukaan täytäntöönpanosäädöstä ei hyväksytä, jos se koskee ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden tai turvallisuuden suojelua eikä siitä ole annettu lausuntoa[7]. Jos täytäntöönpanosäädös katsotaan tarpeelliseksi, sen muutettu ehdotus voidaan toimittaa uudelleen samalle komitealle tai vaihtoehtoisesti ehdotus voidaan toimittaa kuukauden kuluessa muutoksenhakukomitealle. Muuntogeenisiä elintarvikkeita tai rehuja koskevien lupien kaltaisissa tapauksissa mahdollisuudet muutosten tekemiseen ovat vähäiset, eikä säädöksen komitealle uudelleen toimittaminen yleensä johda toisenlaiseen lopputulokseen. Tästä syystä komission yksiköt päättivät toimittaa täytäntöönpanosäädöksen muutoksenhakukomitealle. Useimmissa tapauksissa myöskään muutoksenhakukomitea ei antanut lausuntoa, ja komissio hyväksyi toimenpiteet asetuksen (EU) N:o 182/2011 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

Muutoksenhakukomitean käytännön toiminnassa toistaiseksi esiin tulleet asiat liittyvät kokouksen ajankohdasta ja edustuksen tasosta sopimiseen, mahdollisuuksiin pyrkiä kompromissiin sekä kirjallisen menettelyn käyttöön.

1.2.1 Kokouksen ajankohta ja edustuksen taso

Asetuksen (EU) N:o 182/2011 3 artiklan 7 kohdan mukaisesti ”[p]uheenjohtaja määrää muutoksenhakukomitean kokouspäivän tiiviissä yhteistyössä komitean jäsenten kanssa, jotta jäsenvaltiot ja komissio voivat huolehtia siitä, että ne ovat siinä edustettuina asianmukaisella tasolla”. Tämä on huomioitu työjärjestyksen 1 artiklan 5 kohdassa, jossa edellytetään, että komissio ”neuvottelee jäsenvaltioiden kanssa vaihtoehtoisista kokouspäivistä”, ja jäsenvaltiot voivat tehdä asiaa koskevia ehdotuksia. Tavoitteena on varmistaa riittävän korkea edustuksen taso. Pääsääntöisesti muutoksenhakukomitean pitäisi kokoontua vähintään pysyvien edustajien komitean jäsenten tasolla, jotta kokouksessa ei vain toistettaisi asianomaisessa komiteassa käytyjä keskusteluja.

Koska kokous on asetuksen (EU) N:o 182/2011 3 artiklan 7 kohdan mukaisesti pidettävä viimeistään kuuden viikon kuluttua päivästä, jona asia on saatettu muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi, sopivan kokousajankohdan löytäminen voi käytännössä osoittautua haasteelliseksi, mutta kaikissa tapauksissa onnistuttiin löytämään ratkaisu. Mitä tulee edustuksen tasoon, tähänastinen kokemus on osoittanut, että ministeritason edustus ei ole vakiokäytäntö, vaan yleensä komitea kokoontuu pysyvien edustajien tasolla. Jäsenvaltiot päättävät edustuksestaan muutoksenhakukomiteassa, ja työjärjestyksen 1 artiklan 5 kohdan sanamuoto on riittävän joustava, jotta edustuksen taso voidaan mukauttaa kulloiseenkin tapaukseen.

1.2.2 Kompromissiin pyrkiminen

Asetuksessa (EU) N:o 182/2011 säädetään selvästi, että täytäntöönpanosäädösten ehdotukset on toimitettava muutoksenhakukomitealle. Muutettua ehdotusta ei näin ollen voi toimittaa. Asetuksen (EU) N:o 182/2011 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti kuka tahansa muutoksenhakukomitean jäsen voi kuitenkin ehdottaa muutoksia täytäntöönpanosäädöksen ehdotukseen ennen lausunnon antamista, ja puheenjohtaja voi päättää, muutetaanko sitä. Tämä on huomioitu työjärjestyksen 4 artiklan 2 kohdassa. Tällä hetkellä tilanne onkin se, että puheenjohtaja voi pyrkiä kompromissiin esimerkiksi hyväksymällä muutokset tai ehdottamalla muutoksia seuraavassa kokouksessa.

1.2.3 Kirjallinen menettely

Tietyissä toimintalohkoissa, esimerkiksi muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen sekä kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, muutoksenhakukomitea ei aihepiirin luonteen takia päässyt kompromissiin. Muutoksenhakukomitean kokoukset ovat usein lyhytkestoisia, ja niissä toistetaan asianomaisen komitean käsittelyn tulos eikä anneta lausuntoa. Siksi tällaisissa tapauksissa on joskus ehdotettu heti alkuun kirjallisen menettelyn käyttöä. Mahdollisuus käyttää kirjallista menettelyä ja menettelyn käyttöehdot esitetään asetuksen (EU) N:o 182/2011 3 artiklan 5 kohdassa, ja niihin viitataan työjärjestyksen 7 artiklassa. Puheenjohtaja voi käyttää kirjallista menettelyä varsinkin silloin, kun ehdotuksesta on jo keskustelu muutoksenhakukomitean kokouksessa. Sanamuoto ei estä kirjallisen menettelyn käyttöä heti alkuun, jos se on perusteltua. Asetuksen (EU) N:o 182/2011 3 artiklan 5 kohdan mukaan kokous on kuitenkin kutsuttava koolle, jos komitean jäsen sitä pyytää, ja toistaiseksi tällainen pyyntö on aina esitetty.

1.2.4 Päätelmät

Muutoksenhakukomitean toiminnasta tähän mennessä saadut kokemukset osoittavat, että työjärjestys heijastaa hyvin asetuksen (EU) N:o 182/2011 säännöksiä, että säännökset tarjoavat hyvän lähtökohdan muutoksenhakukomitean toiminnalle ja että työjärjestystä ei siksi tarvitse tässä vaiheessa muuttaa. Jos muutostarvetta kuitenkin ilmenee, asetuksen vuodelle 2016 aiottu uudelleentarkastelu tarjoaa siihen tilaisuuden.

1.3         Oikeuskäytännön kehittyminen

Asiassa C-427-12 (biosidit), komissio v. parlamentti ja neuvosto, 18. maaliskuuta 2014 annettu tuomio oli ensimmäinen, jossa Euroopan unionin tuomioistuin otti kantaa delegoitujen toimien ja täytäntöönpanotoimien väliseen rajanvetoon. Biosiditapauksessa Euroopan komissio pyrki kumoamaan säännöksen, jolla säädetään sellaisten toimenpiteiden toteuttamisesta täytäntöönpanotoimella, joilla vahvistetaan Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavat maksut. Komissio oli sitä mieltä, että maksut pitäisi vahvistaa delegoidulla toimella. Tuomioistuin hylkäsi komission kanteen perusteettomana. Vaikka tuomioistuin ei näyttänytkään kyseenalaistavan sitä, että SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklalla on molemmilla oma soveltamisalansa, se myönsi, että lainsäätäjällä on harkintavaltaa päättäessään sääntelyvallan antamisesta komissiolle SEUT-sopimuksen 290 artiklan 1 kohdan nojalla tai täytäntöönpanovallan antamisesta SEUT-sopimuksen 291 artiklan 2 kohdan nojalla. Näin ollen tuomioistuin katsoi, että laillisuuden valvonta rajoittuu ilmeisiin virheisiin.

Euroopan unionin tuomioistuimen kahdessa tuomiossa[8] vuodelta 2013 selvennettiin tiettyjä päätöksen 1999/468/EY mukaisen sääntelymenettelyn näkökohtia. Tapauksissa oli kyse tilanteista, joissa sääntelykomitea oli äänestänyt ennen asetuksen (EU) N:o 182/2011 voimaantuloa, mistä syystä menettely piti katsoa vireillä olevaksi kyseisen asetuksen 14 artiklassa tarkoitetun mukaisesti ja saatettava loppuun päätöksen 1999/468/EY sääntöjen mukaisesti.

2.            Toiminnan yleiskatsaus

2.1         Komiteoiden ja kokousten määrä

On tärkeää tehdä ero komiteamenettelyyn osallistuvien komiteoiden ja muiden elinten, erityisesti komission perustamien asiantuntijaryhmien, välille. Viimeksi mainitut antavat komissiolle asiantuntija-apua[9] politiikan ja delegoitujen säädösten valmistelussa ja täytäntöönpanossa, kun taas komiteamenettelyyn osallistuvat komiteat avustavat komissiota sille perussäädöksillä siirretyn täytäntöönpanovallan käytössä. Tämä kertomus koskee ainoastaan komiteamenettelyyn osallistuvia komiteoita. Komiteamenettelyyn osallistuvien komiteoiden määrä on laskettu toiminta-aloittain (ks. taulukko I) 31. joulukuuta 2013 vallinneen tilanteen mukaan. Vertailun vuoksi on ilmoitettu myös edellisen vuoden numerotiedot (tilanne 31. joulukuuta 2012). Komiteoiden jaostoja ja eri kokoonpanoja ei ole laskettu omiksi kohdikseen, koska ne kuuluvat ”emokomiteaan”.

TAULUKKO I — Komiteoiden kokonaismäärä (2013)

Toimintalohko || 2012 || 2013

Maatalous ja maaseudun kehittäminen (AGRI) || 15 || 20

Petostentorjuntavirasto (OLAF) || 1 || 1

Budjetti (BUDG) || 2 || 2

Ilmastotoimet (CLIMA) || 4 || 4

Viestintä (COMM) || 1 || 1

Viestintäverkot, sisällöt ja teknologia (CNECT) || 6 || 6

Kehitys- ja yhteistyö – EuropeAid (DEVCO) || 6 || 6

Talous- ja rahoitusasiat (ECFIN) || 1 || 2

Koulutus ja kulttuuri (EAC) || 7 || 8

Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus (EMPL) || 3 || 4

Energia (ENER) || 16 || 18

Laajentuminen (ELARG) || 4 || 4

Yritys- ja teollisuustoiminta (ENTR) || 30 || 33

Ympäristö (ENV) || 31 || 33

Terveys- ja kuluttaja-asiat (SANCO) || 24 || 26

Sisäasiat (HOME) || 11 || 13

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu (ECHO) || 2 || 3

Tietotekniikka (DIGIT) || 1 || 1

Sisämarkkinat (MARKT) || 15 || 15

Oikeusasiat (JUST) || 14 || 17

Meri- ja kalastusasiat (MARE) || 4 || 4

Liikenne ja liikkuminen (MOVE) || 31 || 32

Aluepolitiikka (REGIO) || 1 || 2

Tutkimus (RTD) || 6 || 8

Pääsihteeristö (SG) || 2* || 2*

Ulkopolitiikan välineiden hallinto (FPI) || 4 || 4

Tilastot (ESTAT) || 7 || 7

Verotus ja tulliliitto (TAXUD) || 11 || 13

Kauppapolitiikka (TRADE) || 11 || 13

YHTEENSÄ || 271 || 302

* Mukaan lukien muutoksenhakukomitea (komiteamenettelyrekisterissä muutoksenhakukomitea on sijoitettu pääsihteeristön alaiseksi komiteaksi; käytännössä kaikki asianomaiset yksiköt huolehtivat sen toiminnasta).

Vuonna 2013 komiteamenettelyyn osallistuvat komiteat voitiin yleisesti luokitella sen mukaan, mitä menettelyä ne noudattivat (neuvoa-antava menettely, tarkastelumenettely ja valvonnan käsittävä sääntelymenettely — ks. taulukko II). Komiteat, joissa noudatetaan useampaa kuin yhtä menettelyä, on erotettu omaksi ryhmäkseen komiteoista, joissa noudatetaan vain yhtä menettelyä.

TAULUKKO II — Komiteoiden määrä menettelyn mukaan eriteltynä (2013)

|| Menettely ||

Neuvoa-antava || Tarkastelu || Valvonnan käsittävä sääntely || Noudattaa useampaa menettelyä || YHTEENSÄ

AGRI || 0 || 15 || 0 || 5 || 20

BUDG || 1 || 1 || 0 || 0 || 2

CLIMA || 0 || 0 || 0 || 4 || 4

CNECT || 0 || 2 || 0 || 4 || 6

COMM || 0 || 1 || 0 || 0 || 1

DEVCO || 0 || 5 || 0 || 1 || 6

DIGIT || 0 || 1 || 0 || 0 || 1

EAC || 1 || 2 || 0 || 5 || 8

ECFIN || 1 || 0 || 0 || 1 || 2

ECHO || 0 || 2 || 0 || 1 || 3

ELARG || 1 || 3 || 0 || 0 || 4

EMPL || 0 || 0 || 2 || 2 || 4

ENER || 3 || 8 || 1 || 6 || 18

ENTR || 6 || 6 || 4 || 17 || 33

ENV || 0 || 6 || 5 || 22 || 33

ESTAT || 0 || 3 || 0 || 4 || 7

FPI || 0 || 4 || 0 || 0 || 4

HOME || 1 || 6 || 0 || 6 || 13

JUST || 3 || 4 || 4 || 6 || 17

MARE || 0 || 4 || 0 || 0 || 4

MARKT || 0 || 2 || 4 || 9 || 15

MOVE || 3 || 7 || 4 || 18 || 32

OLAF || 0 || 0 || 0 || 1 || 1

REGIO || 0 || 0 || 0 || 2 || 2

RTD || 0 || 6 || 0 || 2 || 8

SANCO || 1 || 9 || 1 || 15 || 26

SG || 0 || 2 || 0 || 0 || 2

TAXUD || 1 || 11 || 0 || 1 || 13

TRADE || 3 || 6 || 0 || 4 || 13

YHTEENSÄ || 25 || 116 || 25 || 136 || 302

* Mukaan lukien muutoksenhakukomitea.

Komiteoiden määrä ei ole ainoa tapa mitata komiteatason toimintaa. Vuonna 2013 järjestettyjen kokousten ja kirjallisten menettelyjen[10] määrä kertoo myös työskentelyn intensiivisyydestä sekä alakohtaisesti että yksittäisissä komiteoissa (taulukko III).

TAULUKKO III — Kokousten ja kirjallisten menettelyjen määrä (2013)

|| Komiteoiden määrä || Kokoukset || Kirjalliset menettelyt

2012 || 2013 || 2012 || 2013

AGRI || 20 || 134 || 132 || 3 || 3

BUDG || 2 || 5 || 6 || 0 || 1

CLIMA || 4 || 16 || 13 || 0 || 3

CNECT || 6 || 26 || 16 || 7 || 12

COMM || 1 || 1 || 2 || 2 || 4

DEVCO || 6 || 24 || 20 || 28 || 48

DIGIT || 1 || 2 || 2 || 0 || 0

EAC || 9 || 14 || 9 || 53 || 59

ECFIN || 2 || 1 || 0 || 0 || 0

ECHO || 3 || 4 || 5 || 6 || 5

ELARG || 4 || 5 || 4 || 22 || 10

EMPL || 4 || 2 || 2 || 6 || 15

ENER || 18 || 27 || 33 || 9 || 2

ENTR || 33 || 51 || 56 || 25 || 29

ENV || 33 || 46 || 42 || 14 || 18

ESTAT || 7 || 12 || 12 || 6 || 4

FPI || 4 || 7 || 4 || 7 || 7

HOME || 13 || 31 || 21 || 40 || 15

JUST || 17 || 7 || 4 || 18 || 11

MARE || 4 || 11 || 8 || 8 || 15

MARKT || 15 || 11 || 9 || 7 || 6

MOVE || 32 || 50 || 52 || 22 || 16

OLAF || 1 || 4 || 2 || 0 || 0

REGIO || 2 || 7 || 7 || 6 || 3

RTD || 8 || 56 || 23 || 227 || 240

SANCO || 26 || 144 || 127 || 354 || 403

SG || 2 || 3* || 7* || 0 || 0

TAXUD || 13 || 81 || 81 || 14 || 32

TRADE || 13 || 15 || 19 || 5 || 9

YHTEENSÄ || 302 || 797 || 718 || 889 || 970

* Mukaan lukien muutoksenhakukomitean seitsemän kokousta.

2.2         Lausuntojen ja täytäntöönpanosäädösten/ -toimenpiteiden määrä

Aiempien kertomusten tapaan tässä kertomuksessa esitetään komiteoiden antamien virallisten lausuntojen ja komission niiden johdosta hyväksymien täytäntöönpanosäädösten/-toimenpiteiden kokonaismäärät[11]. Nämä numerotiedot kuvaavat komiteoiden työn konkreettista ”tuotosta” (ks. taulukko IV).

TAULUKKO IV — Lausuntojen ja hyväksyttyjen täytäntöönpanosäädösten/-toimenpiteiden määrä (2013)

|| Lausunnot || Hyväksytyt säädökset || Valvonnan käsittävässä sääntelymenettelyssä hyväksytyt toimenpiteet

AGRI || 189 || 202 || 1

BUDG || 9 || 9 || 0

CLIMA || 11 || 5 || 8

CNECT || 45 || 45 || 1

COMM || 4 || 4 || 0

DEVCO || 127 || 127 || 0

DIGIT || 1 || 1 || 0

EAC || 75 || 55 || 0

ECFIN || 0 || 1 || 0

ECHO || 6 || 7 || 0

ELARG || 35 || 39 || 0

EMPL || 14 || 14 || 0

ENER || 17 || 3 || 7

ENTR || 49 || 29 || 21

ENV || 60 || 36 || 25

ESTAT || 13 || 4 || 13

FPI || 6 || 6 || 0

HOME || 21 || 19 || 0

JUST || 11 || 12 || 0

MARE || 29 || 29 || 0

MARKT || 7 || 4 || 8

MOVE || 56 || 39 || 7

OLAF || 0 || 0 || 0

REGIO || 4 || 5 || 0

RTD || 250 || 250 || 0

SANCO || 709 || 605 || 80

SG || 9* || 8 || 0

TAXUD || 105 || 106 || 0

TRADE || 54 || 52 || 0

YHTEENSÄ || 1 916 || 1 716 || 171

* Mukaan lukien muutoksenhakukomitean antamat yhdeksän lausuntoa.

2.3         Muutoksenhakukomitean kokoukset

Muutoksenhakukomitea kokoontui vuonna 2013 seitsemän kertaa ja keskusteli kaikkiaan yhdeksästä (terveys- ja kuluttaja-asioiden, tullin ja ympäristön alojen) täytäntöönpanosäädösehdotuksesta, jotka komissio oli saattanut komitean käsiteltäviksi. Muutoksenhakukomitea ei antanut lausuntoa yhdessäkään näistä yhdeksästä tapauksesta, joten komissio päätti hyväksyä ehdotuksista kahdeksan.

2.4         Valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttö

Kuten edellä 1 kohdassa mainitaan, vuonna 2011 toteutettu komiteamenettelyjen uudistus ei ole vaikuttanut valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn. Kyseistä menettelyä ei voi enää käyttää uudessa lainsäädännössä, mutta se esiintyy edelleen useassa voimassa olevassa perussäädöksessä ja sen soveltamista jatketaan kyseisten säädösten nojalla, kunnes ne on mukautettu. Vuonna 2013 valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti hyväksyttiin 171 toimenpidettä (ks. taulukko IV). Veto-oikeutta käytettiin yhdessä tapauksessa (PO ENV). Vertailun vuoksi todettakoon, että vuonna 2012 veto-oikeutta ei käytetty kertaakaan.

TAULUKKO V — Valvonnan käsittävässä sääntelymenettelyssä hyväksyttyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden määrä (2013)

|| Valvonnan käsittävässä sääntelymenettelyssä hyväksytyt toimenpiteet || Parlamentti vastusti toimenpide-ehdotuksen hyväksymistä ko. menettelyssä || Neuvosto vastusti toimenpide-ehdotuksen hyväksymistä ko. menettelyssä

AGRI || 1 || 0 || 1

BUDG || 0 || 0 || 0

CLIMA || 8 || 0 || 0

CNECT || 1 || 0 || 0

COMM || 0 || 0 || 0

DEVCO || 0 || 0 || 0

DIGIT || 0 || 0 || 0

EAC || 0 || 0 || 0

ECFIN || 0 || 0 || 0

ECHO || 0 || 0 || 0

ELARG || 0 || 0 || 0

EMPL || 0 || 0 || 0

ENER || 7 || 0 || 0

ENTR || 21 || 0 || 0

ENV || 25 || 1 || 0

ESTAT || 13 || 0 || 0

FPI || 0 || 0 || 0

HOME || 0 || 0 || 0

JUST || 0 || 0 || 0

MARE || 0 || 0 || 0

MARKT || 8 || 0 || 0

MOVE || 7 || 0 || 0

OLAF || 0 || 0 || 0

REGIO || 0 || 0 || 0

RTD || 0 || 0 || 0

SANCO || 80 || 0 || 0

SG || 0 || 0 || 0

TAXUD || 0 || 0 || 0

TRADE || 0 || 0 || 0

YHTEENSÄ || 171 || 1 || 1

3.            Yksityiskohtaiset tiedot komiteoiden toiminnasta

Tähän kertomukseen liitetyssä valmisteluasiakirjassa on tarkempaa tietoa yksittäisten komiteoiden työskentelystä vuonna 2013. Komiteat on ryhmitelty komission pääosastojen mukaan.

[1]               EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

[2]               Komission kertomus komiteoiden työskentelystä vuonna 2012, COM(2013) 701 final.

[3]               Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999 (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 2006/512/EY (EUVL C 255, 21.10.2006, s. 4).

[4]               Lausuma julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä yhdessä asetuksen (EU) N:o 182/2011 kanssa (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 19).

[5]               COM(2013) 0451, 0452 ja 0751.

[6]               EUVL C 183, 24.6.2011, s. 13.

[7]               Tämä ei vaikuta täytäntöönpanosäädösten hyväksymiseen 7 artiklassa tarkoitetuissa poikkeustapauksissa.

[8]               Asiassa T-164/10, Pioneer Hi-Bred International, Inc. v. Euroopan komissio, 26. syyskuuta 2013 annettu tuomio ja asiassa T-240/10, Unkari v. Euroopan komissio, 13. joulukuuta 2013 annettu tuomio.

[9]               Lisätietoja: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm

[10]             Komiteoissa äänestetään säännönmukaisessa kokouksessa tai asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa kirjallista menettelyä noudattaen komitologia-asetuksen 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

[11]             On huomattava, että lausuntojen määrä ja täytäntöönpanosäädösten/-toimenpiteiden määrä voivat joinakin vuosina poiketa toisistaan. Syyt tähän esitetään liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan johdannossa.

Top