EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42015Y1215(01)

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma Euroopan unionin nuorisoalan työsuunnitelmasta vuosiksi 2016–2018

OJ C 417, 15.12.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 417/1


Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma Euroopan unionin nuorisoalan työsuunnitelmasta vuosiksi 2016–2018

(2015/C 417/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT

I   JOHDANTO

1.

TOTEAVAT, että nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistetuista puitteista (2010–2018) annetun päätöslauselman ja EU:n nuorisoalan työsuunnitelman 2014–2015 hyväksymisen jälkeen kriisi on edelleenkin vaikuttanut syvästi ja suhteettomalla tavalla Euroopan nuoriin ja heidän aikuistumiseensa.

2.

TOTEAVAT, että nuorisoon liittyvää monialaista yhteistyötä on vahvistettava EU:n tasolla, jotta näihin haasteisiin voidaan vastata asianmukaisesti.

3.

PANEVAT MERKILLE Euroopan komission aikomuksen asettaa painopisteeksi radikalisoitumisen ja nuorten syrjäytymisen torjunnan sekä nuorten sosiaalisen osallisuuden ja kulttuurielämään ja kansalaistoimintaan osallistumisen edistämisen eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020), nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistettujen puitteiden (2010–2018) sekä urheilua koskevan EU:n työsuunnitelman (2014–2017) ja kulttuuria koskevan EU:n työsuunnitelman (2015–2018) mukaisesti (1).

4.

PANEVAT MERKILLE neuvoston ja komission yhteisesti laatiman EU:n nuorisoraportin 2015 (2), erityisesti sen 5 jakson ”EU:n nuorisoalan yhteistyön tulevaisuus”.

SOPIVAT näin ollen laativansa jäsenvaltioiden ja komission toimia varten 36 kuukauden mittaisen EU:n nuorisoalan työsuunnitelman ajanjaksoksi, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2016 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2018, nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistettujen puitteiden (2010–2018) täytäntöönpanon tukemiseksi.

II   PERIAATTEET

5.

KATSOVAT, että työsuunnitelman olisi oltava toissijaisuusperiaatteen mukainen ja sen johtavina periaatteina tulisi olla seuraavassa esitetyt seikat. Sen tulisi

pohjautua edelliseen nuorisoalan työsuunnitelmaan (2014–2015),

vauhdittaa ja tuoda esiin EU:n nuorisoalalla tekemää työtä,

varmistaa monialaisella yhteistyöllä, että EU:n muut politiikan alat saadaan tietoisiksi erityisesti nuoria koskettavista asioista,

edistää EU:n turvallisuutta, taloutta ja sosiaalipolitiikkaa koskevien toimintaohjelmien yleistavoitteita,

pyrkiä osaamiseen ja näyttöön perustuvaan nuorisopolitiikkaan,

säilyä joustavana välineenä, jolla voidaan vastata asianmukaisesti ja nopeasti muuttuviin tilanteisiin,

edistää yhteistyöhön perustuvaa yhtenäistä lähestymistapaa jäsenvaltioiden keskuudessa ja komission kanssa lisäarvon luomiseksi jäljempänä 6 kohdassa esitettyjen ensisijaisten aiheiden osalta (ks. jäljempänä);

perustua synergioihin Erasmus+-ohjelman kanssa, muun muassa auttaa määrittämään nuorten erityisiä painopisteitä vuosittaista Erasmus+-työohjelmaa varten,

saada nuoret mukaan hyödyntämään kuulemismenettelyjä sen varmistamiseksi, että työohjelmassa käsitellään asioita, jotka ovat nuorille tärkeitä.

6.

KATSOVAT, että nykytilanne huomioon ottaen jäsenvaltioiden ja komission olisi EU:n tason yhteistyössään otettava ensisijaisiksi seuraavat aiheet tämän työsuunnitelman kattamana ajanjaksona eli vuoden 2018 loppuun saakka:

Nuorisotyötä ja monialaista yhteistyötä lujitetaan EU:n yhteisessä nuorisoraportissa 2015 sovittujen painopisteiden mukaisesti tavoitteena

A.

lisätä kaikkien nuorten sosiaalista osallisuutta eurooppalaiset arvot huomioon ottaen,

B.

vahvistaa kaikkien nuorten demokratiaan ja kansalaistoimintaan osallistumista Euroopassa,

C.

helpottaa nuorten aikuisuuteen siirtymistä ja erityisesti työmarkkinoille pääsyä,

D.

tukea nuorten terveyttä ja hyvinvointia, myös mielenterveyttä,

E.

auttaa osaltaan vastaamaan digitaaliajan haasteisiin ja hyödyntää sen tarjoamat mahdollisuudet nuorisopolitiikan, nuorisotyön ja nuorten kannalta,

F.

edistää nuorten maahanmuuttajien ja pakolaisten yhä kasvavan määrän tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä ja haasteisiin vastaamista Euroopan unionissa.

7.

SOPIVAT, että vaikka liitteessä I esitetyt jäsenvaltioiden ja komission toimet kohdistetaan kaikkiin nuoriin, erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin ryhmiin:

syrjäytymisvaarassa olevat nuoret

työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret (NEET)

maahanmuuttajataustaiset nuoret, mukaan lukien vastikään saapuneet maahanmuuttajat ja nuoret pakolaiset.

8.

SOPIVAT, että neuvosto voi tarkastella työsuunnitelmaa uudelleen saavutettujen tulosten ja EU:n toimintapolitiikan kehityksen pohjalta.

9.

SOPIVAT erityistoimia koskevasta luettelosta, joka on näiden ensisijaisten aiheiden mukainen, ja toimien toteuttamisaikataulusta liitteessä I esitetyn mukaisesti.

III   TYÖMENETELMÄT JA TYÖSKENTELYRAKENTEET

10.

TOTEAVAT seuraavaa:

On tehostettava nuoria koskevien asioiden valtavirtaistamista ja tuloksiin tähtäävää monialaista yhteistyötä neuvostossa sen takaamiseksi, että aina kun se on mahdollista, päätöksenteossa kaikilla asiaa koskevilla aloilla otetaan huomioon nuorten pyrkimykset, tilanne ja tarpeet.

11.

OVAT YHTÄ MIELTÄ siitä, että

Seuraavassa esitetyt työmenetelmät auttavat tarvittaessa tukemaan tämän työsuunnitelman täytäntöönpanoa: avoin koordinointimenetelmä siinä muodossa kuin siitä sovittiin nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistetuissa puitteissa ja erityisesti osaamiseen ja näyttöön perustuva päätöksenteko, asiantuntijatyöryhmät, vertaisoppiminen, vertaisarvioinnit, tutkimukset, konferenssit, seminaarit, tulosten levittäminen, epävirallinen foorumi nuorison edustajineen, nuorisoasioista vastaavien toimialajohtajien tapaamiset ja jäsennelty vuoropuhelu nuorten kanssa.

Kaikissa menetelmissä, myös asiantuntijatyöryhmissä, keskitytään II osion 6 kohdassa esitettyihin ensisijaisiin aiheisiin sekä liitteessä I lueteltuihin toimiin ja määräaikoihin. Neuvosto ja neuvostossa kokoontuvat jäsenvaltioiden hallitusten edustajat voivat tarkastella uudelleen liitteen I toimia saavutettujen tulosten ja EU:n toimintapolitiikan kehityksen pohjalta.

Asiantuntijatyöryhmien jäsenyyttä ja toimintaa koskevat periaatteet esitetään liitteessä II.

Mitä tulee nuorten oikeuteen osallistua heihin vaikuttavien politiikkojen laatimiseen, täytäntöönpanoon ja arviointiin, kuulemismenettelyt mahdollistavat sen, että nuoret pääsevät mukaan tämän työsuunnitelman ensisijaisia aiheita koskevaan pohdintaan.

Nuorisoasioista vastaavien toimialajohtajien epävirallisissa kokouksissa tarkastellaan tämän työsuunnitelman yhteydessä esille tulevia strategisia kysymyksiä sekä muita, EU:n nuorisopolitiikkaan yleisemmin liittyviä kysymyksiä.

Neuvosto ja komissio arvioivat vuoden 2018 alkupuoliskolla tämän työsuunnitelman täytäntöönpanoa yhteisen arvioinnin pohjalta, joka toteutetaan EU:n nuorisoraportin yhteydessä.

12.

EDELLÄ MAINITUN PERUSTEELLA KEHOTTAVAT

jäsenvaltioita ja komissiota perustamaan seuraavia aiheita käsitteleviä asiantuntijatyöryhmiä työsuunnitelman keston ajaksi:

Määritetään, mikä on nuorisotyön sekä epävirallisen ja arkioppimisen panos

a)

aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä ja nuorten osallisuuden lisäämisessä suvaitsevaisissa, erilaisista ihmisistä koostuvissa yhteisöissä sekä syrjäytymisen ja radikalisoitumisen ja niistä mahdollisesti johtuvan väkivaltaisen käyttäytymisen torjunnassa,

b)

nuorten maahanmuuttajien ja pakolaisten yhä kasvavan määrän tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja haasteisiin vastaamisessa Euroopan unionissa.

Tarkastellaan digitalisoitumisen riskejä, mahdollisuuksia ja vaikutuksia nuorten, nuorisotyön ja nuorisopolitiikan kannalta.

IV   TOIMET

13.

KEHOTTAVAT JÄSENVALTIOITA TOISSIJAISUUSPERIAATE HUOMIOON OTTAEN

toimimaan yhdessä komission tuella ja käyttämään tässä päätöslauselmassa määriteltyjä työmenetelmiä,

edistämään edelleen nuorisoasioista vastaavien ministeriöiden aktiivista osallistumista Eurooppa 2020 -strategiaa ja eurooppalaista ohjausjaksoa koskevaan kansalliseen päätöksentekoon nuorisopolitiikan tehokkaasta hyödyntämisestä pyrittäessä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin annettujen neuvoston päätelmien mukaisesti,

ottamaan asianmukaisesti huomioon nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistetut puitteet (2010–2018) ja tämän työsuunnitelman kansallisen ja alueellisen tason politiikan laadinnassa, kun se on tarpeellista,

informoimaan asianomaisia viranomaisia, nuoria ja nuorisojärjestöjä EU:n työsuunnitelman täytäntöönpanon edistymisestä toiminnan oikean kohdentamisen ja näkyvyyden varmistamiseksi.

14.

PYYTÄVÄT NEUVOSTON KULLOISTAKIN PUHEENJOHTAJAVALTIOTA

tarkastelemaan asianmukaisia jatkotoimia EU:n nuorisostrategian väliarvioinnin pohjalta,

ottamaan EU:n työsuunnitelman ensisijaiset aiheet huomioon laatiessaan puheenjohtajakolmikon ohjelmaa,

informoimaan neuvoston nuorisotyöryhmää muiden neuvoston valmisteluelinten tekemästä työstä, joka vaikuttaa suoraan tai välillisesti nuorisoon tai nuorisopolitiikkaan,

ottamaan huomioon EU:n aiemman työsuunnitelman (2014–2015) vielä käsiteltävinä olevat aiheet laatiessaan puheenjohtajakolmikon ohjelmaa,

pohtimaan tämän päätöslauselman kattamien 36 kuukauden lopussa 11 kohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella uuden työsuunnitelman ehdottamista,

tarjoamaan jäsenvaltioille ja nuorisoalan sidosryhmille mahdollisuuksia keskusteluun tulevasta eurooppalaisesta nuorisoalan yhteistyöstä vuoden 2018 jälkeen,

ehdottamaan nuorisoasioista vastaaville toimialajohtajille, että he tavanomaisessa epävirallisessa kokouksessaan keskustelisivat työsuunnitelman tuloksista ja ottaisivat ne huomioon, järjestäisivät tarvittaessa ylimääräisiä yhteisiä monialaisia toimialajohtajien kokouksia ja levittäisivät tuloksia laajalti sekä osallistuisivat EU:n nuorisolan työsuunnitelman täytäntöönpanon arviointiin.

15.

PYYTÄVÄT KOMISSIOTA

tukemaan nuorisotyöntekijöiden ja nuorisotyön valmiuksien lisäämistä panemalla täytäntöön Erasmus+-ohjelma, joka on yksi laadukkaan eurooppalaisen nuorisotyön kehittämisen keskeisistä tekijöistä,

tukemaan jäsenvaltioita ja työskentelemään niiden kanssa tämän työsuunnitelman täytäntöön panemiseksi, erityisesti liitteessä esitettyjen toimien toteuttamiseksi,

tiedottamaan jäsenvaltioille EU:n nuorisopolitiikan alalla ja muilla asiaan liittyvillä toiminta-aloilla käynnissä olevista tai suunnitelluista aloitteista, joilla on vaikutusta nuorisoalaan, sekä komission tähän liittyvistä toimista,

kuulemaan ja informoimaan säännöllisesti EU-tason sidosryhmiä sekä myös kansalaisyhteiskuntaa ja nuorison edustajia EU:n työsuunnitelman täytäntöönpanon edistymisestä toiminnan oikean kohdentamisen ja näkyvyyden varmistamiseksi,

edistämään tiedotustoimia ja synergioita EU:n ohjelmien kanssa sekä yhteistyötä muiden kansainvälisten organisaatioiden, kuten Euroopan neuvoston kanssa.

16.

KEHOTTAVAT JÄSENVALTIOITA JA KOMISSIOTA TOIMIVALTANSA PUITTEISSA JA TOISSIJAISUUSPERIAATTEEN MUKAISESTI

jatkamaan läheistä yhteistyötä asiantuntijatasolla tämän päätöslauselman liitteen I ja II mukaisesti,

ottamaan huomioon tämän työsuunnitelman painopisteet laatiessaan vuosittaista Erasmus+-työohjelmaa nuorisoalaa varten, muun muassa vuosittaisen Erasmus+-työohjelman yleistavoitteiden sekä Euroopan neuvoston kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen ja nuorisoasioiden wikisivuston kannalta,

kannustamaan muita aloja ottamaan nuorisoulottuvuuden huomioon muiden alojen politiikkojen ja toimien valmistelussa, täytäntöönpanossa ja arvioinnissa, kiinnittäen erityistä huomiota siihen, että nuorisoulottuvuus otetaan tosiasiallisesti ja varhaisessa vaiheessa huomioon politiikkojen laadintaprosessissa,

edistämään sitä, että nuorisopolitiikan merkitys EU:n nuorisopolitiikkojen yleisten tavoitteiden saavuttamisessa tiedostetaan paremmin, ottaen huomioon sen myönteiset vaikutukset aktiivisen kansalaisuuden, työllisyyden, sosiaalisen osallisuuden, kulttuurin ja innovoinnin sekä koulutuksen, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.


(1)  COM(2015) 185 final.

(2)  Asiak. 13635/15.


LIITE I

Ensisijaisiin aiheisiin perustuvat toimet, välineet ja määräajat

Ensisijaisiin aiheisiin perustuvat toimet

Työmenetelmä / Väline

Tavoite ja määräaika

Viite

 

Painopiste A:

Lisätään nuorten sosiaalista osallisuutta eurooppalaiset arvot huomioon ottaen

Neuvoston valmisteluelimet

Nuorisoalan rooli väkivaltaisen radikalisoitumisen torjunnassa

Vuoden 2016 alkupuolisko

(mahd.) Neuvoston keskustelu

A1

Osaamiseen ja näyttöön perustuva päätöksenteko

Komission tutkimus nuorisotyön laatujärjestelmistä ja -puitteista Euroopan unionissa

Vuoden 2016 jälkipuolisko

Käsikirja täytäntöönpanoa varten

A2

Jäsennelty vuoropuhelu / Neuvosto ja valmisteluelimet

”Nuorten olennaiset elämäntaidot ja osaaminen monimuotoisessa, yhteenliitetyssä ja osallistavassa Euroopassa aktiivista yhteisöön ja työelämään osallistumista varten.”

Vuoden 2017 alkupuolisko

(mahd.) Neuvoston päätöslauselma

A3

Painopiste B:

Vahvistetaan kaikkien nuorten demokratiaan ja kansalaistoimintaan osallistumista Euroopassa

Asiantuntijatyöryhmä

Määritetään, mikä on nuorisotyön sekä epävirallisen ja arkioppimisen panos aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä ja nuorten osallisuuden lisäämisessä suvaitsevaisissa, erilaisista ihmisistä koostuvissa yhteisöissä sekä syrjäytymisen, radikalisoitumisen ja niistä mahdollisesti johtuvan väkivaltaisen käyttäytymisen torjunnassa.

Vuoden 2017 alkupuolisko

Kertomus

(mahd.) Neuvoston päätelmät

B1

Osaamiseen ja näyttöön perustuva päätöksenteko

Komission tutkimus eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun kautta toteutettavan kansainvälisen vapaaehtoistyön vaikutuksista

Vuoden 2017 alkupuolisko:

Kertomus

(mahd.) Neuvoston päätelmät tutkimuksen pohjalta

B2

Nuoriso- ja urheiluasioista päättävien tahojen seminaari:

”Demokratia, nuoriso ja urheilu – monialaiset lähestymistavat nuorten aktiivisen demokratiaan ja kansalaistoimintaan osallistumisen ja sitoutumisen edistämiseksi urheilun avulla.”

Vuoden 2017 jälkipuolisko:

Seminaarin raportti parhaista käytännöistä ja suosituksista: miten monialaisten lähestymistapojen avulla voidaan edistää demokraattisia arvoja ja nuorten kansalaistoimintaan osallistumista urheilun avulla.

B3

Painopiste C:

Helpotetaan nuorten aikuisuuteen siirtymistä ja erityisesti työmarkkinoille pääsyä

Vertaisoppiminen jäsenvaltioiden keskuudessa ja komissio / toimialajohtajat

”Nuorisotyön merkityksen tunnustaminen lisäarvoa tuovana välineenä monialaisessa yhteistyössä, jolla tuetaan nuorten siirtymistä aikuisuuteen ja työelämään.”

Vuoden 2017 jälkipuolisko:

Raportti parhaista käytännöistä ja suosituksista nuorisotyön merkityksen tunnustamiseksi lisäarvoa tuovana välineenä monialaisessa yhteistyössä, jolla tuetaan nuorten siirtymistä aikuisuuteen ja työelämään.

C1

Osaamiseen ja näyttöön perustuva päätöksenteko

Komission tutkimus nuorisotyöstä ja nuorten yrittäjyydestä

Vuoden 2017 jälkipuolisko

Kertomus

(mahd.) Neuvoston päätelmät tutkimuksen pohjalta

C2

Painopiste D:

Tuetaan nuorten terveyttä ja hyvinvointia, myös mielenterveyttä

Neuvosto ja valmisteluelimet

Monialainen osallistumista koskeva yhteistyö nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi siirryttäessä aikuisuuteen, erityisesti niiden nuorten osalta, joilla on mielenterveysongelmia (1), jotka usein liittyvät aikuistumiseen. Kiinnitetään huomio näiden nuorten yhteiskuntaan osallistumiseen ongelmiin keskittymisen sijasta.

a)    Vuoden 2016 alkupuolisko

(mahd.) Neuvoston päätelmät

D1

b)    Vuoden 2017 jälkipuolisko

Monialainen vertaisoppiminen jäsenvaltioiden keskuudessa

D2

Painopiste E:

Autetaan osaltaan vastaamaan digitaaliajan haasteisiin ja hyödynnetään sen tarjoamat mahdollisuudet nuorisopolitiikan, nuorisotyön ja nuorten kannalta

Neuvosto ja valmisteluelimet

Uudet lähestymistavat nuorisotyössä nuorten mahdollisuuksien ja kykyjen kehittämisen ja heidän yhteiskuntaan osallistumisensa maksimoimiseksi.

Korostetaan uusia, nykyaikaisia ja kiinnostavia nuorisotyön keinoja, verkkopohjaiset nuorisotyökäytännöt mukaan lukien, nuorten elämän uusien suuntausten huomioon ottamiseksi ja nuorisotyön tavoittavuuden maksimoimiseksi niin, että yhä enemmän nuoria saadaan sen piiriin.

Vuoden 2016 jälkipuolisko

(mahd.) Neuvoston päätelmät

E1

Vertaisoppiminen

Uudet käytännöt nuorisotyössä ja nuorisotyön kiinnostavuuden lisääminen.

Vuoden 2017 alkupuolisko

Raportti nykykäytännöistä: miten suuntaukset ja suositukset otetaan huomioon päivittäisessä käytännön nuorisotyössä

E2

Asiantuntijatyöryhmä

”Digitalisoitumisen riskit, mahdollisuudet ja vaikutukset nuorten, nuorisotyön ja nuorisopolitiikan kannalta”

Vuoden 2017 jälkipuolisko

Asiantuntijatyöryhmän kertomus

E3

Osaamiseen ja näyttöön perustuva päätöksenteko

Komission tutkimus internetin ja sosiaalisen median vaikutuksista nuorten osallistumiseen ja nuorisotyöhön

Vuoden 2018 alkupuolisko

Kertomus

E4

Neuvosto ja valmisteluelimet

Kehitetään innovatiivisia nuorisotyön menetelmiä, myös digitaalisia välineitä, jotta nuorten tarpeisiin ja pyrkimyksiin voidaan vastata paremmin tehokkaammalla, älykkäällä ja merkityksellisellä tavalla ja edistää monialaista yhteistyötä.

Vuoden 2018 alkupuolisko

(mahd.) Neuvoston päätelmät toimien E3 ja E4 pohjalta.

E5

Painopiste F:

Edistetään nuorten maahanmuuttajien ja pakolaisten yhä kasvavan määrän tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä ja haasteisiin vastaamista Euroopan unionissa.

Asiantuntijatyöryhmä

Määritetään nuorisotyön ja epävirallisen ja arkioppimisen erityismerkitys nuorten maahanmuuttajien ja pakolaisten yhä kasvavan määrän tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja haasteisiin vastaamisessa Euroopan unionissa.

Vuoden 2018 jälkipuolisko

Kertomus

(mahd.) Neuvoston päätelmät tutkimuksen pohjalta

F1


Muut

 

Aihe

Väline / Toimi

Tavoite ja määräaika

 

EU:n nuorisostrategia

Vertaisoppiminen

a.

Komission ehdotus joustaviksi puitteiksi

Vuoden 2016 alkupuolisko

Virallistetaan joustava kehys vertaisoppimiseen liittyviä toimia varten

O1

Osaamiseen ja näyttöön perustuva päätöksenteko

b.

EU:n nuorisostrategian väliarviointi ja suositus nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden liikkuvuudesta Euroopan unionissa

Vuoden 2016 jälkipuolisko

(mahd.) Neuvoston päätelmät arvioinnin pohjalta, mukaan lukien nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden liikkuvuudesta Euroopan unionissa annetun neuvoston suosituksen arviointi

O2

c.

EU:n nuorisoraportti

Vuoden 2018 alkupuolisko

EU:n yhteinen nuorisoraportti

O3

Erasmus+

Osaamiseen ja näyttöön perustuva päätöksenteko

Erasmus+-ohjelman ja sitä edeltäneiden ohjelmien väliarviointi

Vuoden 2018 alkupuolisko:

Arvioinnin jatkotoimet yhteistyössä asiaankuuluvien alojen (koulutus, nuoriso, urheilu) kanssa

O4


(1)  Tähän sisältyvät vakavat ja yleiset psyykkiset ongelmat, vakava henkinen ahdistus ja (väliaikaiset) psyykkiset häiriöt elämään liittyvien haasteiden tai kriisien aikana.


LIITE II

Jäsenvaltioiden ja komission asiantuntijatyöryhmien jäsenyyttä ja toimintaa koskevat periaatteet EU:n nuorisoalan työsuunnitelman yhteydessä (1. tammikuuta 2016–31. joulukuuta 2018)

Jäsenyys:

Jäsenvaltioiden osallistuminen työryhmien toimintaan on vapaaehtoista, ja ne voivat liittyä työryhmiin missä vaiheessa tahansa.

Jäsenvaltiot, jotka haluavat osallistua työryhmien toimintaan, nimeävät asiantuntijat työryhmien jäseniksi. Jäsenvaltiot varmistavat, että nimetyillä asiantuntijoilla on asiaankuuluvaa kokemusta kyseisen alan toiminnasta kansallisella tasolla. Nimetyt asiantuntijat huolehtivat toimivista yhteyksistä kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin. Komissio koordinoi asiantuntijoiden nimeämismenettelyjä.

Kukin asiantuntijatyöryhmä voi päättää kutsua muita osallistujia, kuten riippumattomia asiantuntijoita, nuorisojärjestöjen edustajia, nuorisoalan tutkijoita ja muita sidosryhmiä sekä kolmansien maiden edustajia. Kukin asiantuntijaryhmä voi ehdottaa muiden osallistujien lisäämistä koko työjakson ajaksi edellyttäen, että asiantuntijaryhmä hyväksyy niiden jäsenyyden yksimielisesti.

Toimeksianto

Komissio tekee ehdotuksen asiantuntijatyöryhmän toimeksiannosta työsuunnitelman 12 kohdan mukaisesti, ja sitä mukautetaan neuvoston nuorisotyöryhmän kommenttien perusteella.

Työskentelymenettelyt

Asiantuntijatyöryhmät keskittyvät tuottamaan joitakin konkreettisia ja hyödynnettävissä olevia tuloksia pyydetystä aiheesta.

Tämän työsuunnitelman täytäntöönpanoa varten kukin asiantuntijatyöryhmä nimittää puheenjohtajan/puheenjohtajat ensimmäisessä asiantuntijatyöryhmän kokouksessa työsuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Komissio, joka vastaa asiantuntijaryhmien sihteeristön tehtävistä, koordinoi puheenjohtajien valinnan, joka toteutetaan avoimesti ja läpinäkyvästi. Kukin asiantuntijatyöryhmä valmistelee työaikataulunsa tämän työsuunnitelman mukaisesti.

Komissio tarjoaa työryhmille asiantuntemusta ja avustaa järjestelyissä. Lisäksi komissio tukee mahdollisuuksien mukaan työryhmien työskentelyä muilla soveltuvilla tavoilla (mukaan lukien kunkin työryhmän käsittelemää aihetta koskevat tutkimukset).

Raportointi ja tiedottaminen

Asiantuntijatyöryhmien puheenjohtajat raportoivat nuorisotyöryhmälle työnsä edistymisestä ja tuloksista. Nuorisotyöryhmä antaa asiantuntijatyöryhmälle tarvittaessa lisäohjausta toivottujen tulosten saavuttamiseksi suunnitellussa aikataulussa. Toimialajohtajille tiedotetaan tuloksista.

Kaikkien työryhmien kokousten esityslistat ja kokousmuistiot ovat kaikkien jäsenvaltioiden saatavilla riippumatta siitä, missä määrin ne osallistuvat tietyn aiheen käsittelyyn. Ryhmien työskentelyn tulokset julkaistaan.


Top