EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42001A1121(01)

Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävä pöytäkirja, jonka neuvosto on laatinut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti

OJ C 326, 21.11.2001, p. 2–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, GA, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 008 P. 233 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 008 P. 233 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 008 P. 233 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 008 P. 233 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 008 P. 233 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 008 P. 233 - 239
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 008 P. 233 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 008 P. 233 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 008 P. 233 - 239
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 011 P. 297 - 303
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 011 P. 297 - 303
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 014 P. 254 - 260

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

42001A1121(01)

Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävä pöytäkirja, jonka neuvosto on laatinut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti

Virallinen lehti nro 326 , 21/11/2001 s. 0002 - 0008


LIITE

Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävä

PÖYTÄKIRJA,

jonka neuvosto on laatinut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti

Tämän pöytäkirjan KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka ovat Euroopan unionin jäsenvaltioita,

VIITTAAVAT keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävästä pöytäkirjasta 16 päivänä lokakuuta 2001 annettuun neuvoston säädökseen,

OTTAVAT HUOMIOON Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät sekä tarpeen panna ne viipymättä täytäntöön vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamiseksi,

PITÄVÄT MIELESSÄ järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvien kansainvälisten sitoumusten kansallisen tason soveltamista ja täytäntöönpanoa koskevan arviointijärjestelmän perustamisesta 5 päivänä joulukuuta 1997 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 97/827/YOS(1) perusteella laadittujen arviointikertomusten yhteydessä annetut asiantuntijoiden suositukset,

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että rikollisuuden ja erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden, rahanpesun ja talousrikollisuuden torjunta edellyttää lisätoimia rikosasioissa annettavan oikeusavun alalla,

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ, jotka liitetään keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehtyyn yleissopimukseen(2), jäljempänä "keskinäistä oikeusapua koskeva vuoden 2000 yleissopimus" ja joista tulee sen erottamaton osa:

1 artikla

Pyyntö saada tietoja pankkitileistä

1. Kukin jäsenvaltio toteuttaa tässä artiklassa vahvistettuja ehtoja noudattaen tarvittavat toimenpiteet selvittääkseen, toisen jäsenvaltion esittämään pyyntöön vastatessaan, onko rikostutkinnan kohteena olevalla luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä jossakin sen alueella sijaitsevassa pankissa yksi tai useampi minkä tahansa tyyppinen tili tai onko tällaisella henkilöllä tällaisia tilejä koskeva määräysvalta, ja jos on, se toimittaa yksityiskohtaiset tiedot todetuista tileistä.

Pyydettäessä ja sikäli kuin tämä voi tapahtua kohtuullisessa ajassa, tietoihin on sisällyttävä myös tilit, joihin menettelyn kohteena olevalla henkilöllä on valtakirja.

2. Tämän artiklan mukaista velvoitetta sovelletaan ainoastaan tietoihin, jotka ovat tilinpitäjäpankin hallussa.

3. Tämän artiklan mukaista velvoitetta sovelletaan ainoastaan, jos tutkinta koskee

- rikosta, josta voi seurata vapausrangaistus tai vapaudenmenetystä tarkoittava seuraamus, jonka enimmäisaika on vähintään neljä vuotta pyynnön esittäneessä valtiossa ja vähintään kaksi vuotta pyynnön vastaanottaneessa valtiossa, tai

- Euroopan poliisiviraston perustamisesta vuonna 1995 tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimus) 2 artiklassa tai mainitun yleissopimuksen liitteessä, sellaisena kuin se on muutettuna, tarkoitettua rikosta, tai

- siltä osin kuin rikos ei kuulu Europol-yleissopimuksen piiriin, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta vuonna 1995 tehdyssä yleissopimuksessa, siihen vuonna 1996 liitetyssä pöytäkirjassa ja vuonna 1997 liitetyssä toisessa pöytäkirjassa tarkoitettua rikosta.

4. Pyynnön esittävän viranomaisen on pyynnössään:

- kerrottava, miksi pyydetyillä tiedoilla sen mielestä todennäköisesti on olennainen merkitys rikoksen tutkinnan kannalta,

- kerrottava, millä perusteella se olettaa, että pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion pankeissa on tilejä ja, mahdollisuuksien mukaan, mistä pankeista voi olla kyse,

- tuotava esiin sellaiset käytettävissä olevat tiedot, jotka voivat helpottaa pyynnön täyttämistä.

5. Jäsenvaltiot voivat asettaa tämän artiklan mukaisen pyynnön täyttämiselle samat ehdot, joita ne soveltavat etsintä- ja takavarikkopyyntöjen suhteen.

6. Neuvosto voi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti päättää laajentaa 3 kohdan soveltamisalaa.

2 artikla

Pyynnöt saada tietoja pankkitapahtumista

1. Pyynnön vastaanottanut valtio toimittaa pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä yksityiskohtaiset tiedot nimetyistä pankkitileistä sekä pyynnössä nimetyn yhden tai useamman tilin kautta tietyn ajan kuluessa suoritetuista pankkitapahtumista, mukaan lukien tunnistetiedot veloitetuista ja hyvitetyistä tileistä.

2. Tämän artiklan mukaista velvoitetta sovelletaan ainoastaan tietoihin, jotka ovat tilinpitäjäpankin hallussa.

3. Pyynnön esittäneen jäsenvaltion on siinä ilmoitettava, miksi se pitää pyydettyjä tietoja merkityksellisinä rikoksen tutkinnan kannalta.

4. Jäsenvaltiot voivat asettaa tämän artiklan mukaisen pyynnön täyttämiselle samat ehdot, joita ne soveltavat etsintä- ja takavarikkopyyntöjen suhteen.

3 artikla

Pankkitapahtumien valvontapyynnöt

1. Kukin jäsenvaltio huolehtii siitä, että se voi toisen jäsenvaltion pyynnöstä tiettynä ajanjaksona valvoa yhden tai useamman pyynnössä nimetyn tilin kautta suoritettuja pankkitapahtumia, ja se ilmoittaa valvonnan tuloksista pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle.

2. Esittäessään pyynnön jäsenvaltion on siinä ilmoitettava, miksi se pitää pyydettyjä tietoja merkityksellisinä rikoksen tutkinnan kannalta.

3. Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tekevät valvontapäätöksen tapauskohtaisesti ottaen asiaankuuluvalla tavalla huomioon kansallisen lainsäädäntönsä.

4. Valvonnan yksityiskohdista sovitaan pyynnön esittäneen ja pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kesken.

4 artikla

Luottamuksellisuus

Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, etteivät pankit ilmaise asianomaiselle pankkiasiakkaalle tai ulkopuolisille henkilöille, että pyynnön esittäneelle valtiolle on toimitettu tietoja 1, 2 tai 3 artiklan mukaisesti tai että tutkinta on käynnissä.

5 artikla

Ilmoitusvelvollisuus

Jos pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo oikeusapupyyntöä täytettäessä, että voi olla tarpeen aloittaa tutkinta, jota ei alun perin ollut suunniteltu tai jota ei pyynnön esittämisajankohtana voitu tarkemmin määritellä, sen on välittömästi ilmoitettava tästä pyynnön esittäneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle lisätoimien toteuttamiseksi.

6 artikla

Täydentävät oikeusapupyynnöt

1. Jos pyynnön esittäneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen esittää aiempaa pyyntöänsä täydentävän oikeusapupyynnön, sen ei ole tarpeen toimittaa uudelleen alkuperäisen pyynnön yhteydessä jo toimitettuja tietoja. Täydentävässä pyynnössä on esitettävä tiedot, jotka ovat välttämättömiä alkuperäisen pyynnön tunnistamiseksi.

2. Jos keskinäistä oikeusapua koskevan pyynnön esittänyt toimivaltainen viranomainen voimassa olevien määräysten mukaisesti osallistuu pyynnön täyttämiseen pyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa, se voi esittää täydentävän pyynnön suoraan pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisessä valtiossa oleskellessaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta keskinäistä oikeusapua koskevan vuoden 2000 yleissopimuksen 6 artiklan 3 kohdan soveltamista.

7 artikla

Pankkisalaisuus

Jäsenvaltio ei saa vedota pankkisalaisuuteen perusteena kieltäytyä yhteistyöstä toisen valtion esittämän keskinäistä oikeusapua koskevan pyynnön osalta.

8 artikla

Vero-, tulli- ja valuuttarikokset

1. Oikeusapua ei saa evätä yksinomaan sillä perusteella, että pyyntö koskee rikosta, jota pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio pitää vero-, tulli- tai valuuttarikoksena.

2. Jos jäsenvaltio on määrännyt etsintää tai takavarikkoa koskevan oikeusapupyynnön täyttämisen edellytykseksi, että pyynnössä tarkoitettu teko on rangaistava myös sen lainsäädännön mukaan, tämä edellytys katsotaan täytetyksi 1 kohdassa tarkoitettujen rikosten osalta, jos teko vastaa sen oman lainsäädännön mukaista samanlaatuista tekoa.

Pyyntöä ei saa evätä sillä perusteella, ettei pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion laissa säädetä samanlaista veroa tai maksua taikka ettei siihen sisälly samanlaatuista veroa, maksua, tullia tai valuuttatointa koskevaa sääntelyä kuin pyynnön esittäneen jäsenvaltion lakiin.

3. Kumotaan Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 50 artikla.

9 artikla

Poliittiset rikokset

1. Jäsenvaltioiden väliseen keskinäiseen oikeusapuun liittyvän pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio ei saa pitää mitään rikosta poliittisena rikoksena, poliittiseen rikokseen liittyvänä rikoksena tai poliittisista vaikuttimista tehtynä rikoksena.

2. Kukin jäsenvaltio voi 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen antaessaan ilmoittaa, että se soveltaa 1 kohtaa ainoastaan

a) terrorismin vastustamisesta 27 päivänä tammikuuta 1977 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 1 ja 2 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin

ja

b) salahanke- tai yhteenliittäytymisrikoksiin - jotka vastaavat Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 27 päivänä syyskuuta 1996 tehdyn yleissopimuksen 3 ja 4 artiklassa määriteltyä käyttäytymistä - yhden tai useamman terrorismin vastustamisesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 1 ja 2 artiklassa tarkoitetun rikoksen tekemiseksi.

3. Terrorismin vastustamisesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 13 artiklan nojalla tehtyjä varaumia ei sovelleta jäsenvaltioiden väliseen keskinäiseen oikeusapuun.

10 artikla

Evättyjen pyyntöjen toimittaminen neuvostolle ja Eurojustin osallistuminen

1. Jos pyynnön täyttäminen evätään

- keskinäistä oikeusapua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 2 artiklan b alakohdan tai Benelux-sopimuksen 22 artiklan 2 kohdan b alakohdan perusteella, tai

- Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 51 artiklan tai keskinäistä oikeusapua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 5 artiklan perusteella, tai

- tämän pöytäkirjan 1 artiklan 5 kohdan tai 2 artiklan 4 kohdan perusteella,

ja jos pyynnön esittänyt jäsenvaltio pitää pyyntönsä voimassa eikä asiassa päästä ratkaisuun, pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio toimittaa perustellun kieltäytymispäätöksen tiedoksi neuvostolle jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön toimivuuden mahdollista arviointia varten.

2. Pyynnön esittäneen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat ilmoittaa 1 artiklan säännösten mukaisen pyynnön täyttämisessä esiintyvistä ongelmista Eurojustille, sen jälkeen kun se on perustettu, jotta niihin löydetään käytännön ratkaisu Eurojustin perustamisvälineessä vahvistettujen säännösten mukaisesti.

11 artikla

Varaumat

Tähän pöytäkirjaan saa tehdä vain 9 artiklan 2 kohdan mukaisia varaumia.

12 artikla

Alueellinen soveltaminen

Tätä pöytäkirjaa aletaan soveltaa Gibraltarin osalta silloin, kun keskinäistä oikeusapua koskeva vuoden 2000 yleissopimus on tullut voimaan Gibraltarilla mainitun yleissopimuksen mukaisesti.

13 artikla

Voimaantulo

1. Jäsenvaltiot hyväksyvät tämän pöytäkirjan valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti.

2. Jäsenvaltiot ilmoittavat Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille tämän pöytäkirjan hyväksymisen edellyttämän valtiosääntöoikeudellisen menettelyn saattamisesta päätökseen.

3. Tämä pöytäkirja tulee voimaan asianomaisten kahdeksan jäsenvaltion osalta 90 päivän kuluttua siitä, kun kahdeksantena tämän muodollisuuden suorittava valtio, joka on Euroopan unionin jäsen silloin kun neuvosto antaa säädöksen tämän pöytäkirjan tekemisestä, on antanut 2 kohdan mukaisen ilmoituksen. Jos keskinäistä oikeusapua koskeva vuoden 2000 yleissopimus ei kuitenkaan ole tullut voimaan mainittuun päivään mennessä, tämä pöytäkirja tulee voimaan päivänä, jona mainittu yleissopimus tulee voimaan.

4. Jos jäsenvaltio antaa ilmoituksen sen jälkeen, kun tämä pöytäkirja on 3 kohdan mukaisesti tullut voimaan, tämä pöytäkirja tulee voimaan 90 päivän kuluttua tällaisesta ilmoituksesta kyseisen jäsenvaltion ja niiden jäsenvaltioiden välillä, joiden osalta pöytäkirja on jo tullut voimaan.

5. Siihen asti kun pöytäkirja tulee 3 kohdan mukaisesti voimaan, jäsenvaltio voi 2 kohdan mukaisen ilmoituksen antaessaan tai milloin tahansa sen jälkeen ilmoittaa, että asianomainen jäsenvaltio soveltaa pöytäkirjaa suhteissaan muihin samanlaisen ilmoituksen antaneisiin jäsenvaltioihin. Tällainen ilmoitus tulee voimaan 90 päivän kuluttua sen tallettamispäivästä.

6. Sen estämättä, mitä 3-5 kohdassa määrätään, tämä pöytäkirja ei tule voimaan eikä sitä sovelleta kahden jäsenvaltion välisissä suhteissa ennen kuin keskinäistä oikeusapua koskeva vuoden 2000 yleissopimus tulee voimaan tai sitä sovelletaan kyseisten jäsenvaltioiden välillä.

7. Tätä pöytäkirjaa sovelletaan keskinäiseen oikeusapuun, joka on pantu alulle sen jälkeen, kun pöytäkirja on tullut voimaan tai kun pöytäkirjaa on alettu soveltaa 5 kohdan mukaisesti asianomaisten jäsenvaltioiden välillä.

14 artikla

Uusien jäsenvaltioiden liittyminen

1. Tähän pöytäkirjaan voi liittyä jokainen valtio, josta tulee Euroopan unionin jäsen ja joka liittyy keskinäistä oikeusapua koskevaan vuoden 2000 yleissopimukseen.

2. Tämän pöytäkirjan teksti, jonka Euroopan unionin neuvosto on laatinut pöytäkirjaan liittyvän valtion kielellä, on todistusvoimainen.

3. Liittymisasiakirjat talletetaan tallettajan huostaan.

4. Tämä pöytäkirja tulee siihen liittyvän valtion osalta voimaan 90 päivän kuluttua siitä päivästä, jona asianomainen valtio on tallettanut liittymiskirjansa, tai tämän pöytäkirjan voimaantulopäivänä, jos pöytäkirja ei ole vielä tullut voimaan mainitun 90 päivän määräajan päättyessä.

5. Jos tämä pöytäkirja ei ole vielä tullut voimaan liittymiskirjan tallettamishetkellä, liittyvään jäsenvaltioon sovelletaan 13 artiklan 5 kohtaa.

6. Sen estämättä, mitä 4 ja 5 kohdassa määrätään, tämä pöytäkirja ei tule voimaan eikä sitä sovelleta siihen liittyvän valtion osalta ennen kuin keskinäistä oikeusapua koskeva vuoden 2000 yleissopimus tulee voimaan tai sitä sovelletaan kyseisessä valtiossa.

15 artikla

Islannin ja Norjan asema

Edellä 8 artikla merkitsee toimenpiteitä, joilla muutetaan Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen(3), jäljempänä "assosiaatiosopimus", liitteessä A tarkoitettuja määräyksiä tai jotka perustuvat niihin.

16 artikla

Voimaantulo Islannin ja Norjan osalta

1. Edellä 15 artiklassa tarkoitettu määräys tulee voimaan Islannin ja Norjan osalta niiden keskinäisissä suhteissa jäsenvaltioihin, joiden osalta tämä pöytäkirja on jo tullut voimaan 13 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti, 90 päivän kuluttua siitä, kun neuvosto ja komissio ovat saaneet 8 artiklan 2 kohdan mukaiset tiedot niiden valtiosäännössä asetettujen vaatimusten täyttymisestä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta assosiaatiosopimuksen 8 artiklan soveltamiseen.

2. Jos tämä pöytäkirja tulee voimaan jonkin jäsenvaltion osalta sen jälkeen, kun 15 artiklassa tarkoitettu määräys on tullut voimaan Islannin ja Norjan osalta, tätä määräystä on sovellettava myös kyseisen jäsenvaltion sekä Islannin ja Norjan keskinäisissä suhteissa.

3. Pöytäkirjan 15 artiklassa tarkoitettu määräys ei kuitenkaan sido Islantia ja Norjaa ennen keskinäistä oikeusapua koskevan vuoden 2000 yleissopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen määräysten voimaantuloa näiden kahden valtion osalta.

4. Edellä 15 artiklassa tarkoitettu määräys tulee voimaan Islannin ja Norjan osalta viimeistään sinä päivänä, jona tämä pöytäkirja tulee voimaan viidennessätoista valtiossa, joka on Euroopan unionin jäsen silloin, kun neuvosto antaa säädöksen tämän pöytäkirjan tekemisestä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamiseen.

17 artikla

Tallettaja

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri on tämän pöytäkirjan tallettaja.

Tallettaja julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä tiedot tämän pöytäkirjan hyväksymisistä ja siihen liittymisistä sekä lausumat ja muut tähän pöytäkirjaan liittyvät ilmoitukset.

TÄMÄN VAKUUDEKSI jäljempänä mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Luxemburgissa 16 päivänä lokakuuta 2001 yhtenä alkuperäiskappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, jonka kullakin kielellä laadittu teksti on yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon. Pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen pöytäkirjasta kullekin jäsenvaltiolle.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique/Voor de Regering van het Koninkrijk België/Für die Regierung des Königreichs Belgien

>PIC FILE= "C_2001326FI.000601.TIF">

For regeringen for Kongeriget Danmark

>PIC FILE= "C_2001326FI.000602.TIF">

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "C_2001326FI.000603.TIF">

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

>PIC FILE= "C_2001326FI.000604.TIF">

Por el Gobierno del Reino de España

>PIC FILE= "C_2001326FI.000605.TIF">

Pour le gouvernement de la République française

>PIC FILE= "C_2001326FI.000701.TIF">

Thar ceann Rialtas na hÉireann/For the Government of Ireland

>PIC FILE= "C_2001326FI.000702.TIF">

Per il governo della Repubblica italiana

>PIC FILE= "C_2001326FI.000703.TIF">

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "C_2001326FI.000704.TIF">

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "C_2001326FI.000705.TIF">

Für die Regierung der Republik Österreich

>PIC FILE= "C_2001326FI.000801.TIF">

Pelo Governo da República Portuguesa

>PIC FILE= "C_2001326FI.000802.TIF">

Suomen hallituksen puolesta/På finska regeringens vägnar

>PIC FILE= "C_2001326FI.000803.TIF">

På svenska regeringens vägnar

>PIC FILE= "C_2001326FI.000804.TIF">

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "C_2001326FI.000805.TIF">

(1) EYVL L 344, 15.12.1997, s. 7.

(2) EYVL C 197, 12.7.2000, s. 3.

(3) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

Top