EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41995D0553

95/553/EY: Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 1995, diplomaatti- ja konsuliedustustojen Euroopan unionin kansalaisille antamasta suojelusta

OJ L 314, 28.12.1995, p. 73–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Polish: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Bulgarian: Chapter 20 Volume 001 P. 15 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 20 Volume 001 P. 15 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 20 Volume 001 P. 15 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2018; Kumoaja 32015L0637

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/553/oj

41995D0553

95/553/EY: Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 1995, diplomaatti- ja konsuliedustustojen Euroopan unionin kansalaisille antamasta suojelusta

Virallinen lehti nro L 314 , 28/12/1995 s. 0073 - 0076


NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä joulukuuta 1995,

diplomaatti- ja konsuliedustustojen Euroopan unionin kansalaisille antamasta suojelusta (95/553/EY)

NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ovat vakaasti päättäneet jatkaa yhä lähempänä kansalaisia olevan unionin rakentamista,

ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella luodun unionin kansalaisuuskäsitteen, käsitteen, joka eroaa kansallisesta kansalaisuudesta eikä millään tavoin korvaa sitä,

haluavat toteuttaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 8 c artiklassa säädetyn velvoitteen,

katsovat, että tämä yhteinen suojelujärjestelmä lujittaa unionin ominaislaadun havaittavuutta kolmansissa maissa, ja

ottavat huomioon, että unionin kansalaisten yhteisen suojelujärjestelmän toteuttaminen kolmansissa maissa vahvistaa myös eurooppalaisen yhteisvastuullisuuden havaittavuutta asianomaisten kansalaisten keskuudessa,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Jokainen Euroopan unionin kansalainen saa konsuliviranomaisten suojelua missä tahansa jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliedustustoilta, jos alueella, jossa hän oleskelee, ei ole hänen oman jäsenvaltionsa tai toisen sitä pysyvästi edustavan valtion

- pysyvää käytettävissä olevaa edustustoa, eikä

- toimivaltaista, tavoitettavissa olevaa kunniakonsulia.

2 artikla

1. Ne diplomaatti- ja konsuliedustustot, joiden puoleen käännytään, vastaavat henkilön suojelupyyntöön edellyttäen, että esittämällä passi tai henkilöllisyystodistus osoitetaan hänellä olevan jonkin unionin jäsenvaltion kansalaisuus.

2. Jos asiakirjat ovat kadonneet tai ne on varastettu, myös muu todiste kansalaisuudesta voidaan hyväksyä, tarvittaessa hankkimalla ensin vahvistus sen jäsenvaltion keskushallinnon viranomaisilta, jonka kansalainen asianomainen sanoo olevansa, tai tämän valtion lähimmältä diplomaatti- tai konsuliedustustolta.

3 artikla

Suojelua antavat diplomaatti- tai konsuliedustustot antavat pyynnön esittäjälle edustamansa jäsenvaltion kansalaiselle kuuluvan kohtelun.

4 artikla

Diplomaatti- ja konsuliedustustot voivat keskenään sopia käytännön järjestelyistä suojelupyyntöjen hoitamiseksi tehokkaasti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan soveltamista.

5 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettu suojelu käsittää

a) kuolemantapauksessa annettavan avun,

b) vakavassa onnettomuus- tai sairaustapauksessa annettavan avun,

c) pidätys- tai vangitsemistapauksessa annettavan avun,

d) väkivaltarikosten uhreille annettavan avun,

e) vaikeuksiin joutuneiden unionin kansalaisten avustamisen ja kotiinkuljettamisen.

2. Lisäksi jäsenvaltioiden kolmannessa maassa olevat diplomaatti- ja konsuliedustustot voivat myös muissa tapauksissa antaa apua sitä pyytävälle unionin kansalaiselle toimivaltansa rajoissa.

6 artikla

1. Sen estämättä, mitä 3 artiklassa määrätään, äärimmäisen kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta ei unionin kansalaisen hyväksi voida myöntää tai suorittaa mitään ennakkoa, rahallista apua tai kuluja ilman sen jäsenvaltion, jonka kansalainen hän on, toimivaltaisten viranomaisten lupaa, jonka antaa joko ulkoasiainministeriö tai lähin diplomaattinen edustusto.

2. Jolleivät sen jäsenvaltion viranomaiset, jonka kansalainen pyynnön esittäjä on, nimenomaan luovu tästä vaatimuksesta, pyynnön esittäjän on sitouduttava korvaamaan kokonaisuudessaan ennakkomaksu tai rahallinen apu sekä suoritetut kulut ja tarvittaessa toimivaltaisten viranomaisten määräämät konsulimaksut.

3. Takaisinmaksusitoumus vahvistetaan siinä asiakirjassa, joka velvoittaa vaikeuksiin joutuneen pyynnön esittäjän korvaamaan häntä varten suoritetut kulut tai hänelle maksetun rahasumman sekä mahdolliset muut maksut sen jäsenvaltion hallitukselle, jonka kansalainen hän on.

4. Sen jäsenvaltion hallituksen, jonka kansalainen pyynnön esittäjä on, on korvattava kaikki kulut apua antaneen jäsenvaltion hallituksen sitä vaatiessa.

5. Käytettävät takaisinmaksusitoumuslomakkeen mallit ovat liitteissä I ja II.

7 artikla

Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta hankittu kokemus ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 8 c artiklan tavoite huomioon ottaen.

8 artikla

Tämä päätös tulee voimaan, kun kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet neuvoston pääsihteeristölle, että niiden oikeusjärjestyksen edellyttämät menettelyt tämän päätöksen soveltamiseksi on saatettu päätökseen.

9 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1995.

Neuvoston puolesta

L. ATIENZA SERNA

Puheenjohtaja

LIITE I

>VIITTAUS FILMIIN>

LIITE II

>VIITTAUS FILMIIN>

Top