EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2553

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/2553, annettu 21 päivänä syyskuuta 2022, delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/815 vahvistettujen teknisten sääntelystandardien muuttamisesta yhtenäistä sähköistä raportointimuotoa koskevan taksonomian vuoden 2022 päivityksen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2022/6634

EUVL L 339, 30.12.2022, p. 1–1251 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2553/oj

30.12.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 339/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/2553,

annettu 21 päivänä syyskuuta 2022,

delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/815 vahvistettujen teknisten sääntelystandardien muuttamisesta yhtenäistä sähköistä raportointimuotoa koskevan taksonomian vuoden 2022 päivityksen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 15 päivänä joulukuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/815 (2) määritetään direktiivin 2004/109/EY 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu yhtenäinen sähköinen raportointimuoto, jota liikkeeseenlaskijoiden on käytettävä vuositilinpäätösten laadinnassa. Vuositilinpäätöksiin sisältyvät konsernitilinpäätökset on laadittava joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (3) nojalla hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien, jäljempänä ’IFRS-standardit’, mukaisesti taikka noudattaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antavan elimen International Accounting Standards Board (IASB) antamia IFRS-standardeja, joiden katsotaan komission päätöksen 2008/961/EY (4) mukaan vastaavan asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla hyväksyttyjä IFRS-standardeja.

(2)

Yhtenäisessä sähköisessä raportointimuodossa käytettävä ydintaksonomia perustuu IFRS-taksonomiaan ja on sen laajennus. IFRS-säätiö päivittää vuosittain IFRS-taksonomiaa siten, että siinä otetaan huomioon muun muassa uusien IFRS-standardien julkaiseminen tai voimassa olevien standardien muutokset, tilinpäätöksissä yleensä ilmoitettujen tietojen analyysi tai parannukset IFRS-taksonomian yleiseen sisältöön tai teknologiaan. Sen vuoksi on tarpeen päivittää teknisiä sääntelystandardeja, jotta niissä otetaan huomioon IFRS-taksonomian vuotuiset päivitykset. IFRS-säätiö julkaisi maaliskuussa 2022 IFRS-taksonomian päivitetyn version. Kyseinen päivitys olisi sen vuoksi otettava huomioon delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/815.

(3)

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/815 liitteet I, II ja VI olisi saatettava ajan tasalle siten, että niissä otetaan huomioon IFRS-taksonomian vuoden 2022 päivitys ja annetaan liikkeeseenlaskijoille lisäohjeistusta tilinpäätösten merkitsemiseen. Vaikka vain osia kyseisistä liitteistä on päivitettävä, kyseiset liitteet on tarpeen korvata kokonaisuudessaan, jotta niiden luettavuutta voidaan parantaa sidosryhmien kannalta erityisesti vuoden 2022 päivitykseen liittyvien taulukoiden osalta. Tämä helpottaa merkintävaatimusten täytäntöönpanoa ja IFRS-standardien mukaisesti laadittujen sähköisten tilinpäätösten mahdollisimman suurta vertailukelpoisuutta loppukäyttäjien kannalta unionin tasolla ja maailmanlaajuisesti.

(4)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2019/815 olisi muutettava.

(5)

Jotta liikkeeseenlaskijoilla olisi riittävästi aikaa panna uudet vaatimukset tehokkaasti täytäntöön ja jotta säännösten noudattamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat mahdollisimman pienet, uutta taksonomiaa olisi sovellettava vuositilinpäätöksiin, jotka sisältävät tilinpäätöslaskelmat 1 päivänä tammikuuta 2023 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta. Liikkeeseenlaskijoiden olisi kuitenkin voitava ottaa uusi taksonomia käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2022 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.

(6)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnokseen, jonka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on toimittanut komissiolle.

(7)

Tämä asetus on delegoidun asetuksen (EU) 2019/815 tekninen päivitys, jossa otetaan huomioon IFRS-taksonomian päivitykset ja annetaan lisäohjeistusta IFRS-tilinpäätösten merkitsemiseen. Tämä asetus ei sellaisenaan merkitse uutta politiikkaa tai olennaista muutosta nykyiseen politiikkaan. ESMA ei ole järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia siitä teknisten sääntelystandardien luonnoksesta, johon tämä asetus perustuu, analysoinut siitä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä eikä pyytänyt neuvoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (5) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä, koska se olisi ollut erittäin suhteetonta tämän muutoksen laajuuteen ja vaikutukseen nähden,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/815 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) 2019/815 seuraavasti:

1)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

2)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

3)

Korvataan liite VI tämän asetuksen liitteessä III olevalla tekstillä.

2 artikla

Siirtymäsäännös

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/815, sellaisena kuin se on muutettuna komission delegoidulla asetuksella (EU) 2022/352 (6), säännöksistä poiketen tätä asetusta voidaan soveltaa vuositilinpäätöksiin, jotka sisältävät ennen 1 päivää tammikuuta 2023 alkavilta tilikausilta laadittavat tilinpäätöslaskelmat.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2023 vuositilinpäätöksiin, jotka sisältävät 1 päivänä tammikuuta 2023 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittavat tilinpäätöslaskelmat.

Tämän asetuksen 2 artiklaa sovelletaan kuitenkin asetuksen voimaantulopäivästä lähtien.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä syyskuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/815, annettu 17 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä yhtenäisen sähköisen raportointimuodon määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 143, 29.5.2019, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).

(4)  Komission päätös 2008/961/EY, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, tiettyjen kolmansien maiden kansallisten tilinpäätösstandardien ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien käytöstä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden laatiessa konsolidoituja tilinpäätöksiään (EUVL L 340, 19.12.2008, s. 112).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) 2022/352, annettu 29 päivänä marraskuuta 2021, delegoidun asetuksen (EU) 2019/815 muuttamisesta yhtenäistä sähköistä raportointimuotoa koskevissa teknisissä sääntelystandardeissa vahvistetun taksonomian vuoden 2021 päivityksen osalta (EUVL L 77, 7.3.2022, s. 1).


LIITE I

”LIITE I

Liitteiden II, IV ja VI taulukoiden selitykset

TIETO / ATTRIBUUTIN TYYPPI / ETULIITE

MÄÄRITELMÄ

text block

osoittaa, että elementtityyppi on tekstikenttä; käytetään laajojen tietomäärien merkitsemiseen, esimerkiksi liitetiedot, tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja taulukot; tekstikentät ovat ei-numeerisia eriä

text

osoittaa, että elementtityyppi on tekstiä (aakkosnumeeristen merkkien sarja); käytetään sanallista tietoa sisältävien lyhyiden kappaleiden merkitsemiseen; tekstielementit ovat ei-numeerisia eriä

yyyy-mm-dd

osoittaa, että elementtityyppi on päivämäärä; nämä elementit ovat ei-numeerisia eriä

X

osoittaa, että elementtityyppi on rahallinen arvo (numero ilmoitetussa valuutassa); nämä elementit ovat numeerisia eriä

X.XX

osoittaa, että elementtityyppi on desimaaleja sisältävä arvo (kuten prosentti tai osakkeen arvo); nämä elementit ovat numeerisia eriä

shares

osoittaa, että elementtityyppi on osakkeiden lukumäärä; nämä elementit ovat numeerisia eriä

table

osoittaa sellaisen taulukkorakenteen alkua, jossa rivien ja sarakkeiden leikkauksissa määritetään jokin taloudellinen käsite

axis

osoittaa taulukkorakenteen dimensionaalista ominaisuutta

member

osoittaa dimension jäsentä akselilla

guidance

osoittaa elementtiä, joka tukee taksonomian sisällön selaamista

role

osoittaa taksonomian osaa edustavaa elementtiä, esim. tase, tuloslaskelma, yksittäinen liitetieto jne.

abstract

osoittaa ryhmittelyelementtiä tai otsikkoa

instant tai duration

osoittaa, että rahallinen arvo edustaa varantoa (jos instant) tai virtaa (duration)

credit tai debit

osoittaa tiedon ”luonnollista” saldoa

esef_cor

liitteiden IV ja VI taulukoiden etuliite elementeille, jotka on määritetty nimiavaruudessa https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor

esef_all

liitteen VI taulukon etuliite elementeille, jotka on määritetty nimiavaruudessa https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all

esma_technical

liitteen VI taulukon etuliite elementeille, jotka on määritetty nimiavaruudessa http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical

ifrs-full

liitteiden IV ja VI taulukoiden etuliite elementeille, jotka on määritetty nimiavaruudessa https://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2022-03-24/ifrs-full

IFRS-taksonomian aineistojen tekijänoikeudet ja tietokantaoikeudet kuuluvat IFRS-säätiölle. IFRS-taksonomian aineistot tuotetaan XBRL-kielellä XBRL Internationalin luvalla. IFRS-säätiö ei saa vedota oikeuksiinsa, jotka kohdistuvat IFRS-taksonomian aineistoihin Euroopan talousalueella, kun on kyse tunnisteilla merkittyjen IFRS-tilinpäätösten laatimisesta ja käytöstä IFRS-standardeja sovellettaessa. IFRS-säätiö pidättää itselleen kaikki muut oikeudet, myös Euroopan talousalueen ulkopuoliset oikeudet. Kaupallinen käyttö, mukaan lukien jäljentäminen, on ehdottomasti kielletty. Lisätietoja saa IFRS-säätiöstä osoitteesta www.ifrs.org.


LIITE II

”LIITE II

Pakolliset merkinnät

1.   

Liikkeeseenlaskijoiden on merkittävä kaikki ilmoitetussa valuutassa esitetyt luvut, jotka on esitetty taseessa, voittoa tai tappiota ja muita laajan tuloksen eriä osoittavassa laskelmassa, laskelmassa oman pääoman muutoksista ja rahavirtalaskelmassa IFRS-konsernitilinpäätöksessä.

2.   

Liikkeeseenlaskijoiden on merkittävä kaikki tiedot, jotka on annettu IFRS-konsernitilinpäätöksissä tai jotka on annettu niissä viittaamalla vuositilinpäätösten muihin osiin 1. tammikuuta 2023 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta ja jotka vastaavat tämän liitteen taulukon elementtejä.

Taulukko

Ydintaksonomian pakolliset elementit, jotka merkitään 1. tammikuuta 2023 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta

Nimi

Tyyppi

Viittaukset IFRS-standardeihin

Raportoivan yhteisön nimi tai muu tunniste

text

IAS 1 51 a

Kuvaus raportoivan yhteisön nimen tai muun tunnisteen muutoksesta edellisen raportointikauden päättymisen jälkeen

text

IAS 1 51 a

Yhteisön kotipaikka

text

IAS 1138 a

Yhteisön oikeudellinen muoto

text

IAS 1138 a

Kotivaltio

text

IAS 1138 a

Yhteisön rekisteröity osoite

text

IAS 1138 a

Pääasiallinen toimipaikka

text

IAS 1138 a

Kuvaus yhteisön toiminnan luonteesta ja pääasiallisista toiminnoista

text

IAS 1138 b

Emoyrityksen nimi

text

IAS 1138 c, IAS 24 13

Koko konsernin emoyrityksen nimi

text

IAS 24 13, IAS 1138 c

Toimiajaltaan rajoitetun yhteisön toimiajan pituus

text

IAS 1138 d

Lausuma IFRS-standardien noudattamisesta [text block]

text block

IAS 1 16

Selostus IFRS-standardeista poikkeamisesta

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Selostus IFRS-standardeista poikkeamisen taloudellisesta vaikutuksesta

text

IAS 1 20 d

Tiedot sellaisista epävarmuustekijöistä, jotka koskevat yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa [text block]

text block

IAS 1 25

Tieto siitä, jos tilinpäätöstä ei laadita toiminnan jatkuvuuteen perustuen, ja selostus laatimisperusteista

text

IAS 1 25

Selostus siitä, miksi yhteisön toiminnan jatkuvuuden periaatetta ei katsota voitavan soveltaa

text

IAS 1 25

Kuvaus syystä, jonka vuoksi on käytetty pitempää tai lyhempää raportointikautta

text

IAS 1 36 a

Kuvaus tiedosta, että tilinpäätöksessä esitettävät luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

text

IAS 1 36 b

Tiedot esittämistavan muutoksista tai luokittelujen muutoksista [text block]

text block

IAS 1 41

Selostus arvioihin liittyvistä epävarmuustekijöistä, jotka aiheuttavat olennaisten muutosten merkittävän riskin

text

IFRIC 14 10, IAS 1125

Tiedot varoista ja veloista, joihin liittyy olennaisten muutosten merkittävä riski [text block]

text block

IAS 1125

Osingot, jotka on kirjattu osakekohtaisena varojen jakamisena omistajille

X, duration

IAS 1107

Osingot, joita on ehdotettu jaettaviksi tai joiden jakamisesta on tehty päätös ennen kuin tilinpäätös on hyväksytty julkistettavaksi mutta joita ei ole kirjattu varojen jakamisena omistajille

X duration

IAS 10 13, IAS 1137

Osingot, joita on ehdotettu jaettaviksi tai joiden jakamisesta on tehty päätös ennen kuin tilinpäätös on hyväksytty julkistettavaksi mutta joita ei ole kirjattu osakekohtaisena varojen jakamisena omistajille

X.XX duration

IAS 1137 a

Tiedot harkintaan perustuvista ratkaisuista ja kirjanpidollisista arvioista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot siirtoveloista (menojäämät) ja muista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot luottotappioita koskevasta vähennyserästä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot osakkuusyrityksistä [text block]

text block

IFRS 12 B4 d, IAS 27 17 b, IAS 27 16 b

Tiedot tilintarkastajien palkkioista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tieto tilinpäätöksen hyväksymisestä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot myytävissä olevista rahoitusvaroista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot konsernitilinpäätöksen laatimisperusteesta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot tilinpäätöksen laatimisperusteesta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot biologisista hyödykkeistä, maataloustuotteista korjuuajankohtana ja biologisiin hyödykkeisiin liittyvistä julkisista avustuksista [text block]

text block

IAS 41 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot vieraan pääoman menoista [text block]

text block

IAS 23 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot lainoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liiketoimintojen yhdistämisistä [text block]

text block

IFRS 3 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot keskuspankeissa säilytettävistä käteisvaroista ja tilien saldoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahavaroista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahavirtalaskelmasta [text block]

text block

IAS 7 Rahavirtalaskelman esittäminen

Tiedot tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksista, kirjanpidollisista arvioista ja virheistä [text block]

text block

IAS 8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tiedot vakuuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot maksetuista korvauksista ja etuuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot sitoumuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot sitoumuksista ja ehdollisista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot ehdollisista veloista [text block]

text block

IAS 37 86

Tiedot myytyjä suoritteita vastaavista kuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot luottoriskistä [text block]

text block

IFRS 7 Luottoriski, IAS 1 10 e

Tiedot vieraan pääoman ehtoisista instrumenteista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot vakuutussopimuksista johtuvista aktivoiduista hankintamenoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot siirtoveloista (tuloennakot) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot laskennallisista veroista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot pankkien tekemistä talletuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot asiakkaiden tekemistä talletuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot poistoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot johdannaisinstrumenteista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot lopetetuista toiminnoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot osingoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot osakekohtaisesta tuloksesta [text block]

text block

IAS 33 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot valuuttakurssien muutosten vaikutuksesta [text block]

text block

IAS 21 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot työsuhde-etuuksista [text block]

text block

IAS 19 Soveltamisala

Tiedot yhteisön toimintasegmenteistä [text block]

text block

IFRS 8 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot raportointikauden päättymisen jälkeisistä tapahtumista [text block]

text block

IAS 10 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot kuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot kuluista kululajeittain [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot aktivoiduista etsintä- ja arviointimenoista [text block]

text block

IFRS 6 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot käyvän arvon määrittämisestä [text block]

text block

IFRS 13 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot rahoitusinstrumenttien käyvistä arvoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot palkkiotuotoista (tai -kuluista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoituskuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoitustuotoista (tai -kuluista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoitustuotoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoitusinstrumenteista [text block]

text block

IFRS 7 Soveltamisala

Tiedot käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavista rahoitusinstrumenteista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi nimenomaisesti luokitelluista rahoitusinstrumenteista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusinstrumenteista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusveloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoitusriskien hallinnasta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot ensimmäisestä käyttöönotosta [text block]

text block

IFRS 1 Esittämistapa ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot yleiskuluista ja hallinnon kuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tilinpäätöstä koskevat yleiset tiedot [text block]

text block

IAS 1 51

Tiedot toiminnan jatkuvuudesta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liikearvosta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot julkisista avustuksista [text block]

text block

IAS 20 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot raportoinnista hyperinflaatiomaissa [text block]

text block

IAS 29 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot omaisuuserien arvon alentumisesta [text block]

text block

IAS 36 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot tuloveroista [text block]

text block

IAS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot työntekijöistä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot johtoon kuuluvista avainhenkilöistä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot vakuutussopimuksista [text block]

text block

IFRS 4 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot vakuutusmaksutuotoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot aineettomista hyödykkeistä [text block]

text block

IAS 38 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot aineettomista hyödykkeistä ja liikearvosta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot korkokuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot korkotuotoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot korkotuotoista (tai -kuluista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot osuuksista muissa yhteisöissä [text block]

text block

IFRS 12,1 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot osavuosikatsauksista [text block]

text block

IAS 34 Osavuosikatsauksen sisältö

Tiedot vaihto-omaisuudesta [text block]

text block

IAS 2 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot sijoitussopimuksista aiheutuvista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot sijoituskiinteistöistä [text block]

text block

IAS 40 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä sijoituksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista sijoituksista kuin pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä sijoituksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liikkeeseen lasketusta pääomasta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot yhteisyrityksistä [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 b, IAS 27 16 b

Tiedot ennakkoon maksetuista vuokrista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot vuokrasopimuksista [text block]

text block

IFRS 16 Esittämistapa, IFRS 16 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot maksuvalmiusriskistä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot pankeille myönnetyistä lainoista ja ennakoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot asiakkaille myönnetyistä lainoista ja ennakoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot markkinariskistä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot olennaisen tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskevasta informaatiosta [text block]

text block

Voimaantulo 1.1.2023 IAS 1.117 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot osuudenhaltijoille kuuluvan nettovarallisuuden arvosta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot määräysvallattomien omistajien osuuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja lopetetuista toiminnoista [text block]

text block

IFRS 5 Esittämistapa ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä tai luovutettavien erien ryhmistä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot yhteisön pääoman hallintaa koskevista tavoitteista, periaatteista ja prosesseista [text block]

text block

IAS 1134

Tiedot muista varoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista lyhytaikaisista varoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista lyhytaikaisista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista pitkäaikaisista varoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista pitkäaikaisista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liiketoiminnan muista kuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liiketoiminnan muista tuotoista (tai kuluista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liiketoiminnan muista tuotoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista varauksista, ehdollisista veloista ja ehdollisista varoista [text block]

text block

IAS 37 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot ennakkomaksuista ja muista varoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liiketoiminnan voitoista (tai tappioista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä [text block]

text block

IAS 16 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot varauksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoitusinstrumenttien luokittelun muutoksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot hintasääntelystä johtuvista siirtyvistä eristä [text block]

text block

IFRS 14 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, IFRS 14 Esittämistapa

Tiedot jälleenvakuutuksesta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot lähipiiristä [text block]

text block

IAS 24 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot takaisinostosopimuksista ja käänteisistä takaisinostosopimuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot tutkimus- ja kehittämiskuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot omaan pääomaan sisältyvistä rahastoista [text block]

text block

IAS 1 79 b

Tiedot rahavaroista, joihin kohdistuu rajoituksia [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot myyntituotoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot asiakassopimuksista saaduista myyntituotoista [text block]

text block

IFRS 15 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, IFRS 15 Esittämistapa

Tiedot erillistilinpäätöksistä [text block]

text block

IAS 27 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, IFRS 12 Tavoite

Tiedot palvelutoimilupajärjestelyistä [text block]

text block

SIC 29 Päätös

Tiedot osakepääomasta, rahastoista ja muista oman pääoman eristä [text block]

text block

IAS 1 79

Tiedot osakeperusteisia maksuja koskevista järjestelyistä [text block]

text block

IFRS 2 44

Tiedot huonommassa etuoikeusasemassa olevista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot tytäryrityksistä [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 a, IAS 27 16 b

Tiedot merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista [text block]

text block

IAS 1117

Tiedot verosaamisista ja -veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot ostoveloista ja muista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot myyntisaamisista ja muista saamisista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot kaupankäynnin tuotoista (tai kuluista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot omista osakkeista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Biologisiin hyödykkeisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Vieraan pääoman menoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Lainoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Liiketoimintojen yhdistämiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Liiketoimintojen yhdistämiseen ja liikearvoon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahavirtoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Vakuuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Keskeneräisiin rakennushankkeisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Ehdollisiin velkoihin ja ehdollisiin varoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Asiakashankintamenoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Kanta-asiakasohjelmiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Käytöstä poistamista, alkuperäiseen tilaan palauttamista ja kunnostamista koskeviin varauksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Vakuutussopimuksista syntyviin aktivoituihin hankintamenoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Laskennalliseen tuloveroon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Poistoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahoitusinstrumenttien taseesta pois kirjaamiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Johdannaisinstrumentteihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Johdannaisinstrumentteihin ja suojaukseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahavarojen osatekijöiden määrittämiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 7 46

Lopetettuihin toimintoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Käteis- ja muihin alennuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Osinkoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Osakekohtaiseen tulokseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Päästöoikeuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Työsuhde-etuuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Ympäristöön liittyviin kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Poikkeuksellisiin eriin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Etsintä- ja arviointimenoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Käyvän arvon määrittämiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Palkkiotuottoihin ja -kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahoituskuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahoitusvaroihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Takauksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahoitusinstrumentteihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviin rahoitusinstrumentteihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahoitusvelkoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Ulkomaan rahan määräisten erien muuntamiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Franchising-maksuihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Toimintavaluuttaan sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Liikearvoon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Julkisiin avustuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 20 39 a

Suojaukseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Omaisuuserien arvon alentumiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahoitusvarojen arvon alentumiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Muiden varojen kuin rahoitusvarojen arvon alentumiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Tuloveroon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Vakuutussopimuksiin ja niihin liittyviin varoihin, velkoihin, tuottoihin ja kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IFRS 4 37 a

Aineettomiin hyödykkeisiin ja liikearvoon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Muihin aineettomiin hyödykkeisiin kuin liikearvoon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Korkotuottoihin ja -kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Osakkuusyrityssijoituksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Osakkuus- ja yhteisyrityssijoituksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Yhteisyrityssijoituksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Sijoituskiinteistöihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Muihin kuin pääomaosuusmenetelmällä käsiteltäviin sijoituksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Liikkeeseen laskettuun pääomaan sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Vuokrasopimuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Lainoihin ja muihin saamisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Vaihto-omaisuuden arvostamiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 2 36 a

Kaivostoimintaan liittyviin omaisuuseriin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Kaivosoikeuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin tai luovutettavien erien ryhmiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin tai luovutettavien erien ryhmiin ja lopetettuihin toimintoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahoitusinstrumenttien erien toisistaan vähentämiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Öljy- ja kaasuvaroihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Ohjelmointiin liittyviin omaisuuseriin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Varauksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahoitusinstrumenttien luokittelujen muutoksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen erotuksen kirjaamiseen tulosvaikutteisesti sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IFRS 7 28 a

Myyntituottojen kirjaamiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Hintasääntelystä johtuviin siirtyviin eriin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Jälleenvakuuttamiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Korjauksiin ja kunnossapitoon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Takaisinostosopimuksiin ja käänteisiin takaisinostosopimuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Tutkimus- ja kehittämiskuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Sellaisiin rahavaroihin, joihin kohdistuu rajoituksia, sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Segmenttiraportointiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Palvelutoimilupajärjestelyihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Osakeperusteisesti maksettaviin liiketoimiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Pintamaan poistamisesta aiheutuviin menoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Tytäryrityksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Muihin veroihin kuin tuloveroihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Työsuhteen päättämiseen liittyviin etuuksin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Ostovelkoihin ja muihin velkoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Myyntisaamisiin ja muihin saamisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Kaupankäynnin tuottoihin ja kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Määräysvallattomien omistajien kanssa tehtäviin liiketoimiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Lähipiiriliiketoimiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Omiin osakkeisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Merkintäoikeuksiin (warrant) sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Kuvaus muista tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, joilla on merkitystä tilinpäätöksen ymmärtämisen kannalta [text block]

text block

IAS 1117 b


LIITE III

”LIITE VI

Ydintaksonomian skeema

Taulukko

Ydintaksonomian skeema, jolla merkitään IFRS-konsernitilinpäätökset 1. tammikuuta 2023 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin tyyppi ja attribuutit

Nimikkeen tyyppi

Nimikkeen sisältö

Viitteet

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

label

Omaisuuserien hintojen tai valuuttakurssien epätavallisen suuret muutokset [member]

esimerkki: IAS 10.22

documentation

Tämä jäsen edustaa omaisuuserien hintojen tai valuuttakurssien epätavallisen suuria muutoksia.

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

label

Kirjanpidolliset arviot [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 8.39

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member [default]

label

Kirjanpidolliset arviot [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 8.39

documentation

Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023: Tämä jäsen edustaa omaisuuserää, velkaa tai kauden aikana tapahtuvaa omaisuuserän käyttöä, johon vaikuttavat varojen ja velkojen tarkasteluhetken tilan ja niihin liittyvien odotettujen vastaisten hyötyjen ja velvoitteiden arvioimisesta johtuvat oikaisut. Lisäksi se edustaa ”Kirjanpidolliset arviot” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. Voimaantulo 1.1.2023: Tämä jäsen tarkoittaa tilinpäätökseen sisältyviä rahamääriä, joihin kohdistuu arvostukseen liittyvää epävarmuutta. Lisäksi se edustaa ”Kirjanpidolliset arviot” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

label

Kirjanpidon tulos

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12.81 c (i), tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12.81 c (ii)

documentation

Kauden voiton (tai tappion) määrä ennen verokulujen vähentämistä. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

label

Siirtovelat (menojäämät)

Yleinen käytäntö: IAS 1.78

documentation

Sellaisten velkojen määrä, jotka suoritetaan tavaroista tai palveluista, jotka on vastaanotettu tai toimitettu, mutta joista ei ole suoritettu maksua, joita ei ole laskutettu tai joista ei ole tehty asianmukaista sopimusta toimittajan kanssa, mukaan lukien velat henkilöstölle.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X instant, credit

label

Siirtovelat (menojäämät ja tuloennakot), mukaan lukien sopimukseen perustuvat velat

Yleinen käytäntö: IAS 1.55, yleinen käytäntö: IAS 1.78

documentation

Siirtovelkojen (menojäämien ja tuloennakkojen) määrä, mukaan lukien sopimukseen perustuvat velat. [Viittaus: Siirtovelat (menojäämät); tuloennakot, mukaan lukien sopimukseen perustuvat velat]

totalLabel

Siirtovelat (menojäämät ja tuloennakot) yhteensä, mukaan lukien sopimukseen perustuvat velat

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Siirtovelat (menojäämät ja tuloennakot), mukaan lukien sopimukseen perustuvat velat [abstract]

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

label

Lyhytaikaisiksi luokitellut siirtovelat (menojäämät)

Yleinen käytäntö: IAS 1.78

documentation

Lyhytaikaisiksi luokiteltujen siirtovelkojen (menojäämät) määrä. [Viittaus: Siirtovelat (menojäämät)]

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

label

Pitkäaikaisiksi luokitellut siirtovelat (menojäämät)

Yleinen käytäntö: IAS 1.78

documentation

Pitkäaikaisiksi luokiteltujen siirtovelkojen (menojäämät) määrä. [Viittaus: Siirtovelat (menojäämät)]

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssets

X instant, debit

label

Siirtosaamiset (tulojäämät), mukaan lukien sopimukseen perustuvat omaisuuserät

Yleinen käytäntö: IAS 1.55, yleinen käytäntö: IAS 1.78

documentation

Omaisuuserän määrä, joka on ansaittua mutta ei vielä saatua tuloa, mukaan lukien sopimukseen perustuvat omaisuuserät. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat omaisuuserät]

totalLabel

Siirtosaamiset (tulojäämät) yhteensä, mukaan lukien sopimukseen perustuvat omaisuuserät

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Siirtosaamiset (tulojäämät), mukaan lukien sopimukseen perustuvat omaisuuserät [abstract]

 

ifrs-full

AccruedIncomeOtherThanContractAssets

X instant, debit

label

Siirtosaamiset (tulojäämät), lukuun ottamatta sopimukseen perustuvia omaisuuseriä

Yleinen käytäntö: IAS 1.55, yleinen käytäntö: IAS 1.78

documentation

Omaisuuserän määrä, joka on ansaittua mutta ei vielä saatua tuloa, lukuun ottamatta sopimukseen perustuvia omaisuuseriä. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat omaisuuserät]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi nimenomaisesti luokiteltujen rahoitusvarojen kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu rahoitusvarojen luottoriskin muutoksista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.9 c

documentation

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi nimenomaisesti luokiteltujen rahoitusvarojen kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu rahoitusvarojen luottoriskin muutoksista, määritettynä joko (a) käyvän arvon muutoksena, joka ei johdu markkinariskiä aiheuttavista markkinaolosuhteiden muutoksista; tai (b) vaihtoehtoisella menetelmällä, jonka yhteisö uskoo todenmukaisemmin kuvaavan sitä käyvän arvon muutosta, joka johtuu kyseisen omaisuuserän luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Luottoriski [member]; Markkinariski [member]; Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi nimenomaisesti luokiteltujen rahoitusvarojen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu rahoitusvarojen luottoriskin muutoksista]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Sellaisten luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), jotka liittyvät nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.9 d

documentation

Sellaisten luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), jotka liittyvät nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin. [Viittaus: Johdannaiset [member]; Nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon lisäys (tai vähennys); Rahoitusvarat]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

label

Rahoitusvelan kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu velan luottoriskin muutoksista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.10A a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.10 a

documentation

Rahoitusvelkojen kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu velkojen luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Luottoriski [member]; Markkinariski [member]; Rahoitusvelan käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu velan luottoriskin muutoksista]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Lainan tai muun saamisen kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu rahoitusvarojen luottoriskin muutoksista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.9 c

documentation

Lainojen tai muiden saamisten kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu varojen luottoriskin muutoksista, määritettynä joko: (a) käyvän arvon muutoksena, joka ei johdu markkinariskiä aiheuttavista markkinaolosuhteiden muutoksista; tai (b) vaihtoehtoisella menetelmällä, jonka yhteisö uskoo todenmukaisemmin kuvaavan sitä käyvän arvon muutosta, joka johtuu kyseisen omaisuuserän luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Markkinariski [member]]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Lainoihin tai muihin saamisiin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.9 d

documentation

Lainoihin tai muihin saamisiin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon lisäyksen (tai vähennyksen) kokonaismäärä. [Viittaus: Johdannaiset [member]; Lainoihin tai muihin saamisiin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon lisäys (tai vähennys)]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

label

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16.73 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16.75 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38.118 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.79 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.54 f

documentation

Tämä jäsen edustaa kertyneitä poistoja ja arvonalentumisia. [Viittaus: Arvonalentumistappio; Poistot]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

label

Kertyneet poistot [member]

Yleinen käytäntö: IAS 16.73 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16.75 b, yleinen käytäntö: IAS 38.118 c, yleinen käytäntö: IAS 40.79 c, yleinen käytäntö: IAS 41.54 f

documentation

Tämä jäsen edustaa kertyneitä poistoja. [Viittaus: Poistot]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

label

Suojauskohteen käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä, joka sisältyy kirjanpitoarvoon, varat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.24B a (ii)

documentation

Suojauskohteen käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä, joka sisältyy taseeseen merkittyyn suojauskohteen kirjanpitoarvoon varoina. [Viittaus: Suojauskohteet [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

label

Suojauskohteen käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä, joka sisältyy kirjanpitoarvoon, velat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.24B a (ii)

documentation

Suojauskohteen käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä, joka sisältyy taseeseen merkittyyn suojauskohteen kirjanpitoarvoon velkana. [Viittaus: Suojauskohteet [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

label

Edelleen taseessa säilyvien käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä sellaisista suojauskohteista, joita ei enää oikaista suojausvoitoilla ja -tappioilla, varat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.24B a (v)

documentation

Edelleen taseessa säilyvien käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä sellaisista suojauskohteista, jotka ovat jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia rahoitusvaroja ja joita ei enää oikaista suojausvoitoilla ja -tappioilla. [Viittaus: Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat; Suojauskohteet [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

label

Edelleen taseessa säilyvien käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä sellaisista suojauskohteista, joita ei enää oikaista suojausvoitoilla ja -tappioilla, velat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.24B a (v)

documentation

Edelleen taseessa säilyvien käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä sellaisista suojauskohteista, jotka ovat jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia rahoitusvelkoja ja joita ei enää oikaista suojausvoitoilla ja -tappioilla. [Viittaus: Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat; Suojauskohteet [member]]

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

label

Kertynyt arvonalentuminen [member]

Yleinen käytäntö: IAS 16.73 d, yleinen käytäntö: IAS 38.118 c, yleinen käytäntö: IAS 40.79 c, yleinen käytäntö: IAS 41.54 f, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B67 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.35H, esimerkki: IFRS 7.35N, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.37 b, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.IG29 b

documentation

Tämä jäsen edustaa kertynyttä arvonalentumista. [Viittaus: Arvonalentumistappio]

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

label

Kertyneet muut laajan tuloksen erät

Yleinen käytäntö: IAS 1.55

documentation

Kertyneiden tuotto- ja kuluerien määrä (sisältäen luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut), joita ei kirjata tulosvaikutteisesti, kuten muissa IFRS-standardeissa vaaditaan tai sallitaan. [Viittaus: IFRS-standardit [member]; Muut laajan tuloksen erät]

totalLabel

Kertyneet muut laajan tuloksen erät yhteensä

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

label

Kertyneet muut laajan tuloksen erät [abstract]

 

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

label

Kertyneet muut laajan tuloksen erät [member]

Yleinen käytäntö: IAS 1.108

documentation

Tämä jäsen edustaa kertyneitä muita laajan tuloksen eriä. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

label

Vakuutussopimuksiin liittyvä hankinta- ja hallintokulu

Yleinen käytäntö: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IAS 1.85

documentation

Vakuutussopimuksiin liittyvien hankinta- ja hallintokulujen määrä. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

label

Hankkijaosapuolella välittömästi ennen hankinta-ajankohtaa hankinnan kohteessa olleiden oman pääoman ehtoisten osuuksien hankinta-ajankohdan käypä arvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B64 p (i)

documentation

Hankkijaosapuolella välittömästi ennen hankinta-ajankohtaa hankinnan kohteessa olleiden oman pääoman ehtoisten osuuksien hankinta-ajankohdan käypä arvo vaiheittain toteutuneessa liiketoimintojen yhdistämisessä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

label

Luovutettu vastike, hankinta-ajankohdan käypä arvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B64 f

documentation

Liiketoimintojen yhdistämisessä luovutetun vastikkeen käypä arvo hankinta-ajankohtana. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

totalLabel

Luovutettu kokonaisvastike, hankinta-ajankohdan käypä arvo

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

label

Luovutetun kokonaisvastikkeen hankinta-ajankohdan käypä arvo [abstract]

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Hankintaan liittyvät menot liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B64 m

documentation

Hankintaan liittyvien menojen määrä liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Kuluiksi kirjatut hankintaan liittyvät menot liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B64 m

documentation

Kuluiksi kirjattujen hankintaan liittyvien menojen määrä liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, biologiset hyödykkeet

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.50 e

documentation

Biologisten hyödykkeiden lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Biologiset hyödykkeet]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot

Yleinen käytäntö: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Vakuutussopimuksista johtuvien aktivoitujen hankintamenojen lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

label

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, aineettomat hyödykkeet ja liikearvo

Yleinen käytäntö: IAS 38.118 e (i)

documentation

Aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38.118 e (i)

documentation

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, sijoituskiinteistöt

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.76 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.79 d (ii)

documentation

Sijoituskiinteistöjen lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Sijoituskiinteistöt]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat

Yleinen käytäntö: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta tapahtuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

label

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, muut varaukset

Yleinen käytäntö: IAS 37.84

documentation

Muiden varausten lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Muut varaukset]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16.73 e (iii)

documentation

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, jälleenvakuutusvarat

Yleinen käytäntö: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Jälleenvakuutusvarojen lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Jälleenvakuutusvarat]

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

label

IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista aiheutuneet toteutuneet korvausvaateet

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation

IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista aiheutuneiden toteutuneiden korvausvaateiden määrä.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

label

Diskonttauskorkoja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Yleinen käytäntö: IAS 19.144

documentation

Diskonttauskorko, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

label

Diskonttauskorkoja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Yleinen käytäntö: IAS 19.145

documentation

Tämä jäsen edustaa diskonttauskorkoja, joita käytetään vakuutusmatemaattisina oletuksina. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

label

Odotettavissa olevaa inflaatioastetta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Yleinen käytäntö: IAS 19.144

documentation

Odotettavissa oleva inflaatioaste, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

label

Odotettavissa olevaa inflaatioastetta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Yleinen käytäntö: IAS 19.145

documentation

Tämä jäsen edustaa odotettavissa olevaa inflaatioastetta, jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

label

Odotettavissa olevia eläkkeenkorotusprosentteja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Yleinen käytäntö: IAS 19.144

documentation

Odotettavissa oleva eläkkeenkorotusprosentti, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

label

Odotettavissa olevia eläkkeenkorotusprosentteja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Yleinen käytäntö: IAS 19.145

documentation

Tämä jäsen edustaa odotettavissa olevaa eläkkeenkorotusprosenttia, jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

label

Odotettavissa olevia palkankorotusprosentteja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Yleinen käytäntö: IAS 19.144

documentation

Odotettavissa oleva palkankorotusprosentti, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

label

Odotettavissa olevia palkankorotusprosentteja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Yleinen käytäntö: IAS 19.145

documentation

Tämä jäsen edustaa odotettavissa olevia palkankorotusprosentteja, joita käytetään vakuutusmatemaattisina oletuksina. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

label

Eläkeiän jälkeistä elinajanodotetta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Yleinen käytäntö: IAS 19.144

documentation

Eläkeiän jälkeinen elinajanodote, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

label

Eläkeiän jälkeistä elinajanodotetta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Yleinen käytäntö: IAS 19.145

documentation

Tämä jäsen edustaa eläkeiän jälkeistä elinajanodotetta, jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

label

Terveydenhoitomenojen muutosprosentteja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Yleinen käytäntö: IAS 19.144

documentation

Terveydenhoitomenojen muutosprosentti, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

label

Terveydenhoitomenojen muutosprosentteja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Yleinen käytäntö: IAS 19.145

documentation

Tämä jäsen edustaa terveydenhoitomenojen muutosprosentteja, joita käytetään vakuutusmatemaattisina oletuksina. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

label

Kuolevuutta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Yleinen käytäntö: IAS 19.144

documentation

Kuolevuus, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

label

Kuolevuutta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Yleinen käytäntö: IAS 19.145

documentation

Tämä jäsen edustaa kuolevuutta, jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

label

Eläkeikää koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Yleinen käytäntö: IAS 19.144

documentation

Eläkeikä, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

label

Eläkeikää koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Yleinen käytäntö: IAS 19.145

documentation

Tämä jäsen edustaa eläkeikää, jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

label

Vakuutusmatemaattiset oletukset [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19.145

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member [default]

label

Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19.145

documentation

Tämä jäsen edustaa kaikkia vakuutusmatemaattisia oletuksia. Vakuutusmatemaattiset oletukset ovat yhteisön vinoutumattomia ja keskenään yhteensopivia parhaita arvioita väestötilastollisista ja taloudellisista muuttujista, jotka määrittävät työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista johtuvan lopullisen menon. Lisäksi se edustaa ”Vakuutusmatemaattiset oletukset” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Väestötilastollisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (tai tappiot) ennen veroja, etuuspohjaiset järjestelyt

Yleinen käytäntö: IAS 19.135 b

documentation

Laajan tuloksen erien määrä (ennen veroja), joka johtuu väestötilastollisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Väestötilastolliset oletukset koskevat esimerkiksi seuraavia tekijöitä: (a) kuolevuus; (b) työntekijöiden vaihtuvuus, työkyvyttömyys ja ennenaikainen eläkkeelle jäänti; (c) niiden henkilöiden osuus kaikista järjestelyyn kuuluvista henkilöistä, joilla on etuuksiin oikeutettuja huollettavia; (d) niiden henkilöiden osuus kaikista järjestelyyn kuuluvista henkilöistä, jotka valitsevat kunkin järjestelyn ehtojen mukaan saatavissa olevista maksutavoista; ja (e) terveydenhoitojärjestelyyn perustuvien korvaushakemusten määrä. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät ennen veroja, voitot (tai tappiot) etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen määrittämisestä] [Kontrasti: Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu väestötilastollisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista)]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu väestötilastollisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19.141 c (ii)

documentation

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu väestötilastollisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Väestötilastolliset oletukset koskevat esimerkiksi seuraavia tekijöitä: (a) kuolevuus; (b) työntekijöiden vaihtuvuus, työkyvyttömyys ja ennenaikainen eläkkeelle jäänti; (c) niiden henkilöiden osuus kaikista järjestelyyn kuuluvista henkilöistä, joilla on etuuksiin oikeutettuja huollettavia; (d) niiden henkilöiden osuus kaikista järjestelyyn kuuluvista henkilöistä, jotka valitsevat kunkin järjestelyn ehtojen mukaan saatavissa olevista maksutavoista; ja (e) terveydenhoitojärjestelyyn perustuvien korvaushakemusten määrä. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

negatedLabel

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu väestötilastollisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista tappioista (tai voitoista)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Väestötilastollisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (tai tappiot) verot huomioon otettuina, etuuspohjaiset järjestelyt

Yleinen käytäntö: IAS 19.135 b

documentation

Laajan tuloksen erien määrä (verot huomioon otettuina), joka johtuu väestötilastollisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Väestötilastolliset oletukset koskevat esimerkiksi seuraavia tekijöitä: (a) kuolevuus; (b) työntekijöiden vaihtuvuus, työkyvyttömyys ja ennenaikainen eläkkeelle jäänti; (c) niiden henkilöiden osuus kaikista järjestelyyn kuuluvista henkilöistä, joilla on etuuksiin oikeutettuja huollettavia; (d) niiden henkilöiden osuus kaikista järjestelyyn kuuluvista henkilöistä, jotka valitsevat kunkin järjestelyn ehtojen mukaan saatavissa olevista maksutavoista; ja (e) terveydenhoitojärjestelyyn perustuvien korvaushakemusten määrä. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät verot huomioon otettuina, voitot (tai tappiot) etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen määrittämisestä] [Kontrasti: Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu väestötilastollisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista)]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (tai tappiot) ennen veroja, etuuspohjaiset järjestelyt

Yleinen käytäntö: IAS 19.135 b

documentation

Laajan tuloksen erien määrä (ennen veroja), joka johtuu taloudellisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Taloudelliset oletukset koskevat esimerkiksi seuraavia tekijöitä: (a) diskonttauskorko; (b) etuuksien tasot lukuun ottamatta työntekijöiden itsensä maksettaviksi tulevia etuuksista johtuvia menoja sekä tulevat palkat; (c) terveydenhoitoetuuksien tapauksessa vastaiset terveydenhoitomenot, mukaan lukien korvaushakemusten käsittelymenot (toisin sanoen hakemusten prosessoinnista ja ratkaisemisesta johtuvat menot, mukaan lukien juridiset palkkiot ja konsulttien palkkiot); ja (d) verot, jotka tulevat järjestelyn maksettaviksi ennen raportointikauden päättymistä suoritettuun työhön liittyvistä maksusuorituksista tai tällaisesta työstä johtuvista etuuksista. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät ennen veroja, voitot (tai tappiot) etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen määrittämisestä] [Kontrasti: Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu taloudellisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista)]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu taloudellisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19.141 c (iii)

documentation

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu taloudellisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Taloudelliset oletukset koskevat esimerkiksi seuraavia tekijöitä: (a) diskonttauskorko; (b) etuuksien tasot lukuun ottamatta työntekijöiden itsensä maksettaviksi tulevia etuuksista johtuvia menoja sekä tulevat palkat; (c) terveydenhoitoetuuksien tapauksessa vastaiset terveydenhoitomenot, mukaan lukien korvaushakemusten käsittelymenot (toisin sanoen hakemusten prosessoinnista ja ratkaisemisesta johtuvat menot, mukaan lukien juridiset palkkiot ja konsulttien palkkiot); ja (d) verot, jotka tulevat järjestelyn maksettaviksi ennen raportointikauden päättymistä suoritettuun työhön liittyvistä maksusuorituksista tai tällaisesta työstä johtuvista etuuksista. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

negatedLabel

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu taloudellisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista tappioista (tai voitoista)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (tai tappiot) verot huomioon otettuina, etuuspohjaiset järjestelyt

Yleinen käytäntö: IAS 19.135 b

documentation

Laajan tuloksen erien määrä (verot huomioon otettuina), joka johtuu taloudellisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Taloudelliset oletukset koskevat esimerkiksi seuraavia tekijöitä: (a) diskonttauskorko; (b) etuuksien tasot lukuun ottamatta työntekijöiden itsensä maksettaviksi tulevia etuuksista johtuvia menoja sekä tulevat palkat; (c) terveydenhoitoetuuksien tapauksessa vastaiset terveydenhoitomenot, mukaan lukien korvaushakemusten käsittelymenot (toisin sanoen hakemusten prosessoinnista ja ratkaisemisesta johtuvat menot, mukaan lukien juridiset palkkiot ja konsulttien palkkiot); ja (d) verot, jotka tulevat järjestelyn maksettaviksi ennen raportointikauden päättymistä suoritettuun työhön liittyvistä maksusuorituksista tai tällaisesta työstä johtuvista etuuksista. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät verot huomioon otettuina, voitot (tai tappiot) etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen määrittämisestä] [Kontrasti: Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu taloudellisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista)]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Kokemusperusteisista tarkistuksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (tai tappiot) ennen veroja, etuuspohjaiset järjestelyt

Yleinen käytäntö: IAS 19.135 b

documentation

Laajan tuloksen erien määrä (ennen veroja), joka johtuu kokemusperusteisista tarkistuksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Kokemusperäisissä tarkistuksissa tarkastellaan edellisten vakuutusmatemaattisten olettamusten ja toteutumien välisten erojen vaikutuksia. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät ennen veroja, voitot (tai tappiot) etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen määrittämisestä] [Kontrasti: Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu kokemusperusteisista tarkistuksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista)]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu kokemusperusteisista tarkistuksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista)

Yleinen käytäntö: IAS 19.141 c

documentation

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu kokemusperäisistä tarkistuksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Kokemusperäisissä tarkistuksissa tarkastellaan edellisten vakuutusmatemaattisten olettamusten ja toteutumien välisten erojen vaikutuksia. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

negatedLabel

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu kokemusperusteisista tarkistuksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista tappioista (tai voitoista)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Kokemusperusteisista tarkistuksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (tai tappiot) verot huomioon otettuina, etuuspohjaiset järjestelyt

Yleinen käytäntö: IAS 19.135 b

documentation

Laajan tuloksen erien määrä (verot huomioon otettuina), joka johtuu kokemusperusteisista tarkistuksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Kokemusperäisissä tarkistuksissa tarkastellaan edellisten vakuutusmatemaattisten olettamusten ja toteutumien välisten erojen vaikutuksia. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät verot huomioon otettuina, voitot (tai tappiot) etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen määrittämisestä] [Kontrasti: Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu kokemusperusteisista tarkistuksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista)]

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

label

Luvattujen eläke-etuuksien vakuutusmatemaattinen nykyarvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 26.35 d

documentation

Eläke-etuusjärjestelystä nykyiselle ja aikaisemmin palveluksessa olleelle henkilöstölle suoritettavien, jo toteutuneeseen työsuoritukseen perustuvien, odotettavissa olevien maksujen nykyarvo.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

label

Tulosvaikutteisesti kirjattu lisävähennys, vähennystili rahoitusvarojen luottotappioita varten

Yleinen käytäntö: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.16

documentation

Tulosvaikutteisesti kirjatun rahoitusvarojen luottotappioita koskevan lisävähennyksen määrä. [Viittaus: Vähennystili rahoitusvarojen luottotappioita varten]

commentaryGuidance

Tälle elementille on yleensä syötettävä positiivinen XBRL-arvo. Negatiivinen XBRL-arvo voidaan joutua syöttämään, jos tätä elementtiä käytetään viitattujen jäsenten kanssa. [Viittaus: Kertyneet poistot [member]; Kertyneet poistot ja arvonalentumiset [member]; Kertynyt arvonalentuminen [member]; Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä [member]; Omaisuuserän enimmäismäärän vaikutus [member]; IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutus [member]; Segmenttien välisten määrien eliminointi [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön tulevia (tai lähteviä) rahavirtoja koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön voittoa (tai tappiota) koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista ja aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardien edellyttämistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardin vaatimuksesta poikkeamisesta johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Vapaaehtoisista tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Olennaiset täsmäytyserät [member]; Järjestelyyn kuuluvat varat [member]; Etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvo [member]; Määrä, jonka nimenomaista luokittelua on muutettu [member]; Jälleenvakuuttajan osuus vakuutussopimuksista syntyvistä määristä [member]; Riskien hajautusvaikutus [member]; Omat osakkeet [member]]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Lisätiedot kustakin tärkeimmästä hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen luokasta kirjatuista määristä hankinta-ajankohtana [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

label

Lisätiedot hintasääntelystä johtuvista siirtyvistä eristä [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

label

Lisätiedot yhteisön altistumisesta riskeille

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.35

documentation

Lisätiedot yhteisön altistumisesta riskeille, kun esitetyt määrälliset tiedot eivät anna siitä edustavaa kuvaa.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

label

Lisätiedot vakuutussopimuksista [text block]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.94

documentation

IFRS 17:ssä asetetun esitettäviä tietoja koskevan tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat lisätiedot vakuutussopimuksista. [Viittaus: Vakuutussopimukset [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

label

Lisätiedot liiketoimintojen yhdistämisten luonteesta ja taloudellisesta vaikutuksesta

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.63

documentation

IFRS 3:n tavoitteiden täyttämiseksi tarvittavat lisätiedot liiketoimintojen yhdistämisten luonteesta ja taloudellisesta vaikutuksesta. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

label

Lisätiedot strukturoiduissa yhteisöissä oleviin osuuksiin liittyvien riskien luonteesta ja muutoksista [text block]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12.B25

documentation

Lisätiedot strukturoiduissa yhteisöissä oleviin osuuksiin liittyvien riskien luonteesta ja muutoksista.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

label

Lisätiedot osakeperusteisia maksuja koskevista järjestelyistä [text block]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 2.52

documentation

IFRS 2:ssa asetettujen tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevien vaatimusten täyttämiseksi tarvittavat lisätiedot osakeperusteisia maksuja koskevista järjestelyistä. [Viittaus: Osakeperusteisia maksuja koskevat järjestelyt [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

label

Lisätiedot [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

label

Lisävelat, liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B67 c

documentation

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattujen ehdollisten lisävelkojen määrä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Ehdolliset velat [member]]

totalLabel

Lisävelat yhteensä, liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Lisävelat, liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

label

Ylikurssi

Yleinen käytäntö: IAS 1.55

documentation

Yhteisön osakkeiden liikkeeseenlaskusta saatu tai saatavissa oleva nimellismäärän ylittävä määrä sekä määrät, jotka on saatu muista liiketoimista, joissa yhteisön osakkeet tai osakkeenomistajat ovat olleet osallisina.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

label

Ylikurssi [member]

Yleinen käytäntö: IAS 1.108

documentation

Tämä jäsen edustaa yhteisön osakkeiden liikkeeseenlaskusta saatuja nimellismäärän ylittäviä määriä sekä määriä, jotka on saatu muista liiketoimista, joissa yhteisön osakkeet tai osakkeenomistajat ovat olleet osallisina.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

label

Lisävaraukset, muut varaukset

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 37.84 b

documentation

Tehtyjen lisävarausten määrä. [Viittaus: Muut varaukset]

totalLabel

Lisävaraukset yhteensä, muut varaukset

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

label

Lisävaraukset, muut varaukset [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

label

Lisäkirjaus, liikearvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B67 d (ii)

documentation

Kirjatun uuden liikearvon määrä, lukuun ottamatta sellaiseen luovutettavien erien ryhmään sisältyvää liikearvoa, joka on hankinta-ajankohtana luokiteltavissa myytävänä olevaksi IFRS 5:n mukaisten kriteerien perusteella. [Viittaus: Liikearvo; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Lisäykset hankinnoista, sijoituskiinteistöt

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.76 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.79 d (i)

documentation

Hankintojen kautta toteutuneiden sijoituskiinteistöjen lisäysten määrä. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

label

Lisäykset ostoista, biologiset hyödykkeet

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.50 b

documentation

Ostojen kautta toteutuneiden biologisten hyödykkeiden lisäysten määrä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

label

Lisäykset myöhemmin syntyneistä aktivoiduista menoista, biologiset hyödykkeet

Yleinen käytäntö: IAS 41.50

documentation

Sellaisten biologisten hyödykkeiden lisäysten määrä, jotka johtuvat myöhemmin syntyneistä aktivoiduista menoista. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

label

Lisäykset myöhemmin syntyneistä aktivoiduista menoista, sijoituskiinteistöt

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.76 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.79 d (i)

documentation

Sellaisten sijoituskiinteistöjen lisäysten määrä, jotka johtuvat myöhemmin aktivoiduista menoista. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

label

Lisäykset, sijoituskiinteistöt [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat

Esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 e, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.IG37 b

documentation

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen lisäykset, jotka johtuvat muista kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta tapahtuneista lisäyksistä. [Viittaus: Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, biologiset hyödykkeet

Yleinen käytäntö: IAS 41.50

documentation

Biologisten hyödykkeiden lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Biologiset hyödykkeet]

totalLabel

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset yhteensä, biologiset hyödykkeet

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

label

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, biologiset hyödykkeet [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38.118 e (i)

documentation

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, sijoituskiinteistöt

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.76 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.79 d (i)

documentation

Sijoituskiinteistöjen lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Sijoituskiinteistöt]

totalLabel

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset yhteensä, sijoituskiinteistöt

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16.73 e (i)

documentation

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, jälleenvakuutusvarat

Yleinen käytäntö: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Jälleenvakuutusvarojen lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Jälleenvakuutusvarat]

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Muiden pitkäaikaisten varojen kuin rahoitusinstrumenttien, laskennallisten verosaamisten, etuuspohjaisten nettovarojen ja vakuutussopimuksista syntyvien oikeuksien lisäykset

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8.24 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8.28 e

documentation

Muiden pitkäaikaisten varojen kuin rahoitusinstrumenttien, laskennallisten verosaamisten, etuuspohjaisten nettovarojen ja vakuutussopimuksista syntyvien oikeuksien lisäysten määrä. [Viittaus: Laskennalliset verosaamiset; Rahoitusinstrumentit, luokka [member]; Pitkäaikaiset varat; Vakuutussopimustyypit [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

label

Käyttöoikeusomaisuuserien lisäykset

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16.53 h

documentation

Käyttöoikeusomaisuuserien lisäysten määrä. [Viittaus: Käyttöoikeusomaisuuserät]

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

label

Yhteisön rekisteröity osoite

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.138 a

documentation

Osoite, johon yhteisön toimipaikka on rekisteröity.

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

label

Osoite, josta konsernitilinpäätös on saatavissa

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27.16 a

documentation

Osoite, josta koko konsernin emoyrityksen tai jonkin sen ja yhteisön välissä olevan alakonsernin emoyrityksen IFRS-standardien mukaan laadittu konsernitilinpäätös on saatavissa. [Viittaus: Konsernitilinpäätös [member]; IFRS-standardit [member]]

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

label

Kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, jota käytetään laimennusvaikutuksella oikaistun osakekohtaisen tuloksen laskemiseen

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33.70 b

documentation

Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo lisättynä niiden kantaosakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla, jotka laskettaisiin liikkeeseen, jos kaikki laimentavat potentiaaliset kantaosakkeet vaihdettaisiin kantaosakkeisiin. [Viittaus: Kantaosakkeet [member]; Painotettu keskiarvo [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

label

Aineettomien hyödykkeiden poistoja koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Aineettomien hyödykkeiden poistoja koskevat oikaisut, joilla voitto (tai tappio) täsmäytetään liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio); Poistot]

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

(X) duration, debit

label

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan erän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) kirjanpitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, verot huomioon otettuina

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.23 e

documentation

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan erän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, verot huomioon otettuina. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]]

negatedLabel

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan erän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) kirjanpitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, verot huomioon otettuina

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

label

Aikaisempien kausien verotettavaan tuloon perustuvaa veroa koskevat oikaisut

Esimerkki: IAS 12.80 b

documentation

Aikaisempien kausien verotettavaan tuloon perustuvaa verokulua (tai -tuottoa) koskevat oikaisut.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssets

X duration, debit

label

Siirtosaamisten (tulojäämät, mukaan lukien sopimukseen perustuvat omaisuuserät) vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Siirtosaamisten (tulojäämät, mukaan lukien sopimukseen perustuvat omaisuuserät) vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Siirtosaamiset (tulojäämät), mukaan lukien sopimukseen perustuvat omaisuuserät; Voitto (tai tappio)]

totalLabel

Siirtosaamisten (tulojäämät, mukaan lukien sopimukseen perustuvat omaisuuserät) vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut yhteensä

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Siirtosaamisten (tulojäämät, mukaan lukien sopimukseen perustuvat omaisuuserät) vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeOtherThanContractAssets

X duration, debit

label

Siirtosaamisten (tulojäämät, lukuun ottamatta sopimukseen perustuvia omaisuuseriä) vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Siirtosaamisten (tulojäämät, lukuun ottamatta sopimukseen perustuvia omaisuuseriä) vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Siirtosaamiset (tulojäämät), lukuun ottamatta sopimukseen perustuvia omaisuuseriä; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Biologisten hyödykkeiden vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Biologisten hyödykkeiden vähennystä (tai lisäystä koskeva) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInContractAssets

X duration, debit

label

Sopimukseen perustuvien omaisuuserien vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Sopimukseen perustuvien omaisuuserien vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat omaisuuserät; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

label

Johdannaisvaroihin kuuluvien rahoitusvarojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Johdannaisvaroihin kuuluvien rahoitusvarojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Johdannaisvaroihin kuuluvat rahoitusvarat; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

label

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoitusvarat; Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat, kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi luokitellut; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

label

Vaihto-omaisuuden vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Vaihto-omaisuuden vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Vaihto-omaisuus; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

label

Pankeille myönnettyjen lainojen ja ennakkojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Pankeille myönnettyjen lainojen ja ennakkojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Lainat ja ennakot pankeille; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

label

Asiakkaille myönnettyjen lainojen ja ennakkojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Asiakkaille myönnettyjen lainojen ja ennakkojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Lainat ja ennakot asiakkaille; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

label

Muiden varojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Muiden varojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Muut omaisuuserät; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

label

Muiden lyhytaikaisten varojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Muiden lyhytaikaisten varojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Muut lyhytaikaiset varat; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

label

Muiden liiketoiminnan saamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Muiden liiketoiminnan saamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInPrepaidExpenses

X duration, debit

label

Menoennakoiden vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Menoennakoiden vähennystä (tai lisäystä koskeva) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Lyhytaikaiset siirtosaamiset (menoennakot); Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

label

Käänteisten takaisinostosopimusten ja lainaksi otettujen arvopaperien käteisvakuuden vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Käänteisten takaisinostosopimusten ja lainaksi otettujen arvopaperien käteisvakuuden vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Käänteiset takaisinostosopimukset ja lainaksi otettujen arvopaperien käteisvakuus; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

label

Myyntisaamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Myyntisaamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Myyntisaamisten ja muiden saamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Myyntisaamisten ja muiden saamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Myyntisaamiset ja muut saamiset; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

label

Laskennallista verokulua koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Laskennallista verokulua koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Laskennallinen verokulu (tai -tuotto); Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

label

Aikaisempien kausien laskennallista veroa koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 12.80

documentation

Aikaisempien kausien laskennallista veroa koskevat kaudella kirjatun verokulun (tai -tuoton) oikaisut.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

label

Poistoja koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 b

documentation

Poistoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Poistot; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Tulosvaikutteisesti kirjattuja poistoja ja arvonalentumistappioita (tai arvonalentumistappion peruuttamista) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Poistoja ja arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruuttamista) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Arvonalentumistappio; Poistot; Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus); Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

label

Poistoja koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Poistoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

label

Osinkotuottoja koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Osinkotuottoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Osinkotuotot; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

label

Käyvän arvon muutoksista johtuvia tappioita (tai voittoja) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 b

documentation

Käyvän arvon muutoksista johtuvia tappioita (tai voittoja) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

label

Rahoituskuluja koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 c

documentation

Rahoituskuluja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoitusmenot; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

label

Rahoitustuottoja koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Rahoitustuottoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoitustuotot; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

label

Rahoitustuottoja (tai -kuluja) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Nettorahoitustuottoja tai -kuluja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoitustuotot (tai -kulut); Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

label

Luovutusvoittoja (tai -tappioita) sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehdyistä sijoituksista aiheutuvia luovutusvoittoja (tai -tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Yhteisyritykset [member]; Tytäryritykset [member]; Tytär-, yhteis- ja osakkuusyrityssijoitukset erillistilinpäätöksissä; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

label

Luovutusvoittoja (tai -tappioita) koskevat oikaisut, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutusvoittoja (tai -tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio); Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet; Luovutukset, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

label

Myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennetyn käyvän arvon muutoksista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut, biologiset hyödykkeet

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Biologisten hyödykkeiden myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennetyn käyvän arvon muutoksista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

label

Johdannaisten käyvän arvon muutoksista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Johdannaisten käyvän arvon muutoksista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Johdannaiset [member]; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

label

Käypää arvoa koskevista oikaisuista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut, sijoituskiinteistöt

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt; Käypää arvoa koskevista oikaisuista johtuvat voitot (tai tappiot), sijoituskiinteistöt; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

label

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota koskevat oikaisut, liikearvo

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Liikearvon tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Liikearvo; Arvonalentumistappio; Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 b

documentation

Tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

label

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, aktivoidut etsintä- ja arviointimenot

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Aktivoitujen etsintä- ja arviointimenojen tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Aktivoidut etsintä- ja arviointimenot [member]; Arvonalentumistappio; Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut; Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

label

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, vaihto-omaisuus

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Vaihto-omaisuuden tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Vaihto-omaisuus; Arvonalentumistappio; Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut; Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

label

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, lainat ja ennakot

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Lainojen ja ennakkojen tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Oikaisut tulosvaikutteisesti kirjattuun arvonalentumistappioon (tai arvonalentumistappion peruutukseen); Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, myyntisaamiset ja muut saamiset

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Myyntisaamisten ja muiden saamisten tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Myyntisaamiset ja muut saamiset; Arvonalentumistappio; Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut; Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

label

Tuloverokulua koskevat oikaisut

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7.35

documentation

Tuloerokulua koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInContractLiabilities

X duration, debit

label

Sopimukseen perustuvien velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Sopimukseen perustuvien velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat velat; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X duration, debit

label

Siirtovelkojen (tuloennakot) lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, mukaan lukien sopimukseen perustuvat velat

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Siirtovelkojen (tuloennakot) lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, mukaan lukien sopimukseen perustuvat velat, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Tuloennakot, mukaan lukien sopimukseen perustuvat velat; Voitto (tai tappio)]

totalLabel

Siirtovelkojen (tuloennakot) lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut yhteensä, mukaan lukien sopimukseen perustuvat velat

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Siirtovelkojen (tuloennakot) lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, mukaan lukien sopimukseen perustuvat velat [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeOtherThanContractLiabilities

X duration, debit

label

Siirtovelkojen (tuloennakot) lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, lukuun ottamatta sopimukseen perustuvia velkoja

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Siirtovelkojen (tuloennakot) lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, lukuun ottamatta sopimukseen perustuvat velat, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Siirtovelat (tuloennakot), lukuun ottamatta sopimukseen perustuvia velkoja; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

label

Pankkien tekemien talletusten lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Pankkien tekemien talletusten lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Talletukset pankeilta; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

label

Asiakkaiden tekemien talletusten lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Asiakkaiden tekemien talletusten lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Talletukset asiakkailta; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

label

Johdannaisvelkoihin kuuluvien rahoitusvelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Johdannaisvelkoihin kuuluvien rahoitusvelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Johdannaisvelkoihin kuuluvat rahoitusvelat; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

label

Työsuhde-etuuksiin liittyvien velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Työsuhde-etuuksiin liittyvien velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

label

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoitusvelat; Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat, jotka vastaavat kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien määritelmää; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

label

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja sijoitussopimuksiin liittyvien velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja sijoitussopimuksiin liittyvien velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Sijoitussopimusvelat; Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

label

Muiden lyhytaikaisten velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Muiden lyhytaikaisten velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Muut lyhytaikaiset velat; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

label

Muiden velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Muiden velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Muut velat; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

label

Muiden liiketoiminnan velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Muiden liiketoiminnan velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

label

Takaisinostosopimusten ja lainaksi annettujen arvopaperien käteisvakuuden lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Takaisinostosopimusten ja lainaksi annettujen arvopaperien käteisvakuuden lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Takaisinostosopimukset ja lainaksi annettujen arvopaperien käteisvakuus; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

label

Ostovelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Ostovelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

label

Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Ostovelat ja muut velat; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

label

Ajan kulusta johtuvaa muiden varausten lisäystä koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Ajan kulusta johtuvaa muiden varausten lisäystä koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio); Muut varaukset [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

label

Korkokuluja koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Korkokuluja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Korkokulut; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

label

Korkotuottoa koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Korkotuottoa koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Korkotuotot; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Pitkäaikaisten omaisuuserien luovutusvoittoja (tai -tappioita) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.14

documentation

Pitkäaikaisten omaisuuserien luovutusvoittoja (tai -tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Pitkäaikaiset varat; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

label

Varauksia koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 b

documentation

Varauksia koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Varaukset; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

label

Voiton (tai tappion) täsmäyttämiseksi tehtävät oikaisut

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7.20

documentation

Oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

totalLabel

Muut oikaisut yhteensä, joiden tarkoituksena on täsmäyttää voitto (tai tappio)

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

label

Voiton (tai tappion) täsmäyttämiseksi tehtävät oikaisut [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

label

Osakeperusteisia maksuja koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 b

documentation

Osakeperusteisia maksuja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

(X) duration, credit

label

Osakkuusyritysten jakamattomia voittoja koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 b

documentation

Osakkuusyritysten jakamattomia voittoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Voitto (tai tappio)]

negatedLabel

Osakkuusyritysten jakamattomia voittoja koskevat oikaisut

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

label

Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten jakamattomia voittoja koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten jakamattomia voittoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

label

Realisoitumattomia kurssitappioita (tai -voittoja) koskevat oikaisut

Esimerkki: IAS 7 - A Rahavirtalaskelma muulle yhteisölle kuin rahoituslaitokselle, yleinen käytäntö: IAS 7.20 b

documentation

Realisoitumattomia kurssitappioita (tai -voittoja) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsToProfitLossForInterestAndDividendsOnEquityInstrumentsOtherThanPreferenceSharesAndParticipatingEquityInstruments

(X) duration, debit

label

Oman pääoman ehtoisista instrumenteista (muut kuin etuosakkeet ja voitto-osuuteen oikeuttavat oman pääoman ehtoiset instrumentit) saatujen korkojen ja osinkojen oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 33.70 a

documentation

Oman pääoman ehtoisten instrumenttien (muut kuin etuosakkeet ja voitto-osuuteen oikeuttavat oman pääoman ehtoiset instrumentit) koroista ja osingoista saatujen laimentamattomien tuottojen (tai tappioiden) laskemiseksi käytettyyn osoittajaan tehdyt oikaisut emoyritykselle kuuluvan voiton (tai tappion) täsmäyttämiseksi.

negatedLabel

Oman pääoman ehtoisista instrumenteista (muut kuin etuosakkeet ja voitto-osuuteen oikeuttavat oman pääoman ehtoiset instrumentit) saatujen korkojen ja osinkojen oikaisut

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossAttributableToOwnersOfParentToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShare

(X) duration, debit

label

Oikaisut emoyrityksen omistajille kuuluvan voiton (tai tappion) ja laimentamattoman osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetyn osoittajan täsmäyttämiseksi

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33.70 a

documentation

Oikaisu emoyritykselle kuuluvan voiton (tai tappion) ja laimentamattoman osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetyn osoittajan täsmäyttämiseksi. Se edustaa kaikkien sellaisten instrumenttiluokkien täsmäytysmäärien summaa, jotka vaikuttavat laimentamattomaan osakekohtaiseen tulokseen.

negatedTotalLabel

Oikaisut yhteensä emoyrityksen omistajille kuuluvan voiton (tai tappion) ja laimentamattoman osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetyn osoittajan täsmäyttämiseksi

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

label

Voiton (tai tappion) täsmäyttämiseksi tehtävät oikaisut, lukuun ottamatta käyttöpääoman muutoksia

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Oikaisut, lukuun ottamatta käyttöpääoman muutoksia, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Oikaisut voiton (tai tappion) ja laimentamattoman osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetyn osoittajan täsmäyttämiseksi [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingEarningsPerShareAbstract

 

label

Oikaisut voiton (tai tappion) ja osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetyn osoittajan täsmäyttämiseksi [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

label

Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin sijoitusten kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 1.31 c

documentation

Yhteisön ensimmäisessä IFRS-tilinpäätöksessä tytär-, yhteis- ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Kirjanpitoarvo [member]; Yhteisyritykset [member]; Aiempi tilinpäätösnormisto [member]; Tytäryritykset [member]; Tytär-, yhteis- ja osakkuusyrityssijoitukset erillistilinpäätöksissä; IFRS-standardit [member]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

label

Oikaisu markkinoilla määräytyvään konsensuskeskihintaan, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]

Esimerkki: IFRS 13.B36 c

documentation

Tämä jäsen edustaa markkinoilla määräytyvään konsensuskeskihintaan tehtävää oikaisua, jota käytetään syöttötietona.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

(X) duration, debit

label

Etuosakkeille maksettavia osinkoja koskeva oikaisu voittoon (tai tappioon)

Esimerkki: IAS 33 -, esimerkki: 12 Laimentamattoman ja laimennusvaikutuksella oikaistun osakekohtaisen tuloksen laskeminen ja esittäminen (kattava, esimerkki: , esimerkki: IAS 33.70 a

documentation

Muille kuin voitto-osuuteen oikeuttaville etuosakkeille maksettavia osinkoja koskeva oikaisu voittoon (tai tappioon) emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluvan voiton (tai tappion) laskemiseksi. [Viittaus: Etuosakkeet [member]; Voitto (tai tappio)]

negatedLabel

Etuosakkeille maksettavia osinkoja koskeva oikaisu voittoon (tai tappioon)

ifrs-full

AdministrationCostsNotReflectedInReturnOnPlanAssetsDefinedBenefitPlans

X duration, debit

label

Hallintomenot, jotka eivät näy järjestelyyn kuuluvien varojen tuotossa, etuuspohjaiset järjestelyt

Yleinen käytäntö: IAS 19.135 b

documentation

Kuluvan kauden etuuspohjaisiin järjestelyihin liittyvien kulujen määrä, joka ei näy järjestelyyn kuuluvien varojen tuotossa. [Viittaus: Hallinnon kulut; Työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista aiheutuvat tulosvaikutteisesti kirjattavat kulut, etuuspohjaiset järjestelyt] [Kontrasti: Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu hallintokuluista, joita ei ole otettu huomioon järjestelyyn kuuluvien varojen tuotossa; Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkotuottoja tai -kuluja verot huomioon otettuina, etuuspohjaiset järjestelyt; Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkotuottoja tai -kuluja ennen veroja, etuuspohjaiset järjestelyt]

ifrs-full

AdministrativeExpense

(X) duration, debit

label

Hallinnon kulut

Esimerkki: IAS 1.103, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.99, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 26.35 b (vi)

documentation

Yhteisön hallinnollisiksi kuluiksi luokittelemien kulujen määrä.

negatedLabel

Hallinnon kulut

ifrs-full

Advances

X instant, credit

label

Saadut ennakot, jotka edustavat yhtenä ajankohtana täytettäviin suoritevelvoitteisiin liittyviä sopimukseen perustuvia velkoja

Yleinen käytäntö: IAS 1.55, yleinen käytäntö: IAS 1.78

documentation

Saatujen ennakkojen määrä, joka edustaa yhtenä ajankohtana täytettäviin suoritevelvoitteisiin liittyviä sopimukseen perustuvia velkoja. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat velat; Yhtenä ajankohtana täytettävät suoritevelvoitteet [member]]

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

label

Mainoskulut

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Mainostamisesta aiheutuvien kulujen määrä.

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

label

Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 1.30 b

documentation

Tämä jäsen edustaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärää. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]; Aiempi tilinpäätösnormisto [member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

label

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteenlaskettuina [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 - Esittämistapa ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

documentation

Tämä jäsen edustaa jatkuvia ja lopetettuja toimintoja yhteenlaskettuina. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]; Jatkuva toiminta [member]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

label

Alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulosvaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärä

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.28 b

documentation

Rahoitusinstrumenttien alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulosvaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärä. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

periodStartLabel

Alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulosvaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärä kauden alussa

periodEndLabel

Alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulosvaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärä kauden lopussa

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

label

Yksittäin tarkasteltuina epäolennaiset osakkuusyritykset yhteenlaskettuina [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12.21 c (ii), tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.39J b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, IFRS 4.39M b

documentation

Tämä jäsen edustaa yksittäin tarkasteltuina epäolennaisia osakkuusyrityksiä yhteenlaskettuina. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

label

Yksittäin tarkasteltuina epäolennaiset liiketoimintojen yhdistämiset yhteenlaskettuina [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B65

documentation

Tämä jäsen edustaa yksittäin tarkasteltuina epäolennaisia liiketoimintojen yhdistämisiä yhteenlaskettuina. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

label

Yksittäin tarkasteltuina epäolennaiset yhteisyritykset yhteenlaskettuina [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12.21 c (i), tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.39J b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, IFRS 4.39M b

documentation

Tämä jäsen edustaa yksittäin tarkasteltuina epäolennaisia yhteisyrityksiä yhteenlaskettuina. [Viittaus: Yhteisyritykset [member]]

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member [default]

label

Kaikki arvostustyypit [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.32A, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.50, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13.93 a

documentation

Tämä jäsen edustaa kaikkia arvostustyyppejä. Lisäksi se edustaa ”Arvostaminen”-akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

label

Kaikki ajanjaksot [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.61, esimerkki: IAS 19.147 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15.120 b (i), tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16.94, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16.97, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.109, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.109A, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.120, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.132 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.23B a, esimerkki: IFRS 7.B11, esimerkki: IFRS 7.B35

documentation

Tämä jäsen edustaa kaikkia ajanjaksoja. Lisäksi se edustaa ”Maturiteetti”-akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

label

Yhteenlaskettuina rahavirtaa tuottavat yksiköt, joihin kohdistettu liikearvon tai taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden määrä ei ole merkittävä [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36.135

documentation

Tämä jäsen edustaa yhteenlaskettuina rahavirtaa tuottavia yksiköitä, joihin kohdistettu liikearvon tai taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden määrä ei ole merkittävä. [Viittaus: Rahavirtaa tuottavat yksiköt [member]; Liikearvo; Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member [default]

label

Käyvät arvot yhteenlaskettuina [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 1.30 a

documentation

Tämä jäsen edustaa käypiä arvoja yhteenlaskettuina. Lisäksi se edustaa ”Käypä arvo oletushankintamenona” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

label

Maataloustuotteet ryhmittäin [axis]

Yleinen käytäntö: IAS 41.46 b (ii)

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member [default]

label

Maataloustuotteet, ryhmä [member]

Yleinen käytäntö: IAS 41.46 b (ii)

documentation

Tämä jäsen edustaa kaikkia ryhmiin jaoteltuja maataloustuotteita. Lisäksi se edustaa ”Maataloustuotteet ryhmittäin” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Lyhytaikaiset maataloustuotteet]

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

label

Lentokoneet

Esimerkki: IAS 16.37 e

documentation

Sellaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä, jotka edustavat yhteisön toiminnoissa käytettäviä lentokoneita.

ifrs-full

AircraftMember

member

label

Lentokoneet [member]

Esimerkki: IAS 16.37 e

documentation

Tämä jäsen edustaa sellaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokkaa, jotka edustavat yhteisön toiminnoissa käytettäviä lentokoneita. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

label

Laskeutumisoikeudet lentokentälle [member]

Yleinen käytäntö: IAS 38.119

documentation

Tämä jäsen edustaa lentokentälle laskeutumisoikeuksia.

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member [default]

label

Kaikki käypien arvojen hierarkian tasot [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19.142, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13.93 b

documentation

Tämä jäsen edustaa kaikkia käypien arvojen hierarkian tasoja. Lisäksi se edustaa ”Käypien arvojen hierarkian tasot” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

label

Kaikki muut segmentit [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15.115, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8.16

documentation

Tämä jäsen edustaa liiketoimintoja ja toimintasegmenttejä, jotka eivät ole raportoitavia.

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

label

Vähennystili rahoitusvarojen luottotappioita varten

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.16

documentation

Sen vähennystilin määrä, jolle kirjataan luottotappioista johtuvat rahoitusvarojen arvonalentumiset. [Viittaus: Rahoitusvarat]

periodStartLabel

Vähennystili rahoitusvarojen luottotappioita varten kauden alussa

periodEndLabel

Vähennystili rahoitusvarojen luottotappioita varten kauden lopussa

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

label

Luottotappioita koskeva vähennyserä [member]

Yleinen käytäntö: IAS 12.81 g

documentation

Tämä jäsen edustaa vähennystiliä, jolle kirjataan luottotappioista johtuvat rahoitusvarojen arvonalentumiset.

ifrs-full

AllTypesOfDepositaryReceiptsMember

member

label

Kaikki talletustodistusten tyypit [member]

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Tämä jäsen tarkoittaa kaikkia talletustodistusten tyyppejä.

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member [default]

label

Kaikki vakuutuskorvausvaateet kaikilta vuosilta [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation

Tämä jäsen edustaa vakuutuskorvausvaateita kaikilta eri vuosilta. Lisäksi se edustaa ”Vakuutuskorvausvaateet eri vuosilta” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

label

Jaksottaminen, omaisuuserät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15.128 b

documentation

Kuluksi jaksotettu määrä omaisuuseristä, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista. [Viittaus: Omaisuuserät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista; Jaksotettava kulu]

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

(X) duration, credit

label

Jaksottaminen, vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot

Esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 e, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.IG39 c

documentation

Vakuutussopimuksista johtuvien aktivoitujen hankintamenojen kuluksi jaksotettu määrä. [Viittaus: Vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot; Poistot; Vakuutussopimustyypit [member]]

negatedLabel

Jaksottaminen, vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

label

Poistot aineettomista hyödykkeistä

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Aineettomista hyödykkeistä tehtyjen poistojen määrä. Poistoilla tarkoitetaan hyödykkeen poistopohjan systemaattista kuluksi kirjaamista sen taloudellisen vaikutusajan kuluessa.

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

(X) duration

label

Poistot muista aineettomista hyödykkeistä kuin liikearvosta

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38.118 e (vi)

documentation

Muista aineettomista hyödykkeistä kuin liikearvosta tehtyjen poistojen määrä. [Viittaus: Poistot; Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

commentaryGuidance

Tälle elementille on yleensä syötettävä positiivinen XBRL-arvo. Negatiivinen XBRL-arvo voidaan joutua syöttämään, jos tätä elementtiä käytetään viitattujen jäsenten kanssa. [Viittaus: Kertyneet poistot [member]; Kertyneet poistot ja arvonalentumiset [member]; Kertynyt arvonalentuminen [member]; Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä [member]; Omaisuuserän enimmäismäärän vaikutus [member]; IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutus [member]; Segmenttien välisten määrien eliminointi [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön tulevia (tai lähteviä) rahavirtoja koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön voittoa (tai tappiota) koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista ja aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardien edellyttämistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardin vaatimuksesta poikkeamisesta johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Vapaaehtoisista tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Olennaiset täsmäytyserät [member]; Järjestelyyn kuuluvat varat [member]; Etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvo [member]; Määrä, jonka nimenomaista luokittelua on muutettu [member]; Jälleenvakuuttajan osuus vakuutussopimuksista syntyvistä määristä [member]; Riskien hajautusvaikutus [member]; Omat osakkeet [member]]

negatedLabel

Poistot muista aineettomista hyödykkeistä kuin liikearvosta

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

label

Poistomenetelmä, muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38.118 b

documentation

Muiden taloudelliselta vaikutusajaltaan rajallisten aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon poistomenetelmä. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo; Poistot]

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

label

Jälleenvakuutuksen ostamisesta johtuvien voittojen (tai tappioiden) jaksottaminen

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 b (ii)

documentation

Jälleenvakuutuksen ostamisesta johtuvien jaksotettujen voittojen (tai tappioiden) kuluksi jaksotettu määrä. [Viittaus: Poistot; Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot (tai tappiot), jotka johtuvat jälleenvakuutuksen ostamisesta]

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

label

Poistoprosentti, muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38.118 a

documentation

Käytetty poistoprosentti muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon tapauksessa. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Määrä, jolla nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin liittyvät luottojohdannaiset tai vastaavat instrumentit vähentävät luottoriskille alttiina olevaa enimmäismäärää

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.9 b

documentation

Määrä, jolla luottojohdannaiset tai vastaavat instrumentit, jotka liittyvät nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin, vähentävät luottoriskille alttiina olevaa enimmäismäärää. [Viittaus: Lainat ja muut saamiset; Luottoriski [member]; Johdannaiset [member]; Luottoriskin enimmäismäärä; Rahoitusvarat]

commentaryGuidance

Tälle elementille on yleensä syötettävä positiivinen XBRL-arvo. Negatiivinen XBRL-arvo voidaan joutua syöttämään, jos tätä elementtiä käytetään viitattujen jäsenten kanssa. [Viittaus: Kertyneet poistot [member]; Kertyneet poistot ja arvonalentumiset [member]; Kertynyt arvonalentuminen [member]; Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä [member]; Omaisuuserän enimmäismäärän vaikutus [member]; IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutus [member]; Segmenttien välisten määrien eliminointi [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön tulevia (tai lähteviä) rahavirtoja koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön voittoa (tai tappiota) koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista ja aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardien edellyttämistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardin vaatimuksesta poikkeamisesta johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Vapaaehtoisista tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Olennaiset täsmäytyserät [member]; Järjestelyyn kuuluvat varat [member]; Etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvo [member]; Määrä, jonka nimenomaista luokittelua on muutettu [member]; Jälleenvakuuttajan osuus vakuutussopimuksista syntyvistä määristä [member]; Riskien hajautusvaikutus [member]; Omat osakkeet [member]]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Määrä, jolla lainoihin tai muihin saamisiin liittyvät luottojohdannaiset tai vastaavat instrumentit vähentävät luottoriskille alttiina olevaa enimmäismäärää

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.9 b

documentation

Määrä, jolla lainoihin tai muihin saamisiin liittyvät luottojohdannaiset tai vastaavat instrumentit vähentävät luottoriskille alttiina olevaa enimmäismäärää. [Viittaus: Lainat ja muut saamiset; Luottoriski [member]; Luottoriskin enimmäismäärä; Johdannaiset [member]]

commentaryGuidance

Tälle elementille on yleensä syötettävä positiivinen XBRL-arvo. Negatiivinen XBRL-arvo voidaan joutua syöttämään, jos tätä elementtiä käytetään viitattujen jäsenten kanssa. [Viittaus: Kertyneet poistot [member]; Kertyneet poistot ja arvonalentumiset [member]; Kertynyt arvonalentuminen [member]; Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä [member]; Omaisuuserän enimmäismäärän vaikutus [member]; IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutus [member]; Segmenttien välisten määrien eliminointi [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön tulevia (tai lähteviä) rahavirtoja koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön voittoa (tai tappiota) koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista ja aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardien edellyttämistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardin vaatimuksesta poikkeamisesta johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Vapaaehtoisista tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Olennaiset täsmäytyserät [member]; Järjestelyyn kuuluvat varat [member]; Etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvo [member]; Määrä, jonka nimenomaista luokittelua on muutettu [member]; Jälleenvakuuttajan osuus vakuutussopimuksista syntyvistä määristä [member]; Riskien hajautusvaikutus [member]; Omat osakkeet [member]]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

label

Määrä, jolla hintasääntelystä johtuvan siirtyvän erän kreditsaldoa on vähennetty, koska se ei ole enää kokonaisuudessaan peruutettavissa

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14.36

documentation

Määrä, jolla hintasääntelystä johtuvan siirtyvän erän kreditsaldoa on vähennetty, koska se ei ole enää kokonaisuudessaan peruutettavissa. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien kreditsaldot]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

label

Määrä, jolla hintasääntelystä johtuvan siirtyvän erän debetsaldoa on vähennetty, koska se ei ole enää kokonaisuudessaan kerrytettävissä

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14.36

documentation

Määrä, jolla hintasääntelystä johtuvan siirtyvän erän debetsaldoa on vähennetty, koska se ei ole enää kokonaisuudessaan kerrytettävissä. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldot]

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

label

Määrä, jolla yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36.134 f (i), tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36.135 e (i)

documentation

Määrä, jolla yksikön (tai yksikköjen ryhmän) kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]; Rahavirtaa tuottavat yksiköt [member]]

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

label

Määrä, jolla keskeiselle oletukselle annetun arvon pitää muuttua, jotta yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi yhtä suuri kuin sen kirjanpitoarvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36.134 f (iii), tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36.135 e (iii)

documentation

Määrä, jolla keskeiselle oletukselle annetun arvon pitää muuttua, jotta yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi yhtä suuri kuin sen kirjanpitoarvo. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]]

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

label

Erillisen johtamispalveluja tuottavan yhteisön tuottamista palveluista, jotka koskevat johtoon kuuluvien avainhenkilöiden tehtäviä, yhteisölle aiheutunut rahamäärä

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24.18A

documentation

Erillisen johtamispalveluja tuottavan yhteisön tuottamista palveluista, jotka koskevat johtoon kuuluvien avainhenkilöiden tehtäviä, yhteisölle aiheutunut rahamäärä. [Viittaus: Yhteisön tai sen emoyrityksen johtoon kuuluvat avainhenkilöt [member]; Erillisiä johtamispalveluja tuottavat yhteisöt [member]]

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

label

Luokittelujen tai esittämistapojen muutoksien rahamäärä

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.41 b

documentation

Rahamäärä, joka luokitellaan uudelleen, kun yhteisö muuttaa tilinpäätöksen luokittelua tai esittämistapaa.

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

label

Muissa laajan tuloksen erissä esitetty määrä, joka on realisoitu, kun rahoitusvelka on kirjattu pois taseesta

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.10 d

documentation

Muissa laajan tuloksen erissä esitetty määrä, joka on realisoitu, kun nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokitellut rahoitusvelat on kirjattu pois taseesta. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

label

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, IFRS 4.35D a

documentation

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä, kun sovelletaan overlay-lähestymistapaa, esitettynä erillisenä tulosvaikutteisena eränä.

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

label

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, äskettäin nimenomaisesti määritetyt rahoitusvarat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, IFRS 4.39L f (i)

documentation

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä, kun kyseessä ovat äskettäin nimenomaisesti määritetyt rahoitusvarat ja kun sovelletaan overlay-lähestymistapaa.

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

label

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, ennen veroja

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, IFRS 4.35D b

documentation

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, ennen veroja. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

label

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, verot huomioon otettuina

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, IFRS 4.35D b

documentation

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, verot huomioon otettuina. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

label

Määrä, joka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja kertynyt omaan pääomaan ja joka liittyy myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin tai luovutettavien erien ryhmiin

Esimerkki: IFRS 5 -, esimerkki: 12, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5.38

documentation

Määrä, joka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja kertynyt omaan pääomaan ja joka liittyy myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin tai luovutettavien erien ryhmiin. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmät; Muut rahastot; Muut laajan tuloksen erät; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

label

Määrä, joka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja kertynyt omaan pääomaan ja joka liittyy myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin ja luovutettavien erien ryhmiin [member]

Esimerkki: IFRS 5 -, esimerkki: 12, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5.38

documentation

Tämä jäsen edustaa oman pääoman erää, joka aiheutuu muihin laajan tuloksen eriin kirjatuista, omaan pääomaan kertyneistä määristä, jotka liittyvät myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin ja luovutettavien erien ryhmiin. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmät; Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

AmountRecognisedInProfitOrLossForReportingPeriodToReflectChangesInLeasePaymentsThatAriseFromRentConcessionsOccurringAsDirectConsequenceOfCovid19PandemicToWhichLesseeAppliedPracticalExpedientInParagraph46AOfIFRS16

X duration, credit

label

Tulosvaikutteisesti raportointikauden aikana kirjattava määrä, joka vastaa Covid-19-pandemian välittömänä seurauksena syntyneistä vuokrahelpotuksista johtuvia vuokramaksujen muutoksia, joihin vuokralleottaja on soveltanut IFRS 16:n kappaleessa 46A esitettyjä käytännön apukeinoja

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16.60A b

documentation

Tulosvaikutteisesti raportointikauden aikana kirjattava määrä, joka vastaa Covid-19-pandemian välittömänä seurauksena syntyneistä vuokrahelpotuksista johtuvia vuokramaksujen muutoksia, joihin vuokralleottaja on soveltanut IFRS 16:n kappaleessa 46A esitettyjä käytännön apukeinoja.

commentaryGuidance

Positiivista XBRL-arvoa tulee käyttää osoittamaan, milloin määrä edustaa muutosta, joka vähentää vuokramaksuja.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Määrä, joka on kirjattu pois rahavirran suojausrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.24E a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9.6.5.11 d (i)

documentation

Määrä, joka on kirjattu pois rahavirran suojausrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon. [Viittaus: Rahavirran suojausrahasto]

negatedLabel

Määrä, joka on kirjattu pois rahavirran suojausrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Määrä, joka on kirjattu pois eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten preemioiden arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9.6.5.16

documentation

Määrä, joka on kirjattu pois eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten preemioiden arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon. [Viittaus: Eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten preemioiden arvonmuutosrahasto]

negatedLabel

Määrä, joka on kirjattu pois eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten preemioiden arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Määrä, joka on kirjattu pois termiinisopimusten korko-osuuksien arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9.6.5.16

documentation

Määrä, joka on kirjattu pois termiinisopimusten korko-osuuksien arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon. [Viittaus: Termiinisopimusten korko-osuuksien arvonmuutosrahasto]

negatedLabel

Määrä, joka on kirjattu pois termiinisopimusten korko-osuuksien arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Määrä, joka on kirjattu pois optioiden aika-arvon arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9.6.5.15 b (i)

documentation

Määrä, joka on kirjattu pois optioiden aika-arvon arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon. [Viittaus: Optioiden aika-arvon arvonmuutosrahasto]

negatedLabel

Määrä, joka on kirjattu pois optioiden aika-arvon arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Tulosvaikutteisesti esitetty määrä sovellettaessa IFRS 9:ää, rahoitusvarat, joihin sovelletaan overlay-lähestymistapaa

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, IFRS 4.39L d (i)

documentation

Tulosvaikutteisesti esitetty määrä sovellettaessa IFRS 9:ää sellaisista rahoitusvaroista, joihin sovelletaan overlay-lähestymistapaa.

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

label

Vakuutussopimuksista aiheutuvat määrät [axis]

Yleinen käytäntö: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4 - tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Aiheutuneet rahamäärät, vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot

Esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 e, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.IG39 b

documentation

Vakuutussopimuksista johtuvien aktivoitujen hankintamenojen lisäys, joka johtuu aiheutuneiden menojen rahamääristä. [Viittaus: Vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot]

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

label

Vaadittaessa maksettavat määrät, jotka aiheutuvat IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.132 c

documentation

Vaadittaessa maksettavat määrät, jotka aiheutuvat IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista.

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

label

Maksettavat rahamäärät, lähipiiriliiketoimet

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24.18 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24.20

documentation

Lähipiiriliiketoimista aiheutuvat maksettavat rahamäärät. [Viittaus: Lähipiiri [member]]

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

label

Siirron saajalle siirretyistä varoista maksettavat muut rahamäärät

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.42E d

documentation

Siirron saajalle siirretyistä rahoitusvaroista maksettavat muut rahamäärät kuin diskonttaamattomat lähtevät rahavirrat joita tarvittaisiin tai saatetaan tarvita taseesta pois kirjattujen rahoitusvarojen takaisin ostamiseksi (esimerkiksi optiosopimuksessa määrätty merkintähinta). [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

label

Saamiset, lähipiiriliiketoimet

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24.18 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24.20

documentation

Lähipiiriliiketoimista aiheutuvat saamiset. [Viittaus: Lähipiiri [member]]

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Kustakin tärkeimmästä hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen luokasta hankinta-ajankohtana kirjatut määrät [abstract]

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

label

Kirjatut määrät liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B64 l (iii)

documentation

Kirjatut määrät liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

(X) duration, debit

label

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä, ennen veroja

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9.5.6.5

documentation

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä, ennen veroja. [Viittaus: Rahoitusvarat]

negatedLabel

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä, ennen veroja

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

(X) duration, debit

label

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä, verot huomioon otettuina

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9.5.6.5

documentation

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä, verot huomioon otettuina. [Viittaus: Rahoitusvarat]

negatedLabel

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä, verot huomioon otettuina

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

(X) duration, debit

label

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan kirjanpitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, ennen veroja

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.23 e

documentation

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, ennen veroja. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]]

negatedLabel

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan kirjanpitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, ennen veroja

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.13C d

documentation

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan. [Viittaus: Rahoitusvarat]

negatedTotalLabel

Kokonaismäärät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

label

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan [abstract]

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vastaan

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.13C d

documentation

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vastaan. [Viittaus: Rahoitusvelat]

negatedTotalLabel

Kokonaismäärät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vastaan

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vastaan [abstract]

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

label

Määrä, joka olisi siirretty voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, jos rahoitusvarojen nimenomaista määrittämistä ei olisi peruutettu

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, IFRS 4.39L f (ii)

documentation

Määrä, joka olisi siirretty voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin, jos rahoitusvarojen nimenomaista määrittämistä overlay-lähestymistavan kohteeksi ei olisi peruutettu.

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Määrä, joka olisi esitetty tulosvaikutteisesti, jos olisi sovellettu IAS 39:ää, rahoitusvarat, joihin sovelletaan overlay-lähestymistapaa

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, IFRS 4.39L d (ii)

documentation

Määrä, joka rahoitusvaroista, joihin sovelletaan overlay-lähestymistapaa, olisi esitetty tulosvaikutteisesti, jos olisi sovellettu IAS 39:ää.

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

label

Niiden rahoitusvarojen ikäjakauma, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt mutta joiden arvo ei ole alentunut [text block]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.37 a

documentation

Niiden rahoitusvarojen ikäjakauma, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt mutta joiden arvo ei ole alentunut. [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Erittely luottoriskille alttiina olevista kohteista käyttäen ulkoista luottoluokitusjärjestelmää [text block]

Esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.36 c, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.IG23 a

documentation

Luottoriskille alttiina olevista kohteista ulkoista luottoluokitusjärjestelmää käyttäen tehdyn erittelyn esittäminen. [Viittaus: Luottoriskille alttiina olevat kohteet; Ulkoiset luottoriskiluokat [member]]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Erittely luottoriskille alttiina olevista kohteista käyttäen sisäistä luottoluokitusjärjestelmää [text block]

Esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.36 c, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.IG23 a

documentation

Luottoriskille alttiina olevista kohteista sisäistä luottoluokitusjärjestelmää käyttäen tehdyn erittelyn esittäminen. [Viittaus: Luottoriskille alttiina olevat kohteet; Sisäiset luottoriskiluokat [member]]

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

label

Erittely rahoitusvaroista, joiden on yksittäin tarkasteltuina todettu olevan arvoltaan alentuneita [text block]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.37 b

documentation

Erittely rahoitusvaroista, joiden on yksittäin tarkasteltuina todettu olevan arvoltaan alentuneita, mukaan luettuina ne tekijät, jotka yhteisö on ottanut huomioon määrittäessään, onko niiden arvo alentunut. [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

label

Tuottojen ja kulujen erittely [abstract]

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

label

Tiedottaminen toiminnon lopettamista koskevasta suunnitelmasta [member]

Esimerkki: IAS 10.22 b

documentation

Tämä jäsen edustaa tiedottamista toiminnon lopettamista koskevasta suunnitelmasta.

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

label

Merkittävästä toiminnan uudelleenjärjestelystä tiedottaminen tai tällaisen järjestelyn toimeenpanon aloittaminen [member]

Esimerkki: IAS 10.22 e

documentation

Tämä jäsen edustaa merkittävästä toiminnan uudelleenjärjestelystä tiedottamista tai tällaisen järjestelyn toimeenpanon aloittamista.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIAS41Member

member

label

Vuosittaiset parannukset 2018-20 IAS 41 -standardiin tehdyt muutokset [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2024 IAS 41.65

documentation

Tämä jäsen tarkoittaa IAS 41 -standardiin tehtyjä muutoksia, jotka on julkaistu toukokuussa 2020 julkaistujen IFRS-standardien vuosittaisten parannusten 2018–2020 osana. Muutoksen kohteena on verotus käyvän arvon määrityksessä.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS1Member

member

label

Vuosittaiset parannukset 2018-20 IFRS 1 -standardiin tehdyt muutokset [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2024 IFRS 1.39AG

documentation

Tämä jäsen tarkoittaa IFRS 1 -standardiin tehtyjä muutoksia, jotka on julkaistu toukokuussa 2020 julkaistujen IFRS-standardien vuosittaisten parannusten 2018–2020 osana. Muutoksen kohteena on tytäryhtiö ensimmäisenä käyttöönottajana.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS9Member

member

label

Vuosittaiset parannukset 2018-20 IFRS 9 -standardiin tehdyt muutokset [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2024 IFRS 9.7.1.9

documentation

Tämä jäsen tarkoittaa IFRS 9 -standardiin tehtyjä muutoksia, jotka on julkaistu toukokuussa 2020 julkaistujen IFRS-standardien vuosittaisten parannusten 2018–2020 osana. Muutoksen kohteena ovat rahoitusvelkojen taseesta pois kirjaamista koskevan ”10 prosentin testin” mukaiset maksut.

ifrs-full

AnnualImprovementsToIFRSStandards201820Member

member

label

Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2018–2020 [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2024 IAS 41.65, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2024 IFRS 1.39AG, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2024 IFRS 9.7.1.9

documentation

Tämä jäsen tarkoittaa toukokuussa 2020 julkaistuja IFRS-standardien vuosittaisia parannuksia 2018–2020.

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

label

Sovellettava verokanta

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12.81 c (ii)

documentation

Sovellettava tuloverokanta.

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

label

Maatalouskäytössä olevan maan pinta-ala

Yleinen käytäntö: IAS 41.46 b (i)

documentation

Yhteisön maatalouskäytössä olevan maan pinta-ala.

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Hallussa olevat omaisuuseriin perustuvat vieraan pääoman ehtoiset instrumentit

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Sellaisten hallussa olevien vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien määrä, jotka perustuvat omaisuuseriin. [Viittaus: Hallussa olevat vieraan pääoman ehtoiset instrumentit]

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

label

Omaisuuseriin perustuva rahoitus [member]

Esimerkki: IFRS 12.B23 b

documentation

Tämä jäsen edustaa omaisuuseriin perustuvaa rahoitusta.

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Omaisuuseriin perustuvat arvopaperit, järjestelyyn kuuluvien varojen käypään arvoon sisältyvä määrä

Esimerkki: IAS 19.142 g

documentation

Omaisuuseriin perustuvien arvopapereiden määrä, joka sisältyy etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvien varojen käypään arvoon. [Viittaus: Järjestelyyn kuuluvat varat, käypä arvo; Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Omaisuuseriin perustuvat arvopaperit, prosenttiosuus järjestelyyn kuuluvien varojen käyvästä arvosta

Yleinen käytäntö: IAS 19.142 g

documentation

Omaisuuseriin perustuvien arvopapereiden prosenttiosuus, joka sisältyy etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvien varojen käypään arvoon. [Viittaus: Järjestelyyn kuuluvat varat, käypä arvo; Etuuspohjaiset järjestelyt [member]] [Kontrasti: Omaisuuseriin perustuvat arvopaperit, järjestelyyn kuuluvien varojen käypään arvoon sisältyvä määrä]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

label

Odotettavissa olevan korvauksen perusteella kirjattu omaisuuserä, ehdolliset velat liiketoimintojen yhdistämisessä

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B64 j, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B67 c

documentation

Liiketoimintojen yhdistämisessä ehdollisista veloista odotettavissa olevien korvausten perusteella kirjattu varojen määrä. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Odotettavissa oleva korvaus, ehdolliset velat liiketoimintojen yhdistämisessä; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

label

Odotettavissa olevan korvauksen perusteella kirjattu omaisuuserä, muut varaukset

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 37.85 c

documentation

Sellaisten varojen määrä, jotka on kirjattu muihin varauksiin liittyvien odotettavissa olevien korvausten perusteella. [Viittaus: Odotettavissa oleva korvaus, muut varaukset; Muut varaukset]

ifrs-full

Assets

X instant, debit

label

Varat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.55, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13.93 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13.93 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13.93 e, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8.23, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8.28 c

documentation

Sellaisten olemassa olevien taloudellisten voimavarojen määrä, jotka ovat yhteisön määräysvallassa aikaisempien tapahtumien seurauksena. Taloudellinen voimavara on oikeus, joka voi tuottaa taloudellista hyötyä.

totalLabel

Omaisuuserät yhteensä

periodStartLabel

Varat kauden alussa

periodEndLabel

Varat kauden lopussa

ifrs-full

AssetsAbstract

 

label

Varat [abstract]

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

label

Varat ja velat [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.125

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

label

Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät ja velat [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5.38

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

label

Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät ja velat [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5.38

documentation

Tämä jäsen edustaa myytävänä oleviksi luokiteltuja omaisuuseriä ja velkoja. [Viittaus: Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät [member]; Velat, jotka sisältyvät myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member [default]

label

Varat ja velat [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.125

documentation

Tämä jäsen edustaa varoja ja velkoja. Lisäksi se edustaa ”Varat ja velat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Varat; Velat]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member [default]

label

Omaisuuserät ja velat, joita ei ole luokiteltu myytävänä oleviksi [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5.38

documentation

Tämä jäsen edustaa omaisuuseriä ja velkoja, joita ei ole luokiteltu myytävänä oleviksi. Lisäksi se edustaa ”Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät ja velat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät [member]; Velat, jotka sisältyvät myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

label

Varat ja hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldot

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14.21

documentation

Varojen ja hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldojen määrä. [Viittaus: Varat; Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldot]

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

label

Mineraalivarantojen etsinnästä ja arvioinnista johtuvat varat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 6.24 b

documentation

Mineraalivarantojen, esimerkiksi mineraalien, öljyn, maakaasun ja vastaavanlaisten uusiutumattomien varantojen, etsimisestä syntyneiden varojen määrä sen jälkeen, kun yhteisö on saanut lailliset etsintäoikeudet tietyllä alueella, sekä mineraalivarannon erottamisen teknisen toteutettavuuden ja kaupallisen elinkelpoisuuden määrittäminen.

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

label

Vakuutussopimuksista aiheutuvat varat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 b

documentation

Vakuutussopimuksista aiheutuvien kirjattujen varojen määrä. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

ifrs-full

AssetsForInsuranceAcquisitionCashFlows

X duration, debit

label

Vakuutusten hankinnasta aiheutuviin rahavirtoihin liittyvät varat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.105A, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.109A

documentation

Vakuutuksen hankinnasta aiheutuvat rahavirrat, jotka ovat varoja, jotka on kirjattu vakuutuksen hankinnasta aiheutuviksi maksetuiksi rahavirroiksi (tai vakuutuksen hankinnasta aiheutuviksi rahavirroiksi, joiden osalta velka on kirjattu jonkin muun IFRS-standardin mukaisesti) ennen siihen liittyvän vakuutussopimusryhmän kirjaamista. Vakuutussopimusten hankinnasta aiheutuvat rahavirrat ovat (tehdyistä tai tehtävistä) vakuutussopimuksista koostuvan ryhmän myynti-, underwriting- ja käynnistämismenoista aiheutuvia rahavirtoja, jotka välittömästi johtuvat siitä vakuutussopimussalkusta, johon ryhmä kuuluu. Tällaisiin rahavirtoihin luetaan rahavirrat, jotka eivät välittömästi johdu salkkuun sisältyvistä yksittäisistä sopimuksista tai vakuutussopimusryhmistä. [Viittaus: Varat; Vakuutussopimukset [member]]

periodStartLabel

Vakuutusten hankinnasta aiheutuviin rahavirtoihin liittyvät varat kauden alussa

periodEndLabel

Vakuutusten hankinnasta aiheutuviin rahavirtoihin liittyvät varat kauden lopussa

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

label

Hallussa olevat vakuudet, jotka voi myydä tai pantata edelleen ilman että vakuuden omistaja on lyönyt laimin velvoitteitaan, käypä arvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.15 a

documentation

Sellaisten hallussa olevien vakuuksien käypä arvo, jotka voi myydä tai pantata edelleen ilman että vakuuden omistaja on lyönyt laimin velvoitteitaan. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

label

Hallussa oleva varat rahoituksesta johtuvien velkojen suojausta varten [member]

Esimerkki: IAS 7 - C Rahoituksesta johtuvien velkojen täsmäytyslaskelma, esimerkki: IAS 7.44C

documentation

Tämä jäsen edustaa varoja, joita pidetään rahoituksesta johtuvien velkojen suojausta varten. [Viittaus: Varat; Rahoituksesta johtuvat velat]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

label

Varat vähennettyinä lyhytaikaisilla veloilla

Yleinen käytäntö: IAS 1.55

documentation

Varojen määrä vähennettyinä lyhytaikaisilla veloilla.

netLabel

Varat vähennettyinä lyhytaikaisilla veloilla

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

label

Varat vähennettyinä lyhytaikaisilla veloilla [abstract]

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

label

Etuusjärjestelyn varat (tai velat)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 26.35 a

documentation

Eläke-etuusjärjestelyn varojen määrä vähennettynä muilla veloilla kuin luvattujen eläke-etuuksien vakuutusmatemaattisen nykyarvon määrällä.

periodStartLabel

Nettomääräiset etuuksiin käytettävissä olevat rahoitusvarat kauden alussa

periodEndLabel

Nettomääräiset etuuksiin käytettävissä olevat rahoitusvarat kauden lopussa

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

label

Varat, jotka on saatu ottamalla omistukseen vakuus tai vaatimalla muita luoton laatua parantavia eriä

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.38 a

documentation

Sellaisten varojen määrä, jotka yhteisö on saanut ottamalla omistukseensa hallussaan olevan vakuuden tai vaatimalla muita luoton laatua parantavia eriä (esimerkiksi takauksia). [Viittaus: Takaukset [member]]

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

label

Etuusjärjestelyn varat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 26.35 a (i)

documentation

Eläke-etuusjärjestelyjen hallussa olevien varojen määrä. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Muut varat kuin rahavarat hankituissa tai luovutetuissa tytäryrityksissä tai liiketoiminnoissa

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7.40 d

documentation

Muiden varojen kuin rahavarojen määrä tytäryrityksissä tai liiketoiminnoissa, joita koskeva määräysvalta on saatu tai menetetty. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

label

Omaisuuserät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15.128 a

documentation

Sellaisten omaisuuserien määrä, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista. Asiakassopimuksen saamisesta aiheutuvat menot ovat lisämenoja, joita yhteisölle syntyy sopimuksen saamiseksi, ja joita sille ei olisi syntynyt, jos sopimusta ei olisi saatu. Sopimuksen täyttämisestä aiheutuvat menot liittyvät välittömästi sopimukseen tai ennakoituun sopimukseen, jonka yhteisö pystyy nimenomaisesti yksilöimään.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

label

Yhteisön tilinpäätökseen kirjatut varat, jotka koskevat strukturoituja yhteisöjä

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12.29 a

documentation

Yhteisön tilinpäätökseen kirjattujen varojen määrä liittyen sen osuuksiin strukturoiduissa yhteisöissä. [Viittaus: Varat; Konsernitilinpäätökseen sisältymättömät strukturoidut yhteisöt [member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

label

Myydyt tai edelleen pantatut vakuudet ilman että vakuuden omistaja on lyönyt laimin velvoitteitaan, käypä arvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.15 b

documentation

Sellaisten vakuuksien käypä arvo, joiden myyminen tai edelleen panttaaminen on ollut sallittua ilman että vakuuden omistaja on lyönyt laimin velvoitteitaan. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

label

Omaisuuserät, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.42D e

documentation

Sellaisten siirrettyjen rahoitusvarojen määrä, jotka yhteisö pitää edelleen kokonaan taseessaan. [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

label

Omaisuuserät, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan siltä osin kuin sillä on säilynyt intressi

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.42D f

documentation

Sellaisten siirrettyjen rahoitusvarojen määrä, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan siltä osin kuin sillä on säilynyt intressi. [Viittaus: Rahoitusvarat]