EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1377

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/1377, annettu 4 päivänä elokuuta 2022, päätöksen 2007/453/EY liitteen muuttamisesta Ranskan BSE-aseman osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 5507) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2022/5507

EUVL L 206, 8.8.2022, p. 51–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1377/oj

8.8.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 206/51


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/1377,

annettu 4 päivänä elokuuta 2022,

päätöksen 2007/453/EY liitteen muuttamisesta Ranskan BSE-aseman osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2022) 5507)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 999/2001 säädetään, että jäsenvaltiot, kolmannet maat tai niiden alueet, jäljempänä ’maat tai alueet’, on luokiteltava niiden naudan spongiformisen enkefalopatian tilannetta tarkoittavan BSE-aseman mukaan johonkin seuraavista kolmesta luokasta: merkityksettömän alhainen BSE-riski, hallinnassa oleva BSE-riski ja määrittelemätön BSE-riski.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jos Maailman eläintautijärjestö (OIE) on luokitellut hakemuksen esittäneen maan johonkin kolmesta BSE-aseman mukaisesta luokasta, BSE-asemaa koskevan unionin tason luokituksen uudelleenarvioinnista voidaan päättää.

(3)

Komission päätöksen 2007/453/EY (2) liitteessä olevissa A, B tai C osassa luetellaan maiden tai alueiden BSE-asema niiden BSE-riskin mukaan. Kyseisen liitteen A osassa luetelluilla mailla tai alueilla katsotaan olevan merkityksettömän alhainen BSE-riski ja B osassa luetelluilla mailla ja alueilla katsotaan olevan hallinnassa oleva BSE-riski, kun taas kyseisen liitteen C osan mukaan mailla tai alueilla, joita ei ole lueteltu A tai B osassa, katsotaan olevan määrittelemätön BSE-riski.

(4)

Ranska sisältyy tällä hetkellä päätöksen 2007/453/EY liitteessä olevaan B osaan niiden maiden tai alueiden joukossa, joiden BSE-riski on hallinnassa.

(5)

OIE:n kokouksessa (World Assembly of Delegates) hyväksyttiin 24 päivänä toukokuuta 2022 jäsenten BSE-asemaa koskeva päätöslauselma nro 15 (3) tarkoituksena saada se voimaan 27 päivänä toukokuuta 2022. Päätöslauselmassa todettiin, että Ranskalla on maaeläinten terveyttä koskevan OIE:n säännöstön mukaisesti merkityksettömän alhainen BSE-riski. Arvioituaan tilanteen uudelleen unionin tasolla OIE:n päätöslauselman nro 15 perusteella komissio katsoi, että Ranskan uusi OIE:n määrittämä BSE-asema olisi otettava huomioon päätöksen 2007/453/EY liitteessä.

(6)

Päätöksen 2007/453/EY liitteessä olevaa maiden tai alueiden luetteloa olisi tämän vuoksi muutettava Ranskan sisällyttämiseksi kyseisen liitteen A osaan niiden maiden tai alueiden joukkoon, joiden BSE-riski on merkityksettömän alhainen.

(7)

Sen vuoksi päätöksen 2007/453/EY liitettä olisi muutettava.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2007/453/EY liite tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2022.

Komission puolesta

Stella KYRIAKIDES

Komission jäsen


(1)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Komission päätös 2007/453/EY, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 84).

(3)  https://www.woah.org/app/uploads/2022/05/a-r15-2022-bse-final-1.pdf


LIITE

Korvataan päätöksen 2007/453/EY liite seuraavasti:

”LIITE

MAIDEN TAI ALUEIDEN LUETTELO

A.   Maat tai alueet, joiden BSE-riski on merkityksettömän alhainen

Jäsenvaltiot

Belgia

Bulgaria

Tšekki

Tanska

Saksa

Viro

Irlanti

Espanja

Ranska

Kroatia

Italia

Kypros

Latvia

Liettua

Luxemburg

Unkari

Malta

Alankomaat

Itävalta

Puola

Portugali

Romania

Slovenia

Slovakia

Suomi

Ruotsi

Jäsenvaltioiden alueet  (*1)

Pohjois-Irlanti

Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maat

Islanti

Liechtenstein

Norja

Sveitsi

Kolmannet maat

Argentiina

Australia

Brasilia

Kanada

Chile

Kolumbia

Costa Rica

Intia

Israel

Japani

Jersey

Namibia

Uusi-Seelanti

Panama

Paraguay

Peru

Serbia (*2)

Singapore

Yhdysvallat

Uruguay

B.   Maat tai alueet, joiden BSE-riski on hallinnassa

Jäsenvaltiot

Kreikka

Kolmannet maat

Meksiko

Nicaragua

Etelä-Korea

Taiwan

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlantia lukuun ottamatta)

C.   Maat tai alueet, joiden BSE-riskiä ei ole määritelty

Maat tai alueet, joita ei ole lueteltu A tai B osassa.


(*1)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

(*2)  Sellaisena kuin se on mainittuna Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (EUVL L 278, 18.10.2013. s. 16) 135 artiklassa.”


Top