EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0620

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/620, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaan aseman ja rokottamattomuusstatuksen hyväksymisestä tiettyjen luetteloitujen tautien osalta sekä kyseisten luetteloitujen tautien hävittämisohjelmien hyväksymisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)4

C/2021/2449

OJ L 131, 16.4.2021, p. 78–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj

16.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 131/78


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/620,

annettu 15 päivänä huhtikuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaan aseman ja rokottamattomuusstatuksen hyväksymisestä tiettyjen luetteloitujen tautien osalta sekä kyseisten luetteloitujen tautien hävittämisohjelmien hyväksymisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)4

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan, 36 artiklan 4 kohdan sekä 37 artiklan 4 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2016/429 vahvistetaan eläinten välillä tarttuvien ja eläimestä ihmiseen tarttuvien tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskeva uusi lainsäädäntökehys. Asetuksessa (EU) 2016/429 vahvistetaan erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti luetteloituja tauteja, jäljempänä ’luetteloidut taudit’, koskevat tautikohtaiset säännöt, ja sen 9 artiklassa säädetään siitä, miten kyseisiä sääntöjä on sovellettava luetteloitujen tautien eri luokkiin. Asetuksessa (EU) 2016/429 säädetään myös, että jäsenvaltioiden on otettava käyttöön sen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja luetteloituja tauteja koskevia pakollisia hävittämisohjelmia ja 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja luetteloituja tauteja koskevia valinnaisia hävittämisohjelmia ja että tällaiset ohjelmat edellyttävät komission hyväksyntää. Lisäksi siinä säädetään, että jäsenvaltioiden ja niiden vyöhykkeiden ja lokeroiden taudista vapaa asema ja rokottamattomuusstatus edellyttävät komission hyväksyntää tiettyjen asetuksen (EU) 2016/429 9 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen luetteloitujen tautien osalta.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/1882 (2) luetellaan luokkien A, B, C, D ja E taudit ja säädetään, että asetuksen (EU) 2016/429 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja luetteloituja tauteja koskevia taudinehkäisy- ja taudintorjuntasääntöjä on sovellettava luetteloitujen tautien eri luokkiin mainitun asetuksen liitteessä olevassa taulukossa tarkoitettujen luetteloitujen lajien ja lajien ryhmien osalta. Tässä asetuksessa olisi vahvistettava luokkien A, B ja C tauteja koskevat säännöt.

(3)

Seuraavia pidetään luetteloituna tauteina asetuksessa (EU) 2016/429: Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunta, Mycobacterium tuberculosis complex -tartunta (MTBC), raivotautiviruksen (RABV) aiheuttama tartunta, nautojen tarttuva leukoosi (EBL), sinikieliviruksen (serotyypit 1–24) aiheuttama tartunta (BTV:n aiheuttama tartunta), naudan virusripuli (BVD), naudan tarttuva rinotrakeiitti / tarttuva pustulaarinen vulvovaginiitti (IBR/IPV), Aujeszkyn tautivirus (ADV), Varroa spp. -punkin esiintyminen, Newcastlen tautivirus, korkeapatogeeninen lintuinfluenssa (HPAI), virusperäinen verenvuotoseptikemia (VHS), ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttamaa tartunta, nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) aiheuttama tartunta, Bonamia exitiosa -loisen aiheuttama tartunta, Bonamia ostreae -loisen aiheuttama tartunta ja valkopilkkutautivirus (WSSV). Kaikki kyseiset luetteloidut taudit vastaavat täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/1882 vahvistettuihin luokan A, B tai C taudin määritelmiä, ja ne luetteloidaan asianmukaisesti mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteessä olevassa taulukossa.

(4)

Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2020/689 (3)täydennetään asetuksessa (EU) 2016/429 säädettyjä maaeläinten, vesieläinten ja muiden eläinten tiettyjen luetteloitujen tautien hävittämisohjelmia ja taudista vapaata asemaa koskevia sääntöjä. Delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/689 vahvistetaan erityisesti kriteerit jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaan aseman myöntämiselle sekä vaatimukset jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden hävittämisohjelmien hyväksymiselle.

(5)

Asetuksen (EU) 2020/689 85 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioilla tai niiden vyöhykkeillä, joilla on luokan C tautia koskeva hyväksytty hävittämisohjelma tai hyväksytty seurantaohjelma ennen mainitun asetuksen soveltamisen alkamispäivää, katsotaan olevan mainitun asetuksen mukaisesti hyväksytty hävittämisohjelma kuuden vuoden ajan mainitun asetuksen soveltamisen alkamispäivästä. Näin ollen tämä rajoitus olisi mainittava tämän asetuksen asiaankuuluvissa liitteissä.

(6)

Asetuksen (EU) 2016/429 280 artiklassa vahvistetaan jäsenvaltioiden ja niiden vyöhykkeiden ja lokeroiden voimassa olevan taudista vapaan aseman tai hyväksyttyjen hävittämis- ja seurantaohjelmien säilyttämistä koskevat säännöt tiettyjen sellaisten luetteloitujen tautien osalta, jotka on hyväksytty neuvoston direktiivien 64/432/ETY (4), 91/68/ETY (5), 92/65/ETY (6), 2005/94/EY (7), 2006/88/EY (8) tai 2009/158/EY (9) mukaisesti annetuilla komission säädöksillä. Lisäksi delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 84 ja 85 artiklalla täydennetään asetuksessa (EU) 2016/429 vahvistettuja sääntöjä tältä osin vahvistamalla siirtymätoimenpiteet, jotka koskevat voimassa olevaa taudista vapaata asemaa ja olemassa olevia hyväksyttyjä hävittämis- ja seurantaohjelmia kyseisten luetteloitujen tautien osalta.

(7)

Yksinkertaistamisen ja avoimuuden vuoksi tällä asetuksella olisi korvattava asetuksen (EU) 2016/429 280 artiklassa tarkoitettujen direktiivien ja tiettyjen delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 84 ja 85 artiklassa tarkoitettujen direktiivien nojalla annetuissa komission säädöksissä vahvistetut luettelot nykyisistä taudista vapaista jäsenvaltioista, vyöhykkeistä ja lokeroista sekä olemassa olevista hyväksytystä hävittämis- ja seurantaohjelmista tämän asetuksen liitteissä olevilla luetteloilla.

(8)

Delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/689 vahvistetaan tiettyjen luetteloitujen tautien osalta ensimmäistä kertaa säännöt jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaan aseman myöntämiselle, minkä vuoksi asetuksen (EU) 2016/429 280 artiklan säännöksiä ei sovelleta tällaisiin tilanteisiin. Tämä koskee raivotautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa (RABV), sinikieliviruksen (serotyypit 1–24) aiheuttamaa tartuntaa (BTV:n aiheuttamaa tartuntaa), naudan virusripulia (BVD) ja Bonamia exitiosa -loisen aiheuttamaa tartuntaa. Useat jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle hakemukset taudista vapaan aseman myöntämiseksi kyseisten luetteloitujen tautien osalta. Komission tekemästä arvioinnista on käynyt ilmi, että kyseiset hakemukset noudattavat delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 II osan 4 luvun 1 ja 2 jakson säännöksiä, joissa vahvistetaan taudista vapaan aseman myöntämistä jäsenvaltioille ja niiden vyöhykkeille ja lokeroille koskevat säännöt. Sen vuoksi taudista vapaa asema olisi myönnettävä kyseisille jäsenvaltioille ja niiden asiaankuuluville vyöhykkeille ja lokeroille, ja ne olisi lueteltava asianmukaisesti tämän asetuksen liitteissä.

(9)

Delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/689 vahvistetaan säännöt jäsenvaltioiden ja niiden vyöhykkeiden ja lokeroiden hävittämisohjelmien hyväksymiselle tiettyjen sellaisten luetteloitujen tautien osalta, jotka eivät kuulu asetuksen (EU) 2016/429 280 artiklan säännösten soveltamisalaan. Tämä koskee Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartuntaa, Mycobacterium tuberculosis complex -tartuntaa (MTBC), raivotautiviruksen (RABV) aiheuttamaa tartuntaa, nautojen tarttuvaa leukoosia (EBL), sinikieliviruksen (serotyypit 1–24) aiheuttamaa tartuntaa (BTV:n aiheuttamaa tartuntaa), naudan virusripulia (BVD) ja Bonamia exitiosa -loisen aiheuttamaa tartuntaa. Useat jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle hakemukset hävittämisohjelmien hyväksymiseksi kyseisten luetteloitujen tautien osalta. Komission tekemän arvioinnin perusteella kyseiset hakemukset noudattavat delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 II osan 2 ja 3 luvun säännöksiä, jotka koskevat maaeläinten luokan B tautien hävittämisohjelmien ja vesieläinten luokan C tautien hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta noudatettavia kriteerejä. Sen vuoksi kyseiset hävittämisohjelmat olisi hyväksyttävä ja jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet ja lokerot olisi lueteltava asianmukaisesti tämän asetuksen liitteissä.

(10)

Komissio ei ole vielä saanut jäsenvaltioilta taudista vapaan aseman myöntämistä tai hävittämisohjelmien hyväksymistä koskevia hakemuksia tiettyjen luetteloitujen tautien osalta, tai niiden arviointia ei ole vielä saatu päätökseen. Kun ne on otettu vastaan tai kun arviointi on saatu päätökseen, asiaankuuluvat jäsenvaltiot, vyöhykkeet ja osastot voidaan luetella tämän asetuksen liitteissä.

(11)

Lisäksi eräs jäsenvaltio on äskettäin toimittanut komissiolle hakemuksen, jotta eräälle sen vyöhykkeelle myönnettäisiin taudista vapaa asema Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan osalta. Komission tekemän arvioinnin perusteella kyseinen hakemus noudattaa hävittämisohjelmiin perustuvan taudista vapaan aseman tunnustamissääntöjä koskevan delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 71 artiklan kriteereitä. Sen vuoksi taudista vapaa asema olisi myönnettävä kyseiselle vyöhykkeelle, ja se olisi lueteltava asianmukaisesti tämän asetuksen liitteissä.

(12)

Direktiivin 2005/94/EY nojalla annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 616/2009 (10) säädetään siipikarjaosastojen ja muiden vankeudessa pidettyjen lintujen osastojen hyväksymisestä lintuinfluenssan osalta jäsenvaltioissa. Luettelo hyväksytyistä osastoista on yleisesti saatavilla, ja komission verkkosivustolla on linkit jäsenvaltioiden internetpohjaisille tietosivuille. Asetuksen (EY) N:o 616/2009 nojalla lintuinfluenssan osalta hyväksyttyjen siipikarjaosastojen ja muiden vankeudessa pidettyjen lintujen osastojen taudista vapaa asema olisi säilytettävä asetuksen (EU) 2016/429 mukaisesti, ja ne olisi lueteltava asianmukaisesti tämän asetuksen liitteissä.

(13)

Komission päätöksessä 2003/467/EY (11) luetellaan jäsenvaltiot ja niiden alueet, joilla on tuberkuloosista, luomistaudista ja nautojen tarttuvasta leukoosista vapaa asema direktiivin 64/432/ETY mukaisesti. Kyseiset jäsenvaltiot ja niiden alueet olisi lueteltava asianmukaisesti tämän asetuksen liitteissä.

(14)

Komission päätöksessä 93/52/ETY (12) vahvistetaan luettelo jäsenvaltioista ja niiden alueista, joilla on luomistaudista (B. melitensis) virallisesti vapaa asema direktiivin 91/68/ETY mukaisesti. Kyseiset jäsenvaltiot ja niiden alueet olisi lueteltava asianmukaisesti tämän asetuksen liitteissä.

(15)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2013/503/EU (13) vahvistetaan luettelo jäsenvaltioista tai niiden alueista, jotka on tunnustettu varroa-vapaiksi direktiivin 92/65/ETY mukaisesti. Kyseiset jäsenvaltiot ja niiden alueet olisi lueteltava asianmukaisesti tämän asetuksen liitteissä.

(16)

Komission päätöksissä 94/963/EY (14) ja 95/98/EY (15) vahvistetaan Suomen ja Ruotsin rokottamattomuusstatus Newcastlen taudin osalta direktiivin 2009/158/EY mukaisesti. Kyseiset jäsenvaltiot olisi lueteltava asianmukaisesti tämän asetuksen liitteissä.

(17)

Komission päätöksessä 2004/558/EY (16) vahvistetaan sellaisia jäsenvaltioiden alueita koskevat luettelot, joilla on IBR:stä vapaa asema, ja sellaisia jäsenvaltioiden alueita koskevat luettelot, joilla on direktiivin 64/432/ETY mukainen hyväksytty IBR:n hävittämisohjelma. Alueet, joilla on IBR:stä vapaa asema, olisi lueteltava asianmukaisesti tämän asetuksen liitteissä, kun taas alueiden, joilla on hyväksyttyjä IBR:n hävittämisohjelmia, olisi säilytettävä ohjelmansa rajoitetun ajan asetuksen (EU) 2020/689 mukaisesti, ja ne olisi lueteltava tämän asetuksen liitteissä.

(18)

Komission päätöksessä 2008/185/EY (17) vahvistetaan sellaisia jäsenvaltioita ja niiden alueita koskevat luettelot, joilla on Aujeszkyn taudista vapaa asema, ja sellaisia alueita koskevat luettelot, joilla on direktiivin 64/432/ETY mukainen hyväksytty Aujeszkyn taudin hävittämisohjelma. Jäsenvaltiot ja niiden alueet, joilla on Aujeszkyn taudista vapaa asema, olisi lueteltava asianmukaisesti tämän asetuksen liitteissä, kun taas alueiden, joilla on hyväksyttyjä Aujeszkyn taudin hävittämisohjelmia, olisi säilytettävä ohjelmansa rajoitetun ajan asetuksen (EU) 2020/689 mukaisesti, ja ne olisi lueteltava asianmukaisesti tämän asetuksen liitteissä.

(19)

Komission päätöksessä 2009/177/EY (18) vahvistetaan sellaisia jäsenvaltioita, vyöhykkeitä ja lokeroita koskevat luettelot, joilla on taudista vapaa asema tai joihin sovelletaan vesieläinten luetteloitujen tautien osalta hyväksyttyjä seuranta- tai hävittämisohjelmia direktiivin 2006/88/EY mukaisesti. Kyseisten jäsenvaltioiden, vyöhykkeiden ja lokeroiden taudista vapaa asema olisi lueteltava asianmukaisesti tämän asetuksen liitteissä, kun taas hyväksytyt ohjelmat olisi säilytettävä rajoitetun ajan asetuksen (EU) 2020/689 85 artiklan mukaisesti ja lueteltava asianmukaisesti tämän asetuksen liitteissä.

(20)

Vesieläinten luetteloitujen tautien osalta on olemassa tiettyjä taudista vapaita vyöhykkeitä ja lokeroita sekä hyväksyttyjä seurantaohjelmia, joita ei ole lueteltu päätöksessä 2009/177/EY mutta joita koskevat luettelot ovat yleisesti saatavilla jäsenvaltioiden internetpohjaisilla tietosivuilla direktiivin 2006/88/EY mukaisesti. Kyseisten vyöhykkeiden ja lokeroiden taudista vapaa asema olisi säilytettävä, kun taas ohjelmat olisi säilytettävä rajoitetun ajan asetuksen (EU) 2020/689 85 artiklan mukaisesti. Ajan tasalla olevat tiedot pitopaikoista, jotka sijaitsevat kyseisillä taudista vapailla vyöhykkeillä ja lokerikoilla tai joihin sovelletaan kyseisiä ohjelmia, ovat yleisesti saatavilla internetsivulla, joka on perustettu ja jota ylläpidetään asetuksen (EU) 2016/429 185 artiklan 3 kohdan ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/691 (19) 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(21)

Koska päätöksissä 93/52/ETY, 94/963/EY, 95/98/EY, 2003/467/EY, 2004/558/EY, 2008/185/EY ja 2009/177/EY, asetuksessa (EY) N:o 616/2009 ja täytäntöönpanopäätöksessä 2013/503/EU olevat luettelot korvataan tämän asetuksen liitteissä olevilla luetteloilla, kyseiset säädökset olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

(22)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’erosopimus’, ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti asetusta (EU) 2016/429 ja siihen perustuvia komission säädöksiä sovelletaan edelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta erosopimuksessa määrätyn siirtymäkauden päättymisen jälkeen. Tästä syystä Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti) olisi lueteltava tämän asetuksen liitteissä silloin, kun se on tarpeen Pohjois-Irlannin osalta.

(23)

Koska asetusta (EU) 2016/429 sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021, myös tätä asetusta olisi sovellettava kyseisestä päivästä.

(24)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EU) 2016/429 9 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja luetteloituja tauteja koskevat täytäntöönpanosäännöt siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden (20) ja niiden vyöhykkeiden ja lokeroiden tautivapaasta asemasta ja rokottamattomuusstatuksesta sekä kyseisten luetteloitujen tautien hyväksymisestä.

2.   Tämän asetuksen liitteissä luetellaan ne jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden taudista vapaa asema tai hävittämisohjelmat katsotaan hyväksytyiksi asetuksen (EU) 2016/429 280 artiklan mukaisesti, sekä ne jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden taudista vapaa asema ja hävittämisohjelmat hyväksytään asianmukaisesti tällä asetuksella ja jotka luetellaan asianmukaisesti sen liitteissä.

3.   Tämän asetuksen liitteissä luetellaan

a)

jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytyt luokan B tauteja koskevat pakolliset hävittämisohjelmat ja luokan C tauteja koskevat valinnaiset hävittämisohjelmat

b)

jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty taudista vapaa asema ja rokottamattomuusstatus

c)

jäsenvaltioiden lokerot, joilla on tunnustettu taudista vapaa asema.

2 artikla

Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis - tartunta

1.   Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan osalta nautaeläinpopulaatioissa, luetellaan liitteessä I olevan I osan 1 luvussa.

2.   Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan osalta lammas- ja vuohipopulaatioissa, luetellaan liitteessä I olevan I osan 2 luvussa.

3.   Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan hyväksytty pakollinen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä I olevassa II osassa.

3 artikla

Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) - tartunta (MTBC)

1.   Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema Mycobacterium tuberculosis complex (Mycobacterium bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) -tartunnan, jäljempänä ’MTBC’, osalta, luetellaan liitteessä II olevassa I osassa.

2.   Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on MTBC:n hyväksytty pakollinen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä II olevassa II osassa.

4 artikla

Raivotautiviruksen (RABV) aiheuttama tartunta

1.   Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema raivotautiviruksen, jäljempänä ’RABV’, aiheuttaman tartunnan osalta, luetellaan liitteessä III olevassa I osassa.

2.   Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on RABV:n hyväksytty pakollinen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä III olevassa II osassa.

5 artikla

Nautojen tarttuva leukoosi (EBL)

1.   Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema nautojen tarttuvan leukoosin, jäljempänä ’EBL’, osalta, luetellaan liitteessä IV olevassa I osassa.

2.   Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on EBL:n hyväksytty valinnainen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä IV olevassa II osassa.

6 artikla

Naudan tarttuva rinotrakeiitti / tarttuva pustulaarinen vulvovaginiitti (IBR/IPV)

1.   Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema naudan tarttuvan rinotrakeiitin / tarttuvan pustulaarisen vulvovaginiitin, jäljempänä ’IBR/IPV’, osalta, luetellaan liitteessä V olevassa I osassa.

2.   Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on IBR/IPV:n hyväksytty valinnainen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä V olevassa II osassa.

7 artikla

Aujeszkyn tautiviruksen (ADV) aiheuttama tartunta

1.   Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema Aujeszkyn tautiviruksen, jäljempänä ’ADV’, aiheuttaman tartunnan osalta, luetellaan liitteessä VI olevassa I osassa.

2.   Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on ADV:n hyväksytty valinnainen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä VI olevassa II osassa.

8 artikla

Naudan virusripuli (BVD)

1.   Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema naudan virusripulin, jäljempänä ’BVD’, osalta, luetellaan liitteessä VII olevassa I osassa.

2.   Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on BVD:n hyväksytty valinnainen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä VII olevassa II osassa.

9 artikla

Sinikieliviruksen (serotyypit 1–24) aiheuttama tartunta (BTV:n aiheuttama tartunta)

1.   Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema sinikieliviruksen (serotyypit 1–24) aiheuttaman tartunnan, jäljempänä ’BTV:n aiheuttama tartunta’, osalta, luetellaan liitteessä VIII olevassa I osassa.

2.   Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on BTV:n aiheuttaman tartunnan hyväksytty valinnainen hävittämisohjelma, luetellaan liitteessä VIII olevassa II osassa.

10 artikla

Varroa spp. -punkin esiintyminen

Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema Varroa spp. -punkin esiintymisen osalta, luetellaan liitteessä IX.

11 artikla

Newcastlen tautiviruksen aiheuttama tartunta

Jäsenvaltiot ja niiden vyöhykkeet, joilla on taudista vapaa asema Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan osalta, luetellaan liitteessä X.

12 artikla

Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan (HPAI) aiheuttama tartunta

Korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta (HPAI) vapaat jäsenvaltioiden lokerot luetellaan liitteessä XI.

13 artikla

Virusperäinen verenvuotoseptikemia (VHS)

1.   Liitteessä XII olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a)

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema virusperäisen verenvuotoseptikemian, jäljempänä ’VHS’, osalta;

b)

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa asema VHS:n osalta; ja

c)

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema VHS:n osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.   Liitteessä XII olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a)

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty VHS:n hävittämisohjelma;

b)

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty VHS:n hävittämisohjelma; ja

c)

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty VHS:n hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

14 artikla

Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio (IHN)

1.   Liitteessä XIII olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a)

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema tarttuvan vertamuodostavan kudoksen kuolion, jäljempänä ’IHN’, osalta;

b)

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa asema IHN:n osalta; ja

c)

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema IHN:n osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.   Liitteessä XIII olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a)

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty IHN:n hävittämisohjelma;

b)

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty IHN:n hävittämisohjelma; ja

c)

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty IHN:n hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

15 artikla

ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttama tartunta

1.   Liitteessä XIV olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a)

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan osalta;

b)

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa asema ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan osalta; ja

c)

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.   Liitteessä XIV olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a)

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

b)

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma; ja

c)

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

16 artikla

Nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) aiheuttama tartunta

1.   Liitteessä XV olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a)

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) osalta;

b)

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa asema nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) aiheuttaman tartunnan osalta; ja

c)

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) aiheuttaman tartunnan osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.   Liitteessä XV olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a)

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

b)

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma; ja

c)

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

17 artikla

Bonamia exitiosa -loisen aiheuttama tartunta

1.   Liitteessä XVI olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a)

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan osalta;

b)

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa asema Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan osalta; ja

c)

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan aiheuttaman tartunnan osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.   Liitteessä XVI olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a)

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

b)

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma; ja

c)

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

18 artikla

Bonamia ostreae - loisen aiheuttama tartunta

1.   Liitteessä XVII olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a)

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan osalta;

b)

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa asema Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan osalta; ja

c)

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.   Liitteessä XVII olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a)

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

b)

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma; ja

c)

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

19 artikla

Valkopilkkutautiviruksen (WSSV) aiheuttama tartunta

1.   Liitteessä XVIII olevassa I osassa on lueteltava seuraavat:

a)

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on taudista vapaa asema valkopilkkutautiviruksen, jäljempänä ’WSSV’, aiheuttaman tartunnan osalta;

b)

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on taudista vapaa WSSV:n aiheuttaman tartunnan osalta; ja

c)

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on taudista vapaa asema WSSV:n aiheuttaman tartunnan osalta ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

2.   Liitteessä XVIII olevassa II osassa on lueteltava seuraavat:

a)

jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty WSSV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

b)

sellaisten jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joiden alueesta yli 75 prosentilla on hyväksytty WSSV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma; ja

c)

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty WSSV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

20 artikla

Kumoaminen

Kumotaan seuraavat säädökset:

päätös 93/52/ETY;

päätös 94/963/EY;

päätös 95/98/EY;

päätös 2003/467/EY;

päätös 2004/558/EY;

päätös 2008/185/EY;

päätös 2009/177/EY;

asetus (EY) N:o 616/2009;

täytäntöönpanopäätös 2013/503/EU.

21 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1882, annettu 3 päivänä joulukuuta 2018, tiettyjen taudinehkäisy- ja taudintorjuntasääntöjen soveltamisesta luetteloitujen tautien eri luokkiin ja sellaisten lajien tai lajien ryhmien luettelon laatimisesta, jotka aiheuttavat merkittävän riskin kyseisten luetteloitujen tautien leviämiselle (EUVL L 308, 4.12.2018, s. 21).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/689, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen ja uusien tautien seurantaa, hävittämisohjelmia ja taudista vapaata asemaa koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 211).

(4)  Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa (EYVL 121, 29.7.1964, s. 197/647).

(5)  Neuvoston direktiivi 91/68/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa (EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19).

(6)  Neuvoston direktiivi 92/65/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kun niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset (EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54).

(7)  Neuvoston direktiivi 2005/94/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta (EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16).

(8)  Neuvoston direktiivi 2006/88/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14).

(9)  Neuvoston direktiivi 2009/158/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74).

(10)  Komission asetus (EY) N:o 616/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston direktiivin 2005/94/EY soveltamisesta siltä osin kuin on kyse siipikarjaosastojen ja muiden vankeudessa pidettyjen lintujen osastojen hyväksymisestä lintuinfluenssan osalta sekä ennalta ehkäisevistä bioturvallisuuslisätoimenpiteistä tällaisissa osastoissa (EUVL L 181, 14.7.2009, s. 16).

(11)  Komission päätös 2003/467/EY, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2003, nautakarjojen tuberkuloosista, luomistaudista ja naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaan aseman vahvistamisesta tiettyjen jäsenvaltioiden ja jäsenvaltioiden alueiden osalta (EUVL L 156, 25.6.2003, s. 74).

(12)  Komission päätös 93/52/ETY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1992, luomistautia (B. melitensis) koskevien edellytysten täyttämisen toteamisesta tietyissä jäsenvaltioissa ja tietyillä alueilla ja näille jäsenvaltioille ja alueille tästä taudista virallisesti vapaan jäsenvaltion tai alueen aseman vahvistamisesta (EYVL L 13, 21.1.1993, s. 14).

(13)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/503/EU, annettu 11 päivänä lokakuuta 2013, unionin osien tunnustamisesta mehiläisten varroa-vapaaksi alueeksi sekä varroa-vapaan aseman suojaamiseksi tarvittavien lisätakuiden vahvistamisesta unionin sisäkaupassa ja tuonnissa (EUVL L 273, 15.10.2013, s. 38).

(14)  Komission päätös 94/963/EY, tehty 28 päivänä joulukuuta 1994, Suomen aseman vahvistamisesta maana, jossa ei rokoteta Newcastlen tautia vastaan (EYVL L 371, 31.12.1994, s. 29).

(15)  Komission päätös 95/98/EY, tehty 13 päivänä maaliskuuta 1995, Ruotsin rokottamattomuusasemasta Newcastlen taudin osalta (EYVL L 75, 4.4.1995, s. 28).

(16)  Komission päätös 2004/558/EY, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2004, neuvoston direktiivin 64/432/ETY täytäntöönpanosta yhteisön sisäisessä nautaeläinten kaupassa naudan tarttuvaan rinotrakeiittiin liittyvien lisätakeiden osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden esittämien hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta (EUVL L 249, 23.7.2004, s. 20).

(17)  Komission päätös 2008/185/EY, tehty 21 päivänä helmikuuta 2008, Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista (EUVL L 59, 4.3.2008, s. 19).

(18)  Komission päätös 2009/177/EY, tehty 31 päivänä lokakuuta 2008, neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta seuranta- ja hävittämisohjelmien sekä jäsenvaltioiden, alueiden ja osastojen taudista vapaan aseman osalta (EUVL L 63, 7.3.2009, s. 15).

(19)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/691, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä vesiviljelypitopaikkoja ja vesieläinten kuljettajia koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 345).

(20)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä asetuksissa olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.


LIITE I

BRUCELLA ABORTUS-, B. MELITENSIS- JA B. SUIS -TARTUNTA

I OSA

Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta vapaa asema

1 LUKU

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta vapaa asema nautaeläinten populaatioissa

Jäsenvaltio (*1):

Alue

Belgia

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Espanja

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura: provincia de Badajoz

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia

Ranska

Koko alue

Italia

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara

Regione Campania: Province di Avellino, Benevento, Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: Provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Kypros

Koko alue

Latvia

Koko alue

Liettua

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Malta

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Koko alue

Portugali

Região Algarve: kaikki alueet (distritos)

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, Santa Maria

Região Centro: distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco

Romania

Koko alue

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

2 LUKU

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta vapaa asema lammas- ja vuohieläinten populaatioissa

Jäsenvaltio (*2):

Alue

Belgia

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Espanja

Koko alue

Ranska

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Italia

Regione Abruzzo

Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: Provincia di Benevento

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi and Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Kypros

Koko alue

Latvia

Koko alue

Liettua

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Unkari

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Koko alue

Portugali

Região Autónoma dos Açores

Romania

Koko alue

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty Brucella abortus, B. melitensis ja B. suis -tartunnan hävittämisohjelma

Tällä hetkellä ei yhtään.


(*1)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

(*2)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.


LIITE II

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX (M. BOVIS, M. CAPRAE JA M. TUBERCULOSIS) -TARTUNTA (MTBC)

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on MTBC-tartunnasta vapaa asema

Jäsenvaltio:

Alue

Belgia

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Espanja

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Galicia: provincia de Pontevedra

Ranska

Koko alue

Italia

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara

Regione Basilicata: Provincia di Matera

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio: Province di Frosinone, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sardegna: Citta metropolitana di Cagliari, Provincia di Oristano, Provincia del Sud Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Latvia

Koko alue

Liettua

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Unkari

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Koko alue

Portugali

Região Algarve: kaikki alueet (distritos)

Região Autónoma dos Açores except Ilha de São Miguel

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty MTBC-tartunnan hävittämisohjelma

Tällä hetkellä ei yhtään.


LIITE III

RAIVOTAUTIVIRUKSEN AIHEUTTAMA TARTUNTA (RABV)

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on RABV-tartunnasta vapaa asema

Jäsenvaltio  (*1)

Alue

Belgia

Koko alue

Bulgaria

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Kreikka

Koko alue

Espanja

Koko niemimaan alue

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Ranska

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région La Réunion

Région Martinique

Région Mayotte

Kroatia

Koko alue

Italia

Koko alue

Kypros

Koko alue

Latvia

Koko alue

Liettua

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Unkari

Koko alue

Malta

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Dolnośląskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Kujawsko-Pomorskien voivodikunta kaikki piirikunnat (powiaty)

Lubelskien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): Lubartowski, Lubelski, m. Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki

Lubuskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Łódzkien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Małopolskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Mazowieckien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): Ciechanowski, Gostyniński, Lipski, Makowski, Mławski, Ostrołęcki, m. Ostrołęka, Płocki, m. Płock, Płoński, Przasnyski, Przysuski, Radomski, m.Radom, Sierpecki, Sochaczewski, Szydłowiecki, Zwoleński, Żuromiński, Żyrardowski

Opolskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Podlaskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Pomorskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Śląskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Świętokrzyskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Warmińsko-Mazurskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Wielkopolskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Zachodniopomorskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty).

Portugali

Koko alue

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty RABV-tartunnan hävittämisohjelma

Tällä hetkellä ei yhtään.


(*1)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.


LIITE IV

NAUTOJEN TARTTUVA LEUKOOSI (EBL)

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on EBL:stä vapaa asema

Jäsenvaltio (*1):

Alue

Belgia

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Espanja

Koko alue

Ranska

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région Guyane

Région Martinique

Région Mayotte

Italia

Koko alue

Kypros

Koko alue

Latvia

Koko alue

Liettua

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Koko alue

Portugali

Região Algarve: kaikki alueet (distritos)

Região Alentejo: kaikki alueet (distritos)

Região Centro: kaikki alueet (distritos)

Região Lisboa e Vale do Tejo: kaikki alueet (distritos)

Região Norte: alueet (distritos): Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real

Região Autónoma dos Açores

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty EBL:n hävittämisohjelma

Tällä hetkellä ei yhtään.


(*1)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.


LIITE V

NAUDAN TARTTUVA RINOTRAKEIITTI / TARTTUVA PUSTULAARINEN VULVOVAGINIITTI (IBR/IPV)

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on IBR/IPV:stä vapaa asema

Jäsenvaltio:

Alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Italia

Regione Valle d’Aosta

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Itävalta

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty IBR/IPV:n hävittämisohjelma

Jäsenvaltio:

Alue

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ensimmäisen hyväksynnän päivä

Belgia

Koko alue

21. huhtikuuta 2021

Ranska

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

21. huhtikuuta 2021

Italia

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

21. huhtikuuta 2021

Luxemburg

Koko alue

21. huhtikuuta 2021


LIITE VI

AUJESZKYN TAUTIVIRUS (ADV)

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on ADV:n aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema

Jäsenvaltio (*1):

Alue

Belgia

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Ranska

Seuraavat departementit: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

Italia

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Kypros

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Unkari

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Podlaskien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): Augustowski, Białostocki, Białystok, Bielski, Hajnowski, Moniecki, Sejneński, Siemiatycki, Sokólski, Suwalski, Suwałki

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty ADV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma

Jäsenvaltio:

Alue

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ensimmäisen hyväksynnän päivä

Espanja

Koko alue

21. huhtikuuta 2021

Italia

Regione Abruzzo

Regione Apulia

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sicilia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Regione Toscana

Regione Valle d’Aosta

Regione Umbria

Regione Veneto

21. huhtikuuta 2021

Liettua

Koko alue

21. huhtikuuta 2021

Puola

Dolnośląskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Kujawsko-Pomorskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Lubelskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Lubuskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Łódzkien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Małopolskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Mazowieckien voivodikunta kaikki piirikunnat (powiaty)

Opolskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Podkarpackien voivodikunta kaikki piirikunnat (powiaty)

Podlaskien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): Grajewski, Kolneński, Łomżyński, Łomża, Wysokomazowiecki, Zambrowski

Pomorskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Śląskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Świętokrzyskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Warmińsko-Mazurskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Wielkopolskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

Zachodniopomorskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty)

21. huhtikuuta 2021

Portugali

Koko niemimaan alue

21. huhtikuuta 2021


(*1)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.


LIITE VII

NAUDAN VIRUSRIPULI (BVD)

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on BVD:stä vapaa asema

Tällä hetkellä ei yhtään.

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty BVD:n hävittämisohjelma

Tällä hetkellä ei yhtään.


LIITE VIII

SINIKIELIVIRUKSEN (BTV) AIHEUTTAMA TARTUNTA

I OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on BTV:n aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema

Jäsenvaltio (*1):

Alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Bundesland Bayern:

Stadt München,

Stadt Rosenheim,

Landkreis Altötting,

Landkreis Berchtesgadener Land,

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen,

Landkreis Ebersberg,

Landkreis Erding,

Landkreis Freising,

Landkreis Garmisch-Partenkirchen,

Landkreis Miesbach,

Landkreis Mühldorf a. Inn,

Landkreis München, Landkreis Rosenheim,

Landkreis Starnberg,

Landkreis Traunstein,

Landkreis Weilheim-Schongau,

Gemeinden im Landkreis Dachau: Bergkirchen, Dachau, Haimhausen, Hebertshausen, Karlsfeld, Petershausen, Röhrmoos, Schwabhausen, Vierkirchen, Weichs,

Gemeinden im Landkreis Eichstätt: Altmannstein, Großmehring, Mindelstetten, Oberdolling, Pförring,

Gemeinden im Landkreis Fürstenfeldbruck: Eichenau, Emmering, Germering, Gröbenzell, Olching, Puchheim,

Gemeinden im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm: Baar-Ebenhausen, Ernsgaden, Geisenfeld, Hettenshausen, Ilmmünster, Jetzendorf, Manching, Münchsmünster, Pfaffenhofen a.d. Ilm, Pörnbach, Reichertshausen, Reichertshofen, Rohrbach, Scheyern, Schweitenkirchen, Vohburg a. d. Donau, Wolnzach,

Stadt Landshut,

Stadt Passau,

Stadt Straubing,

Landkreis Deggendorf,

Landkreis Freyung-Grafenau,

Landkreis Kelheim,

Landkreis Landshut,

Landkreis Passau,

Landkreis Regen,

Landkreis Rottal-Inn,

Landkreis Straubing-Bogen,

Landkreis Dingolfing-Landau,

Stadt Amberg,

Stadt Regensburg,

Stadt Weiden i. d. Oberpfalz,

Landkreis Amberg-Sulzbach,

Landkreis Cham,

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab,

Landkreis Regensburg,

Landkreis Schwandorf,

Landkreis Tirschenreuth,

Gemeinden im Landkreis Neumarkt i.d. Oberpfalz: Berg b. Neumarkt i.d. Opf., Breitenbrunn, Deining, Dietfurt a.d. Altmühl, Hohenfels, Lauterhofen, Lupburg, Neumarkt i.d. Opf., Parsberg, Pilsach, Seubersdorf i.d. Opf., Velburg,

Stadt Bamberg,

Stadt Bayreuth,

Stadt Coburg,

Stadt Hof,

Landkreis Bayreuth,

Landkreis Coburg,

Landkreis Hof,

Landkreis Kronach,

Landkreis Kulmbach,

Landkreis Lichtenfels,

Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge,

Gemeinden im Landkreis Bamberg: Altendorf, Baunach, Bischberg, Breitengüßbach, Buttenheim, Gerach, Gundelsheim, Hallstadt, Heiligenstadt i. Ofr., Hirschaid, Kemmern, Königsfeld, Lauter, Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid, Pettstadt, Rattelsdorf, Reckendorf, Scheßlitz, Stadelhofen, Strullendorf, Viereth-Trunstadt, Wattendorf, Zapfendorf, Eichwald, Geisberger Forst, Hauptsmoor, Semberg, Zückshuter Forst,

Gemeinden im Landkreis Forchheim: Ebermannstadt, Eggolsheim, Egloffstein, Gößweinstein, Gräfenberg, Hiltpoltstein, Igensdorf, Kirchehrenbach, Kunreuth, Leutenbach, Obertrubach, Pinzberg, Pretzfeld, Unterleinleiter, Weilersbach, Weißenohe, Wiesenthau, Wiesenttal,

Gemeinden im Landkreis Nürnberger Land: Alfeld, Engelthal, Happurg, Hartenstein, Henfenfeld, Hersbruck, Kirchensittenbach, Neuhaus a.d. Pegnitz, Neunkirchen a. Sand, Offenhausen, Ottensoos, Pommelsbrunn, Reichenschwand, Schnaittach, Simmelsdorf, Velden, Vorra, Engelthaler Forst,

Landkreis Rhön-Grabfeld,

Gemeinden im Landkreis Haßberge: Aidhausen, Breitbrunn, Bundorf, Burgpreppach, Ebelsbach, Ebern, Haßfurt, Hofheim i. Ufr., Riedbach, Kirchlauter, Königsberg i. Bay., Maroldsweisach, Pfarrweisach, Rentweinsdorf, Stettfeld, Untermerzbach, Zeil a. Main, Ermershausen,

Gemeinden im Landkreis Ostallgäu: Eisenberg, Füssen, Hopferau, Lechbruck am See, Lengenwang, Nesselwang, Pfronten, Rieden am Forggensee, Roßhaupten, Rückholz, Schwangau, Seeg, Stötten a. Auerberg, Halblech, Rettenbach a. Auerberg.

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen:

Stadt Kassel,

Werra-Meißner-Kreis,

Landkreis Kassel,

Landkreis Hersfeld-Rotenburg,

Folgende Gemeinden des Landkreises Waldeck-Frankenberg: Twistetal, Edertal, Diemelstadt, Volkmarsen, Waldeck, Willingen (Upland), Bad Arolsen, Bad Wildungen, Diemelsee, Frankenau, Korbach, Lichtenfels, Vöhl,

Folgende Gemeinden des Schwalm-Eder-Kreises: Wabern, Borken (Hessen), Felsberg, Homberg (Efze), Malsfeld, Edermünde, Oberaula, Ottrau, Bad Zwesten, Frielendorf, Fritzlar, Gudensberg, Guxhagen, Jesberg, Knüllwald, Körle, Melsungen, Morschen, Neuental, Neukirchen, Niedenstein, Schwarzenborn, Spangenberg,

Folgende Gemeinden des Landkreises Fulda: Dipperz, Petersberg, Künzell, Poppenhausen (Wasserkuppe), Ebersburg, Ehrenberg (Rhön), Eichenzell, Eiterfeld, Hilders, Fulda, Gersfeld (Rhön), Nüsttal, Burghaun, Hofbieber, Hünfeld, Rasdorf, Tann (Rhön),

Folgende Gemeinden des Vogelsbergkreises: Schlitz, Grebenau, Alsfeld nur die Gemarkungen Berfa und Lingelbach,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen:

Landkreis Borken,

Landkreis Coesfeld,

Landkreis Gütersloh,

Landkreis Herford,

Landkreis Höxter,

Folgende Gemeinde und Städte im Landkreis Kleve: Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Uedem, Weeze,

Landkreis Lippe,

Landkreis Minden-Lübbecke,

Landkreis Paderborn,

Landkreis Recklinghausen,

Landkreis Soest,

Landkreis Steinfurt,

Landkreis Unna,

Landkreis Warendorf,

Landkreis Wesel,

Stadt Bielefeld,

Stadt Bochum,

Stadt Bottrop,

Stadt Dortmund,

Stadt Duisburg,

Stadt Essen,

Stadt Gelsenkirchen,

Stadt Hamm,

Stadt Herne,

Stadt Mülheim an der Ruhr,

Stadt Münster (Westfalen),

Stadt Oberhausen,

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Espanja

Comunidad Autónoma de Andalucía:

Almerían maakunta

Córdoban maakunta, seuraavat alueet: Baena, Guadajoz y Campiña Este, Hinojosa del Duque (Pedroches II), Lucena (Subbética), Montilla (Campiña Sur), Montoro (Alto del Guadalquivir), Peñarroya-Pueblonuevo (Valle del Guadiato), Pozoblanco (Pedroches I), Villanueva de Córdoba (Pedroches III)

Granadan maakunta, seuraavat alueet: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

Huelvan maakunta, seuraavat alueet: Aracena (Sierra Oriental) ja Cortegana (Sierra Occidental)

Jaénin maakunta

Sevillan maakunta, seuraavat alueet: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte)

Comunidad Autonoma de Aragón

Huescan maakunta, seuraavat alueet: Binéfar, Fraga, Grañén, Monzón, Sariñena, Tamarite de Litera ja Bujaraloz; seuraavat Ayerben kunnat: Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Loarre, Loscorrales, Lupiñén-Ortilla ja La Sotonera; seuraavat Barbastron kunnat: Azara, Azlor, Barbastro, Barbuñales, Berbegal, Castejón del Puente, Castillazuelo, Estada, Estadilla, El Grado, Hoz y Costean, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas-Ponzano, Olvena, Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, Santa María de Dulcis ja Torres de Alcanadre; seuraavat Castejón de Sosin kunnat: Benasque, Bisauri, Bonansa, Laspaúles ja Montanuy; seuraavat Grausin kunnat: Arén, Benabarre, Beranuy, Capella, Castigaleu, Estopiñán del Castillo, Graus, Isábena, Lascuarre, Monesma y Cajigar, Perarrúa, La Puebla de Castro, Puente de Montañana, Santaliestra y San Quílez, Secastilla, Sopeira, Tolva, Torre La Ribera, Valle de Lierp ja Viacamp y Litera; seuraavat Huescan kunnat: Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá del Obispo, Alerre, Almudévar, Angüés, Antillón, Argavieso, Banastás, Blecua y Torres, Chimillas, Gurrea de Gállego, Huesca, Monflorite-Lascasas, Novales, Pertusa, Piracés, Quicena, Salillas, Sesa, Tierz, Tramaced ja Vicién

Province of Teruel

Zaragozan maakunta, seuraavat alueet: Alagón, La Almunia de Doña Godina, Ariza, Belchite, Borja, Bujaraloz, Calatayud, Cariñena, Caspe, Daroca, Ejea de los caballeros, Épila, Fraga, Illueca, Quinto, Sos del Rey Católico, Tarazona, Tauste, Zaragoza ja Zuera; seuraavat Ayerben alueen kunnat: Murillo de Gállego ja Santa Eulalia de Gállego

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria;

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra, seuraavat alueet: Tafalla ja Tudela; seuraavat Estellan alueen kunnat: Abáigar, Aberin, Aguilar de Codés, Allo, Ancín/Antzin, Aras, Los Arcos, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui/Aiegi, Azuelo, Barbarin, Bargota, El Busto, Cabredo, Desojo, Dicastillo, Espronceda, Estella-Lizarra, Etayo, Genevilla, Igúzquiza, Lana, Lapoblación, Lazagurría, Legaria, Lerín, Luquin, Marañón, Mendavia, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentín, Mues, Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, Sansol, Sesma, Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río, Viana, Villamayor de Monjardín, Villatuerta ja Zuñiga; seuraavat Sangüesan alueen kunnat: Aibar/Oibar, Cáseda, Eslava, Ezprogui, Gallipienzo/Galipentzu, Javier, Leache/Leatxe, Lerga, Liédena, Petilla de Aragón, Sada, Sangüesa/Zangoza ja Yesa.

Comunidad Autónoma de País Vasco

Álavan maakunta, seuraavat kunnat: Agurain/Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Amurrio, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, Artziniega, Asparrena, Ayala/Aiara, Baños de Ebro/Mañueta, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo/Kanpezu, Elburgo/Burgelu, Elciego, Elvillar/Bilar, Erriberabeitia, Erriberagoitia/Ribera Alta, Harana/Valle de Arana, Iruña Oka/Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Kripan, Kuartango, Labastida/Bastida, Lagrán, Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lantarón, Lapuebla de Labarca, Laudio/Llodio, Legutio, Leza, Moreda de Álava/Moreda Araba, Navaridas, Okondo, Oyón-Oion, Peñacerrada-Urizaharra, Samaniego, San Millán/Donemiliaga, Urkabustaiz, Valdegovia/Gaubea, Villabuena de Álava/Eskuernaga, Vitoria-Gasteiz, Yécora/Iekora, Zalduondo, Zambrana, Zigoitia ja Zuia.

Comunidad Autónoma de Valencia

Italia

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Regione Valle d’Aosta

Latvia

Koko alue

Unkari

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Koko alue

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty BTV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma

Tällä hetkellä ei yhtään.


(*1)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.


LIITE IX

VARROA SPP. -PUNKIN ESIINTYMINEN

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on Varroa spp. -punkin esiintymisestä vapaa asema

Jäsenvaltio:

Alue

Portugali

Corvon saari

Graciosan saari

São Jorgen saari

Santa Marian saari

São Miguelin saari

Terceiran saari

Suomi

Ahvenanmaa


LIITE X

NEWCASTLEN TAUTIVIRUKSEN AIHEUTTAMA TARTUNTA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema

Jäsenvaltio

Alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue


LIITE XI

KORKEAPATOGEENINEN LINTUINFLUENSSA (HPAI)

Korkeapatogeenisestä lintuinfluenssasta vapaat lokerot

Jäsenvaltio

Nimi

Ranska

Lokero ISA Bretagne, jonka sisältämien laitosten koodit ovat EDE 22080055, 22277180, 22203429, 22059174 ja 22295000.

Lokero SASSO Sabres, jonka sisältämän laitoksen koodi on EDE 40246082.

Lokero SASSO Soulitré, jonka sisältämän laitoksen koodi on EDE 72341105.

Alankomaat

Verbeek’s poultry international B.V., hyväksyntänumero 1122.

Institut de selection animale B.V., hyväksyntänumero 2338.

Cobb Europe B.V., hyväksyntänumero 2951.


LIITE XII

VIRUSPERÄINEN VERENVUOTOSEPTIKEMIA (VHS)

I OSA

Jäsenvaltio tai sen vyöhyke, jolla on VHS:stä vapaa asema

Jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on VHS:stä vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on VHS:stä vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

Jäsenvaltio (*1)

Alue

Tanska

Kaikki mantereella sijaitsevat alueet

Irlanti

Koko alue

Kypros

Kaikki mantereella sijaitsevat alueet

Suomi

Koko alue Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueelle on hyväksytty VHS:n hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty VHS:n hävittämisohjelma ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty VHS:n hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

Jäsenvaltio

Alue

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ensimmäisen hyväksynnän päivä

Viro

Koko alue

21. huhtikuuta 2021


(*1)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.


LIITE XIII

TARTTUVA VERTAMUODOSTAVAN KUDOKSEN KUOLIO (IHN)

I OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on IHN:stä vapaa asema;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on IHN:stä vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on IHN:stä vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta.

Jäsenvaltio (*1)

Alue

Tanska

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Kypros

Kaikki mantereella sijaitsevat alueet

Suomi

Koko alue lukuun ottamatta rannikkovyöhykkeen lokeroa Iin Kuivaniemessä ja seuraavia vesistöalueita: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Saarijärvi ja 4.41 Pielinen

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty IHN:n hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty IHN:n hävittämisohjelma ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty IHN:n hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Jäsenvaltio

Alue

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ensimmäisen hyväksynnän päivä

Viro

Koko alue

21. huhtikuuta 2021


(*1)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.


LIITE XIV

ISA-VIRUKSEN HPRΔ-KANNAN AIHEUTTAMA TARTUNTA

I OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Jäsenvaltio (*1):

Alue

Belgia

Koko alue

Bulgaria

Koko alue

Tšekki

Koko alue

Tanska

Koko alue

Saksa

Koko alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Koko alue

Kreikka

Koko alue

Espanja

Koko alue

Ranska

Koko alue

Kroatia

Koko alue

Italia

Koko alue

Kypros

Koko alue

Latvia

Koko alue

Liettua

Koko alue

Luxemburg

Koko alue

Unkari

Koko alue

Malta

Koko alue

Alankomaat

Koko alue

Itävalta

Koko alue

Puola

Koko alue

Portugali

Koko alue

Romania

Koko alue

Slovenia

Koko alue

Slovakia

Koko alue

Suomi

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

ja jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Tällä hetkellä ei yhtään.


(*1)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.


LIITE XV

NILVIÄISTEN MARTEILIOOSI (MARTEILIA REFRINGENS)

I OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on nilviäisten marteilioosista (Marteilia refringens) vapaa asema;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on nilviäisten marteilioosista (Marteilia refringens) vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on nilviäisten marteilioosista (Marteilia refringens) vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Jäsenvaltio (*1):

Alue

Irlanti

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlannin koko rannikko, lukuun ottamatta alueita Belfast Lough ja Dundrum Bay

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) hävittämisohjelma ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Tällä hetkellä ei yhtään.


(*1)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.


LIITE XVI

BONAMIA EXITIOSA -LOISEN AIHEUTTAMA TARTUNTA

I OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on Bonamia exitiosa -loisen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on Bonamia exitiosa loisen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on Bonamia exitiosa -loisen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Jäsenvaltio

Alue

Viro

Koko alue

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Tällä hetkellä ei yhtään.


LIITE XVII

BONAMIA OSTREAE -LOISEN AIHEUTTAMA TARTUNTA

I OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on Bonamia ostreae -loisen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on Bonamia ostreae loisen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on Bonamia ostreae -loisen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Jäsenvaltio (*1):

Alue

Viro

Koko alue

Irlanti

Irlannin koko rannikko, lukuun ottamatta seuraavia alueita: Corkin satama; Galway Bay; Ballinakillin satama; Clew Bay; Achill Sound; Loughmore, Blacksod Bay; Lough Foyle; Lough Swilly; ja Kilkieran Bay.

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlannin koko rannikko, lukuun ottamatta seuraavia alueita: Lough Foyle ja Strangford Lough.

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Tällä hetkellä ei yhtään.


(*1)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.


LIITE XVIII

VALKOPILKKUTAUTIVIRUKSEN (WSSV) AIHEUTTAMA TARTUNTA

I OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on WSSV-tartunnasta vapaa asema;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on WSSV-tartunnasta vapaa asema ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on WSSV-tartunnasta vapaa asema ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Tällä hetkellä ei yhtään.

II OSA

Jäsenvaltiot, joiden koko alueella on hyväksytty WSSV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma;

jäsenvaltioiden vyöhykkeet tai lokerot, joissa yli 75 prosentilla jäsenvaltion alueesta on hyväksytty WSSV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja

jäsenvaltioiden vyöhykkeet ja lokerot, joilla on hyväksytty WSSV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma ja jotka saavat vetensä toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa jaettavilta valuma-alueilta

Tällä hetkellä ei yhtään.


Top