EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0280

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/280, annettu 22 päivänä helmikuuta 2021, asetusten (EU) 2015/1222, (EU) 2016/1719, (EU) 2017/2195 ja (EU) 2017/1485 muuttamisesta niiden yhdenmukaistamiseksi asetuksen (EU) 2019/943 kanssa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/1014

OJ L 62, 23.2.2021, p. 24–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/280/oj

23.2.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/280,

annettu 22 päivänä helmikuuta 2021,

asetusten (EU) 2015/1222, (EU) 2016/1719, (EU) 2017/2195 ja (EU) 2017/1485 muuttamisesta niiden yhdenmukaistamiseksi asetuksen (EU) 2019/943 kanssa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon sähkön sisämarkkinoista 5 päivänä kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/943 (1) ja erityisesti sen 59 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 60 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sähkökauppaa ja verkon toimintaa koskevien yhdenmukaistettujen sääntöjen käyttöönotto sähkön verkkosääntöjen ja suuntaviivojen avulla on osoittautunut ratkaisevan tärkeäksi yhdistettyjen sähkömarkkinoiden toteuttamiseksi unionissa.

(2)

Komission asetuksessa (EU) 2015/1222 (2), komission asetuksessa (EU) 2016/1719 (3), komission asetuksessa (EU) 2017/2195 (4) ja komission asetuksessa (EU) 2017/1485 (5) vahvistetaan sähkön sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta tärkeät säännöt, sillä niissä vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt, joita sääntelyviranomaisten on noudatettava määritelläkseen yhdessä ehdot ja edellytykset tai menetelmät, joita tarvitaan sähkökaupan ja verkon toiminnan yhdenmukaistamiseksi unionissa.

(3)

Ehtojen ja edellytysten tai menettelyjen hyväksymisprosessin käytännön toteutus on osoittanut, että hyväksymisprosessin kahta näkökohtaa olisi selkeytettävä.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksilla (EU) 2019/942 (6) ja (EU) 2019/943 muutettiin sähkön sisämarkkinoiden sääntelykehystä ja myös menettelyä, jolla ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä sovitaan.

(5)

Kuten asetuksen (EU) 2019/942 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto, jäljempänä ’virasto’, vahvistaa nyt suoraan ehdot ja edellytykset tai menetelmät, kun ne aiemmin edellyttivät kaikkien sääntelyviranomaisten hyväksyntää. Asetuksissa (EU) 2019/942 ja (EU) 2019/943 säädetään myös, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla ja virastolla on oikeus tarkistaa ja muuttaa siirtoverkonhaltijoiden ja nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden esittämiä ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevia ehdotuksia.

(6)

Asetuksissa (EU) 2019/942 ja (EU) 2019/943 säädetään vielä, että kansalliset sääntelyviranomaiset ja virasto vastaavat ehtojen ja edellytysten tai menetelmien lopullisten tekstien hyväksymisestä ja että niillä on oikeus tarkistaa ja muuttaa siirtoverkonhaltijoiden tai nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden ehdotuksia sen varmistamiseksi, että ne ovat asetusten (EU) 2015/1222, (EU) 2016/1719, (EU) 2017/2195 ja (EU) 2017/1485 tavoitteiden mukaisia ja edistävät markkinoiden yhdentymistä, syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua ja sähkömarkkinoiden tehokasta toimintaa.

(7)

Nämä muutokset olisi otettava huomioon asetuksissa (EU) 2015/1222, (EU) 2016/1719, (EU) 2017/2195 ja (EU) 2017/1485.

(8)

Ehtojen ja edellytysten tai menetelmien nykyisestä laatimisprosessista saadut kokemukset, mukaan lukien viimeaikainen oikeuskäytäntö ja viivästykset tietyistä ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä sopimisessa, ovat tehneet tarpeelliseksi tarkistaa ehtojen ja edellytysten tai menetelmien määrittelyä koskevaa sääntelymenettelyä, jotta voidaan varmistaa niiden viiveetön hyväksyminen.

(9)

Tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön (7) mukaisesti asetuksessa (EU) 2015/1222 annetaan kaikille kansallisille sääntelyviranomaisille mahdollisuus pyytää muutoksia siirtoverkonhaltijoiden tai nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden ehdottamiin ehtoihin ja edellytyksiin tai menetelmiin. Tällainen mahdollisuus voi johtaa siihen, että useita yksittäisiä muutospyyntöjä ja niihin liittyviä ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevia muutettuja ehdotuksia esitetään peräkkäin ilman realistista mahdollisuutta pikaiseen hyväksymiseen ja täytäntöönpanoon. Tämä voisi johtaa merkittäviin viivästyksiin ehtojen ja edellytysten tai menetelmien laatimisessa, minkä lisäksi ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevien ehdotusten koordinoimattomat yksittäiset muutospyynnöt voisivat aiheuttaa myös oikeudellista epävarmuutta, koska olisi epävarmaa, mikä muutospyyntö tulisi viime kädessä hyväksytyksi. Tällaisen tilanteen välttämiseksi asetuksissa (EU) 2015/1222, (EU) 2016/1719, (EU) 2017/2195 ja (EU) 2017/1485 olisi vahvistettava selkeä menettely ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevien muutospyyntöjen koordinoimiseksi.

(10)

Ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskeva koordinoitu päätöksentekomenettely on samanlainen asetuksissa (EU) 2015/1222, (EU) 2016/1719, (EU) 2017/2195 ja (EU) 2017/1485. Myös näiden neljän asetuksen muuttamisprosessi on sama. Sen vuoksi on perusteltua hyväksyä muutokset näihin neljään asetukseen yhdellä muutosasetuksella.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2019/943 67 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) 2015/1222 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) 2015/1222 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Ehtojen ja edellytysten tai menetelmien hyväksyminen

1.   Siirtoverkonhaltijoiden ja nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden on laadittava tässä asetuksessa edellytetyt ehdot ja edellytykset tai menetelmät ja annettava ne viraston tai toimivaltaisten sääntelyviranomaisten hyväksyttäviksi tässä asetuksessa asetettuihin määräaikoihin mennessä. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, erityisesti tapauksissa, joissa määräaikaa ei voida noudattaa siirtoverkonhaltijoista tai nimitetyistä sähkömarkkinaoperaattoreista riippumattomien olosuhteiden vuoksi, ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevia määräaikoja voivat pidentää 6 kohdan mukaisissa menettelyissä virasto, 7 kohdan mukaisissa menettelyissä kaikki toimivaltaiset sääntelyviranomaiset yhdessä ja 8 kohdan mukaisissa menettelyissä toimivaltainen sääntelyviranomainen.

Jos tässä asetuksessa tarkoitettuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskeva ehdotus on laadittava ja siitä on sovittava useamman siirtoverkonhaltijan tai nimitetyn sähkömarkkinaoperaattorin kesken, osallistuvien siirtoverkonhaltijoiden ja nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Siirtoverkonhaltijoiden, joita avustaa Sähkö-ENTSO, ja kaikkien nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden on säännöllisesti tiedotettava toimivaltaisille sääntelyviranomaisille ja virastolle edistymisestä näiden ehtojen ja edellytysten tai menetelmien laatimisessa.

2.   Jos siirtoverkonhaltijat ja nimitetyt sähkömarkkinaoperaattorit, jotka tekevät päätöksiä 6 kohdassa luetelluista ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista, eivät pääse sopimukseen, niiden on tehtävä päätöksensä määräenemmistöllä. Määräenemmistö on saavutettava sekä siirtoverkonhaltijoiden että nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden äänestysryhmässä. Jäljempänä 6 kohdassa lueteltuja ehdotuksia varten määräenemmistöön tarvitaan

a)

siirtoverkonhaltijoiden tai nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden enemmistö, joka edustaa vähintään 55 prosenttia jäsenvaltioista; ja

b)

siirtoverkonhaltijoiden tai nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden enemmistö, joka edustaa jäsenvaltioita, joiden yhteenlaskettu väestö on vähintään 65 prosenttia unionin väestöstä.

Jäljempänä 6 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista tehtävissä päätöksissä määrävähemmistössä on oltava vähintään neljää jäsenvaltiota edustavia siirtoverkonhaltijoita tai nimitettyjä sähkömarkkinaoperaattoreita; muussa tapauksessa katsotaan, että määräenemmistö on saavutettu.

Kun siirtoverkonhaltijat tekevät päätöksiä 6 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista, kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni. Jos jäsenvaltion alueella toimii useampi kuin yksi siirtoverkonhaltija, kyseisen jäsenvaltion on jaettava äänioikeudet siirtoverkonhaltijoiden kesken.

Kun nimitetyt sähkömarkkinaoperaattorit tekevät päätöksiä 6 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista, kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni. Kullakin nimitetyllä sähkömarkkinaoperaattorilla on yhtä monta ääntä kuin kuinka monessa jäsenvaltiossa se on nimetty. Jos jäsenvaltion alueella on nimetty useampi kuin yksi nimitetty sähkömarkkinaoperaattori, kyseisen jäsenvaltion on jaettava äänioikeudet nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden kesken sen mukaan, mikä on niiden edeltävänä tilikautena kyseisessä jäsenvaltiossa käymän sähkökaupan määrä.

3.   Lukuun ottamatta 43 artiklan 1 kohtaa, 44 artiklaa, 56 artiklan 1 kohtaa, 63 artiklaa ja 74 artiklan 1 kohtaa, jos siirtoverkonhaltijat, jotka tekevät päätöksiä 7 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista, eivät pääse sopimukseen ja kyseessä olevat alueet koostuvat useammasta kuin viidestä jäsenvaltiosta, siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä päätöksensä määräenemmistöllä. Määräenemmistö on saavutettava sekä siirtoverkonhaltijoiden että nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden äänestysryhmässä. Jäljempänä 7 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevia ehdotuksia varten määräenemmistöön tarvitaan

a)

siirtoverkonhaltijoiden enemmistö, joka edustaa vähintään 72 prosenttia asianomaisista jäsenvaltioista; ja

b)

siirtoverkonhaltijoiden enemmistö, joka edustaa jäsenvaltioita, joiden yhteenlaskettu väestö on vähintään 65 prosenttia asianomaisen alueen väestöstä.

Jäljempänä 7 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista tehtävissä päätöksissä määrävähemmistössä on oltava vähintään vähimmäismäärä siirtoverkonhaltijoita, jotka edustavat yli 35 prosenttia osallistuvien jäsenvaltioiden väestöstä, sekä siirtoverkonhaltijat, jotka edustavat vähintään yhtä muuta asianomaista jäsenvaltiota; muussa tapauksessa katsotaan, että määräenemmistö on saavutettu.

Siirtoverkonhaltijoiden, jotka tekevät päätöksiä 7 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista sellaisten alueiden osalta, jotka koostuvat enintään viidestä jäsenvaltiosta, on tehtävä päätöksensä yksimielisesti.

Kun siirtoverkonhaltijat tekevät päätöksiä 7 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista, kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni. Jos jäsenvaltion alueella toimii useampi kuin yksi siirtoverkonhaltija, kyseisen jäsenvaltion on jaettava äänioikeudet siirtoverkonhaltijoiden kesken.

Nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden, jotka tekevät päätöksiä 7 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista, on tehtävä päätöksensä yksimielisesti.

4.   Jos siirtoverkonhaltijat tai nimitetyt sähkömarkkinaoperaattorit eivät pysty antamaan toimivaltaisille sääntelyviranomaisille tai virastolle 6–8 kohdan tai 12 kohdan mukaista ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevaa alkuperäistä tai muutettua ehdotusta tässä asetuksessa asetettuihin määräaikoihin mennessä, niiden on toimitettava toimivaltaisille sääntelyviranomaisille ja virastolle kyseiset ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevien ehdotusten luonnokset ja selvitettävä, miksi niistä ei ole päästy sopimukseen. Viraston, kaikkien toimivaltaisten sääntelyviranomaisten yhdessä tai toimivaltaisen sääntelyviranomaisen on toteutettava asianmukaiset toimet vaadittujen ehtojen ja edellytysten tai menetelmien hyväksymiseksi 6, 7 ja 8 kohdan mukaisesti, esimerkiksi pyytämällä muutoksia tai tarkistamalla ja täydentämällä luonnoksia tämän kohdan mukaisesti, myös jos luonnoksia ei ole toimitettu, ja hyväksyttävä ne.

5.   Jokaisen sääntelyviranomaisen ja tarvittaessa viraston on hyväksyttävä siirtoverkonhaltijoiden tai nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden laatimat ehdot ja edellytykset tai menetelmät, joita käytetään yhteenkytkettyjen vuorokausimarkkinoiden ja päivänsisäisten markkinoiden laskemisessa tai määrittämisessä. Ne vastaavat 6, 7 ja 8 kohdassa tarkoitettujen ehtojen ja edellytysten tai menetelmien hyväksymisestä. Ennen ehtojen ja edellytysten tai menetelmien hyväksymistä virasto tai toimivaltaiset sääntelyviranomaiset tarkistavat tarvittaessa ehdotuksia, kuultuaan ensin asianomaisia siirtoverkonhaltijoita tai nimitettyjä sähkömarkkinaoperaattoreita, sen varmistamiseksi, että ne ovat yhdenmukaisia tämän asetuksen tarkoituksen kanssa ja edistävät markkinoiden yhdentymistä, syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua ja markkinoiden tehokasta toimintaa.

6.   Seuraavia ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskeville ehdotuksille ja niiden muutoksille tarvitaan viraston hyväksyntä:

a)

7 artiklan 3 kohdan mukainen markkinoiden yhteenliittäjän tehtävien yhteistä hoitamista koskeva suunnitelma;

b)

15 artiklan 1 kohdan mukaiset kapasiteetin laskenta-alueet;

c)

16 artiklan 1 kohdan mukainen tuotanto- ja kulutustietojen toimitusmenetelmä;

d)

17 artiklan 1 kohdan mukainen yhteistä verkkomallia koskeva menetelmä;

e)

21 artiklan 4 kohdan mukainen yhdenmukaistettua kapasiteetin laskentamenetelmää koskeva ehdotus;

f)

36 artiklan 3 kohdan mukaiset varmistusmenetelmät;

g)

nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden 37 artiklan 5 kohdan mukaisesti esittämä algoritmi, mukaan lukien 37 artiklan 1 kohdan mukaiset algoritmien kehittämistä koskevat siirtoverkonhaltijoiden ja nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden vaatimukset;

h)

tuotteet, jotka nimitetyt sähkömarkkinaoperaattorit voivat ottaa huomioon vuorokausimarkkinoiden ja päivänsisäisten markkinoiden yhteenkytkentäprosessissa 40 ja 53 artiklan mukaisesti;

i)

41 artiklan 1 kohdan ja 54 artiklan 2 kohdan mukaiset enimmäis- ja vähimmäishinnat;

j)

55 artiklan 1 kohdan mukaisesti kehitettävä päivänsisäisen kapasiteetin hinnoittelumenetelmä;

k)

59 artiklan 1 kohdan mukainen päivänsisäisen alueiden välisen kapasiteetin jakamisen alkamisajankohta ja päivänsisäisen alueiden välisen kapasiteetin jakamisen sulkeutumisajankohta;

l)

69 artiklan mukainen vuorokausimarkkinoiden sitovan kapasiteetin ilmoittamisen takaraja;

m)

73 artiklan 1 kohdan mukainen pullonkaulatulojen jakamismenetelmä.

7.   Seuraavia ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskeville ehdotuksille ja niiden muutoksille tarvitaan asianomaisen alueen kaikkien sääntelyviranomaisten hyväksyntä:

a)

20 artiklan 2 kohdan mukainen yhteinen kapasiteetin laskentamenetelmä;

b)

päätökset 20 artiklan 2–6 kohdan mukaisen siirtoperusteisen laskennan käyttöönotosta ja sen lykkäämisestä ja 20 artiklan 7 kohdan mukaisista poikkeuksista;

c)

35 artiklan 1 kohdan mukainen koordinoitua ajojärjestyksen uudelleenmäärittelyä ja vastakauppaa koskeva menettely;

d)

43 artiklan 1 kohdan ja 56 artiklan 1 kohdan mukaiset suunniteltujen siirtojen yhteiset laskentamenetelmät;

e)

44 artiklan mukaiset varamenettelyt;

f)

63 artiklan 1 kohdan mukaiset täydentävät alueelliset huutokaupat;

g)

64 artiklan 2 kohdan mukaiset eksplisiittisen kapasiteetin jakamista koskevat edellytykset;

h)

74 artiklan 1 kohdan mukainen ajojärjestyksen uudelleenmäärittelyn tai vastakaupan kustannustenjakomenetelmä.

8.   Seuraaville ehdoille ja edellytyksille tai menetelmille ja niiden muutoksille tarvitaan asianomaisen jäsenvaltion kunkin sääntelyviranomaisen tai muun toimivaltaisen viranomaisen tapauskohtainen hyväksyntä:

a)

soveltuvissa tapauksissa 4 artiklan 2, 8 ja 9 kohdan mukainen nimitetyn sähkömarkkinaoperaattorin nimeäminen, nimeämisen väliaikainen peruuttaminen ja nimeämisen kumoaminen;

b)

soveltuvissa tapauksissa 5 artiklan 1 kohdan mukaiset nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden perimät maksut, jotka liittyvät kaupankäyntiin vuorokausimarkkinoilla tai päivänsisäisillä markkinoilla, tai näiden maksujen laskentamenetelmät;

c)

32 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaiset yksittäisten siirtoverkonhaltijoiden ehdotukset, jotka koskevat tarjousalueen konfiguraation tarkistamista;

d)

soveltuvissa tapauksissa 45 ja 57 artiklan mukainen alueiden välisen kapasiteetin jakamista ja muita järjestelyjä koskeva ehdotus;

e)

75–79 artiklan mukaiset kapasiteetin jakamisen ja ylikuormituksen hallinnan kustannukset;

f)

soveltuvissa tapauksissa 80 artiklan 4 kohdan mukainen yhteenkytkettyjen vuorokausimarkkinoiden ja päivänsisäisen markkinoiden alueellisten kustannusten jakaminen.

9.   Ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevaan ehdotukseen on sisällyttävä ehdotettu täytäntöönpanoaikataulu ja kuvaus niiden odotetuista vaikutuksista tämän asetuksen tavoitteisiin. Ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevat ehdotukset, joille tarvitaan useiden sääntelyviranomaisten hyväksyntä 7 kohdan mukaisesti, on toimitettava virastolle viikon kuluessa siitä, kun ne on annettu sääntelyviranomaisten hyväksyttäviksi. Ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevat ehdotukset, joille tarvitaan yhden sääntelyviranomaisen hyväksyntä 8 kohdan mukaisesti, voidaan toimittaa virastolle sääntelyviranomaisen harkinnan mukaan kuukauden kuluessa siitä, kun ne on annettu hyväksyttäviksi, mutta ne on toimitettava viraston pyynnöstä tietojen saamiseksi asetuksen (EU) 2019/942 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jos virasto katsoo, että ehdotuksella on rajat ylittäviä vaikutuksia. Viraston on toimivaltaisten sääntelyviranomaisten pyynnöstä annettava lausunto näistä ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista kolmen kuukauden kuluessa.

10.   Jos ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevan ehdotuksen hyväksyminen 7 kohdan mukaisesti tai muutoksen hyväksyminen 12 kohdan mukaisesti edellyttää useamman kuin yhden sääntelyviranomaisten päätöstä, toimivaltaisten sääntelyviranomaisten on kuultava toisiaan, tehtävä tiivistä yhteistyötä ja koordinoitava toimiaan sopimukseen pääsemiseksi. Toimivaltaisten sääntelyviranomaisten on soveltuvissa tapauksissa otettava huomioon viraston lausunto. Sääntelyviranomaisten tai viraston, jos sillä on toimivalta, on tehtävä 6, 7 ja 8 kohdan mukaisesti ehdotettuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevat päätökset kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun virasto tai sääntelyviranomainen tai, soveltuvissa tapauksissa, viimeinen asianosainen sääntelyviranomainen on vastaanottanut ehdot ja edellytykset tai menetelmät. Määräaika alkaa kulua sitä päivää seuraavana päivänä, jona ehdotus toimitettiin virastolle 6 kohdan mukaisesti, viimeiselle asianosaiselle sääntelyviranomaiselle 7 kohdan mukaisesti tai tarvittaessa sääntelyviranomaiselle 8 kohdan mukaisesti.

11.   Jos sääntelyviranomaiset eivät ole päässeet sopimukseen 10 kohdassa tarkoitetussa määräajassa tai niiden yhteisestä pyynnöstä tai viraston pyynnöstä asetuksen (EU) 2019/942 5 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, virasto tekee päätöksen ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista kuuden kuukauden kuluessa asetuksen (EU) 2019/942 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan 10 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

12.   Jos virasto tai kaikki toimivaltaiset sääntelyviranomaiset yhdessä tai toimivaltainen sääntelyviranomainen pyytää 6, 7 ja 8 kohdan mukaisesti toimitettujen ehtojen ja edellytysten tai menetelmien muuttamista ennen hyväksymistä, asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden tai nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden on annettava ehdotus muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kahden kuukauden kuluessa viraston tai toimivaltaisten sääntelyviranomaisten tai toimivaltaisen sääntelyviranomaisen esittämästä pyynnöstä. Viraston tai toimivaltaisten sääntelyviranomaisten tai toimivaltaisen sääntelyviranomaisen on päätettävä muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kahden kuukauden kuluessa niiden esittämisestä. Jos toimivaltaiset sääntelyviranomaiset eivät ole päässeet sopimukseen 7 kohdan mukaisista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kahden kuukauden määräajassa tai niiden yhteisestä pyynnöstä tai viraston pyynnöstä asetuksen (EU) 2019/942 5 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, virasto tekee päätöksen muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kuuden kuukauden kuluessa asetuksen (EU) 2019/942 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan 10 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Jos asianomaiset siirtoverkonhaltijat tai nimitetyt sähkömarkkinaoperaattorit eivät anna ehdotusta muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä, sovelletaan tämän artiklan 4 kohdassa säädettyä menettelyä.

13.   Virasto tai kaikki toimivaltaiset sääntelyviranomaiset yhdessä tai toimivaltainen sääntelyviranomainen, silloin kun kukin niistä vastaa ehtojen ja edellytysten tai menetelmien hyväksymisestä 6, 7 ja 8 kohdan mukaisesti, voi pyytää näiden ehtojen ja edellytysten tai menetelmien muuttamista koskevia ehdotuksia ja määrittää määräajan ehdotusten jättämiselle. Ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevan ehdotuksen laatimisesta vastaavat siirtoverkonhaltijat tai nimitetyt sähkömarkkinaoperaattorit voivat ehdottaa muutoksia sääntelyviranomaisille ja virastolle.

Ehtojen ja edellytysten tai menetelmien muuttamista koskevista ehdotuksista on järjestettävä kuuleminen 12 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, ja ehdotukset on hyväksyttävä tässä artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

14.   Siirtoverkonhaltijoiden ja nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden, jotka ovat vastuussa ehtojen ja edellytysten tai menetelmien laatimisesta tämän asetuksen mukaisesti, on julkaistava ne verkkosivuillaan viraston tai toimivaltaisten sääntelyviranomaisten hyväksynnän jälkeen tai, jos tällaista hyväksyntää ei vaadita, asiakirjojen laatimisen jälkeen, paitsi jos tietoja pidetään luottamuksellisina 13 artiklan mukaisesti.”

2 artikla

Asetuksen (EU) 2016/1719 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) 2016/1719 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Ehtojen ja edellytysten tai menetelmien hyväksyminen

1.   Siirtoverkonhaltijoiden on laadittava tässä asetuksessa edellytetyt ehdot ja edellytykset tai menetelmät ja annettava ne viraston tai toimivaltaisten sääntelyviranomaisten hyväksyttäviksi tässä asetuksessa asetettuihin määräaikoihin mennessä. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, erityisesti tapauksissa, joissa määräaikaa ei voida noudattaa siirtoverkonhaltijoista riippumattomien olosuhteiden vuoksi, ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevia määräaikoja voivat pidentää 6 kohdan mukaisissa menettelyissä virasto ja 7 kohdan mukaisissa menettelyissä kaikki toimivaltaiset sääntelyviranomaiset yhdessä. Jos tässä asetuksessa tarkoitettuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskeva ehdotus on laadittava ja siitä on sovittava useamman siirtoverkonhaltijan kesken, osallistuvien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Siirtoverkonhaltijoiden, joita avustaa Sähkö-ENTSO, on säännöllisesti tiedotettava toimivaltaisille sääntelyviranomaisille ja virastolle edistymisestä näiden ehtojen ja edellytysten tai menetelmien laatimisessa.

2.   Jos siirtoverkonhaltijat, jotka tekevät päätöksiä 6 kohdassa luetelluista ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista, eivät pääse sopimukseen, niiden on tehtävä päätöksensä määräenemmistöllä. Jäljempänä 6 kohdassa lueteltuja ehdotuksia varten määräenemmistöön tarvitaan

a)

siirtoverkonhaltijoiden enemmistö, joka edustaa vähintään 55 prosenttia jäsenvaltioista, ja

b)

siirtoverkonhaltijoiden enemmistö, joka edustaa jäsenvaltioita, joiden yhteenlaskettu väestö on vähintään 65 prosenttia unionin väestöstä.

Jäljempänä 6 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista tehtävissä päätöksissä määrävähemmistössä on oltava vähintään neljää jäsenvaltiota edustavia siirtoverkonhaltijoita; muussa tapauksessa katsotaan, että määräenemmistö on saavutettu.

Kun siirtoverkonhaltijat tekevät päätöksiä 6 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista, kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni. Jos jäsenvaltion alueella toimii useampi kuin yksi siirtoverkonhaltija, kyseisen jäsenvaltion on jaettava äänioikeudet siirtoverkonhaltijoiden kesken.

3.   Jos siirtoverkonhaltijat, jotka tekevät päätöksiä 7 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista, eivät pääse sopimukseen ja kyseessä olevat alueet koostuvat useammasta kuin viidestä jäsenvaltiosta, siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä päätöksensä määräenemmistöllä. Jäljempänä 7 kohdassa lueteltuja ehdotuksia varten määräenemmistöön tarvitaan

a)

siirtoverkonhaltijoiden enemmistö, joka edustaa vähintään 72 prosenttia asianomaisista jäsenvaltioista; ja

b)

siirtoverkonhaltijoiden enemmistö, joka edustaa jäsenvaltioita, joiden yhteenlaskettu väestö on vähintään 65 prosenttia asianomaisen alueen väestöstä.

Jäljempänä 7 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista tehtävissä päätöksissä määrävähemmistössä on oltava vähintään vähimmäismäärä siirtoverkonhaltijoita, jotka edustavat yli 35 prosenttia osallistuvien jäsenvaltioiden väestöstä, sekä siirtoverkonhaltijat, jotka edustavat vähintään yhtä muuta asianomaista jäsenvaltiota; muussa tapauksessa katsotaan, että määräenemmistö on saavutettu.

Siirtoverkonhaltijoiden, jotka tekevät päätöksiä 7 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista sellaisten alueiden osalta, jotka koostuvat enintään viidestä jäsenvaltiosta, on tehtävä päätöksensä yksimielisesti.

Kun siirtoverkonhaltijat tekevät päätöksiä 7 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista, kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni. Jos jäsenvaltion alueella toimii useampi kuin yksi siirtoverkonhaltija, kyseisen jäsenvaltion on jaettava äänioikeudet siirtoverkonhaltijoiden kesken.

4.   Jos siirtoverkonhaltijat eivät pysty antamaan toimivaltaisille sääntelyviranomaisille tai virastolle 6 ja 7 kohdan tai 11 kohdan mukaista ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevaa alkuperäistä tai muutettua ehdotusta tässä asetuksessa asetettuihin määräaikoihin mennessä, niiden on toimitettava toimivaltaisille sääntelyviranomaisille ja virastolle kyseiset ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevien ehdotusten luonnokset ja selvitettävä, miksi niistä ei ole päästy sopimukseen. Viraston tai kaikkien toimivaltaisten sääntelyviranomaisten yhdessä on toteutettava asianmukaiset toimet vaadittujen ehtojen ja edellytysten tai menetelmien hyväksymiseksi 6 tai ja 7 kohdan mukaisesti, esimerkiksi pyytämällä muutoksia tai tarkistamalla ja täydentämällä luonnoksia tämän kohdan mukaisesti, myös jos luonnoksia ei ole toimitettu, ja hyväksyttävä ne.

5.   Kukin sääntelyviranomainen ja tarvittaessa virasto vastaa 6 ja 7 kohdassa tarkoitettujen ehtojen ja edellytysten tai menetelmien hyväksymisestä. Ennen ehtojen ja edellytysten tai menetelmien hyväksymistä virasto tai toimivaltaiset sääntelyviranomaiset tarkistavat tarvittaessa ehdotuksia, kuultuaan ensin asianomaisia siirtoverkonhaltijoita, sen varmistamiseksi, että ne ovat yhdenmukaisia tämän asetuksen tarkoituksen kanssa ja edistävät markkinoiden yhdentymistä, syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua ja markkinoiden tehokasta toimintaa.

6.   Seuraavia ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskeville ehdotuksille ja niiden muutoksille tarvitaan viraston hyväksyntä:

a)

17 artiklan mukainen tuotanto- ja kulutustietojen toimitusmenetelmä;

b)

18 artiklan mukainen yhteistä verkkomallia koskeva menetelmä;

c)

49 artiklan mukaiset keskitettyä kauppapaikkaa koskevat vaatimukset;

d)

51 artiklan mukaiset yhdenmukaistetut kapasiteetin jakosäännöt;

e)

57 artiklan mukainen pullonkaulatulojen jakamismenetelmä;

f)

59 artiklan mukainen menetelmä keskitetyn kauppapaikan perustamisesta, kehittämisestä ja toiminnasta aiheutuneiden kustannusten jakamiseksi;

g)

61 artiklan mukainen menetelmä pitkän aikavälin siirto-oikeuksien sitovuuden varmistamisesta ja korvaamisesta aiheutuneiden kustannusten jakamiseksi.

7.   Seuraavia ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskeville ehdotuksille ja niiden muutoksille tarvitaan asianomaisen alueen kaikkien sääntelyviranomaisten hyväksyntä:

a)

10 artiklan mukainen kapasiteetin laskentamenetelmä;

b)

16 artiklan mukainen menetelmä alueiden välisen kapasiteetin osittamiseksi;

c)

31 artiklan mukainen pitkän aikavälin siirto-oikeuksien alueellinen suunnittelu;

d)

42 artiklan mukaisten varamenettelyjen käyttöönotto;

e)

52 artiklan mukaiset yhdenmukaistettujen kapasiteetin jakosääntöjen alueelliset vaatimukset, mukaan lukien 55 artiklan mukaiset alueelliset korvaussäännöt;

8.   Ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevaan ehdotukseen on sisällyttävä ehdotettu täytäntöönpanoaikataulu ja kuvaus niiden odotetuista vaikutuksista tämän asetuksen tavoitteisiin. Ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevat ehdotukset, joille tarvitaan useiden tai kaikkien sääntelyviranomaisten hyväksyntä 7 kohdan mukaisesti, on toimitettava virastolle viikon kuluessa siitä, kun ne on annettu sääntelyviranomaisten hyväksyttäviksi. Viraston on toimivaltaisten sääntelyviranomaisten pyynnöstä annettava lausunto näistä ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista kolmen kuukauden kuluessa.

9.   Jos ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevan ehdotuksen hyväksyminen 7 kohdan mukaisesti tai muutoksen hyväksyminen 11 kohdan mukaisesti edellyttää useamman kuin yhden sääntelyviranomaisten päätöstä, toimivaltaisten sääntelyviranomaisten on kuultava toisiaan, tehtävä tiivistä yhteistyötä ja koordinoitava toimiaan sopimukseen pääsemiseksi. Toimivaltaisten sääntelyviranomaisten on soveltuvissa tapauksissa otettava huomioon viraston lausunto. Sääntelyviranomaisten tai viraston, jos sillä on toimivalta, on tehtävä 6 ja 7 kohdan mukaisesti ehdotettuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevat päätökset kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun virasto tai, soveltuvissa tapauksissa, viimeinen asianosainen sääntelyviranomainen on vastaanottanut ehdot ja edellytykset tai menetelmät. Määräaika alkaa kulua sitä päivää seuraavana päivänä, jona ehdotus toimitettiin virastolle 6 kohdan mukaisesti tai viimeiselle asianosaiselle sääntelyviranomaiselle 7 kohdan mukaisesti.

10.   Jos sääntelyviranomaiset eivät ole päässeet sopimukseen 9 kohdassa tarkoitetussa määräajassa tai niiden yhteisestä pyynnöstä tai viraston pyynnöstä asetuksen (EU) 2019/942 5 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, virasto tekee päätöksen ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista kuuden kuukauden kuluessa asetuksen (EU) 2019/942 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan 10 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

11.   Jos virasto tai kaikki toimivaltaiset sääntelyviranomaiset pyytävät 6 ja 7 kohdan mukaisesti toimitettujen ehtojen ja edellytysten tai menetelmien muuttamista ennen hyväksymistä, asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden on annettava ehdotus muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kahden kuukauden kuluessa viraston tai toimivaltaisten sääntelyviranomaisten esittämästä pyynnöstä. Viraston tai toimivaltaisten sääntelyviranomaisten on päätettävä muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kahden kuukauden kuluessa niiden esittämisestä. Jos toimivaltaiset sääntelyviranomaiset eivät ole päässeet sopimukseen 7 kohdan mukaisista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kahden kuukauden määräajassa tai niiden yhteisestä pyynnöstä tai viraston pyynnöstä asetuksen (EU) 2019/942 5 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, virasto tekee päätöksen muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kuuden kuukauden kuluessa asetuksen (EU) 2019/942 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan 10 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Jos asianomaiset siirtoverkonhaltijat eivät anna ehdotusta muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä, sovelletaan 4 kohdassa säädettyä menettelyä.

12.   Virasto tai toimivaltaiset sääntelyviranomaiset yhdessä, silloin kun kukin niistä vastaa ehtojen ja edellytysten tai menetelmien hyväksymisestä 6 ja 7 kohdan mukaisesti, voi pyytää näiden ehtojen ja edellytysten tai menetelmien muuttamista koskevia ehdotuksia ja määrittää määräajan ehdotusten jättämiselle. Ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevan ehdotuksen laatimisesta vastaavat siirtoverkonhaltijat voivat ehdottaa muutoksia sääntelyviranomaisille ja virastolle.

Ehtojen ja edellytysten tai menetelmien muuttamista koskevista ehdotuksista on järjestettävä kuuleminen 6 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, ja ehdotukset on hyväksyttävä tässä artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

13.   Siirtoverkonhaltijoiden, jotka ovat vastuussa ehtojen ja edellytysten tai menetelmien laatimisesta tämän asetuksen mukaisesti, on julkaistava ne verkkosivuillaan viraston tai toimivaltaisten sääntelyviranomaisten hyväksynnän jälkeen tai, jos tällaista hyväksyntää ei vaadita, asiakirjojen laatimisen jälkeen, paitsi jos tietoja pidetään luottamuksellisina 7 artiklan mukaisesti.”

3 artikla

Asetuksen (EU) 2017/2195 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) 2017/2195 4–7 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Siirtoverkonhaltijoiden ehdot ja edellytykset tai menetelmät

1.   Siirtoverkonhaltijoiden on laadittava tässä asetuksessa edellytetyt ehdot ja edellytykset tai menetelmät ja annettava ne viraston hyväksyttäviksi 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai asianomaisten sääntelyviranomaisen hyväksyttäviksi 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti tässä asetuksessa asetettuihin määräaikoihin mennessä. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, erityisesti tapauksissa, joissa määräaikaa ei voida noudattaa siirtoverkonhaltijoista riippumattomien olosuhteiden vuoksi, ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevia määräaikoja voivat pidentää 5 artiklan 2 kohdan mukaisissa menettelyissä virasto, 5 artiklan 3 kohdan mukaisissa menettelyissä kaikki asianomaiset sääntelyviranomaiset yhdessä ja 5 artiklan 4 kohdan mukaisissa menettelyissä asianomainen sääntelyviranomainen.

2.   Jos tässä asetuksessa tarkoitettuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskeva ehdotus on laadittava ja siitä on sovittava useamman siirtoverkonhaltijan kesken, osallistuvien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Siirtoverkonhaltijoiden, joita avustaa Sähkö-ENTSO, on säännöllisesti tiedotettava asianomaisille sääntelyviranomaisille ja virastolle edistymisestä näiden ehtojen ja edellytysten tai menetelmien laatimisessa.

3.   Jos siirtoverkonhaltijat, jotka tekevät päätöksiä 5 artiklan 2 kohdassa luetelluista ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista, eivät pääse sopimukseen, niiden on tehtävä päätöksensä määräenemmistöllä. Tämän asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa lueteltuja ehdotuksia varten määräenemmistöön tarvitaan

a)

siirtoverkonhaltijoiden enemmistö, joka edustaa vähintään 55 prosenttia jäsenvaltioista, ja

b)

siirtoverkonhaltijoiden enemmistö, joka edustaa jäsenvaltioita, joiden yhteenlaskettu väestö on vähintään 65 prosenttia unionin väestöstä.

Tämän asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista tehtävissä päätöksissä määrävähemmistössä on oltava vähintään neljää jäsenvaltiota edustavia siirtoverkonhaltijoita; muussa tapauksessa katsotaan, että määräenemmistö on saavutettu.

4.   Jos siirtoverkonhaltijat, jotka tekevät päätöksiä 5 artiklan 3 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista, eivät pääse sopimukseen ja kyseessä olevat alueet koostuvat useammasta kuin viidestä jäsenvaltiosta, siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä päätöksensä määräenemmistöllä. Tämän asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa lueteltuja ehdotuksia varten määräenemmistöön tarvitaan

a)

siirtoverkonhaltijoiden enemmistö, joka edustaa vähintään 72 prosenttia asianomaisista jäsenvaltioista; ja

b)

siirtoverkonhaltijoiden enemmistö, joka edustaa jäsenvaltioita, joiden yhteenlaskettu väestö on vähintään 65 prosenttia asianomaisen alueen väestöstä.

Tämän asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista tehtävissä päätöksissä määrävähemmistössä on oltava vähintään vähimmäismäärä siirtoverkonhaltijoita, jotka edustavat yli 35 prosenttia osallistuvien jäsenvaltioiden väestöstä, sekä siirtoverkonhaltijat, jotka edustavat vähintään yhtä muuta asianomaista jäsenvaltiota; muussa tapauksessa katsotaan, että määräenemmistö on saavutettu.

5.   Siirtoverkonhaltijoiden, jotka tekevät päätöksiä 5 artiklan 3 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista sellaisten alueiden osalta, jotka koostuvat enintään viidestä jäsenvaltiosta, on tehtävä päätöksensä yksimielisesti.

6.   Kun siirtoverkonhaltijat tekevät päätöksiä 3 ja 4 kohdan mukaisista ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista, kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni. Jos jäsenvaltion alueella toimii useampi kuin yksi siirtoverkonhaltija, kyseisen jäsenvaltion on jaettava äänioikeudet siirtoverkonhaltijoiden kesken.

7.   Jos siirtoverkonhaltijat eivät pysty antamaan asianomaisille sääntelyviranomaisille tai virastolle 5 ja 6 artiklan mukaista ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevaa alkuperäistä tai muutettua ehdotusta tässä asetuksessa asetettuihin määräaikoihin mennessä, niiden on toimitettava asianomaisille sääntelyviranomaisille ja virastolle kyseiset ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevien ehdotusten luonnokset ja selvitettävä, miksi niistä ei ole päästy sopimukseen. Viraston, kaikkien asianomaisten sääntelyviranomaisten yhdessä tai asianomaisen sääntelyviranomaisen on toteutettava asianmukaiset toimet vaadittujen ehtojen ja edellytysten tai menetelmien hyväksymiseksi 5 artiklan mukaisesti, esimerkiksi pyytämällä muutoksia tai tarkistamalla ja täydentämällä luonnoksia tämän kohdan mukaisesti, myös jos luonnoksia ei ole toimitettu, ja hyväksyttävä ne.

5 artikla

Siirtoverkonhaltijoiden ehtojen ja edellytysten tai menetelmien hyväksyminen

1.   Kunkin sääntelyviranomaisen tai tarvittaessa viraston on hyväksyttävä 2, 3 ja 4 kohdan mukaiset siirtoverkonhaltijoiden laatimat ehdot ja edellytykset tai menetelmät. Ennen ehtojen ja edellytysten tai menetelmien hyväksymistä virasto tai asianomaiset sääntelyviranomaiset tarkistavat tarvittaessa ehdotuksia, kuultuaan ensin asianomaisia siirtoverkonhaltijoita, sen varmistamiseksi, että ne ovat yhdenmukaisia tämän asetuksen tarkoituksen kanssa ja edistävät markkinoiden yhdentymistä, syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua ja markkinoiden tehokasta toimintaa.

2.   Seuraavia ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskeville ehdotuksille ja niiden muutoksille tarvitaan viraston hyväksyntä:

a)

20 artiklan 1 kohdan, 21 artiklan 1 kohdan ja 22 artiklan 1 kohdan mukaiset eurooppalaisten kauppapaikkojen perustamisen puitteet;

b)

20 artiklan 5 kohdan ja 21 artiklan 5 kohdan mukaiset muutokset eurooppalaisten kauppapaikkojen perustamisen puitteisiin;

c)

25 artiklan 2 kohdan mukaiset tasehallintakapasiteetin standardituotteet;

d)

29 artiklan 3 kohdan mukainen luokittelumenetelmä tasesähkötarjousten aktivointia varten;

e)

29 artiklan 11 artiklan mukainen arviointi eurooppalaisiin kauppapaikkoihin välitettävän tasesähkötarjousten vähimmäismäärän mahdollisesta kasvattamisesta;

f)

30 artiklan 1 ja 5 kohdan mukaiset menetelmät tasesähkön vaihdossa tai epätasapainon netotusprosessin toteuttamisessa käytetyn tasesähkön ja alueiden välisen kapasiteetin hinnoittelua varten;

g)

38 artiklan 3 kohdan mukainen tasehallintakapasiteetin vaihtoa tai reservien jakamista varten toteutettavaa alueiden välisen kapasiteetin jakamisprosessia koskevan menetelmän yhdenmukaistaminen;

h)

40 artiklan 1 kohdan mukainen menetelmä alueiden välisen kapasiteetin yhteisesti optimoitua jakamisprosessia varten;

i)

50 artiklan 1 kohdan mukaiset suunniteltua energian vaihtoa koskevat siirtoverkonhaltijoiden väliset selvityssäännöt;

j)

52 artiklan 2 kohdan mukainen taseselvityksen pääpiirteiden yhdenmukaistaminen.

Jäsenvaltio voi antaa asianomaiselle sääntelyviranomaiselle lausunnon ensimmäisessä alakohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista.

3.   Seuraavia ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskeville ehdotuksille ja niiden muutoksille tarvitaan asianomaisen alueen kaikkien sääntelyviranomaisten hyväksyntä:

a)

19 artiklan 1 kohdan mukaiset puitteet korvaavien reservien eurooppalaisen kauppapaikan perustamiselle maantieteelliselle alueelle, joka koskee kaikkia asetuksen (EU) 2017/1485 IV osan mukaista reservien korvausprosessia toteuttavia siirtoverkonhaltijoita;

b)

33 artiklan 1 kohdan mukainen yhteisten ja yhdenmukaisten sääntöjen ja prosessien vahvistaminen tasehallintakapasiteetin vaihtoa ja hankintaa varten maantieteelliselle alueella, joka koskee kahta tai useampaa siirtoverkonhaltijaa, jotka vaihtavat tai haluavat vastavuoroisesti vaihtaa tasehallintakapasiteettia;

c)

33 artiklan 6 kohdan mukainen menetelmä käytettävissä olevan alueiden välisen kapasiteetin todennäköisyyden laskemiseksi päivänsisäisen alueiden välisen kapasiteetin jakamisen sulkeutumisajankohdan jälkeen maantieteelliselle alueelle, joka kattaa tasehallintakapasiteettia vaihtavat siirtoverkonhaltijat;

d)

34 artiklan 1 kohdan mukainen poikkeus, jonka mukaan tasepalvelun tarjoajat eivät saa siirtää tasehallintakapasiteetin tarjoamista koskevia velvoitteitaan, maantieteelliselle alueelle, jolla tasehallintakapasiteetin hankinta on tapahtunut;

e)

35 artiklan 1 kohdan mukainen siirtoverkonhaltijan ja tasepalvelun tarjoajan välisen mallin soveltaminen kahdesta tai useammasta siirtoverkonhaltijasta koostuvalla maantieteellisellä alueella;

f)

37 artiklan 3 kohdan mukainen alueiden välisen kapasiteetin laskentamenetelmä kullekin kapasiteetin laskenta-alueelle;

g)

38 artiklan 1 kohdan mukainen tasehallintakapasiteetin vaihtoa tai reservien jakamista varten toteutettavan alueiden välisen kapasiteetin jakamisprosessin soveltaminen kahdesta tai useammasta siirtoverkonhaltijasta koostuvalla maantieteellisellä alueella;

h)

41 artiklan 1 kohdan mukainen menetelmä alueiden välisen kapasiteetin markkinapohjaista jakamisprosessia varten kullekin kapasiteetin laskenta-alueelle;

i)

42 artiklan 1 kohdan mukainen menetelmä taloudelliseen tehokkuusanalyysiin perustuvaa alueiden välisen kapasiteetin jakamisprosessia varten ja 42 artiklan 5 kohdan mukainen luettelo jokaisesta taloudelliseen tehokkuusanalyysiin perustuvasta alueiden välisen kapasiteetin yksittäisestä jaosta kullekin kapasiteetin laskenta-alueelle;

j)

50 artiklan 3 kohdan mukaiset suunniteltua energian vaihtoa koskevat siirtoverkonhaltijoiden väliset selvityssäännöt maantieteelliselle alueelle, joka koostuu kaikista synkronialueella suunnitellusti energiaa vaihtavista siirtoverkonhaltijoista;

k)

50 artiklan 4 kohdan mukaiset suunniteltua energian vaihtoa koskevat siirtoverkonhaltijoiden väliset selvityssäännöt maantieteelliselle alueelle, joka koostuu kaikista eri synkronialueiden yhteenliitetyistä ja suunnitellusti energiaa vaihtavista siirtoverkonhaltijoista;

l)

51 artiklan 1 kohdan mukaiset suunnittelematonta energian vaihtoa koskevat siirtoverkonhaltijoiden väliset selvityssäännöt kullekin synkronialueelle;

m)

51 artiklan 2 kohdan mukaiset suunnittelematonta energian vaihtoa koskevat siirtoverkonhaltijoiden väliset selvityssäännöt maantieteelliselle alueelle, joka koostuu kaikista eri synkronialueiden yhteenliitetyistä siirtoverkonhaltijoista;

n)

53 artiklan 2 kohdan mukainen poikkeus synkronialuetasolla taseselvitysjaksojen yhdenmukaistamisesta;

o)

58 artiklan 3 kohdan mukaiset tasehallinta-algoritmien periaatteet maantieteelliselle alueelle, joka koostuu kahdesta tai useammasta tasehallintakapasiteettia vaihtavasta siirtoverkonhaltijasta.

Jäsenvaltio voi antaa asianomaiselle sääntelyviranomaiselle lausunnon ensimmäisessä alakohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista.

4.   Seuraavia ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskeville ehdotuksille ja niiden muutoksille tarvitaan kunkin asianomaisen jäsenvaltion kunkin sääntelyviranomaisen tapauskohtainen hyväksyntä:

a)

12 artiklan 4 kohdan mukainen poikkeus velvollisuudesta julkaista tasesähkö- tai tasehallintakapasiteettitarjousten tarjoushintoja koskevat tiedot markkinoiden väärinkäyttöön liittyvien epäilyjen vuoksi;

b)

tarvittaessa 15 artiklan 3 kohdan mukainen jakeluverkonhaltijoiden toteuttamista toimista aiheutuvien kustannusten jakamismenetelmä;

c)

18 artiklan mukaiset tasehallintaan liittyvät ehdot ja edellytykset;

d)

26 artiklan 1 kohdan mukainen erityistuotteiden määrittely ja käyttö;

e)

29 artiklan 10 kohdan mukainen eurooppalaisiin kauppapaikkoihin välitettävän tarjousten määrän rajoittaminen;

f)

32 artiklan 3 kohdan mukainen poikkeus ylös- ja alassäädön tasehallintakapasiteetin hankintojen eriyttämisestä;

g)

tarvittaessa 44 artiklan 3 kohdan mukainen taseselvityksestä erillinen lisäselvitysmekanismi, jolla selvitetään tasehallintakapasiteetin hankintakustannukset, hallintokustannukset ja muut tasehallintaan liittyvät kustannukset tasevastaavien kanssa;

h)

62 artiklan 2 kohdan mukaiset poikkeukset yhdestä tai useammasta tämän asetuksen säännöksestä;

i)

8 artiklan 1 kohdan mukaiset kustannukset, jotka liittyvät verkonhaltijoille tai kolmansille osapuolille, joille on annettu tehtäviä, tämän asetuksen mukaisesti asetettuihin velvollisuuksiin.

Jäsenvaltio voi antaa asianomaiselle sääntelyviranomaiselle lausunnon ensimmäisessä alakohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista.

5.   Ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevaan ehdotukseen on sisällyttävä ehdotettu täytäntöönpanoaikataulu ja kuvaus niiden odotetuista vaikutuksista tämän asetuksen tavoitteisiin. Täytäntöönpanoaikataulu saa olla enintään 12 kuukautta asianomaisten sääntelyviranomaisten hyväksynnästä, paitsi jos kaikki asianomaiset sääntelyviranomaiset sopivat täytäntöönpanoaikataulun pidentämisestä tai jos tässä asetuksessa vahvistetaan erilaisia aikatauluja. Ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevat ehdotukset, joille tarvitaan useiden sääntelyviranomaisten hyväksyntä 3 kohdan mukaisesti, on toimitettava virastolle viikon kuluessa siitä, kun ne on annettu sääntelyviranomaisten hyväksyttäviksi. Ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevat ehdotukset, joille tarvitaan yhden sääntelyviranomaisen hyväksyntä 4 kohdan mukaisesti, voidaan toimittaa virastolle sääntelyviranomaisen harkinnan mukaan kuukauden kuluessa siitä, kun ne on annettu hyväksyttäviksi, mutta ne on toimitettava viraston pyynnöstä tietojen saamiseksi asetuksen (EU) 2019/942 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jos virasto katsoo, että ehdotuksella on rajat ylittäviä vaikutuksia. Viraston on asianomaisten sääntelyviranomaisten pyynnöstä annettava lausunto näistä ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista kolmen kuukauden kuluessa.

6.   Jos ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevan ehdotuksen hyväksyminen tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti tai muutoksen hyväksyminen 6 artiklan mukaisesti edellyttää useamman kuin yhden sääntelyviranomaisten päätöstä, asianomaisten sääntelyviranomaisten on kuultava toisiaan, tehtävä tiivistä yhteistyötä ja koordinoitava toimiaan sopimukseen pääsemiseksi. Jos virasto antaa lausunnon, asianomaisten sääntelyviranomaisten on otettava se huomioon. Sääntelyviranomaisten tai viraston, jos sillä on toimivalta, on tehtävä 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti ehdotettuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevat päätökset kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun virasto tai asianomainen sääntelyviranomainen tai, soveltuvissa tapauksissa, viimeinen asianosainen sääntelyviranomainen on vastaanottanut ehdot ja edellytykset tai menetelmät. Määräaika alkaa kulua sitä päivää seuraavana päivänä, jona ehdotus toimitettiin virastolle 2 kohdan mukaisesti, viimeiselle asianosaiselle sääntelyviranomaiselle 3 kohdan mukaisesti tai tarvittaessa asianomaiselle sääntelyviranomaiselle 4 kohdan mukaisesti.

7.   Jos asianomaiset sääntelyviranomaiset eivät ole päässeet sopimukseen 6 kohdassa tarkoitetussa määräajassa tai niiden yhteisestä pyynnöstä tai viraston pyynnöstä asetuksen (EU) 2019/942 5 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, virasto tekee päätöksen ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona asia saatettiin sen käsiteltäväksi, asetuksen (EU) 2019/942 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan 10 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

8.   Mikä tahansa osapuoli voi tehdä valituksen liittymispisteen verkonhaltijasta tai paikallisesta siirtoverkonhaltijasta kyseiselle verkonhaltijalle tai siirtoverkonhaltijalle tämän asetuksen mukaisesti kuuluvien velvoitteiden tai sen tekemien päätösten suhteen, ja se voi osoittaa valituksensa asianomaiselle sääntelyviranomaiselle, jonka on riitojenratkaisuviranomaisena tehtävä asiasta päätös kahden kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella, jos asianomainen sääntelyviranomainen pyytää lisätietoja. Tätä pidennettyä määräaikaa voidaan pidentää edelleen valituksen tekijän suostumuksella. Asianomaisen sääntelyviranomaisen päätös on sitova, paitsi jos ja siihen saakka kun se kumotaan muutoksenhaussa.

6 artikla

Siirtoverkonhaltijoiden ehtojen ja edellytysten tai menetelmien muuttaminen

1.   Jos virasto, kaikki asianomaiset sääntelyviranomaiset yhdessä tai asianomainen sääntelyviranomainen vaatii 5 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti toimitettujen ehtojen ja edellytysten tai menetelmien muuttamista ennen hyväksymistä, asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden on annettava ehdotus muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kahden kuukauden kuluessa viraston tai asianomaisten sääntelyviranomaisten pyynnöstä. Viraston tai asianomaisten sääntelyviranomaisten on päätettävä muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kahden kuukauden kuluessa niiden esittämisestä.

2.   Jos asianomaiset sääntelyviranomaiset eivät ole päässeet sopimukseen ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kahden kuukauden määräajassa tai niiden yhteisestä pyynnöstä tai viraston pyynnöstä asetuksen (EU) 2019/942 5 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, virasto tekee päätöksen muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kuuden kuukauden kuluessa asetuksen (EU) 2019/942 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan 10 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Jos asianomaiset siirtoverkonhaltijat eivät anna ehdotusta muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä, sovelletaan 4 artiklassa säädettyä menettelyä.

3.   Virasto tai sääntelyviranomaiset, silloin kun kukin niistä vastaa ehtojen ja edellytysten tai menetelmien hyväksymisestä 5 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti, voivat pyytää näiden ehtojen ja edellytysten tai menetelmien muuttamista koskevia ehdotuksia ja määrittää määräajan ehdotusten jättämiselle. Ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevan ehdotuksen laatimisesta vastaavat siirtoverkonhaltijat voivat ehdottaa muutoksia sääntelyviranomaisille ja virastolle. Ehtojen ja edellytysten tai menetelmien muuttamista koskevista ehdotuksista on järjestettävä kuuleminen 10 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, ja ehdotukset on hyväksyttävä 4 ja 5 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

7 artikla

Ehtojen ja edellytysten tai menetelmien julkaiseminen verkkosivuilla

Siirtoverkonhaltijoiden, jotka ovat vastuussa ehtojen ja edellytysten tai menetelmien laatimisesta tämän asetuksen mukaisesti, on julkaistava ne verkkosivuillaan viraston tai asianomaisten sääntelyviranomaisten hyväksynnän jälkeen tai, jos tällaista hyväksyntää ei vaadita, asiakirjojen laatimisen jälkeen, paitsi jos tietoja pidetään luottamuksellisina 11 artiklan mukaisesti.”

4 artikla

Asetuksen (EU) 2017/1485 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) 2017/1485 5–8 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Siirtoverkonhaltijoiden ehdot ja edellytykset tai menetelmät

1.   Siirtoverkonhaltijoiden on laadittava tässä asetuksessa edellytetyt ehdot ja edellytykset tai menetelmät ja annettava ne viraston hyväksyttäviksi 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti, toimivaltaisten sääntelyviranomaisten hyväksyttäviksi 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti tai jäsenvaltion nimeämän elimen hyväksyttäviksi 6 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti tässä asetuksessa asetettuihin määräaikoihin mennessä. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, erityisesti tapauksissa, joissa määräaikaa ei voida noudattaa siirtoverkonhaltijoista riippumattomien olosuhteiden vuoksi, ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevia määräaikoja voivat pidentää 6 artiklan 2 kohdan mukaisissa menettelyissä virasto, 6 artiklan 3 kohdan mukaisissa menettelyissä kaikki toimivaltaiset sääntelyviranomaiset yhdessä ja 6 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisissa menettelyissä toimivaltainen sääntelyviranomainen.

2.   Jos tässä asetuksessa tarkoitettuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskeva ehdotus on laadittava ja siitä on sovittava useamman siirtoverkonhaltijan kesken, osallistuvien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Siirtoverkonhaltijoiden, joita avustaa Sähkö-ENTSO, on säännöllisesti tiedotettava sääntelyviranomaisille ja virastolle edistymisestä näiden ehtojen ja edellytysten tai menetelmien laatimisessa.

3.   Jos siirtoverkonhaltijat, jotka tekevät päätöksiä 6 artiklan 2 kohdassa luetelluista ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista, eivät pääse sopimukseen, niiden on tehtävä päätöksensä määräenemmistöllä. Tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisia ehdotuksia varten määräenemmistöön tarvitaan

a)

siirtoverkonhaltijoiden enemmistö, joka edustaa vähintään 55 prosenttia jäsenvaltioista; ja

b)

siirtoverkonhaltijoiden enemmistö, joka edustaa jäsenvaltioita, joiden yhteenlaskettu väestö on vähintään 65 prosenttia unionin väestöstä.

4.   Tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista tehtävissä päätöksissä määrävähemmistössä on oltava vähintään neljää jäsenvaltiota edustavia siirtoverkonhaltijoita; muussa tapauksessa katsotaan, että määräenemmistö on saavutettu.

5.   Jos siirtoverkonhaltijat, jotka tekevät päätöksiä 6 artiklan 3 kohdan mukaisista ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista, eivät pääse sopimukseen ja kyseessä olevat alueet koostuvat useammasta kuin viidestä jäsenvaltiosta, siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä päätöksensä määräenemmistöllä. Tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisia ehdotuksia varten määräenemmistöön tarvitaan

a)

siirtoverkonhaltijoiden enemmistö, joka edustaa vähintään 72 prosenttia asianomaisista jäsenvaltioista; ja

b)

siirtoverkonhaltijoiden enemmistö, joka edustaa jäsenvaltioita, joiden yhteenlaskettu väestö on vähintään 65 prosenttia asianomaisen alueen väestöstä.

6.   Tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa lueteltuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista tehtävissä päätöksissä määrävähemmistössä on oltava vähintään vähimmäismäärä siirtoverkonhaltijoita, jotka edustavat yli 35 prosenttia osallistuvien jäsenvaltioiden väestöstä, sekä siirtoverkonhaltijat, jotka edustavat vähintään yhtä muuta asianomaista jäsenvaltiota; muussa tapauksessa katsotaan, että määräenemmistö on saavutettu.

7.   Siirtoverkonhaltijoiden, jotka tekevät päätöksiä 6 artiklan 3 kohdan mukaisista ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista sellaisten alueiden osalta, jotka koostuvat enintään viidestä jäsenvaltiosta, on tehtävä päätöksensä yksimielisesti.

8.   Kun siirtoverkonhaltijat tekevät päätöksiä 3 ja 5 kohdan mukaisista ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista, kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni. Jos jäsenvaltion alueella toimii useampi kuin yksi siirtoverkonhaltija, kyseisen jäsenvaltion on jaettava äänioikeudet siirtoverkonhaltijoiden kesken.

9.   Jos siirtoverkonhaltijat eivät pysty antamaan ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevaa alkuperäistä tai muutettua ehdotusta sääntelyviranomaisille tai virastolle 6 ja 7 artiklan mukaisesti tai jäsenvaltion nimeämälle elimelle 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti tässä asetuksessa asetettuihin määräaikoihin mennessä, niiden on toimitettava nimetylle elimelle, toimivaltaisille sääntelyviranomaisille ja virastolle ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevat luonnokset ja selvitettävä, miksi niistä ei ole päästy sopimukseen. Viraston, kaikkien toimivaltaisten sääntelyviranomaisten yhdessä tai nimetyn elimen on toteutettava asianmukaiset toimet vaadittujen ehtojen ja edellytysten tai menetelmien hyväksymiseksi 6 artiklan mukaisesti, esimerkiksi pyytämällä muutoksia tai tarkistamalla ja täydentämällä luonnoksia tämän kohdan mukaisesti, myös jos luonnoksia ei ole toimitettu, ja hyväksyttävä ne.

6 artikla

Siirtoverkonhaltijoiden ehtojen ja edellytysten tai menetelmien hyväksyminen

1.   Kunkin sääntelyviranomaisen tai tarvittaessa viraston on hyväksyttävä 2 ja 3 kohdan mukaiset siirtoverkonhaltijoiden laatimat ehdot ja edellytykset tai menetelmät. Jäsenvaltion nimeämän elimen on hyväksyttävä 4 kohdan mukaiset siirtoverkonhaltijoiden laatimat ehdot ja edellytykset tai menetelmät. Nimetyn elimen on oltava sääntelyviranomainen, ellei jäsenvaltio toisin säädä. Ennen ehtojen ja edellytysten tai menetelmien hyväksymistä sääntelyviranomainen, virasto tai nimetty elin tarkistaa tarvittaessa ehdotuksia, kuultuaan ensin asianomaisia siirtoverkonhaltijoita, sen varmistamiseksi, että ne ovat yhdenmukaisia tämän asetuksen tarkoituksen kanssa ja edistävät markkinoiden yhdentymistä, syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua ja markkinoiden tehokasta toimintaa.

2.   Seuraavia ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskeville ehdotuksille ja niiden muutoksille tarvitaan viraston hyväksyntä, josta jäsenvaltio voi antaa lausunnon asianomaiselle sääntelyviranomaiselle:

a)

40 artiklan 6 kohdan mukaiset käyttövarmuuteen liittyvää tiedonvaihtoa koskevat keskeiset organisaatiovaatimukset, tehtävät ja vastuut;

b)

67 artiklan 1 kohdan ja 70 artiklan mukainen menetelmä yhteisten verkkomallien laatimiseksi;

c)

75 artiklan mukainen menetelmä käyttövarmuusanalyysien koordinoimiseksi.

3.   Seuraavia ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskeville ehdotuksille ja niiden muutoksille tarvitaan asianomaisen alueen kaikkien sääntelyviranomaisten hyväksyntä, josta jäsenvaltio voi antaa lausunnon asianomaiselle sääntelyviranomaiselle:

a)

39 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukainen menetelmä kunkin synkronialueen vähimmäisinertian määrittelemiseksi;

b)

76 artiklan mukaiset alueellista käyttövarmuuden koordinointia koskevat yhteiset säännökset kullekin kapasiteetin laskenta-alueelle;

c)

84 artiklan mukainen, vähintään synkronialueittain määritelty menetelmä verkko-omaisuuden tärkeyden arvioimiseksi käyttökeskeytysten koordinointia varten;

d)

118 artiklan mukaisiin synkronialueen käyttösopimuksiin sisältyvät menetelmät, ehdot ja arvot, jotka koskevat seuraavia näkökohtia:

i)

127 artiklan mukaiset taajuuden laadun määritysparametrit ja taajuuden laadun tavoiteparametrit;

ii)

153 artiklan mukaiset taajuuden vakautusreservien mitoitussäännöt;

iii)

154 artiklan 2 kohdan mukaiset taajuuden vakautusreservien lisäominaisuudet;

iv)

GB- ja IE/NI-synkronialueiden osalta 156 artiklan 6 kohdan b alakohdan mukaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan energiavarastojen palautuminen;

v)

Manner-Euroopan ja Pohjoismaiden synkronialueiden osalta 156 artiklan 10 kohdan mukainen pienin aktivointiaika, joka taajuuden vakautusreservien tarjoajien on taattava;

vi)

Manner-Euroopan ja Pohjoismaiden synkronialueiden osalta 156 artiklan 11 kohdan mukaiset kustannus-hyötyanalyysissa käytetyt oletukset ja menetelmä;

vii)

muiden kuin Manner-Euroopan synkronialueen osalta tarvittaessa 163 artiklan 2 kohdan mukaiset rajat taajuuden vakautusreservien vaihdolle siirtoverkonhaltijoiden kesken;

viii)

GB- ja IE/NI-synkronialueiden osalta 174 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti määritelty menetelmä, jolla määritetään taajuuden vakautusreservien reservikapasiteetin vähimmäistarjonta synkronialueiden välillä;

ix)

176 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritellyt rajat taajuuden palautusreservien vaihdon määrälle synkronialueiden välillä ja 177 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritellyt rajat taajuuden palautusreservien jakamisen määrälle synkronialueiden välillä;

x)

178 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritellyt rajat korvaavien reservien vaihdon määrälle synkronialueiden välillä ja 179 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritellyt rajat korvaavien reservien jakamisen määrälle synkronialueiden välillä;

e)

119 artiklan mukaisiin taajuudensäätöblokin käyttösopimuksiin sisältyvät menetelmät ja ehdot, jotka koskevat seuraavia näkökohtia:

i)

137 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaiset pätötehon muutosnopeusrajoitukset;

ii)

152 artiklan 14 kohdassa määritellyt taajuuden palautuksen säätövirheen pienentämiseen tähtäävät koordinointitoimet;

iii)

152 artiklan 16 kohdan mukaiset toimenpiteet, joilla pyritään taajuuden palautuksen säätövirheen pienentämiseen pyytämällä muutoksia sähköntuotantomoduulien ja kulutusyksiköiden pätötehon tuotannossa tai kulutuksessa;

iv)

157 artiklan 1 kohdan mukaiset taajuuden palautusreservien mitoitussäännöt;

f)

138 artiklan mukaiset synkronialue- tai taajuudensäätöblokkikohtaiset parantavat toimenpiteet;

g)

141 artiklan 2 kohdan mukainen synkronialuekohtainen yhteinen ehdotus taajuudensäätöblokkien määrittelemiseksi.

4.   Ellei jäsenvaltio toisin määrittele, seuraaville ehdoille ja edellytyksille tai menetelmille ja niiden muutoksille tarvitaan jäsenvaltion 1 kohdan mukaisesti nimeämän elimen tapauskohtainen hyväksyntä:

a)

GB- ja IE/NI-synkronialueiden osalta kunkin siirtoverkonhaltijan ehdotus, jossa määritellään se kulutuksen menetyksen taso, jonka vallitessa siirtoverkko on suurhäiriötilassa;

b)

40 artiklan 5 kohdan mukainen jakeluverkonhaltijoiden ja merkittävien verkonkäyttäjien kanssa käytävän tiedonvaihdon laajuus;

c)

154 artiklan 3 kohdan mukaiset taajuuden vakautusreservejä tarjoavia ryhmiä koskevat lisävaatimukset;

d)

154 artiklan 4 kohdan mukainen taajuuden vakautusreservejä tarjoavien ryhmien jättäminen taajuuden vakautusreservien tarjonnan ulkopuolelle;

e)

Manner-Euroopan ja Pohjoismaiden synkronialueiden osalta 156 artiklan 9 kohdan mukainen siirtoverkonhaltijan ehdotus, joka koskee tilapäisesti sovellettavaa pienintä aktivointiaikaa, joka taajuuden vakautusreservien tarjoajien on taattava;

f)

158 artiklan 3 kohdan mukaiset siirtoverkonhaltijan määrittelemät taajuuden palautusreservien tekniset vaatimukset;

g)

159 artiklan 7 kohdan mukainen taajuuden palautusreservejä tarjoavien ryhmien jättäminen taajuuden palautusreservien tarjonnan ulkopuolelle;

h)

161 artiklan 3 kohdan mukaiset siirtoverkonhaltijan määrittelemät korvaavia reservejä tarjoavien yksiköiden ja korvaavia reservejä tarjoavien ryhmien liittämistä koskevat tekniset vaatimukset; ja

i)

162 artiklan 6 kohdan mukainen korvaavia reservejä tarjoavien ryhmien jättäminen korvaavien reservien tarjonnan ulkopuolelle.

5.   Jos yksittäisen liittymispisteen verkonhaltijan tai siirtoverkonhaltijan on tämän asetuksen nojalla määriteltävä tai sovittava vaatimuksista, joihin ei sovelleta 4 kohtaa, tai sillä on mahdollisuus tehdä näin, jäsenvaltiot voivat edellyttää, että näille vaatimuksille ja niiden muutoksille on saatava toimivaltaisen sääntelyviranomaisen ennakkohyväksyntä.

6.   Ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevaan ehdotukseen on sisällyttävä ehdotettu täytäntöönpanoaikataulu ja kuvaus niiden odotetuista vaikutuksista tämän asetuksen tavoitteisiin. Ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevat ehdotukset, joille tarvitaan useiden sääntelyviranomaisten hyväksyntä 3 kohdan mukaisesti, on toimitettava virastolle viikon kuluessa siitä, kun ne on annettu sääntelyviranomaisten hyväksyttäviksi. Ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevat ehdotukset, joille tarvitaan nimetyn elimen hyväksyntä 4 kohdan mukaisesti, voidaan toimittaa virastolle nimetyn elimen harkinnan mukaan kuukauden kuluessa siitä, kun ne on annettu hyväksyttäviksi, mutta ne on toimitettava viraston pyynnöstä tietojen saamiseksi asetuksen (EU) 2019/942 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jos virasto katsoo, että ehdotuksella on rajat ylittäviä vaikutuksia. Viraston on toimivaltaisten sääntelyviranomaisten pyynnöstä annettava lausunto näistä ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista kolmen kuukauden kuluessa.

7.   Jos ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevan ehdotuksen hyväksyminen 3 kohdan mukaisesti tai muutoksen hyväksyminen 7 artiklan mukaisesti edellyttää useamman kuin yhden sääntelyviranomaisten päätöstä 3 kohdan mukaisesti, toimivaltaisten sääntelyviranomaisten on kuultava toisiaan, tehtävä tiivistä yhteistyötä ja koordinoitava toimiaan sopimukseen pääsemiseksi. Jos virasto antaa lausunnon, toimivaltaisten sääntelyviranomaisten on otettava se huomioon. Sääntelyviranomaisten tai viraston, jos sillä on toimivalta, on tehtävä 2 ja 3 kohdan mukaisesti ehdotettuja ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevat päätökset kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun virasto tai sääntelyviranomainen tai, soveltuvissa tapauksissa, viimeinen asianosainen sääntelyviranomainen on vastaanottanut ehdot ja edellytykset tai menetelmät. Määräaika alkaa kulua sitä päivää seuraavana päivänä, jona ehdotus toimitettiin virastolle 2 kohdan mukaisesti tai viimeiselle asianosaiselle sääntelyviranomaiselle 3 kohdan mukaisesti.

8.   Jos sääntelyviranomaiset eivät ole päässeet sopimukseen 7 kohdassa tarkoitetussa määräajassa tai niiden yhteisestä pyynnöstä tai viraston pyynnöstä asetuksen (EU) 2019/942 5 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, virasto tekee päätöksen ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotuksista kuuden kuukauden kuluessa asetuksen (EU) 2019/942 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan 10 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

9.   Jos ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevan ehdotuksen hyväksyminen edellyttää yhden nimetyn elimen päätöstä 4 kohdan mukaisesti tai toimivaltaisen sääntelyviranomaisen päätöstä 5 kohdan mukaisesti, nimetyn elimen tai toimivaltaisen sääntelyviranomaisen on tehtävä päätös kuuden kuukauden kuluessa ehtojen ja edellytysten tai menetelmien vastaanottamisesta. Määräaika alkaa kulua sitä päivää seuraavana päivänä, jona ehdotus toimitettiin nimetylle elimelle 4 kohdan mukaisesti tai toimivaltaiselle sääntelyviranomaiselle 5 kohdan mukaisesti.

10.   Mikä tahansa osapuoli voi tehdä valituksen liittymispisteen verkonhaltijasta tai paikallisesta siirtoverkonhaltijasta kyseiselle liittymispisteen verkonhaltijalle tai paikalliselle siirtoverkonhaltijalle tämän asetuksen mukaisesti kuuluvien velvoitteiden tai sen tekemien päätösten suhteen, ja se voi osoittaa valituksensa sääntelyviranomaiselle, jonka on riitojenratkaisuviranomaisena tehtävä asiasta päätös kahden kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella, jos sääntelyviranomainen pyytää lisätietoja. Tätä pidennettyä määräaikaa voidaan pidentää edelleen valituksen tekijän suostumuksella. Sääntelyviranomaisen päätös on sitova, paitsi jos ja siihen saakka kun se kumotaan muutoksenhaussa.

7 artikla

Siirtoverkonhaltijoiden ehtojen ja edellytysten tai menetelmien muuttaminen

1.   Jos virasto tai kaikki toimivaltaiset sääntelyviranomaiset pyytävät 6 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti toimitettujen ehtojen ja edellytysten tai menetelmien muuttamista ennen hyväksymistä, asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden on annettava ehdotus muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kahden kuukauden kuluessa viraston tai toimivaltaisten sääntelyviranomaisten esittämästä pyynnöstä. Viraston tai toimivaltaisten sääntelyviranomaisten on päätettävä muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kahden kuukauden kuluessa niiden esittämisestä.

2.   Jos nimetty elin vaatii 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti toimitettujen ehtojen ja edellytysten tai menetelmien muuttamista ennen hyväksymistä tai toimivaltainen sääntelyviranomainen vaatii 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti toimitettujen vaatimusten muuttamista ennen hyväksymistä, asianomaisen siirtoverkonhaltijan on esitettävä hyväksyttäväksi ehdotus muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä taikka vaatimuksista kahden kuukauden kuluessa nimetyn elimen pyynnön esittämisestä. Nimetyn elimen tai toimivaltaisen sääntelyviranomaisen on päätettävä muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kahden kuukauden kuluessa niiden esittämisestä.

3.   Jos toimivaltaiset sääntelyviranomaiset eivät ole päässeet sopimukseen 6 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kahden kuukauden määräajassa tai niiden yhteisestä pyynnöstä tai viraston pyynnöstä asetuksen (EU) 2019/942 5 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, virasto tekee päätöksen muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kuuden kuukauden kuluessa asetuksen (EU) 2019/942 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan 10 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Jos asianomaiset siirtoverkonhaltijat eivät anna ehdotusta muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä, sovelletaan 5 artiklan 9 kohdassa säädettyä menettelyä.

4.   Virasto taikka sääntelyviranomaiset tai nimetyt elimet, silloin kun kukin niistä vastaa ehtojen ja edellytysten tai menetelmien hyväksymisestä 6 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti, voivat pyytää näiden ehtojen ja edellytysten tai menetelmien muuttamista koskevia ehdotuksia ja määrittää määräajan ehdotusten jättämiselle. Ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevan ehdotuksen laatimisesta vastaavat siirtoverkonhaltijat voivat ehdottaa muutoksia sääntelyviranomaisille ja virastolle. Ehtojen ja edellytysten tai menetelmien muuttamista koskevista ehdotuksista on järjestettävä tarvittaessa kuuleminen 11 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, ja ehdotukset on hyväksyttävä 5 ja 6 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

8 artikla

Ehtojen ja edellytysten tai menetelmien julkaiseminen verkkosivuilla

1.   Siirtoverkonhaltijoiden, jotka ovat vastuussa ehtojen ja edellytysten tai menetelmien määrittelemisestä tämän asetuksen mukaisesti, on julkaistava ne verkkosivuillaan viraston tai toimivaltaisten sääntelyviranomaisten hyväksynnän jälkeen tai, jos tällaista hyväksyntää ei vaadita, asiakirjojen laatimisen jälkeen, paitsi jos tietoja pidetään luottamuksellisina 12 artiklan mukaisesti.

2.   Julkaisemisen on katettava myös

a)

55 artiklan e alakohdan mukainen verkon käyttövälineiden parantaminen;

b)

128 artiklan mukaiset taajuuden palautuksen säätövirheen tavoiteparametrit;

c)

137 artiklan 1 kohdan mukaiset muutosnopeusrajoitukset synkronialueen tasolla;

d)

137 artiklan 3 kohdan mukaiset muutosnopeusrajoitukset taajuudensäätöblokin tasolla;

e)

152 artiklan 11 kohdan mukaiset riittämättömien pätötehoreservien vuoksi hälytystilassa toteutettavat toimenpiteet; ja

f)

154 artiklan 11 kohdan mukainen reservejä liittävän siirtoverkonhaltijan taajuuden vakautusreservien tarjoajalle esittämä pyyntö asettaa tietoja saataville reaaliaikaisesti.”

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä helmikuuta 2021.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 158, 14.6.2019, s. 54.

(2)  Komission asetus (EU) 2015/1222, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2015, kapasiteetin jakamista ja ylikuormituksen hallintaa koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta (EUVL L 197, 25.7.2015, s. 24).

(3)  Komission asetus (EU) 2016/1719, annettu 26 päivänä syyskuuta 2016, pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevista suuntaviivoista (EUVL L 259, 27.9.2016, s. 42).

(4)  Komission asetus (EU) 2017/2195, annettu 23 päivänä marraskuuta 2017, sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista (EUVL L 312, 28.11.2017, s. 6).

(5)  Komission asetus (EU) 2017/1485, annettu 2 päivänä elokuuta 2017, sähkön siirtoverkon käyttöä koskevista suuntaviivoista (EUVL L 220, 25.8.2017, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/942, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (EUVL L 158, 14.6.2019, s. 22).

(7)  Unionin yleisen tuomioistuimen 24. lokakuuta 2019 antama tuomio asiassa T-332/17, E-Control Austria v. ACER.


Top