EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1424

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1424, annettu 8 päivänä lokakuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1017 muuttamisesta Belgiassa, Bulgariassa, Kroatiassa, Luxemburgissa, Portugalissa ja Tanskassa tiettyihin suoriin tukijärjestelmiin sovellettavien vuoden 2020 talousarviomäärärahojen enimmäismäärien osalta

C/2020/6803

OJ L 328, 9.10.2020, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1424/oj

9.10.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1424,

annettu 8 päivänä lokakuuta 2020,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1017 muuttamisesta Belgiassa, Bulgariassa, Kroatiassa, Luxemburgissa, Portugalissa ja Tanskassa tiettyihin suoriin tukijärjestelmiin sovellettavien vuoden 2020 talousarviomäärärahojen enimmäismäärien osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (1) ja erityisesti sen 22 artiklan 1 kohdan, 36 artiklan 4 kohdan, 42 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 3 kohdan, 51 artiklan 4 kohdan ja 53 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/1017 (2) vahvistetaan vuotuiset kansalliset enimmäismäärät tietyille suorien tukien järjestelmille vuodeksi 2020.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/1017 vahvistetut vuotuiset talousarviomäärärahojen enimmäismäärät perustuvat asetuksen (EU) N:o 1307/2013, sellaisena kuin se on muutettuna komission delegoidulla asetuksella (EU) 2020/756 (3), liitteessä II vahvistettuihin kansallisiin enimmäismääriin. Delegoidulla asetuksella (EU) 2020/756 otettiin huomioon jäsenvaltioiden päätökset, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 1307/2013 14 artiklan mukaisia suorien tukien ja maaseudun kehittämisen välisiä siirtoja kalenterivuoden 2020 osalta.

(3)

Belgia, Bulgaria, Kroatia, Luxemburg, Portugali ja Tanska ilmoittivat kuitenkin tarkastelleensa uudelleen pilarien välisiä siirtoja koskevia päätöksiään lieventääkseen covid-19-pandemian seurauksia ja pandemiasta maatalousalalle aiheutuvia vaikeuksia. Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteen II vastaavia enimmäismääriä on sittemmin muutettu komission delegoidulla asetuksella (EU) 2020/1314 (4), jolla on otettu huomioon ilmoitettujen tarkistettujen päätösten vaikutus ja määrät.

(4)

Koska vuoden 2020 talousarviomäärärahojen vuotuiset enimmäismäärät perustuvat asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteessä II vahvistettuihin kansallisiin enimmäismääriin, kansallisten enimmäismäärien muutokset aiheuttavat muutoksia asianomaisten jäsenvaltioiden vuotuisiin talousarviomäärärahojen enimmäismääriin. Lisäksi eräät jäsenvaltiot ovat tarkastelleet uudelleen tiettyjä eri järjestelmien määrärahoja siinä määrin kuin se on tarpeen joustavuustarkistuksen perusteella.

(5)

Näiden muutosten huomioon ottamiseksi perustukijärjestelmän, yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän, uudelleenjakotuen, ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin myönnettävän tuen, nuorten viljelijöiden järjestelmän ja vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen talousarviomäärärahojen enimmäismäärät kalenterivuodeksi 2020 olisi määritettävä uudelleen asianomaisten jäsenvaltioiden osalta.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2020/1017 olisi muutettava.

(7)

Koska tällä asetuksella tehdyt muutokset vaikuttavat täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1017 soveltamiseen, joka alkoi 1 päivänä tammikuuta 2020, tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä alkaen.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1017 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä lokakuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1017, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1307/2013 säädettyihin tiettyihin suoriin tukijärjestelmiin sovellettavista vuoden 2020 talousarviomäärärahojen enimmäismääristä (EUVL L 225, 14.7.2020, s. 1).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/756, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteiden II ja III muuttamisesta (EUVL L 179, 9.6.2020, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1314, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden kalenterivuoden 2020 suoria tukia koskevista kansallisista enimmäismääristä ja nettoenimmäismääristä (EUVL L 307, 22.9.2020, s. 1).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1017 liite seuraavasti:

1)

korvataan I kohdassa Belgiaa, Kroatiaa, Luxemburgia, Portugalia ja Tanskaa koskevat kohdat seuraavasti:

”Belgia

225 124

Tanska

522 054

Kroatia

157 075

Luxemburg

24 004

Portugali

290 208 ”

2)

korvataan II kohdassa oleva Bulgariaa koskeva kohta seuraavasti:

”Bulgaria

412 836 ”

3)

korvataan III kohdassa Bulgariaa, Kroatiaa ja Portugalia koskevat kohdat seuraavasti:

”Bulgaria

60 844

Kroatia

34 828

Portugali

55 320 ”

4)

korvataan IV kohdassa Belgiaa, Bulgariaa, Kroatiaa, Luxemburgia ja Portugalia koskevat kohdat seuraavasti:

”Belgia

151 580

Bulgaria

260 016

Kroatia

104 484

Luxemburg

10 583

Portugali

205 307 ”

5)

korvataan VI kohdassa Belgiaa, Bulgariaa, Kroatiaa, Luxemburgia ja Portugalia koskevat kohdat seuraavasti:

”Belgia

9 563

Bulgaria

3 016

Kroatia

6 966

Luxemburg

529

Portugali

13 687 ”

6)

korvataan VII kohdassa Belgiaa, Bulgariaa, Kroatiaa, Luxemburgia ja Portugalia koskevat kohdat seuraavasti:

”Belgia

10 105

Bulgaria

17 334

Kroatia

6 966

Luxemburg

706

Portugali

13 687 ”

7)

korvataan VIII kohdassa Belgiaa, Bulgariaa, Kroatiaa, Portugalia ja Tanskaa koskevat kohdat seuraavasti:

”Belgia

83 510

Bulgaria

130 008

Tanska

32 863

Kroatia

52 242

Portugali

134 204 ”


Top