EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2127R(01)

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2019/2127, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta neuvoston direktiivien 91/496/ETY, 97/78/EY ja 2000/29/EY tiettyjen säännösten soveltamispäivän osalta (Euroopan unionin virallinen lehti L 321, 12. joulukuuta 2019)

C/2021/8720

EUVL L 430, 2.12.2021, p. 45–45 (FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2127/corrigendum/2021-12-02/oj

2.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 430/45


Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2019/2127, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta neuvoston direktiivien 91/496/ETY, 97/78/EY ja 2000/29/EY tiettyjen säännösten soveltamispäivän osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 321, 12. joulukuuta 2019 )

Sivulla 112, johdanto-osan 6 kappaleessa:

on:

”Lisäksi on asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla annettu täytäntöönpanosäädös, jolla vahvistetaan luettelo eläimistä ja tavaroista, joihin on sovellettava järjestelmällistä virallista valvontaa niiden saapuessa unioniin. Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2019/478 (6) lisättiin elintarvikesekoitukset luetteloon kuuluviin luokkiin. Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/625 (7) vahvistettuja vaatimuksia, jotka koskevat tällaisten tuotteiden tuloa unioniin, sovelletaan kuitenkin vasta 21 päivästä huhtikuuta 2021, Elintarvikesekoituksia koskevia voimassa olevia vaatimuksia sovelletaan 20 päivään huhtikuuta 2021. Näin ollen tarvitaan siirtymätoimenpiteitä niiden direktiivin 97/78/EY säännösten osalta, jotka koskevat elintarvikesekoituksiin liittyviä asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja seikkoja.”

pitää olla:

”Lisäksi on asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla annettu täytäntöönpanosäädös, jolla vahvistetaan luettelo eläimistä ja tavaroista, joihin on sovellettava järjestelmällistä virallista valvontaa niiden saapuessa unioniin. Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2019/478 (6) lisättiin yhdistelmätuotteet luetteloon kuuluviin luokkiin. Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/625 (7) vahvistettuja vaatimuksia, jotka koskevat tällaisten tuotteiden tuloa unioniin, sovelletaan kuitenkin vasta 21 päivästä huhtikuuta 2021. Yhdistelmätuotteita koskevia voimassa olevia vaatimuksia sovelletaan 20 päivään huhtikuuta 2021. Näin ollen tarvitaan siirtymätoimenpiteitä niiden direktiivin 97/78/EY säännösten osalta, jotka koskevat yhdistelmätuotteisiin liittyviä asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja seikkoja.”

Sivulla 112, 1 artiklassa, jossa muutetaan asetusta (EU) 2017/625, asetuksen 149 artiklan 1 kohdan korvaavan kohdan toisessa alakohdassa:

on:

”Direktiivin 97/78/EY asiaankuuluvia säännöksiä, joilla säännellään tämän asetuksen 47 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja elintarvikesekoituksiin liittyviä seikkoja, sovelletaan edelleen kyseisen vastaavan säännöksen sijaan 20 päivään huhtikuuta 2021.””

pitää olla:

”Direktiivin 97/78/EY asiaankuuluvia säännöksiä, joilla säännellään tämän asetuksen 47 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja yhdistelmätuotteisiin liittyviä seikkoja, sovelletaan edelleen kyseisen vastaavan säännöksen sijaan 20 päivään huhtikuuta 2021.””


Top