EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2127

Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/2127, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta neuvoston direktiivien 91/496/ETY, 97/78/EY ja 2000/29/EY tiettyjen säännösten soveltamispäivän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2019/7297

EUVL L 321, 12.12.2019, p. 111–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2127/oj

12.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 321/111


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2127,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta neuvoston direktiivien 91/496/ETY, 97/78/EY ja 2000/29/EY tiettyjen säännösten soveltamispäivän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (1) ja erityisesti sen 149 artiklan 2 kohdan ja 165 artiklan 3 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/625 vahvistetaan puitteet viralliselle valvonnalle ja muille virallisille toimille, jotka suoritetaan unionin elintarvike- ja rehulainsäädännön oikean soveltamisen varmistamiseksi. Puitteet kattavat myös unioniin kolmansista maista tulevien eläinten ja tavaroiden virallisen valvonnan.

(2)

Asetuksella (EU) 2017/625 kumotaan neuvoston direktiivit 91/496/ETY (2) ja 97/78/EY (3) 14 päivästä joulukuuta 2019 alkaen. Lisäksi sillä muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/2031 (4) neuvoston direktiivin 2000/29/EY (5) kumoamiseksi.

(3)

Jotta vältetään mahdolliset lainsäädännön aukot ennen sellaisten täytäntöönpano- ja delegoitujen säädösten hyväksymistä, jotka koskevat asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 2 kohdassa, 48 artiklan ensimmäisen kohdan b, c ja d alakohdassa, 51 artiklan 1 kohdassa, 53 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, 54 artiklan 1 ja 3 kohdassa sekä 58 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitettuja asioita, asetuksessa (EU) 2017/625 säädetään, että neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY ja direktiivin 2000/29/EY tätä aihetta koskevia säännöksiä sovelletaan edelleen 14 päivään joulukuuta 2022 tai komission määrittämään aikaisempaan päivään asti. Direktiivin 2000/29/EY osalta tämä aikaisempi päivämäärä on asetuksen (EU) 2017/625 soveltamispäivän jälkeen.

(4)

Asetuksen (EU) 2017/625 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla on annettu delegoitu säädös, joka koskee virallista valvontaa muissa valvontapisteissä kuin rajatarkastusasemilla. Tätä säädöstä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019. Siltä osin kuin on kyse mainitun asetuksen 47 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetysten luokista, sitä sovelletaan kuitenkin vasta 14 päivästä joulukuuta 2020. Näin ollen direktiivin 2000/29/EY vastaavia säännöksiä olisi sovellettava 13 päivään joulukuuta 2020 asti.

(5)

Asetuksen (EU) 2017/625 54 artiklan 3 kohdan nojalla on annettu täytäntöönpanosäädös, joka koskee eläinten ja tavaroiden tunnistus- ja fyysisten tarkastusten tiheyttä unioniin saapumisen yhteydessä. Tätä säädöstä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019. Siltä osin kuin on kyse mainitun asetuksen 47 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetysten luokista, sitä sovelletaan kuitenkin vasta 14 päivästä joulukuuta 2022. Näin ollen direktiivin 2000/29/EY vastaavia säännöksiä olisi sovellettava 13 päivään joulukuuta 2022 asti.

(6)

Lisäksi on asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla annettu täytäntöönpanosäädös, jolla vahvistetaan luettelo eläimistä ja tavaroista, joihin on sovellettava järjestelmällistä virallista valvontaa niiden saapuessa unioniin. Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2019/478 (6) lisättiin elintarvikesekoitukset luetteloon kuuluviin luokkiin. Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/625 (7) vahvistettuja vaatimuksia, jotka koskevat tällaisten tuotteiden tuloa unioniin, sovelletaan kuitenkin vasta 21 päivästä huhtikuuta 2021, Elintarvikesekoituksia koskevia voimassa olevia vaatimuksia sovelletaan 20 päivään huhtikuuta 2021. Näin ollen tarvitaan siirtymätoimenpiteitä niiden direktiivin 97/78/EY säännösten osalta, jotka koskevat elintarvikesekoituksiin liittyviä asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja seikkoja.

(7)

Asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 58 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan nojalla on annettu täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat sellaisten tavaroiden luettelon laatimista, joiden tullessa unioniin virallisen valvonnan tiheyttä tilapäisesti lisätään, sekä yhteistä terveyttä koskevan tuloasiakirjan (CHED-asiakirja) muotoa. Näitä säädöksiä sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 soveltamispäivästä.

(8)

Asetuksen (EU) 2017/625 48 artiklan ja 51 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan nojalla on annettu delegoituja säädöksiä, jotka koskevat vapautuksia virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla ja erityisten kauttakulkua ja uudelleenlastausta koskevien sääntöjen vahvistamista. Näitä säädöksiä sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 soveltamispäivästä.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EU) 2017/625 olisi muutettava.

(10)

Koska tässä säädöksessä vahvistetut säännöt liittyvät toisiinsa ja niitä sovelletaan yhdessä, on aiheellista, että niistä säädetään yhdessä säädöksessä eikä eri säädöksissä, joissa on useita ristiviittauksia ja päällekkäisyyksien vaara.

(11)

Koska asetusta (EU) 2017/625 sekä edellä tarkoitettuja delegoituja asetuksia ja täytäntöönpanoasetuksia sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019, myös tätä asetusta olisi sovellettava kyseisestä päivästä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) 2017/625 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) 2017/625 seuraavasti:

1.

Korvataan 149 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

”Direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY asiaankuuluvia säännöksiä, joilla säännellään tämän asetuksen 47 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 48 artiklassa, 51 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa, 53 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, 54 artiklan 1 ja 3 kohdassa ja 58 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitettuja seikkoja, sovelletaan tämän asetuksen vastaavien säännösten sijaan 13 päivään joulukuuta 2019.

 

Direktiivin 97/78/EY asiaankuuluvia säännöksiä, joilla säännellään tämän asetuksen 47 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja elintarvikesekoituksiin liittyviä seikkoja, sovelletaan edelleen kyseisen vastaavan säännöksen sijaan 20 päivään huhtikuuta 2021.”

2.

Korvataan 165 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

”Seikoissa, joita säännellään direktiivissä 2000/29/EY, sovelletaan 15 päivästä joulukuuta 2019 tämän asetuksen 47 artiklan 2 kohtaa, 48 artiklaa, 51 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ja 58 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohtaa mainitun direktiivin asiaankuuluvien säännösten sijaan, joiden soveltaminen päättyy kyseisenä päivänä.

 

Direktiivin 2000/29/EY asiaankuuluvia säännöksiä sovelletaan edelleen niiden seikkojen osalta, joita säännellään tämän asetuksen 53 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, tämän viimeksi mainitun säännöksen sijaan 13 päivään joulukuuta 2020.

 

Direktiivin 2000/29/EY asiaankuuluvia säännöksiä sovelletaan edelleen niiden seikkojen osalta, joita säännellään tämän asetuksen 54 artiklan 1 ja 3 kohdassa, näiden viimeksi mainittujen säännösten sijaan 13 päivään joulukuuta 2022.”

2 artikla

Tämän asetuksen voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 91/496/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta (EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56).

(3)  Neuvoston direktiivi 97/78/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista (EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4).

(5)  Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/478, annettu 14 päivänä tammikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta rajatarkastusasemilla virallisesti valvottavien lähetysten luokkien osalta (EUVL L 82, 25.3.2019, s. 4).

(7)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/625, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevista vaatimuksista (EUVL L 131, 17.5.2019, s. 18).


Top