EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0519

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/519, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

PE/5/2019/REV/1

OJ L 91, 29.3.2019, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/519/oj

29.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/42


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/519,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019,

maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 167/2013 (3) säädettyjä luokkien T1 ja T2 ajoneuvojen kuvauksia on tarpeen selventää siltä osin kuin on kyse kuljettajaa lähinnä olevan akselin sijainnista traktoreissa, joissa on kääntyvä ohjauspaikka, ja painopisteen korkeuden laskentamenetelmästä. Luokan T2 ajoneuvojen kuvauksissa olisi viitattava maailmanlaajuisesti sovellettaviin standardeihin, joissa määritetään traktorin painopiste, jotta ajoneuvojen painopisteen korkeus voitaisiin määrittää tarkasti ja yhdenmukaisesti.

(2)

Tämän asetuksen ja sen nojalla hyväksyttävien delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten asianmukaisen ja täysimääräisen täytäntöönpanon kannalta on erittäin tärkeää, että maataloudessa käytettävien traktoreiden erilaiset ominaisuudet määritellään täsmällisesti niiden teknisten ominaisuuksien perusteella. Ottaen huomioon, että asiaankuuluvilla kansainvälisillä foorumeilla, joiden osapuolena unioni on, käydään keskusteluja eri luokkien määritelmistä, komission olisi otettava huomioon tämä työ, jotta voidaan estää teknisten vaatimusten ja testausmenetelmien soveltamiselle aiheutuvat suhteettomat ja haitalliset vaikutukset sekä kielteiset vaikutukset valmistajiin, erityisesti erityiskäyttöön tarkoitettujen traktoreiden osalta.

(3)

Asetuksessa (EU) N:o 167/2013 olisi tehtävä selväksi, että ilmauksella ”vaihdettavissa olevat koneet” tarkoitetaan ilmausta ”vaihdettavissa olevat laitteet”, jotta voidaan varmistaa termien johdonmukainen käyttö koko asetuksessa.

(4)

Asetuksessa (EU) N:o 167/2013 säädetään, että maahantuojien on pidettävä itsellään jäljennös vaatimustenmukaisuustodistuksesta niistä tuotteista, jotka eivät ole kyseisen asetuksen mukaisia tai jotka aiheuttavat vakavan riskin. Olisi selvennettävä, että tässä tarkoitetaan EU-tyyppihyväksyntätodistusta. Sen vuoksi kyseistä asetusta olisi muutettava siten, että siinä viitataan oikeaan asiakirjaan.

(5)

Asetuksessa (EU) N:o 167/2013 säädetään, että EU-tyyppihyväksyntätodistuksessa on oltava liitteenä testien tulokset. Olisi selvennettävä, että tässä tarkoitetaan testausselostesivua. Sen vuoksi kyseistä asetusta olisi muutettava siten, että siinä viitataan oikeaan liitteeseen.

(6)

Asetuksessa (EU) N:o 167/2013 siirrettiin komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä viiden vuoden ajaksi 21 päivään maaliskuuta 2018 saakka. Koska kyseisessä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä vahvistetun tyyppihyväksyntämenettelyn erinäisiä osia on jatkuvasti tarpeen saattaa ajan tasalle etenkin niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen tai niiden korjaamiseksi, olisi siirretyn säädösvallan käyttämisaikaa jatkettava ja säädettävä mahdollisuudesta jatkaa kyseistä aikaa ilman eri toimenpiteitä.

(7)

Asetuksessa (EU) N:o 167/2013 viitataan neuvoston direktiivin 74/347/ETY (4) kumoamiseen, vaikka siinä pitäisi tämän sijasta viitata mainitun direktiivin kodifioineen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/2/EY (5) kumoamiseen. Kyseistä viittausta asetuksessa (EU) N:o 167/2013 olisi sen vuoksi muutettava.

(8)

Tällä asetuksella muutetaan asetusta (EU) N:o 167/2013 laajentamatta sen lainsäädännöllistä sisältöä, eivätkä jäsenvaltiot voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(9)

Sen vuoksi asetus (EU) N:o 167/2013 olisi muutettava vastaavasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 167/2013 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tätä asetusta ei sovelleta vaihdettavissa oleviin laitteisiin, jotka ovat täysin irti maasta tiekuljetuksen aikana tai jotka eivät voi kiertyä pystyakselinsa ympäri tiekuljetuksen aikana.”

2)

Korvataan 4 artiklan 2 ja 3 alakohta seuraavasti:

”2)

’T1-luokkaan’ kuuluvat pyörillä varustetut traktorit, joiden kuljettajaa lähinnä olevan akselin pienin raideväli on vähintään 1 150 mm, omamassa ajokuntoisena yli 600 kg ja maavara enintään 1 000 mm; traktoreissa, joissa on kääntyvä ohjauspaikka (kääntyvä istuin ja ohjauspyörä), kuljettajaa lähinnä oleva akseli varustetaan läpimitaltaan suurimmilla renkailla;

3)

’T2-luokkaan’ kuuluvat pyörillä varustetut traktorit, joiden pienin raideväli on alle 1 150 mm, omamassa ajokuntoisena yli 600 kg ja maavara enintään 600 mm; jos traktorin painopisteen korkeusarvo (määriteltynä ISO-standardin 789–6:1982 mukaisesti ja mitattuna maanpinnasta) jaettuna kaikkien akseleiden pienimpien raidevälien keskiarvolla on yli 0,90, suurin rakenteellinen nopeus saa olla enintään 30 km/h;”

3)

Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Maahantuojan on kymmenen vuoden ajan ajoneuvon markkinoille saattamisen jälkeen ja viiden vuoden ajan järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön markkinoille saattamisen jälkeen pidettävä jäljennös EU-tyyppihyväksyntätodistuksesta hyväksyntä- ja markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistettava, että 24 artiklan 10 kohdassa tarkoitetut hyväksyntäasiakirjat voidaan asettaa pyynnöstä näiden viranomaisten saataville.”

4)

Korvataan 25 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

testausselostesivu;”

5)

Korvataan 39 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan ainoastaan unionin alueella oleviin ajoneuvoihin, jotka valmistusaikanaan kuuluivat voimassa olevan EU-tyyppihyväksynnän piiriin mutta joita ei ollut rekisteröity eikä otettu käyttöön ennen mainitun EU-tyyppihyväksynnän voimassaolon päättymistä.”

6)

Korvataan 71 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Siirretään 17 artiklan 5 kohdassa, 18 artiklan 4 kohdassa, 19 artiklan 6 kohdassa, 20 artiklan 8 kohdassa, 27 artiklan 6 kohdassa, 28 artiklan 6 kohdassa, 45 artiklan 4 kohdassa, 49 artiklan 3 kohdassa, 53 artiklan 12 kohdassa, 61 artiklassa ja 70 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi 22 päivästä maaliskuuta 2013. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään 22 päivänä kesäkuuta 2022 ja yhdeksän kuukautta ennen kunkin seuraavan viiden vuoden kauden päättymistä.”

7)

Korvataan 76 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Rajoittamatta tämän asetuksen 73 artiklan 2 kohdan soveltamista kumotaan direktiivit 76/432/ETY, 76/763/ETY, 77/537/ETY, 78/764/ETY, 80/720/ETY, 86/297/ETY, 86/298/ETY, 86/415/ETY, 87/402/ETY, 2000/25/EY, 2003/37/EY, 2008/2/EY, 2009/57/EY, 2009/58/EY, 2009/59/EY, 2009/60/EY, 2009/61/EY, 2009/63/EY, 2009/64/EY, 2009/66/EY, 2009/68/EY, 2009/75/EY, 2009/76/EY ja 2009/144/EY 1 päivästä tammikuuta 2016.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2019.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. CIAMBA


(1)  EUVL C 440, 6.12.2018, s. 104.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 12. helmikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 4. maaliskuuta 2019.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 167/2013, annettu 5 päivänä helmikuuta 2013, maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (EUVL L 60, 2.3.2013, s. 1).

(4)  Neuvoston direktiivi 74/347/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1974, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueita ja tuulilasin pyyhkimiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 191, 15.7.1974, s. 5).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/2/EY, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueista ja tuulilasinpyyhkimistä (EUVL L 24, 29.1.2008, s. 30).


Top