EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0028(01)

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/1558, annettu 12 päivänä syyskuuta 2019, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta (EKP/2019/28)

OJ L 238, 16.9.2019, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1558/oj

16.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 238/2


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/1558,

annettu 12 päivänä syyskuuta 2019,

kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta (EKP/2019/28)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön sekä erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan, 12.1 artiklan, 18.1 artiklan toisen luetelmakohdan sekä 34.1 artiklan toisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 2014 annetut Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510 (yleisasiakirjasuuntaviivat) (EKP/2014/60) (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 1 artiklan 4 kohdan mukaan EKP:n neuvosto voi milloin tahansa muuttaa niitä keinoja, välineitä, vaatimuksia, kriteerejä ja menettelyjä, joilla eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita toteutetaan.

(2)

Euroopan keskuspankin neuvosto antoi hintavakauden ylläpitämistä koskevan tehtävänsä mukaisesti 22 päivänä heinäkuuta 2019 Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2019/1311 (EKP/2019/21) (2) edistääkseen edullisten pankkilainaehtojen säilymistä ja tukeakseen keveää rahapolitiikkaa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro. Tässä päätöksessä määrättiin kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (TLTRO III) toteutettavaksi syyskuun 2019 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana.

(3)

Edistääkseen edullisten pankkilainaehtojen säilymistä, edistääkseen rahapolitiikan kitkatonta välittymistä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, sekä antaakseen lisätukea rahapolitiikan elvyttävälle viritykselle EKP:n neuvosto päätti 12 päivänä syyskuuta 2019 muuttaa TLTRO-III -operaatioiden tiettyjä parametreja, tarkemmin sanottuna se päätti pidentää kaikkien operaatioiden maturiteettia kahdesta kolmeen vuoteen, ottaa käyttöön vapaaehtoisen aikaistetun takaisinmaksun mahdollisuus ja poistaa sekä perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoon että talletusmahdollisuuden keskikorkoon lisättävän 10 peruspisteen marginaalin, molemmissa tapauksissa asianomaisen TLTRO III -operaation koko juoksuajalta.

(4)

Tämän päätöksen olisi tultava voimaan viivytyksettä, jotta muutettuja parametreja voidaan soveltaa ensimmäisessä TLTRO III -operaatioissa.

(5)

Näin ollen päätöstä (EU) 2019/1311 (EKP/2019/21) olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan päätös (EU) 2019/1311 (EKP/2019/21) seuraavasti:

1.

Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kukin TLTRO III -operaatio erääntyy EKP:n verkkosivuilla julkaistavan TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaisesti kolme vuotta kunkin maksun suorituspäivän jälkeen päivänä, joka osuu eurojärjestelmän perusrahoitusoperaation maksujen suorituspäiväksi.”;

2.

korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Korko

1.   Jollei 2 kohdasta muuta johdu, kussakin TLTRO III -operaatiossa lainattuun määrään sovellettava korko on yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaatioiden korko, joka oli voimassa asianomaisen TLTRO III -operaation aikana.

2.   Sellaisten osallistujien lainaamiin määriin sovellettava korko, joiden huomioon otettava nettolainananto toisessa vertailujaksossa ylittää niiden nettolainanannon vertailuarvon, on alempi kuin 1 kohdassa määritelty korko, ja se voi olla alimmillaan yhtä suuri kuin kyseisen TLTRO III -operaation aikana voimassa oleva talletusmahdollisuuden keskikorko sen mukaan, miten suuri on kantatietojen vertailuarvon poikkeama. Yksityiskohtaiset säännökset ja laskelmat on esitetty liitteessä I. Korko ilmoitetaan osallistujille EKP:n verkkosivuilla julkaistavan TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaisesti ennen ensimmäistä aikaistetun takaisinmaksun päivämäärää, joka on syyskuussa 2021.

3.   Kantatietojen vertailuarvon poikkeama, siihen perustuva mahdollinen korkokannustimen muutos ja lopullinen korko ilmoitetaan osallistujille EKP:n verkkosivuilla julkaistavan TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaisesti.

4.   Korko maksetaan kunkin TLTRO III -operaation maturiteetin päättyessä tai aikaistetun takaisinmaksun yhteydessä siten kuin 5 a artiklassa soveltuvin osin säädetään.

5.   Jos osallistujan on sen johdosta, että kansallinen keskuspankki käyttää sille sopimus- tai sääntelyjärjestelyissä vahvistettuja keinoja, maksettava takaisin TLTRO III -operaatioissa lainattuja määriä ennen kuin kantatietojen vertailuarvon poikkeama ja siihen perustuva mahdollinen korkokannustimen muutos on annettu tiedoksi kyseiselle osallistujalle, tämän osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaamiin määriin sovellettava korko on yhtä suuri kuin kyseisen TLTRO III -operaation aikana voimassa oleva perusrahoitusoperaation keskikorko siihen päivämäärään saakka, jona kansallinen keskuspankki vaati takaisinmaksua. Jos tällaista takaisinmaksua vaaditaan sen jälkeen kun kantatietojen vertailuarvon poikkeamasta ja siitä mahdollisesti seuranneesta korkokannustimen muutoksesta on ilmoitettu osallistujalle, kantatietojen vertailuarvon poikkeama on otettava huomioon vahvistettaessa korko, jota sovelletaan osallistujan kussakin TLTRO III -operaatiossa lainaksi ottamiin määriin.”;

3.

lisätään 5 a artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Aikaistettu takaisinmaksu

1.   Osallistujilla on ennen operaation eräpäivää aikaisintaan 24 kuukauden kuluttua kunkin TLTRO III -operaation suoritushetkestä mahdollisuus päättää kyseinen TLTRO III -operaatio tai pienentää TLTRO II -lainojen määrää.

2.   Aikaistetun takaisinmaksun päivämäärät vahvistetaan päiviksi, jotka osuvat eurojärjestelmän perusrahoitusoperaation maksujen suorituspäiviksi ja jotka eurojärjestelmä täsmentää.

3.   Jos osallistuja haluaa käyttää aikaistettua takaisinmaksua koskevaa menettelyä, sen on ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille aikeestaan luoton aikaistettuun takaisinmaksuun aikaistetuille takaisinmaksuille täsmennettynä päivänä viimeistään viikkoa ennen kyseistä maksupäivää.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitettu ilmoitus tulee kyseessä olevaa osallistujaa sitovaksi viikkoa ennen siinä tarkoitettua aikaistetun takaisinmaksun määräpäivää. Jos osallistuja ei suorita aikaistettua takaisinmaksua koskevan menettelyn mukaista määrää lainkaan tai suorittaa sen vain osittain takaisinmaksupäivään mennessä, sille voidaan määrätä taloudellinen seuraamus. Sovellettava taloudellinen seuraamus lasketaan suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) liitteen VII mukaisesti ja sen on vastattava taloudellista seuraamusta, joka määrätään laiminlyönnistä noudattaa käänteisoperaatioissa velvollisuutta huolehtia koko operaation ajan vakuuksien riittävyydestä ja suorittaa vastapuolelle jaettua määrää vastaavat maksusuoritukset. Sanktioiden määrääminen ei vaikuta kansallisen keskuspankin oikeuteen käyttää suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 166 artiklassa laiminlyöntitapauksia varten vahvistettuja keinoja.”;

4.

korvataan 7 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohta seuraavasti:

”b)

Jos osallistuja ei toimita tilintarkastajan arvioinnin tuloksia ensimmäisestä raportista asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistavan TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaiseen määräpäivään mennessä, sen on maksettava TLTRO III -operaatiossa lainaamansa ja maksamatta olevat määrät kokonaan takaisin seuraavan perusrahoitusoperaation maksupäivänä, jolloin lainattuun määrään sovellettava korko on yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaation keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation aikana.

c)

Jos osallistuja ei toimita toista raporttia asianomaiselle kansalliselle keskuspankille sovellettavaan määräpäivään mennessä, korko on yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kunkin asianomaisen TLTRO III -operaation aikana kaikkien kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaamien määrien osalta, minkä lisäksi sen on maksettava 500 euron suuruinen sakko kultakin päivältä, kunnes toinen raportti on toimitettu, kuitenkin enintään 15 000 euroa. Sakko lasketaan ja peritään, kun asianomainen kansallinen keskuspankki on vastaanottanut toisen raportin tai enimmäissakon määrä täyttyy, jos toista raporttia ei ole siihenkään mennessä saatu.

d)

Jos osallistuja ei toimita tilintarkastajan arvioinnin tuloksia asianomaiselle kansalliselle keskuspankille sovellettavaan määräpäivään mennessä, korko on yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kunkin asianomaisen TLTRO III -operaation aikana kaikkien kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaamien määrien osalta.

e)

Jos osallistuja laiminlyö muulla tavoin 6 artiklan 6 ja 7 kohdassa vahvistetut velvoitteet, korko on yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kunkin asianomaisen TLTRO III -operaation aikana kaikkien kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaamien määrien osalta.”;

5.

korvataan liitteessä I olevan 3 jakson kolmas kohta seuraavasti:

”EX pyöristetään lähimpään 15. desimaaliin. Kun OAB on yhtä suuri kuin nolla, EX:n katsotaan olevan yhtä suuri kuin 2,5.”;

6.

korvataan liitteessä I olevan 3 jakson kuudes kohta seuraavasti:

”Olkoon korkokannustimen muutos, mitattuna korkeimman mahdollisen koron (Formula) ja alimman mahdollisen koron (Formula) välisen keskimääräisen korkokäytävän osuutena, iri; olkoon TLTRO III -operaatioon k sovellettava korko, ilmaistuna todellisena vuosikorkona, rk ; iri ja rk määritetään seuraavasti:

a)

Jos osallistuja ei ylitä 31 päivänä maaliskuuta 2021 huomioon otettavan lainakannan vertailuarvoaan, kaikkiin osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaamiin määriin sovellettava korko on yhtä suuri kuin asianomaisen TLTRO III -operaation aikana voimassa oleva perusrahoitusoperaation keskikorko eli:

jos EX ≤ 0, niin iri = 0 % jaFormula

b)

Jos osallistuja ylittää 31 päivänä maaliskuuta 2021 huomioon otettavan lainakannan vertailuarvonsa vähintään 2,5 prosentilla, kaikkiin osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaamiin määriin sovellettava korko on yhtä suuri kuin asianomaisen TLTRO III -operaation aikana voimassa oleva talletusmahdollisuuden keskikorko eli:

jos EX ≥ 2,5, niin iri = 100 % jaFormula

c)

Jos osallistuja ylittää 31 päivänä maaliskuuta 2021 huomioon otettavan lainakannan vertailuarvonsa, mutta ylitys on alle 2,5 prosenttia, kaikkiin osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaamiin määriin sovellettavaa korkoa korotetaan lineaarisesti riippuen siitä prosenttiosuudesta, jolla osallistuja ylittää huomioon otettavien lainojen kantatietojen vertailuarvonsa eli:

jos 0 < EX < 2,5, niinFormula ja Formula”.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 16 päivänä syyskuuta 2019.

Tehty Frankfurt am Mainissa 12 päivänä syyskuuta 2019.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3.

(2)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/1311, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2019, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (EKP/2019/21) (EUVL L 204, 2.8.2019, s. 100).


Top