EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1541

Neuvoston asetus (EU) 2018/1541, annettu 2 päivänä lokakuuta 2018, asetusten (EU) N:o 904/2010 ja (EU) 2017/2454 muuttamisesta hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavien toimenpiteiden osalta

ST/10472/2018/INIT

OJ L 259, 16.10.2018, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1541/oj

16.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 259/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1541,

annettu 2 päivänä lokakuuta 2018,

asetusten (EU) N:o 904/2010 ja (EU) 2017/2454 muuttamisesta hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavien toimenpiteiden osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioiden välisen kaupan verotusta koskeva nykyinen järjestelmä perustuu vuonna 1993 käyttöön otettuun siirtymäjärjestelyyn, joka on vanhentunut ja altis petoksille erittäin monimutkaisessa arvonlisäverojärjestelmässä. Komissio antoi lokakuussa 2017 lainsäädäntöehdotuksen, jossa esitetään periaatteet lopulliselle arvonlisäverojärjestelmälle, jota sovellettaisiin yritysten keskinäiseen rajatylittävään kauppaan jäsenvaltioiden välillä ja joka perustuisi rajatylittävien luovutusten ja suoritusten verottamiseen määräjäsenvaltiossa. Koska lopullisen arvonlisäverojärjestelmän täysimääräinen täytäntöönpano unionin sisäisessä kaupassa voi kestää useita vuosia, on tarpeen toteuttaa lyhyen aikavälin toimenpiteitä, jotta rajatylittäviä arvonlisäveropetoksia voitaisiin torjua tehokkaammin ja oikea-aikaisemmin. Hallinnollisen yhteistyön välineiden, etenkin Eurofiscin, parantaminen ja yksinkertaistaminen on myös erittäin tärkeää arvonlisäveropetosten torjumisessa ja veroviranomaisten välisen luottamuksen vahvistamiseksi ennen lopullisen arvonlisäverojärjestelmän käyttöönottoa.

(2)

Arvonlisäveropetosten torjumiseksi on usein tarpeen suorittaa hallinnollinen tutkimus erityisesti silloin, kun verovelvollinen ei ole sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jossa vero on maksettava. Jotta varmistettaisiin arvonlisäveron asianmukainen täytäntöönpano ja vältettäisiin veroviranomaisten ja yritysten työn päällekkäisyys ja hallinnollinen rasitus, silloin kun vähintään kaksi jäsenvaltiota katsoo, että hallinnollinen tutkimus on tarpeen tehdä muualle kuin niiden alueelle sijoittautuneen verovelvollisen ilmoittamista määristä, jotka verotetaan niiden alueella, verovelvollisen sijoittautumisjäsenvaltion olisi suoritettava kyseinen tutkimus, ellei se pysty antamaan pyydettyjä tietoja. Pyynnön esittävien jäsenvaltioiden olisi oltava valmiita avustamaan sijoittautumisjäsenvaltiota osallistumalla aktiivisesti tutkimukseen. Koska pyynnön esittävien jäsenvaltioiden virkamiehillä saattaa olla parempi tietämys tapaukseen liittyvistä tosiasioista ja olosuhteista ja jos pyynnön vastaanottava jäsenvaltio ei ole edellyttänyt pyynnön esittävien jäsenvaltioiden virkamiesten osallistumista, heidän olisi voitava olla läsnä hallinnollisessa tutkimuksessa, siinä määrin kuin pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaiset kyseistä läsnäoloa koskevat ehdot täyttyvät. Tällaisessa tilanteessa pyynnön esittävien jäsenvaltioiden virkamiehillä olisi oltava oikeus pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion virkamiesten välityksellä saada käyttöönsä samat toimitilat ja samat asiakirjat kuin näillä on käytössään. Jos pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädäntö sisältää tällaisia läsnäolon sallimista koskevia ehtoja, olisi oletettava, että pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin näiden ehtojen täyttämiseksi. Joka tapauksessa pyynnön esittävien jäsenvaltioiden virkamiesten olisi, jos he katsovat sen tarpeelliseksi, voitava olla läsnä tutkimukseen liittyvää kuulemista varten pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa sen virkamiesten kanssa sen jälkeen, kun niille on ilmoitettu asiasta. Tällaisen kuulemisen tarkoituksena voisi olla näkemysten ja tietojen vaihtaminen tutkimuksen kehittymisestä sekä mahdollisten toimien ehdottaminen ja niistä keskusteleminen.

(3)

Ilman edeltävää pyyntöä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille neuvoston asetuksen (EU) N:o 904/2010 (3) mukaisesti tapahtuvan tietojen toimittamisen olisi oltava mahdollisimman yksinkertaista ja tehokasta. Sen vuoksi on tarpeen sallia, että toimivaltaiset viranomaiset voivat toimittaa tiedot muulla tavalla kuin vakiolomakkeita käyttäen silloin, kun ne katsovat muut suojatut keinot asianmukaisemmiksi ja sopivat niiden käyttämisestä tai kun tiedot on saatu jostain kolmannesta maasta.

(4)

Neuvoston direktiivin 2006/112/EY (4) 143 artiklan 2 kohdassa säädettyä tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverovapautusta (”tullimenettelyt 42 ja 63”) käytetään usein väärin, ja tavarat ohjataan pimeille markkinoille maksamatta niistä arvonlisäveroa. Sen vuoksi on välttämätöntä, että tullivirkamiehillä on pääsy arvonlisäverotunnisteiden rekisteriin ja yhteenvetoilmoituksiin, kun he tarkastavat vapautuksen soveltamisedellytysten täyttymistä. Lisäksi tulliviranomaisten tämän menettelyn yhteydessä kokoamat ja lajittelemat tiedot olisi asetettava myös sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten saataville, jossa tuontia seuraavan yhteisöhankinnan pitäisi tapahtua.

(5)

Autoihin sovellettavista kahdesta eri arvonlisäverojärjestelmästä johtuvien petosten torjumiseksi Eurofisc-yhteysvirkamiehillä olisi oltava automatisoitu pääsy ajoneuvorekisteritietoihin. Se antaisi niille mahdollisuuden tunnistaa nopeasti, kuka petolliset liiketoimet on tehnyt ja missä ne on tehty. Tällainen pääsy olisi tarjottava eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän (Eucaris) ohjelmistosovelluksen kautta, jonka käyttö ajoneuvorekisteritietojen osalta on pakollista jäsenvaltioille neuvoston päätösten 2008/615/YOS (5) ja 2008/616/YOS (6) nojalla.

(6)

Jotta automatisoitua pääsyä tulliviranomaisten kokoamiin ja lajittelemiin tietoihin ja ajoneuvorekisteritietoihin koskevien säännösten yhdenmukaiset täytäntöönpanoedellytykset voitaisiin varmistaa, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (7) mukaisesti.

(7)

Rajatylittäviä liiketoimia koskevan tehokkaan ja tuloksellisen arvonlisäverovalvonnan varmistamiseksi asetuksessa (EU) N:o 904/2010 säädetään virkamiesten läsnäolosta virastoissa ja hallinnollisissa tutkimuksissa toisissa jäsenvaltioissa. Jotta lujitettaisiin veroviranomaisten valmiuksia tarkastaa rajatylittäviä luovutuksia ja suorituksia, olisi suoritettava yhdessä hallinnollisia tutkimuksia, joissa kahden tai useamman jäsenvaltion virkamiehet voivat muodostaa yhden ryhmän ja osallistua aktiivisesti yhdessä suoritettavaan hallinnolliseen tutkimukseen.

(8)

Jotta voitaisiin torjua kaikkein vakavimpia rajatylittäviä petoksia, Eurofiscin hallintoa, tehtäviä ja toimintaa on tarpeen selkeyttää ja vahvistaa. Eurofisc-yhteysvirkamiehillä olisi oltava pääsy kaikkiin tarvittaviin tietoihin ja heidän olisi voitava vaihtaa, käsitellä ja analysoida näitä tietoja nopeasti ja koordinoida mahdollisia jatkotoimia. Tällainen koordinointi ei kuitenkaan merkitse oikeutta vaatia osallistuvalta jäsenvaltiolta mitään tiettyjä tutkintatoimia. On myös tarpeen vahvistaa arvonlisäveropetosten torjumista unionin tasolla etenkin mahdollistamalla se, että Eurofisc-työalakoordinaattorit voivat pyytää kohdennettuja tietoja Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastolta, jäljempänä ’Europol’, ja Euroopan petostentorjuntavirastolta, jäljempänä ’OLAF’. Sen vuoksi Eurofisc-työalakoordinaattorien olisi voitava lähettää Europolille ja OLAFille niin paljon tietoja kuin on tarpeen, saadakseen vastineeksi Europolin ja OLAFin hallussa olevia asiaankuuluvia tietoja.

(9)

Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta voitaisiin varmistaa yhdenmukaiset edellytykset Eurofiscia koskevien säännösten täytäntöönpanolle. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(10)

Neuvoston direktiivin 2008/9/EY (8) 5 artiklan mukaisten arvonlisäveron palautuspyyntöjen toimittamisen järjestäminen antaa mahdollisuuden vähentää hallinnollista rasitusta, jota toimivaltaisille viranomaisille aiheutuu maksamattomien verosaatavien perimisestä sijoittautumisjäsenvaltiossa.

(11)

Jäsenvaltiot voivat myös antaa OLAFille asiaankuuluvia tietoja, jos ne katsovat sen aiheelliseksi. Tämän ansiosta OLAF voisi täyttää toimeksiantonsa, joka koskee hallinnollisia tutkimuksia petoksista, lahjonnasta ja muusta unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta laittomasta toiminnasta, sekä antaa apua jäsenvaltioille, jotta ne voisivat sovittaa yhteen toimiaan, joiden tarkoituksena on suojata unionin taloudellisia etuja petoksia vastaan.

(12)

Komissiolla voi olla pääsy asetuksen (EU) N:o 904/2010 nojalla ilmoitettuihin tai kerättyihin tietoihin ainoastaan siltä osin kuin se on tarpeen komission hallinnoimien ja jäsenvaltioiden tämän asetuksen soveltamiseksi käyttämien sähköisten järjestelmien huoltoa, ylläpitoa ja kehittämistä varten.

(13)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (9) sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn asetusta (EU) N:o 904/2010 sovellettaessa. Kyseisen asetuksen soveltamiseksi henkilötietojen käsittelyyn unionin toimielimissä ja elimissä sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (10). Arvonlisäveropetosten torjuminen tunnustetaan sekä unionin että sen jäsenvaltioiden tärkeäksi yleisen edun mukaiseksi tavoitteeksi. Jotta saavutetaan asetuksen (EU) N:o 904/2010 tavoitteet eli tavoite toimia yhteistyössä ja vaihtaa tietoja, joiden avulla arvonlisäverotus voidaan toimittaa oikein, valvoa arvonlisäveron moitteetonta soveltamista erityisesti yhteisön sisäisten liiketoimien osalta ja torjua arvonlisäveropetoksia, on aiheellista säätää erityisistä ja rajallisista rajoituksista, jotka koskevat tiettyjä asetuksessa (EU) 2016/679 vahvistettuja oikeuksia ja velvollisuuksia.

(14)

Asetuksessa 2016/679 vahvistettujen oikeuksien ja velvollisuuksien täysimittainen soveltaminen heikentäisi vakavasti arvonlisäveropetosten torjunnan tehokkuutta erityisesti siten, että se antaisi rekisteröidyille mahdollisuuden asettaa esteitä käynnissä oleville tutkimuksille ja riskiprofiloinnille. Tämä vaarantaisi asetuksen (EU) N:o 904/2010 mukaisesti suoritettavat viralliset tai oikeudelliset pyynnöt, analyysit, tutkimukset tai menettelyt. Lisäksi se lamauttaisi toimivaltaisten viranomaisten välisen hallinnollisen yhteistyön, joka on keskeinen väline arvonlisäveropetosten torjunnassa. Sen vuoksi olisi säädettävä rajoituksia, jotka koskevat oikeutta avoimeen tietoon, oikeutta saada tietoja, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä, oikeutta saada tietoja, kun henkilötietoja ei ole saatu rekisteröidyltä, rekisteröidyn oikeutta saada pääsy henkilötietoihin, oikeutta tietojen poistamiseen, oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja oikeutta, joka koskee automaattisesti tehtäviä yksittäispäätöksiä, profilointi mukaan luettuna. Näiden oikeuksien käyttö olisi rajoitettava kestämään vain niin kauan kuin se on tarpeen, jotta asetuksen (EU) N:o 904/2010 1 artiklan tavoitteita ei heikennettäisi. Tätä rajoitusta olisi sovellettava vain tiettyihin kyseisen asetuksen 1, 14 ja 17 artiklassa tarkoitettuihin tietoluokkiin siltä osin kuin se on ehdottoman välttämätöntä arvonlisäverolainsäädännön noudattamiseksi, sekä tämän asetuksen asiaankuuluviin säännöksiin.

(15)

Koska arvonlisäverovilpin ja -petosten ehkäisemistä, tutkimista ja havaitsemista koskevaa tavoitetta ei voida saavuttaa muilla vähemmän rajoittavilla yhtä tehokkailla keinoilla, nämä rajoitukset ovat ehdottoman välttämättömiä kyseisen erityisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ne ovat myös oikeasuhteisia, kun otetaan huomioon unionille ja jäsenvaltioille aiheutuvat tulonmenetykset ja se, miten välttämätöntä tietojen asettaminen saataville on petosten torjumiseksi tuloksekkaalla tavalla. Tämän asetuksen nojalla kerättyjen ja vaihdettujen tietojen käsittely ja säilyttäminen rajoitetaan arvonlisäveropetosten torjumisen tavoitteisiin. Tämän asetuksen nojalla kerättävät ja vaihdettavat tiedot eivät koske arkaluontoisia tietoja. Niitä ei voi käsitellä edelleen tavalla, joka ei ole yhteensopiva tällaisten tarkoitusten kanssa, mukaan lukien kielto käsitellä niitä kaupallisiin tarkoituksiin. Väärinkäytön tai lainvastaisen tietoihin pääsyn tai niiden siirtämisen estävien turvatoimien osalta asetuksessa (EU) N:o 904/2010 säädetään jo yksityiskohtaisista edellytyksistä, jotka liittyvät toimivaltaisten kansallisten viranomaisten oikeuteen saada tietoja ja näiden tietojen myöhempään käyttöön kyseisen asetuksen yleisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tietojen säilytysaika olisi rajoitettava siihen, mikä on tarpeen kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

(16)

Koska neuvoston asetuksella (EU) 2017/2454 (11) on myös muutettu asetuksen (EU) N:o 904/2010 17 artiklaa siten, että soveltaminen alkaa 1 päivästä tammikuuta 2021, on tarpeen muuttaa asetusta (EU) 2017/2454, jotta asiaankuuluvat viittaukset kyseiseen artiklaan voidaan saattaa ajan tasalle. Koska asetuksella (EU) 2017/2454 on myös muutettu asetuksen (EU) N:o 904/2010 liitettä I siten, että soveltaminen alkaa 1 päivästä tammikuuta 2021, on tarpeen muuttaa asetusta (EU) 2017/2454, koska liite I ei ole enää tarpeen, minkä vuoksi se olisi poistettava.

(17)

Koska automatisoitua pääsyä tulliviranomaisten kokoamiin ja lajittelemiin tietoihin ja ajoneuvorekisteritietoihin koskevien säännösten täytäntöönpano edellyttää uuden teknologian kehittämistä, on tarpeen lykätä näiden säännösten soveltamista, jotta kyseinen kehittämistyö voidaan suorittaa jäsenvaltioissa ja komissiossa.

(18)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, joita ovat jäsenvaltioiden välisten yhteistyövälineiden parantaminen ja rajatylittävien petosten torjuminen arvonlisäverotuksen alalla, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(19)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut viralliset huomautuksensa 21 päivänä maaliskuuta 2018.

(20)

Asetus (EU) N:o 904/2010 ja asetus (EU) 2017/2454 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 904/2010 seuraavasti:

1)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

kumotaan 3 kohta;

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö voi sisältää tiettyä hallinnollista tutkimusta koskevan perustellun pyynnön. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on suoritettava hallinnollinen tutkimus kuullen tarvittaessa pyynnön esittävää viranomaista. Jos pyynnön vastaanottava viranomainen katsoo, että hallinnollista tutkimusta ei tarvita, sen on viipymättä ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle syyt tähän.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltio voi kieltäytyä suorittamasta tutkimusta määristä, jotka pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltioon sijoittautunut verovelvollinen on ilmoittanut tai jotka hänen olisi pitänyt ilmoittaa kyseisen verovelvollisen tavaroiden luovutuksiin tai palvelujen suorituksiin liittyen ja jotka verotetaan pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltiossa, ainoastaan jollakin seuraavista perusteista:

a)

54 artiklan 1 kohdassa säädetyillä perusteilla, jotka pyynnön vastaanottava viranomainen on arvioinut 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksyttävän, tämän kohdan ja 54 artiklan 1 kohdan yhteisvaikutuksista annettavan hyviä toimintatapoja koskevan ilmoituksen mukaisesti;

b)

54 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyillä perusteilla;

c)

sillä perusteella, että pyynnön vastaanottava viranomainen on jo toimittanut pyynnön esittävälle viranomaiselle asianomaista verovelvollista koskevia tietoja, jotka on saatu alle kaksi vuotta aiemmin suoritetussa hallinnollisessa tutkimuksessa.

Jos pyynnön vastaanottava viranomainen kieltäytyy suorittamasta toisessa alakohdassa tarkoitettua hallinnollista tutkimusta a tai b alakohdassa mainituilla perusteilla, sen on kuitenkin ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle niiden asianomaisten luovutusten ja suoritusten päivämäärät ja arvot, jotka verovelvollinen on toteuttanut kahden edeltävän vuoden aikana pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltiossa.”;

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”4 a.   Jos vähintään kahden jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että tämän artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuista määristä on suoritettava hallinnollinen tutkimus, ja toimittavat yhteisen perustellun pyynnön, joka sisältää viitteitä tai näyttöä arvonlisäverovilpin tai -petoksen riskeistä, pyynnön vastaanottava viranomainen ei saa kieltäytyä suorittamasta kyseistä tutkimusta muutoin kuin 54 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai 54 artiklan 2, 3 tai 4 kohdassa säädetyillä perusteilla. Jos pyynnön vastaanottavalla jäsenvaltiolla on jo pyydetyt tiedot, sen on annettava nämä tiedot pyynnön esittäville jäsenvaltioille. Jos pyynnön esittävät jäsenvaltiot eivät ole tyytyväisiä saamiinsa tietoihin, niiden on ilmoitettava pyynnön vastaanottavalle jäsenvaltiolle hallinnollisen tutkimuksen jatkamisesta.

Jos pyynnön vastaanottava jäsenvaltio sitä edellyttää, pyynnön esittävien viranomaisten valtuuttamat virkamiehet osallistuvat hallinnolliseen tutkimukseen. Tällainen hallinnollinen tutkimus on suoritettava yhdessä, ja se on toteutettava pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion johdolla ja sen lainsäädännön mukaisesti. Pyynnön esittävien viranomaisten virkamiehillä on oikeus päästä samoihin toimitiloihin ja saada käyttöönsä samat asiakirjat kuin pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehet ja, jos pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädäntö sen sallii virkamiestensä osalta, he voivat haastatella verovelvollisia. Pyynnön esittävien viranomaisten virkamiesten tarkastusvaltuuksia on käytettävä vain kyseisen hallinnollisen tutkimuksen suorittamista varten.

Jos pyynnön vastaanottava jäsenvaltio ei ole edellyttänyt pyynnön esittävien jäsenvaltioiden virkamiesten osallistumista, mistä tahansa pyynnön esittävästä jäsenvaltiosta tulevat virkamiehet voivat olla läsnä hallinnollisessa tutkimuksessa ja käyttää 28 artiklan 2 kohdassa säädettyjä valtuuksia, jos pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön ehdot täyttyvät. Joka tapauksessa kyseisistä pyynnön esittävistä jäsenvaltioista tulevat virkamiehet voivat olla läsnä kuulemista varten.

Jos pyynnön esittävien jäsenvaltioiden virkamiesten on osallistuttava tutkimukseen tai oltava siinä läsnä, hallinnollinen tutkimus on suoritettava vain, kun tällainen hallinnolliseen tutkimukseen osallistuminen tai läsnäolo siinä on taattu.”.

2)

Korvataan 13 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tiedot on toimitettava vakiolomakkeita käyttäen, paitsi 50 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa tai erityistapauksissa, kun asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset pitävät muita suojattuja keinoja asianmukaisempina ja sopivat niiden käyttämisestä.

Komissio hyväksyy vakiolomakkeet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”.

3)

Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”f)

direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti keräämänsä tiedot sekä alkuperämaa, määrämaa, tavaran koodi, valuutta, kokonaissumma, valuuttakurssi, tavaran hinta ja nettopaino.”;

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tekniset yksityiskohdat tämän artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitettuja tietoja koskevasta automatisoidusta pyynnöstä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”;

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”3.   Komissio määrittää täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen tietojen tietoelementit. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”.

4)

Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Kunkin jäsenvaltion on myönnettävä direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia tarkastaville virkamiehilleen pääsy sellaisiin tämän asetuksen 17 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, joihin muut jäsenvaltiot ovat myöntäneet automatisoidun pääsyn.”;

b)

muutetaan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:

i)

korvataan i ja ii alakohta seuraavasti:

”i)

pääsy liittyy petosepäilyn tutkintaan tai petoksen havaitsemiseen;

ii)

pääsy tapahtuu sellaisen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun Eurofisc-yhteysvirkamiehen välityksellä, jolla on sähköisten järjestelmien henkilökohtainen käyttäjätunnus, joka mahdollistaa pääsyn näihin tietoihin.”;

ii)

kumotaan iii alakohta;

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Edellä olevan 17 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetuista tiedoista on oltava saatavilla seuraavat:

a)

arvonlisäverotunnisteet, jotka tiedot vastaanottava jäsenvaltio on antanut;

b)

tuojan arvonlisäverotunnisteet tai tuojan sellaisen veroedustajan arvonlisäverotunnisteet, joka luovuttaa tavarat tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun arvonlisäverotunnisteen haltijalle;

c)

alkuperämaa, määrämaa, tavaran koodi, kokonaissumma ja sellaisten tuontitavaroiden nettopaino, joiden tuontia seuraa kunkin tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetun henkilön kullekin tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun arvonlisäverotunnisteen haltijalle toteuttama yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus;

d)

alkuperämaa, määrämaa, tavaran koodi, valuutta, kokonaissumma, valuuttakurssi, tavaran hinta ja sellaisten tuontitavaroiden nettopaino, joiden tuontia seuraa kunkin tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetun henkilön kullekin toisen jäsenvaltion myöntämän arvonlisäverotunnisteen haltijalle toteuttama yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus, seuraavin edellytyksin:

i)

pääsy liittyy petosepäilyn tutkintaan tai petoksen havaitsemiseen;

ii)

pääsy tapahtuu sellaisen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun Eurofisc-yhteysvirkamiehen välityksellä, jolla on sähköisten järjestelmien henkilökohtainen käyttäjätunnus, joka mahdollistaa pääsyn näihin tietoihin.

Ensimmäisen alakohdan c ja d alakohdassa tarkoitetut arvot on ilmaistava tiedot antavan jäsenvaltion valuuttana, ja niiden on liityttävä kuhunkin annetun tulli-ilmoituksen tavaraerään.”;

d)

lisätään kohta seuraavasti:

”3.   Komissio määrittää täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 2 kohdan e alakohdassa säädettyjen edellytysten käytännön järjestelyt, jotta tiedot antava jäsenvaltio voi yksilöidä Eurofisc-yhteysvirkamiehen, jolla on pääsy tietoihin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”;

e)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio määrittää täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 2 kohdan e alakohdassa ja 2 a kohdan d alakohdassa säädettyjen edellytysten käytännön järjestelyt, jotta tiedot antava jäsenvaltio voi yksilöidä Eurofisc-yhteysvirkamiehen, jolla on pääsy tietoihin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”.

5)

lisätään artikla seuraavasti:

”21 a artikla

1.   Kunkin jäsenvaltion on myönnettävä toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle automatisoitu pääsy seuraaviin tietoihin kansallisiin ajoneuvorekistereihin liittyen:

a)

ajoneuvoja koskevat tunnistetiedot;

b)

tunnistetiedot ajoneuvon omistajista ja haltijoista, joiden nimiin ajoneuvo on rekisteröity rekisteröintijäsenvaltion lainsäädännössä määritellyllä tavalla.

2.   Pääsy 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin myönnetään seuraavin edellytyksin:

a)

pääsy liittyy arvonlisäveropetosepäilyn tutkintaan tai arvonlisäveropetoksen havaitsemiseen;

b)

pääsy tapahtuu sellaisen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun Eurofisc-yhteysvirkamiehen välityksellä, jolla on sähköisten järjestelmien henkilökohtainen käyttäjätunnus, joka mahdollistaa pääsyn näihin tietoihin.

3.   Komissio määrittää täytäntöönpanosäädöksillä tietoelementit ja tekniset yksityiskohdat, jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen automatisoitua pyyntöä, sekä tämän artiklan 2 kohdassa säädettyjen edellytysten käytännön järjestelyt, jotta tiedot antava jäsenvaltio voi yksilöidä Eurofisc-yhteysvirkamiehen, jolla on pääsy tietoihin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”.

6)

Korvataan 24 artikla seuraavasti:

”24 artikla

Jos jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 17–21 a artiklaa soveltaessaan vaihtavat tietoja keskenään sähköisessä muodossa, niiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 55 artiklan noudattamisen varmistamiseksi.

Jäsenvaltiot vastaavat kaikilta osin järjestelmiensä kehittämisestä sellaisiksi, että niiden välityksellä voidaan vaihtaa näitä tietoja käyttäen CCN/CSI-verkkoa tai muuta vastaavaa suojattua verkkoa, jota käytetään 21 a artiklassa tarkoitettujen tietojen vaihtamiseen sähköisesti.”.

7)

Korvataan VII luvun otsikko seuraavasti:

”LÄSNÄOLO VIRASTOISSA JA HALLINNOLLISISSA TUTKIMUKSISSA SEKÄ YHDESSÄ SUORITETTAVAT HALLINNOLLISET TUTKIMUKSET”.

8)

Muutetaan 28 artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Pyynnön esittävien viranomaisten valtuuttamat virkamiehet voivat pyynnön esittävien viranomaisten ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen välisestä sopimuksesta ja viimeksi mainitun vahvistamien järjestelyjen mukaisesti osallistua pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion alueella suoritettaviin hallinnollisiin tutkimuksiin 1 artiklassa tarkoitettujen tietojen keräämiseksi ja vaihtamiseksi. Pyynnön esittävien ja pyynnön vastaanottavien viranomaisten virkamiehet suorittavat tällaiset hallinnolliset tutkimukset yhdessä, ja ne on toteutettava pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion johdolla ja sen lainsäädännön mukaisesti. Pyynnön esittävien viranomaisten virkamiehillä on oikeus päästä samoihin toimitiloihin ja saada käyttöönsä samat asiakirjat kuin pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehet ja, jos pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädäntö sen sallii virkamiestensä osalta, he voivat haastatella verovelvollisia.

Jos pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädäntö sen sallii, pyynnön esittävien jäsenvaltioiden virkamiesten on voitava käyttää pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion virkamiehille myönnettyjä tarkastusvaltuuksia.

Pyynnön esittävien viranomaisten virkamiesten tarkastusvaltuuksia on käytettävä vain kyseisen hallinnollisen tutkimuksen suorittamista varten.

Osallistuvat viranomaiset voivat pyynnön esittävien viranomaisten ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen välisestä sopimuksesta pyynnön vastaanottavan viranomaisen vahvistamien järjestelyjen mukaisesti laatia yhteisen tarkastuskertomuksen.”;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Pyynnön esittävän viranomaisen virkamiesten, jotka 1, 2 ja 2 a kohdan mukaisesti ovat läsnä toisessa jäsenvaltiossa, on milloin tahansa voitava esittää kirjallinen valtuutus, josta ilmenee heidän henkilöllisyytensä ja virka-asemansa.”.

9)

Muutetaan 33 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Arvonlisäveropetosten torjumiseksi tehtävän monenvälisen yhteistyön edistämiseksi ja helpottamiseksi tällä luvulla perustetaan rajatylittäviä petoksia koskevien kohdennettujen tietojen nopeaan jäsenvaltioiden väliseen vaihtoon, käsittelyyn ja analysointiin sekä mahdollisten jatkotoimien koordinointiin tarkoitettu verkosto, jäljempänä ’Eurofisc’.”;

b)

muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

korvataan b ja c alakohta seuraavasti:

”b)

suoritettava ja koordinoitava rajatylittäviä petoksia koskevien kohdennettujen tietojen nopeaa monenvälistä vaihtoa, yhteistä käsittelyä ja analysointia aloilla, joilla Eurofisc toimii, jäljempänä ’Eurofiscin työalat’;

c)

koordinoitava osallistuvien jäsenvaltioiden 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen Eurofisc-yhteysvirkamiesten työtä vastaanotettujen varoitusten ja tietojen käsittelemiseksi;”;

ii)

lisätään alakohta seuraavasti:

”d)

koordinoitava osallistuvien jäsenvaltioiden hallinnollisia tutkimuksia, jotka koskevat 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen Eurofisc-yhteysvirkamiesten yksilöimiä petoksia, ilman valtuuksia vaatia jäsenvaltioita suorittamaan hallinnollisia tutkimuksia.”.

10)

Korvataan 34 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden, jotka ovat päättäneet osallistua johonkin Eurofiscin työalaan, on osallistuttava aktiivisesti kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden välillä suoritettavaan, rajatylittäviä petoksia koskevien kohdennettujen tietojen monenväliseen vaihtoon, yhteiseen käsittelyyn ja analysointiin sekä mahdollisten jatkotoimien koordinointiin.”.

11)

Korvataan 35 artikla seuraavasti:

”35 artikla

Komissio antaa Eurofiscille teknistä ja logistista tukea. Komissiolla on pääsy 1 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin, joita voidaan vaihtaa Eurofiscissa, ainoastaan 55 artiklan 2 kohdassa säädetyissä olosuhteissa.”.

12)

Muutetaan 36 artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Jäsenvaltioiden yhteysvirkamiesten on nimettävä Eurofiscin puheenjohtaja Eurofisc-yhteysvirkamiesten joukosta rajoitetuksi ajaksi.

Jäsenvaltioiden yhteysvirkamiesten on

a)

sovittava Eurofiscin työalojen perustamisesta ja lopettamisesta;

b)

tutkittava kaikkia Eurofiscin operatiiviseen toimintaan liittyviä kysymyksiä;

c)

arvioitava vähintään vuosittain Eurofiscin toimintojen tuloksellisuutta ja tehokkuutta;

d)

hyväksyttävä 37 artiklassa tarkoitettu vuosikertomus.”;

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Johonkin Eurofiscin työalaan osallistuvien jäsenvaltioiden yhteysvirkamiesten, jäljempänä ’osallistuvat Eurofisc-yhteysvirkamiehet’, on nimettävä Eurofiscin työalakoordinaattori osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten joukosta rajoitetuksi ajaksi.

Eurofiscin työalakoordinaattorit

a)

kokoavat ja lajittelevat osallistuvilta Eurofisc-yhteysvirkamiehiltä saadut tiedot, kuten työalan osallistujat ovat sopineet, ja asettavat kaikki tiedot muiden osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten saataville; nämä tiedot vaihdetaan sähköisesti;

b)

varmistavat, että osallistuvilta Eurofisc-yhteysvirkamiehiltä saadut tiedot käsitellään ja analysoidaan yhdessä sellaisten asiaankuuluvien, rajatylittäviä petoksia koskevien kohdennettujen tietojen kanssa, jotka on annettu tiedoksi tai kerätty tämän asetuksen mukaisesti, kuten työalan osallistujat ovat sopineet, ja asettavat tulokset kaikkien osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten saataville;

c)

antavat palautetta kaikille osallistuville Eurofisc-yhteysvirkamiehille;

d)

antavat työalan toimintoja koskevan vuosikertomuksen jäsenvaltioiden yhteysvirkamiehille.”;

c)

lisätään kohdat seuraavasti:

”3.   Eurofisc-työalakoordinaattorit voivat pyytää asiaankuuluvia tietoja Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastolta, jäljempänä ’Europol’, ja Euroopan petostentorjuntavirastolta, jäljempänä ’OLAF’. Tätä tarkoitusta varten ja kuten työalan osallistujat ovat sopineet, ne voivat lähettää niille niin paljon tietoja kuin on tarpeen pyydettyjen tietojen saamiseksi.

4.   Eurofiscin työalakoordinaattorit asettavat Europolilta ja OLAFilta saadut tiedot muiden osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten saataville; nämä tiedot vaihdetaan sähköisesti.

5.   Eurofisc-työalakoordinaattorit varmistavat myös, että Europolilta ja OLAFilta saadut tiedot käsitellään ja analysoidaan yhdessä sellaisten asiaankuuluvien kohdennettujen tietojen kanssa, jotka on annettu tiedoksi tai kerätty tämän asetuksen mukaisesti, kuten työalan osallistujat ovat sopineet, ja asettavat tulokset osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten saataville.”.

13)

Korvataan 37 artikla seuraavasti:

”37 artikla

Eurofiscin puheenjohtaja toimittaa 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle kaikkien työalojen toimintoja koskevan vuosikertomuksen.

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä Eurofiscia koskevat menettelylliset järjestelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”.

14)

Lisätään 48 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Jos sijoittautumisjäsenvaltio havaitsee, että arvonlisäveron palautushakemuksen direktiivin 2008/9/EY 5 artiklan mukaisesti tehneellä verovelvollisella on verovelkoja kyseisessä sijoittautumisjäsenvaltiossa, se voi pyytää verovelvolliselta lupaa arvonlisäveron palautuksen siirtämiseen suoraan tähän jäsenvaltioon maksamattomien verovelkojen suorittamiseksi. Jos verovelvollinen antaa luvan tällaiseen siirtoon, sijoittautumisjäsenvaltion on ilmoitettava palautusjäsenvaltiolle määrä, jonka osalta lupa on saatu, ja palautusjäsenvaltion on siirrettävä tämä määrä verovelvollisen puolesta sijoittautumisjäsenvaltioon. Sijoittautumisjäsenvaltion on ilmoitettava verovelvolliselle kansallisen lainsäädäntönsä ja hallinnollisten käytäntöjensä mukaisesti, riittääkö siirrettävä määrä verovelan kokonaiseen vai osittaiseen suorittamiseen. Arvonlisäveron palautuksen siirtäminen sijoittautumisjäsenvaltioon ei kuitenkaan vaikuta palautusjäsenvaltion oikeuteen periä velkoja, joita verovelvollisella on viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa.

Jos sijoittautumisjäsenvaltiossa olevat verovelat kiistetään, sijoittautumisjäsenvaltio voi verovelvollisen luvalla käyttää palautettavien määrien siirtoa turvaamistoimenpiteenä, jos kyseisessä jäsenvaltiossa taataan tehokas oikeudellinen valvonta.”.

15)

Korvataan XIII luvun otsikko seuraavasti:

”SUHTEET KOMISSIOON JA MUIHIN UNIONIN TOIMIELIMIIN, ELIMIIN JA LAITOKSIIN”.

16)

Lisätään 49 artiklaan kohta seuraavasti:

”2 a.   Jäsenvaltiot voivat toimittaa OLAFille asiaankuuluvia tietoja, jotta se voi harkita asianmukaisia toimia toimeksiantonsa mukaisesti. Jos nämä tiedot on saatu toiselta jäsenvaltiolta, tämä voi vaatia, että tietojen toimittaminen edellyttää sen ennakkosuostumusta.”.

17)

Muutetaan 55 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komission turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntäviranomaisen asianmukaisesti hyväksymillä henkilöillä voi olla pääsy näihin tietoihin ainoastaan siltä osin kuin se on tarpeen komission hallinnoimien ja jäsenvaltioiden tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi käyttämien sähköisten järjestelmien huoltoa, ylläpitoa ja kehittämistä varten.”;

b)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Kaikkeen tässä asetuksessa tarkoitettuun tietojen varastointiin, käsittelyyn ja vaihtoon sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia (EU) 2016/679 (*1) ja (EY) N:o 45/2001 (*2). Jäsenvaltioiden on kuitenkin tämän asetuksen asianmukaiseksi soveltamiseksi rajoitettava asetuksen (EU) 2016/679 12–15, 17, 21 ja 22 artiklassa säädettyjen velvoitteiden ja oikeuksien soveltamisalaa. Tällaiset rajoitukset on rajoitettava siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä kyseisen asetuksen 23 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen etujen suojaamiseksi, erityisesti jotta

a)

jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat hoitaa tehtäviään asianmukaisesti tämän asetuksen soveltamiseksi; tai

b)

vältetään asettamasta esteitä tässä asetuksessa tarkoitetuille virallisille tai oikeudellisille pyynnöille, analyyseille, tutkimuksille tai menettelyille sekä varmistetaan, ettei verovilpin ja veropetosten ehkäiseminen, tutkiminen ja havaitseminen vaarannu.

Tässä asetuksessa tarkoitettu tietojen käsittely ja säilyttäminen on suoritettava vain tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia varten, ja tietoja ei saa käsitellä edelleen tavalla, joka ei ole yhteensopiva kyseisten tarkoitusten kanssa. Henkilötietojen käsittely tämän asetuksen perusteella muihin tarkoituksiin, kuten kaupallisiin tarkoituksiin, on kielletty. Näiden tietojen säilytysaikoja on rajoitettava siinä määrin kuin se on tarpeen kyseisten tarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän asetuksen 17 artiklassa tarkoitettujen tietojen säilytysajat määritetään asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä säädettyjen vanhentumisaikojen mukaisesti mutta enintään kymmeneksi vuodeksi.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1)."

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).”."

18)

Korvataan 58 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (*3) 5 artiklaa.

(*3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”."

19)

Poistetaan liite I.

2 artikla

Asetuksen (EU) 2017/2454 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EU) 2017/2454 1 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5)

Korvataan 17 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tekniset yksityiskohdat tämän artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitettuja tietoja koskevasta automatisoidusta pyynnöstä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.””.

2)

Kumotaan 8 kohta.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen 1 artiklan 3 alakohdan a, b ja c alakohtaa, 1 artiklan 4 alakohdan a, c ja e alakohtaa ja 1 artiklan 5, 6 ja 14 alakohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 2 päivänä lokakuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. LÖGER


(1)  Euroopan parlamentin lausunto annettu 3 päivänä heinäkuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto annettu 23 päivänä toukokuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1).

(4)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(5)  Neuvoston päätös 2008/615/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1).

(6)  Neuvoston päätös 2008/616/YOS, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(8)  Neuvoston direktiivi 2008/9/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille (EUVL L 44, 20.2.2008, s. 23).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EUVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Neuvoston asetus (EU) 2017/2454, annettu 5 päivänä joulukuuta 2017, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla annetun asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta (EUVL L 348, 29.12.2017, s. 1).


Top