EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0895

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/895, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2018, Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista annetun asetuksen (EY) N:o 340/2008 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/3874

OJ L 160, 25.6.2018, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/895/oj

25.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/895,

annettu 22 päivänä kesäkuuta 2018,

Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista annetun asetuksen (EY) N:o 340/2008 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 74 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaan kyseisessä asetuksessa säädettyjen maksujen rakenteessa ja määrässä on otettava huomioon Euroopan kemikaalivirastolta, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, ja toimivaltaisilta viranomaisilta edellytetty työ ja maksut on vahvistettava tasolle, jolla varmistetaan, että niistä saadut tulot yhdistettyinä kemikaaliviraston muihin tulonlähteisiin riittävät kattamaan suoritettujen palvelujen kustannukset.

(2)

Kemikaaliviraston ja sen riskinarviointikomitean ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean tähänastinen kokemus lupahakemusten arvioinnista osoittaa, että arviointityön laajuus riippuu yksittäisessä hakemuksessa haettujen käyttöjen lukumäärästä eikä yhteishakemuksen jättäneiden hakijoiden lukumäärästä. Näin ollen tiettyä hakemusta koskevan maksun olisi oltava sama riippumatta hakijoiden lukumäärästä; yhdestäkään ylimääräisestä hakijasta ei tulisi periä lisämaksua. Sama perustelu pätee myös tarkastusraportin jättämisestä perittäviin maksuihin. Maksujen mukauttaminen myös vähentäisi pienempien toimijoiden, kuten pienten ja keskisuurten yritysten, taloudellista taakkaa.

(3)

Yhteisen lupahakemuksen jättämisen yhteydessä maksut olisi jaettava hakijoiden kesken tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla, erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) silmällä pitäen. Kaikkien sovellettavien maksujen jakamisen yhteydessä olisi otettava huomioon voimassa olevat alennukset pk-yrityksille.

(4)

Jos yhteisen lupahakemuksen jättäneet yritykset kuuluvat eri kokoluokkiin, joihin sovelletaan erilaisia perusmaksuja, maksuista olisi perittävä korkein.

(5)

Lisäksi kun otetaan huomioon komission asetukselle (EY) N:o 340/2008 (2) vuonna 2015 tehty uudelleentarkastelu ja lupahakemusten käsittelystä saatu kokemus, on aiheellista mukauttaa lupamaksuja vastaamaan kemikaaliviraston työtaakkaa. Tästä syystä kustakin ylimääräisestä käytöstä perittävien lisämaksujen tason olisi oltava vain hieman perusmaksutasoa alempi. Kyseisiä kustakin ylimääräisestä käytöstä perittäviä lisämaksuja olisi siksi korotettava.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 340/2008 olisi muutettava.

(7)

Oikeusvarmuuden syistä tätä asetusta ei tulisi soveltaa hakemuksiin, jotka on jätetty ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 340/2008 seuraavasti:

(1)

Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kemikaalivirasto perii ainetta koskevasta lupahakemuksesta perusmaksun liitteen VI mukaisesti. Perusmaksu kattaa yhtä ainetta ja yhtä käyttöä koskevan lupahakemuksen.

Kemikaalivirasto perii lisämaksun tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti kustakin ylimääräisestä käytöstä ja kustakin ylimääräisestä aineesta, joka kuuluu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XI olevassa 1.5 kohdassa annetun, hakemuksen kattaman aineryhmän määritelmän soveltamisalaan. Jos lupahakemuksen jättäneitä osapuolia on useampia kuin yksi, lisämaksua ei peritä.

Jos yhteisen lupahakemuksen jättäneet osapuolet kuuluvat eri kokoluokkiin, hakijoihin sovellettavista hakemusta koskevista maksuista peritään korkein.

Yhteisen lupahakemuksen jättämisen yhteydessä hakijoiden on pyrittävä kaikin tavoin jakamaan maksu tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla, erityisesti pk-yrityksiä silmällä pitäen.

Kemikaalivirasto esittää yhden ainoan laskun, joka kattaa perusmaksun ja tarvittaessa sovellettavat lisämaksut.”

(2)

Korvataan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kemikaalivirasto perii tarkistusraportin jättämisestä perusmaksun liitteen VII mukaisesti. Perusmaksu kattaa yhtä ainetta ja yhtä käyttöä koskevan tarkistusraportin jättämisen.

Kemikaalivirasto perii lisämaksun tämän asetuksen liitteen VII mukaisesti kustakin ylimääräisestä käytöstä ja kustakin ylimääräisestä aineesta, joka kuuluu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XI olevassa 1.5 kohdassa annetun, tarkistusraportin kattaman aineryhmän määritelmän soveltamisalaan. Jos tarkistusraportin osapuolia on useampia kuin yksi, lisämaksua ei peritä.

Jos yhteisen tarkistusraportin jättäneet osapuolina olevat yksiköt kuuluvat eri kokoluokkiin, hakijoihin sovellettavista tarkistusraportin jättämistä koskevista maksuista peritään korkein.

Yhteisen tarkistusraportin jättämisen yhteydessä luvanhaltijoiden on pyrittävä kaikin tavoin jakamaan maksu tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla, erityisesti pk-yrityksiä silmällä pitäen.

Kemikaalivirasto esittää yhden ainoan laskun, joka kattaa perusmaksun ja tarvittaessa sovellettavat lisämaksut.”

(3)

Korvataan liitteet VI ja VII tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Asetusta (EY) N:o 340/2008, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/864 (3), sovelletaan hakemuksiin, jotka on jätetty ennen 15 päivää heinäkuuta 2018.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä kesäkuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 340/2008, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2008, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista (EUVL L 107, 17.4.2008, s. 6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/864 (EUVL L 139, 5.6.2015, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/864, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2015, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista annetun asetuksen (EY) N:o 340/2008 muuttamisesta (EUVL L 139, 5.6.2015, s. 1).


LIITE

LIITE VI

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 62 artiklan nojalla jätetyistä lupahakemuksista perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

Perusmaksu

54 100 EUR

Lisämaksu/aine

10 820 EUR

Lisämaksu/käyttö

48 690 EUR


Taulukko 2

Keskisuuriin yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

40 575 EUR

Lisämaksu/aine

8 115 EUR

Lisämaksu/käyttö

36 518 EUR


Taulukko 3

Pienyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

24 345 EUR

Lisämaksu/aine

4 869 EUR

Lisämaksu/käyttö

21 911 EUR


Taulukko 4

Mikroyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

5 410 EUR

Lisämaksu/aine

1 082 EUR

Lisämaksu/käyttö

4 869 EUR

LIITE VII

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 61 artiklan nojalla tehdystä luvan uudelleentarkastelusta perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

Perusmaksu

54 100 EUR

Lisämaksu/aine

10 820 EUR

Lisämaksu/käyttö

48 690 EUR


Taulukko 2

Keskisuuriin yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

40 575 EUR

Lisämaksu/aine

8 115 EUR

Lisämaksu/käyttö

36 518 EUR


Taulukko 3

Pienyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

24 345 EUR

Lisämaksu/aine

4 869 EUR

Lisämaksu/käyttö

21 911 EUR


Taulukko 4

Mikroyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

5 410 EUR

Lisämaksu/aine

1 082 EUR

Lisämaksu/käyttö

4 869 EUR


Top