EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0723

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/723, annettu 16 päivänä toukokuuta 2018, eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 liitteiden I ja II muuttamisesta ilmanpaineen alentamiseen perustuvan tainnutuksen hyväksymisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2018/2821

OJ L 122, 17.5.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/723/oj

17.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 122/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/723,

annettu 16 päivänä toukokuuta 2018,

eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 liitteiden I ja II muuttamisesta ilmanpaineen alentamiseen perustuvan tainnutuksen hyväksymisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä 24 päivänä syyskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan 3 kohdan b alakohdan ensimmäisen alakohdan,

on kuullut pysyvää kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1099/2009 liitteessä I esitetään luettelo hyväksytyistä tainnutusmenetelmistä, niihin liittyvistä tiedoista ja tiettyjä menetelmiä koskevista erityisvaatimuksista.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1099/2009 liitteessä II esitetään teurastamojen tilojen sijoittelua, rakennustapaa ja välineistöä koskevat vaatimukset.

(3)

Yksityiseltä yritykseltä saadun pyynnön johdosta komissio pyysi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista, jäljempänä ’EFSA’, antamaan lausunnon ilmanpaineen alentamiseen perustuvan järjestelmän, jäljempänä ’menetelmä’, käytöstä broilerikanojen (lihantuotantoa varten pidettävien kanojen) tainnutuksessa.

(4)

EFSAn 25 päivänä lokakuuta 2017 antamassa lausunnossa (2) todetaan seuraavaa:

eläinten hyvinvoinnin suhteen menetelmää voidaan pitää ainakin vastaavana kuin vähintään yhtä tällä hetkellä saatavilla olevista tainnutusmenetelmistä,

menetelmä on asianmukainen ainoastaan tietyissä olosuhteissa, ottaen huomioon erityisesti tekniset tiedot (kuten paineen alenemisen nopeus, yksittäisten vaiheiden kesto ja kokonaisaltistusaika), eläimen ominaispiirteet (broilerikanat) ja tietyt ympäristöolosuhteet (kuten ilman lämpötila ja kosteus),

arviointi koskee ainoastaan teuraaksi tarkoitettuja broilerikanoja, joiden paino on enintään neljä kilogrammaa, eikä arviointia voida ulottaa koskemaan muita lintulajeja.

(5)

Jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkistaa säännöllisesti, miten kyseistä menettelyä noudatetaan, kyseiselle menetelmälle olisi vahvistettava erityisvaatimuksia.

(6)

Menetelmän katsotaan kaupallisen teurastamisen lisäksi soveltuvan kanojen joukkolopettamiseen.

(7)

Sen katsotaan soveltuvan myös esimerkiksi tapauksiin, joissa suuri määrä kanoja on lopetettava muista kuin kansanterveyteen, eläinten terveyteen, eläinten hyvinvointiin tai ympäristöön liittyvistä syistä.

(8)

Koska menetelmää pidetään eläinten hyvinvoinnin suhteen vastaavana kuin vähintään yhtä olemassa olevista hyväksytyistä menetelmistä, on tarpeen muuttaa asetuksen (EY) N:o 1099/2009 liitettä I.

(9)

Jotta menetelmää voitaisiin käyttää ja valvoa tehokkaasti, olisi noudatettava tiettyjä erityisvaatimuksia, jotka koskevat tilojen sijoittelua, rakennustapaa ja välineistöä. Tästä syystä on tarpeen muuttaa myös asetuksen (EY) N:o 1099/2009 liitettä II.

(10)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1099/2009 liitteitä I ja II olisi muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1099/2009 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Muutetaan I luvussa oleva taulukko 3 seuraavasti:

i)

Korvataan otsikko seuraavasti:

Taulukko 3 – Säätöilmamenetelmät”;

ii)

Lisätään rivi 7 seuraavasti:

Nro

Nimitys

Kuvaus

Käyttöä koskevat edellytykset

Keskeiset parametrit

Tämän liitteen II luvun mukaiset erityisvaatimukset

”7

Ilmanpaineen alentamiseen perustuva tainnutus

Tajuissaan olevien eläinten altistaminen asteittaiselle ilmanpaineen alentamiselle ja saatavilla olevan hapen vähentämiselle alle viiteen prosenttiin.

Broilerikanat, joiden elopaino on enintään 4 kg

Teurastus, joukkolopetus ja muut tilanteet

Ilmanpaineen alenemisnopeus

Altistusaika

Ilman lämpötila ja kosteus

Kohdat 10.1–10.5”

b)

Lisätään II lukuun kohta 10 seuraavasti:

”10.   Ilmanpaineen alentamiseen perustuva tainnutus

10.1   Ensimmäisessä vaiheessa ilmanpaineen alenemisnopeus ei saa olla suurempi kuin paineen aleneminen 760 torrin normaalista ilmanpaineesta merenpinnan tasolla 250 torriin vähintään 50 sekunnin aikana.

10.2   Toisessa vaiheessa on saavutettava 160 torrin normaali vähimmäisilmanpaine merenpinnan tasolla 210 sekunnin aikana.

10.3   Paine-aikakäyrää on mukautettava sen varmistamiseksi, että kaikki eläimet taintuvat pysyvästi syklin keston aikana.

10.4   Kammio on testattava vuotojen varalta ja painemittarit on kalibroitava ennen kutakin operaatiota ja vähintään joka päivä.

10.5   Tallennettuja tietoja absoluuttisesta tyhjiöpaineesta, altistusajasta, ilman lämpötilasta ja kosteudesta on säilytettävä vähintään vuoden ajan.”

2)

Lisätään liitteeseen II kohta 7 seuraavasti:

”7.   Ilmanpaineen alentamiseen perustuva tainnutus

7.1   Ilmanpaineen alentamiseen perustuvan tainnutuksen välineistö on suunniteltava ja rakennettava siten, että voidaan varmistaa, että kammioon voidaan imeä tyhjiö, mikä mahdollistaa paineen hitaan asteittaisen alentamisen, saatavilla olevan hapen vähentämisen ja vähimmäispaineen ylläpitämisen.

7.2   Järjestelmä on varustettava siten, että se mittaa jatkuvasti absoluuttista tyhjiöpainetta, altistusaikaa sekä ilman lämpötilaa ja kosteutta, näyttää ja tallentaa niistä tiedot ja antaa hälytyksen, joka on selkeästi nähtävissä ja kuultavissa, jos paineen taso poikkeaa vaadituista tasoista. Laitteen on oltava selkeästi henkilöstön nähtävillä.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 303, 18.11.2009, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2017;15(12):5056.


Top