Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1510

Komission asetus (EU) 2017/1510, annettu 30 päivänä elokuuta 2017, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII lisäysten muuttamisesta CMR-aineiden osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/5749

OJ L 224, 31.8.2017, p. 110–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1510/oj

31.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 224/110


KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1510,

annettu 30 päivänä elokuuta 2017,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII lisäysten muuttamisesta CMR-aineiden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 68 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa 28, 29 ja 30 kohdassa kielletään sellaisten syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi (CMR) ryhmän 1A tai 1B aineeksi luokiteltujen aineiden ja tällaisia aineita tiettyinä pitoisuuksina sisältävien seosten saattaminen markkinoille tai käyttö toimitettavaksi yleiseen kulutukseen. Kyseessä olevat aineet luetellaan kyseisen liitteen lisäyksissä 1–6.

(2)

Aineet luokitellaan CMR-aineiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (2) mukaisesti ja luetellaan mainitun asetuksen liitteessä VI olevassa 3 osassa.

(3)

Sen jälkeen, kun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII lisäyksiä 1–6 on viimeksi päivitetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisen aineiden uuden CMR-luokituksen huomioon ottamiseksi, asetuksen N:o 1272/2008 liitteessä VI olevaa 3 osaa on muutettu komission asetuksilla (EU) N:o 605/2014 (3), (EU) 2015/1221 (4) ja (EU) 2016/1179 (5).

(4)

Koska toimijat saavat soveltaa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa vahvistettuja yhdenmukaistettuja luokituksia jo aiemmin, niiden pitäisi voida soveltaa myös tämän asetuksen säännöksiä vapaaehtoisesti jo aiemmin.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1907/2006 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulopäivästä, lukuun ottamatta

liitteen 1, 2 ja 3 kohtaa, joita sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2018, ja

liitteen 4 kohdan a alakohtaa, jota sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2018 niiltä osin kuin kyse on seuraavista aineista:

bisfenoli A; [fenoli, dodekyyli-, haaraketjuiset]; [fenoli, 2-dodekyyli-, haaraketjuiset]; [fenoli, 3-dodekyyli-, haaraketjuiset]; [fenoli, 4-dodekyyli-, haaraketjuiset]; [fenoli, (tetrapropenyyli) johdannaiset]; kloorifasinoni (ISO); kumatetralyyli (ISO); difenakumi (ISO); flokumafeeni (ISO); dinatriumoktaboraatti, vedetön; dinatriumoktaboraattitetrahydraatti; bromadioloni (ISO); difetialoni; [perfluorononaani-1-happo sekä sen natrium- tai ammoniumsuola]; disykloheksyyliftalaatti ja triflumitsoli (ISO).

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä elokuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 605/2014, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta kroatiankielisten vaara- ja turvalausekkeiden lisäämiseksi siihen ja sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (EUVL L 167, 6.6.2014, s. 36).

(4)  Komission asetus (EU) 2015/1221, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2015, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (EUVL L 197, 25.7.2015, s. 10).

(5)  Komission asetus (EU) 2016/1179, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2016, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (EUVL L 195, 20.7.2016, s. 11).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII seuraavasti:

1)

Lisätään lisäyksen 2 taulukkoon seuraavat kohdat taulukon indeksinumerojärjestyksessä:

”1,2-diklooripropaani; propyleenidikloridi

602-020-00–0

201-152-2

78-87-5

 

koostumukseltaan edustavat e-lasimikrokuidut; [Säännöttömästi suuntautuneet kalsiumalumiinisilikaattikuidut, joiden edustava koostumus on seuraava (painoprosentteina): SiO2 50,0–56,0 %, Al2O3 13,0–16,0 %, B2O3 5,8–10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0–24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Prosessi: tuotetaan tavallisimmin liekkivenytyksellä ja rotaatioprosessissa. (Yksittäisiä lisäelementtejä voi esiintyä alhaisilla tasoilla; prosessiluettelo ei estä innovointia).]

014-046-00–4

—”

 

2)

Lisätään lisäyksen 4 taulukkoon seuraavat kohdat taulukon indeksinumerojärjestyksessä:

”3,7-Dimetyyliokta-2,6-dieeninitriili

608-067-00–3

225-918-0

5146-66-7”

 

3)

Lisäyksessä 5:

a)

lisätään taulukkoon seuraavat kohdat taulukon indeksinumerojärjestyksessä:

”Brodifakumi (ISO);

4-hydroksi-3-(3-(4′-bromi-4-bifenylyyli)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyyli)kumariini

607-172-00–1

259-980-5

56073-10-0

 

Lyijyjauhe;

[hiukkasten halkaisija < 1 mm]

082-013-00–1

231-100-4

7439-92-1

 

Lyijy massiivimuodossa:

[hiukkasten halkaisija ≥ 1 mm]

082-014-00–7

231-100-4

7439-92-1”

 

b)

warfariinia koskeva kohta: korvataan 4-hydroksi-3-(3-okso-1-fenyylibutyyli)kumariini seuraavasti:

”Warfariini (ISO);

4-hydroksi-3-(3-okso-1-fenyylibutyyli)-2H-kromen-2-oni; [1]

(S)-4-hydroksi-3-(3- okso-1-fenyylibutyyli)-2-bentsopyroni; [2]

(R)-4-hydroksi-3-(3- okso-1-fenyylibutyyli)-2-bentsopyroni [3]

607-056-00–0

201-377-6 [1]

226-907-3 [2]

226-908-9 [3]

81-81-2 [1]

5543-57-7 [2]

5543-58-8 [3]”

 

4)

Lisäyksessä 6:

a)

lisätään taulukkoon seuraavat kohdat taulukon indeksinumerojärjestyksessä:

”Tetrahydro-2-furyyli-metanoli; tetrahydrofurfuryylialkoholi

603-061-00–7

202-625-6

97-99-4

 

Galliumarsenidi

031-001-00–4

215-114-8

1303-00-0

 

Tributyylitinayhdisteet, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

050-008-00–3

 

1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, haarautuneet ja suoraketjuiset dialkyyliesterit

607-710-00–5

271-093-5

68515-50-4

 

Imidatsoli

613-319-00–0

206-019-2

288-32-4

 

Bisfenoli A; 4,4′-isopropylideenidifenoli

604-030-00–0

201-245-8

80-05-7

 

Fenoli, dodekyyli-, haaraketjuiset; [1]

fenoli, 2-dodekyyli-, haaraketjuiset; [2]

fenoli, 3-dodekyyli-, haaraketjuiset; [3]

fenoli, 4-dodekyyli-, haaraketjuiset; [4]

fenoli, (tetrapropenyyli)- johdannaiset [5]

604-092-00–9

310-154-3 [1]

- [2]

- [3]

- [4]

- [5]

121158-58-5 [1]

- [2]

- [3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

 

Kloorifasinoni (ISO); 2-[(4-kloorifenyyli)fenyyliasetyyli]-1H-indeeni-1,3(2H)-dioni

606-014-00–9

223-003-0

3691-35-8

 

Kumatetralyyli (ISO); 4-hydroksi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyyli)kumariini

607-059-00–7

227-424-0

5836-29-3

 

Difenakumi (ISO); 3-(3-bifenyl-4-yyli-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyyli)-4-hydroksikumariini

607-157-00-X

259-978-4

56073-07-5

 

Flokumafeeni (ISO); seuraavien reaktiomassa: cis-4-hydroksi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorimetyylibentsyylioksi)fenyyli)-1-naftyyli)kumariini; trans-4-hydroksi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorimetyylibentsyylioksi)fenyyli)-1-naftyyli)kumariini

607-375-00–5

421-960-0

90035-08-8

 

Dinatriumoktaboraatti, vedetön; [1]

dinatriumoktaboraattitetrahydraatti [2]

005-020-00–3

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

 

Bromadioloni (ISO); 3-[3-(4′-bromibifenyl-4-yyli)-3-hydroksi-1-fenyylipropyyli]-4-hydroksi-2H-kromen-2-oni

607-716-00–8

249-205-9

28772-56-7

 

Difetialoni (ISO);

3-[3-(4′-bromibifenyl-4-yyli)-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-yyli]-4-hydroksi-2H-1-bentsotiopyran-2-oni

607-717-00–3

104653-34-1

 

Perfluorononaani-1-happo [1]

sekä sen natrium- [2]

ja ammoniumsuola [3]

607-718-00–9

206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

 

Disykloheksyyliftalaatti

607-719-00–4

201-545-9

84-61-7

 

Triflumitsoli (ISO);

(1E)-N-[4-kloori-2-(trifluorimetyyli)fenyyli]-1- (1H-imidatsol-1-yyli)-2-propoksietaani-imiini

612-289-00–6

68694-11-1”

 

b)

flumioksatsiinia koskeva kohta: korvataan N-(7-fluori-3,4-dihydro-3-okso-4-prop-2-ynyyli-2 H-1,4-bentsoksatsin-6-yyli)sykloheks-1-eeni-1,2-dikarboksamidi seuraavasti:

”Flumioksatsiini (ISO); 2-[7-fluori-3-okso-4-(prop-2-yn-1-yyli)-3,4-dihydro-2H-1,4-bentsoksatsin-6-yyli]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindoli-1,3(2H)-dioni

613-166-00-X

103361-09-7”

 


Top