EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1123

Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2017/1123, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2017, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta

OJ L 163, 24.6.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1123/oj

24.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/1


NEUVOSTON ASETUS (EU, Euratom) 2017/1123,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 2017,

vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 312 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (1) vahvistetun, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisten täytäntöönpanovuosien aikana on käytetty paljon erityisrahoitusvälineitä sellaisiin uusiin haasteisiin vastaamiseksi, joita on syntynyt Euroopan naapurustossa ja jotka ovat edellyttäneet nopeita ja kattavia unionin toimia kauaskantoisten humanitaaristen ja turvallisuuteen liittyvien vaikutustensa vuoksi.

(2)

Olosuhteet, jotka antoivat aiheen näille poikkeuksellisille toimenpiteille ja toivat mukanaan lisätoimien tarpeen, vallitsevat edelleen, mistä on osoituksena se, että vuoden 2017 talousarviossa käytettiin jälleen liikkumavaroja ja erityisrahoitusvälineitä, minkä vuoksi käytettävissä on vähemmän määrärahoja tällaisten tilanteiden hoitamiseen monivuotisen rahoituskehyksen loppuaikana.

(3)

Kohdennetun ja mahdollisimman suuren jouston aikaansaamiseksi ja maksumäärärahojen riittävyyden varmistamiseksi, jotta unioni voi täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 323 artiklan mukaiset velvoitteensa, maksumäärärahojen kokonaisliikkumavarassa maksumäärärahojen enimmäismäärien mukautuksille vuosille 2019 ja 2020 asetettuja enimmäismääriä on korotettava.

(4)

Jotta unioni voi pitää yllä riittävää valmiutta reagoida ennakoimattomiin olosuhteisiin kiinnittäen erityisesti huomiota uusiin haasteisiin, hätäapuvarausta ja joustovälinettä olisi vahvistettava ja maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaran muodostamista koskevat ajalliset rajoitteet olisi poistettava ja sitoumusten kokonaisliikkumavaran soveltamisalaa olisi laajennettava.

(5)

Olisi myös varmistettava kohdennettu ja mahdollisimman suuri jousto säätämällä Euroopan unionin solidaarisuusrahaston ja Euroopan globalisaatiorahaston käyttämättömien määrien antamisesta käyttöön joustovälineelle.

(6)

Asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäljempänä 9–15 artiklassa säädetyillä erityisrahoitusvälineillä varmistetaan monivuotisen rahoituskehyksen jousto, ja ne vahvistetaan, jotta talousarviomenettely voidaan toteuttaa sujuvasti. Maksusitoumusmäärärahoja voidaan ottaa talousarvioon yli monivuotisessa rahoituskehyksessä asianomaisille otsakkeille vahvistettujen enimmäismäärien silloin, kun on tarpeen ottaa käyttöön varoja hätäapuvarauksesta, Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, joustovälineestä, Euroopan globalisaatiorahastosta, ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta, nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja tutkimustoiminnan vahvistamiseen tarkoitetusta erityisestä joustovarasta sekä kasvua ja työllisyyttä, erityisesti nuorten työllisyyttä, ja muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä koskevia sitoumuksia varten asetetusta kokonaisliikkumavarasta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 (*1), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (*2) sekä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen (*3) mukaisesti.

(*1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta (EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3)."

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1309/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855)."

(*3)  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).”."

2)

Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Vuosittaiset mukautukset eivät saa ylittää seuraavia vuosille 2018–2020 asetettuja enimmäismääriä (vuoden 2011 hintoina) verrattuna maksumäärärahojen alkuperäiseen enimmäismäärään kyseisinä vuosina:

 

2018 – 7 miljardia euroa

 

2019 – 11 miljardia euroa

 

2020 – 13 miljardia euroa.”.

3)

Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”f)

se laskee joustovälineelle 11 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla käyttöön asetettavat määrät.”

4)

Korvataan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Hätäapuvarauksen vuotuinen määrä on 300 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina), ja sitä voidaan käyttää vuoteen n + 1 saakka varainhoitoasetuksen mukaisesti. Hätäapuvaraus otetaan unionin yleiseen talousarvioon varauksena. Vuotuisesta määrästä käytetään ensin aiemmilta vuosilta peräisin olevat määrät. Se osa vuoden n vuotuisesta määrästä, jota ei käytetä vuoden n + 1 kuluessa, peruuntuu.”

5)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Joustoväline

1.   Joustovälineestä on tarkoitus rahoittaa tiettynä varainhoitovuonna sellaisia tarkasti määriteltyjä menoja, joita ei voida kattaa yhden tai useamman muun otsakkeen enimmäismäärien rajoissa käytettävissä olevista määristä. Jollei toisesta alakohdasta muuta johdu, joustovälinettä varten on käytettävissä 600 miljoonan euron vuotuinen enimmäismäärä (vuoden 2011 hintoina).

Vuodesta 2017 alkaen joustovälinettä varten käytettävissä olevaa vuotuista määrää korotetaan joka vuosi

a)

määrällä, joka vastaa sitä osaa Euroopan unionin solidaarisuusrahastolle varatusta vuotuisesta määrästä, joka on peruuntunut edellisenä vuonna 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

b)

määrällä, joka vastaa sitä osaa Euroopan globalisaatiorahastolle varatusta vuotuisesta määrästä, joka on peruuntunut edellisenä vuonna.

Joustovälineelle toisen alakohdan mukaisesti käyttöön annetut määrät käytetään tässä artiklassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

2.   Joustovälineen vuotuisen määrän käyttämätöntä osaa voidaan käyttää vuoteen n + 3 saakka. Vuotuisesta määrästä käytetään ensin aiemmilta vuosilta peräisin olevat määrät aikajärjestyksessä. Se osa vuoden n vuotuisesta määrästä, jota ei käytetä vuoden n + 3 kuluessa, peruuntuu.”

6)

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Kokonaisliikkumavara kasvua ja työllisyyttä, erityisesti nuorten työllisyyttä, ja muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä koskevia sitoumuksia varten

1.   Monivuotisessa rahoituskehyksessä maksusitoumusmäärärahojen enimmäismääriin nähden jäävä liikkumavara muodostaa sellaisen monivuotisen rahoituskehyksen kokonaisliikkumavaran sitoumuksia varten, joka on määrä ottaa käyttöön monivuotisessa rahoituskehyksessä vuosiksi 2016–2020 kasvuun ja työllisyyteen, erityisesti nuorten työllisyyteen, ja muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyviä politiikkatavoitteita varten vahvistettujen enimmäismäärien lisäksi.

2.   Komissio laskee käytettävissä olevan määrän vuosittain osana 6 artiklassa tarkoitettua teknistä mukautusta. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat ottaa monivuotisen rahoituskehyksen kokonaisliikkumavaran tai osan siitä käyttöön talousarviomenettelyn puitteissa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan mukaisesti.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 20 päivänä kesäkuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. DALLI


(1)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).


Top