EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L2398

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/2398, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 345, 27.12.2017, p. 87–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2398/oj

27.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/87


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2017/2398,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2017,

työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan yhdessä sen 153 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY (3) tarkoituksena on suojella työntekijöitä heidän terveyttään ja turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka johtuvat altistumisesta työssä syöpää aiheuttaville aineille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille. Kyseisessä direktiivissä säädetään syöpää aiheuttaviin ja perimän muutoksia aiheuttaviin aineisiin liittyviltä vaaroilta suojelun yhtenäisestä tasosta yleisillä periaatteilla, joilla jäsenvaltiot voivat varmistaa vähimmäisvaatimusten johdonmukaisen soveltamisen. Käytettävissä olevien tietojen, mukaan lukien tieteellinen ja tekninen tieto, taloudellinen toteutettavuus, sosioekonomisten vaikutusten perusteellinen arviointi sekä altistumisen mittausta työpaikalla koskevien protokollien ja tekniikoiden saatavuus, perusteella vahvistetut sitovat työperäisen altistumisen raja-arvot ovat tärkeä osa kyseisellä direktiivillä vahvistettuja yleisiä työsuojelujärjestelyjä. Kyseisessä direktiivissä vahvistettujen vähimmäisvaatimusten tarkoitus on työntekijöiden suojelu unionin tasolla. Jäsenvaltiot voivat asettaa tiukempia sitovia työperäisen altistumisen raja-arvoja.

(2)

Työperäisen altistumisen raja-arvot ovat osa direktiivin 2004/37/EY mukaista riskien hallintaa. Näiden raja-arvojen noudattaminen ei vaikuta muihin kyseisen direktiivin mukaisiin työnantajien velvoitteisiin, etenkään syöpää aiheuttavien ja perimän muutoksia aiheuttavien aineiden vähentämiseen työpaikalla, sen estämiseen tai vähentämiseen, että työntekijät altistuvat syöpää aiheuttaville tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille, eikä toimenpiteisiin, joita olisi tätä varten toteutettava. Kyseisiin toimenpiteisiin olisi kuuluttava, niin pitkälle kuin se on teknisesti mahdollista, syöpää aiheuttavan tai perimän muutoksia aiheuttavan aineen korvaaminen aineella, seoksella tai prosessilla, joka ei ole vaarallinen tai joka on vähemmän vaarallinen työntekijöiden terveydelle, ja suljetun järjestelmän tai muiden sellaisten toimenpiteiden käyttö, joiden tavoitteena on alentaa työntekijöiden altistumistasoa. Tässä yhteydessä on erittäin tärkeää ottaa huomioon ennalta varautumisen periaate tapauksissa, joihin liittyy epäselvyyksiä.

(3)

Useimpien syöpää aiheuttavien ja perimän muutoksia aiheuttavien aineiden osalta ei ole tieteellisesti mahdollista määritellä tasoja, joita vähäisempi altistuminen ei aiheuttaisi haittavaikutuksia. Vaikka syöpää aiheuttavia aineita ja perimän muutoksia aiheuttavia aineita koskevien raja-arvojen vahvistaminen työpaikalla tämän direktiivin mukaisesti ei kokonaan poista työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia vaaroja, jotka syntyvät niille altistumisesta työssä (jäännösriski), se vähentää kuitenkin osaltaan merkittävästi tällaisesta altistumisesta aiheutuvia vaaroja direktiivin 2004/37/EY mukaisessa vaiheittaisessa ja tavoiteasetteluun perustuvassa lähestymistavassa. Toisten syöpää aiheuttavien ja perimän muutoksia aiheuttavien aineiden osalta on tieteellisesti mahdollista määritellä tasot, joita pienemmän altistumisen ei odoteta aiheuttavan haittavaikutuksia.

(4)

Työntekijöiden altistumista joillekin syöpää aiheuttaville tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille koskevat enimmäistasot vahvistetaan arvoilla, joita ei direktiivin 2004/37/EY mukaisesti saa ylittää. Kyseisiä arvoja olisi tarkistettava, ja raja-arvot olisi asetettava myös eräille muille syöpää aiheuttaville ja perimän muutoksia aiheuttaville aineille.

(5)

Jäsenvaltioiden neuvoston direktiivin 89/391/ETY (4) 17 a artiklan mukaisesti viiden vuoden välein toimittamien täytäntöönpanokertomusten perusteella komissio arvioi työterveyden ja -turvallisuuden oikeudellisen kehyksen, mukaan lukien direktiivi 2004/37/EY, täytäntöönpanoa ja tarvittaessa ilmoittaa asiaankuuluville elimille ja työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavalle komitealle (ACSH) kaikista aloitteista kyseisen kehyksen toiminnan parantamiseksi, mukaan lukien tarvittaessa asianmukaiset säädösehdotukset.

(6)

Tässä direktiivissä asetettuja raja-arvoja olisi tarkistettava, kun se on tarpeellista käytettävissä olevien tietojen perusteella, mukaan lukien uusi tieteellinen ja tekninen tieto sekä altistumistason mittausta työpaikalla koskevat näyttöön perustuvat parhaat käytännöt, tekniikat ja protokollat. Kyseisiin tietoihin olisi mahdollisuuksien mukaan kuuluttava tiedot työntekijöiden terveyteen kohdistuvista jäännösriskeistä sekä kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän tiedekomitean (SCOEL) sekä työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean lausunnot. Unionin tasolla julkistetut jäännösriskiä koskevat tiedot ovat arvokkaita tulevalle työlle, jolla pyritään rajoittamaan vaaroja, jotka syntyvät työperäisestä altistumisesta syöpää aiheuttaville ja perimän muutoksia aiheuttaville aineille, mukaan lukien tässä direktiivissä asetettujen raja-arvojen tarkistukset. Tällaisten tietojen avoimuuteen olisi edelleen kannustettava.

(7)

Koska aineille altistumisesta ei ole saatavilla yhtenäisiä tietoja, altistuneita työntekijöitä tai altistumisvaarassa olevia työntekijöitä olisi suojeltava ottamalla käyttöön asianmukaisia terveystarkastuksia. Tästä syystä työntekijöiden, joiden osalta direktiivin 2004/37/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulokset osoittavat terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvan vaaran olemassaolon, terveystarkastuksia olisi oltava mahdollista jatkaa altistumisen jälkeen terveystarkastuksista vastaavan lääkärin tai viranomaisen ohjeen perusteella. Tällainen seuranta olisi toteutettava jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaan. Sen vuoksi direktiivin 2004/37/EY 14 artiklaa olisi muutettava tällaisten terveystarkastusten varmistamiseksi kaikille asiaankuuluville työntekijöille.

(8)

Jäsenvaltioiden olisi kerättävä työnantajilta asianmukaisia ja yhtenäisiä tietoja, jotta voidaan varmistaa työntekijöiden turvallisuus ja asianmukainen terveydenhuolto. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tietoja, joita tarvitaan direktiivin 2004/37/EY täytäntöönpanoa koskevien kertomusten laatimiseen. Komissio tukee jo tietojen keräämisen parhaita käytäntöjä jäsenvaltioissa, ja sen olisi ehdotettava tarvittaessa lisää parannuksia direktiivissä 2004/37/EY edellytettyyn tietojen keräämiseen.

(9)

Direktiivin 2004/37/EY mukaisesti työnantajien on käytettävä olemassa olevia sopivia menettelyjä syöpää aiheuttavien aineiden ja perimän muutoksia aiheuttavien aineiden altistumistasojen mittaamiseksi työpaikalla, ottaen huomioon sen seikan, että kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea toteaa suosituksissaan, että altistumista on mahdollista seurata kaikkien suositeltujen työperäisen altistuksen raja-arvojen ja biologisten raja-arvojen osalta. Mittausmenetelmien vastaavuuden parantaminen ilmassa olevien syöpää aiheuttavien ja perimän muutoksia aiheuttavien aineiden pitoisuuden osalta suhteessa direktiivissä 2004/37/EY asetettuihin raja-arvoihin on tärkeää siinä asetettujen velvoitteiden vahvistamiseksi sekä vastaavan ja korkeatasoisen työntekijöiden terveyden suojelun ja tasa-arvoisten toimintaedellytysten varmistamiseksi kautta unionin.

(10)

Tässä direktiivissä säädetyt direktiivin 2004/37/EY liitteen III muutokset ovat ensimmäinen askel pidemmän aikavälin prosessissa sen päivittämiseksi. Tämän prosessin seuraavana askeleena komissio on toimittanut ehdotuksen, joka koskee raja-arvojen ja ihomerkintöjen vahvistamista seitsemän muun syöpää aiheuttavan aineen osalta. Lisäksi komissio totesi aiheesta 10 päivänä tammikuuta 2017 antamassaan tiedonannossa ”Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön uudistaminen”, että direktiiviä 2004/37/EY on tarkoitus vielä muuttaa. Komission olisi pidettävä jatkuvasti yllä työtä direktiivin 2004/37/EY liitteen III päivittämiseksi sen 16 artiklan ja vakiintuneen käytännön mukaisesti. Tämän työn olisi tarvittaessa johdettava direktiivissä 2004/37/EY ja tässä direktiivissä asetettujen raja-arvojen tulevia tarkistuksia koskeviin ehdotuksiin sekä ehdotuksiin uusiksi raja-arvoiksi.

(11)

On tarpeen ottaa huomioon kaikkien syöpää aiheuttavien ja perimän muutoksia aiheuttavien aineiden muut imeytymistiet, mukaan lukien mahdollinen ihon läpi imeytyminen, parhaan mahdollisen suojelun tason varmistamiseksi.

(12)

Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea avustaa komissiota erityisesti tuoreimpien käytettävissä olevien tieteellisten tietojen kartoituksessa, arvioinnissa ja seikkaperäisessä analysoinnissa sekä unionin tasolla neuvoston direktiivin 98/24/EY (5) ja direktiivin 2004/37/EY mukaisesti asetettavien työperäisen altistumisen raja-arvojen ehdottamisessa työntekijöiden suojelemiseksi kemiallisilta riskeiltä. Kemiallisten tekijöiden o-toluidiini ja 2-nitropropaani osalta vuonna 2016 käytettävissä ei ollut kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän tiedekomitean suosituksia, ja näin ollen on tarkasteltu muita riittävän luotettavia, julkisesti saatavilla olevia tieteellisen tiedon lähteitä.

(13)

Direktiivin 2004/37/EY liitteessä III asetettuja vinyylikloridimonomeeria ja kovapuupölyjä koskevia raja-arvoja olisi tarkistettava tuoreemman tieteellisen ja teknisen tiedon perusteella. Kovapuupölyn ja pehmeäpuupölyn välistä erottelua olisi arvioitava tarkemmin kyseisessä liitteessä asetetun raja-arvon osalta, kuten kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea ja Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos suosittelevat.

(14)

Seka-altistus useammalle kuin yhdelle puulajille on hyvin yleistä, mikä vaikeuttaa eri puulajeille altistumisen arviointia. Kovapuupölylle ja pehmeäpuupölylle altistuminen on yleistä unionissa työskentelevien työntekijöiden keskuudessa ja voi aiheuttaa hengitysoireita ja -sairauksia; vakavimmat terveysvaikutukset ovat nenäsyövän ja nenän sivuonteloiden syövän riski. Tästä syystä on asianmukaista säätää, että jos kovapuupölyjä on sekoittunut muihin puupölyihin, liitteessä kovapuupölylle asetettua raja-arvoa olisi sovellettava kaikkiin kyseisen sekoituksen sisältämiin puupölyihin.

(15)

Tietyt kromi(VI)yhdisteet täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (6) mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1A tai 1B) luokituskriteerit, joten ne ovat direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita. Käytettävissä olevien tietojen, mukaan lukien tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella on mahdollista asettaa niille kromi(VI)yhdisteille, jotka ovat direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita, raja-arvo. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa näille kromi(VI)yhdisteille raja-arvo.

(16)

Kromin (VI) osalta raja-arvo 0,005 mg/m3 ei välttämättä ole asianmukainen, ja joillakin aloilla se voi olla vaikea saavuttaa lyhyellä aikavälillä. Näin ollen olisi otettava käyttöön siirtymäaika, jonka kuluessa olisi sovellettava raja-arvoa 0,010 mg/m3. Siinä nimenomaisessa tilanteessa, että työ koostuu hitsauksesta, plasmaleikkauksesta tai vastaavista työprosesseista, joissa syntyy huuruja, raja-arvoa 0,025 mg/m3 olisi sovellettava kyseisen siirtymäkauden ajan, minkä jälkeen olisi sovellettava yleisesti sovellettavaa raja-arvoa 0,005 mg/m3.

(17)

Tietyt tulenkestävät keraamiset kuidut täyttävät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1B) luokituskriteerit, joten ne ovat direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita. Käytettävissä olevien tietojen, mukaan lukien tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella on mahdollista asettaa raja-arvo niille tulenkestäville keraamisille kuiduille, jotka ovat direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa näille tulenkestäville keraamisille kuiduille raja-arvo.

(18)

On olemassa riittävä näyttö siitä, että hengitettävällä kiteisellä piidioksidipölyllä on syöpää aiheuttavia ominaisuuksia. Hengitettävälle kiteiselle piidioksidipölylle olisi vahvistettava raja-arvo käytettävissä olevien tietojen, mukaan lukien tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella. Työprosessissa syntyvään hengitettävään kiteiseen piidioksidipölyyn ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaista luokitusvaatimusta. Sen vuoksi on aiheellista sisällyttää direktiivin 2004/37/EY liitteeseen I työ, johon liittyy altistumista työprosessissa syntyvälle hengitettävälle kiteiselle piidioksidipölylle, ja vahvistaa hengitettävälle kiteiselle piidioksidipölylle (keuhkorakkuloihin päätyvä osuus) raja-arvo, jota olisi tarkistettava, erityisesti altistuneiden työntekijöiden määrän perusteella.

(19)

Komission, jäsenvaltioiden tai työmarkkinaosapuolten laatimat oppaat ja esimerkit hyvistä käytänteistä tai muut aloitteet, kuten työmarkkinavuoropuheluun perustuva sopimus työntekijöiden työterveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla (NEPSi), ovat arvokkaita ja tarpeellisia välineitä, jotka täydentävät sääntelytoimenpiteitä ja etenkin tukevat raja-arvojen tehokasta täytäntöönpanoa, ja näin ollen ne olisi otettava vakavasti huomioon. Ne sisältävät toimenpiteitä altistumisen estämiseksi tai minimoimiseksi, kuten hengitettävän kiteisen piidioksidin yhteydessä vesiavusteisen poiston, jolla estetään pölyn leviäminen ilmaan.

(20)

Etyleenioksidi täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1B) luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava aine. Käytettävissä olevien tietojen, mukaan lukien tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella on mahdollista asettaa tälle syöpää aiheuttavalle aineelle raja-arvo. Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea on todennut, että etyleenioksidin kohdalla huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa etyleenioksidille raja-arvo ja liittää siihen merkintä, joka osoittaa, että huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista.

(21)

1,2-Epoksipropaani täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1B) luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava aine. Käytettävissä olevien tietojen, mukaan lukien tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella on mahdollista määritellä altistumistaso, jota pienemmän altistumisen tälle syöpää aiheuttavalle aineelle ei odoteta aiheuttavan haittavaikutuksia. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa 1,2-epoksipropaanille raja-arvo.

(22)

Akryyliamidi täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1B) luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava aine. Käytettävissä olevien tietojen, mukaan lukien tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella on mahdollista asettaa tälle syöpää aiheuttavalle aineelle raja-arvo. Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea on todennut, että akryyliamidin kohdalla huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa akryyliamidille raja-arvo ja liittää siihen merkintä, joka osoittaa, että huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista.

(23)

2-Nitropropaani täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1B) luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava aine. Käytettävissä olevien tietojen, mukaan lukien tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella on mahdollista asettaa tälle syöpää aiheuttavalle aineelle raja-arvo. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa 2-nitropropaanille raja-arvo.

(24)

o-Toluidiini täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1B) luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava aine. Käytettävissä olevien tietojen, mukaan lukien tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella on mahdollista asettaa tälle syöpää aiheuttavalle aineelle raja-arvo. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa o-toluidiinille raja-arvo ja liittää siihen merkintä, joka osoittaa, että huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista.

(25)

1,3-Butadieeni täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1A) luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava aine. Käytettävissä olevien tietojen, mukaan lukien tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella on mahdollista asettaa tälle syöpää aiheuttavalle aineelle raja-arvo. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa 1,3-butadieenille raja-arvo.

(26)

Hydratsiini täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1B) luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava aine. Käytettävissä olevien tietojen, mukaan lukien tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella on mahdollista asettaa tälle syöpää aiheuttavalle aineelle raja-arvo. Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea on todennut, että hydratsiinin kohdalla huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa hydratsiinille raja-arvo ja liittää siihen merkintä, joka osoittaa, että huomattava ihon kautta altistuminen on mahdollista.

(27)

Bromietyleeni täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1B) luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava aine. Käytettävissä olevien tietojen, mukaan lukien tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella on mahdollista asettaa tälle syöpää aiheuttavalle aineelle raja-arvo. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa bromietyleenille raja-arvo.

(28)

Tällä direktiivillä vahvistetaan työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua heidän työpaikallaan. Jäsenvaltioiden olisi saatettava tämä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään. Niiden olisi varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävästi koulutettua henkilöstöä ja muita resursseja tämän direktiivin asianmukaiseen ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamiseen kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti. Työnantajien olisi helpompi soveltaa tätä direktiiviä, jos heitä ohjeistettaisiin tarvittaessa paremmista tavoista noudattaa sitä.

(29)

Komissio on kuullut työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavaa komiteaa. Lisäksi se on järjestänyt työmarkkinaosapuolten kaksivaiheisen kuulemisen unionin tasolla Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 154 artiklan mukaisesti.

(30)

Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea on viitannut lausunnoissaan useiden aineiden, kuten hengitettävän kiteisen piioksidipölyn, akryyliamidin ja 1,3-butadieenin, sitovien työperäisen altistumisen raja-arvojen tarkistusjaksoon. Komissio ottaa huomioon nämä lausunnot asettaessaan aineita tärkeysjärjestykseen tieteellistä arviointia varten.

(31)

Tulenkestävistä keraamisista kuiduista antamassaan lausunnossa työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea totesi, että sitova työperäisen altistumisen raja-arvo on tarpeellinen, muttei saanut aikaan yhteistä kantaa raja-arvosta. Komission olisi näin ollen kannustettava työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavaa komiteaa toimittamaan päivitetyn lausunnon tulenkestävistä keraamisista kuiduista, jotta päästäisiin sopuun yhteisestä kannasta tämän aineen raja-arvoon, sanotun kuitenkaan rajoittamatta työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean työskentelymenetelmiä ja työmarkkinaosapuolten riippumattomuutta.

(32)

Miehet ja naiset altistuvat usein työpaikalla erilaisten aineiden yhdistelmälle, joka saattaa lisätä terveysriskejä ja aiheuttaa haittoja muun muassa heidän lisääntymiselimilleen, mukaan lukien heikentynyt hedelmällisyys tai hedelmättömyys, sekä haitata sikiön kehittymistä ja imetystä. Lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin sovelletaan unionin toimenpiteitä, joissa säädetään työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista, erityisesti direktiivissä 98/24/EY ja neuvoston direktiivissä 92/85/ETY (7) säädettyjä. Lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin, jotka ovat myös syöpää aiheuttavia tai perimän muutoksia aiheuttavia, sovelletaan direktiiviä 2004/37/EY. Komission olisi arvioitava tarvetta laajentaa direktiivissä 2004/37/EY säädettyjen, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemista koskevien toimenpiteiden soveltamisalaa kaikkiin lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin.

(33)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja periaatteita, erityisesti sen 2 artiklassa säädettyä oikeutta elämään ja sen 31 artiklassa säädettyä oikeutta oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin työoloihin ja työehtoihin.

(34)

Tässä direktiivissä asetettuja raja-arvoja tarkastellaan uudelleen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (8) täytäntöönpanon valossa, jotta voidaan etenkin ottaa huomioon direktiivissä 2004/37/EY asetettujen raja-arvojen ja mainitun asetuksen mukaisesti johdettujen vaikutuksettomien altistumistasojen vuorovaikutus työntekijöiden suojelemiseksi tehokkaasti.

(35)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita eli parantaa työoloja ja suojella työntekijöiden terveyttä vaaroilta, jotka aiheutuvat altistumisesta syöpää aiheuttaville ja perimän muutoksia aiheuttaville aineille, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(36)

Koska tämä direktiivi koskee työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua heidän työpaikallaan, se olisi saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä kahden vuoden kuluessa sen voimaantulopäivästä.

(37)

Sen vuoksi direktiiviä 2004/37/EY olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2004/37/EY seuraavasti:

1)

Lisätään 6 artiklaan kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on otettava huomioon tämän artiklan ensimmäisen kohdan a–g alakohdan tiedot direktiivin 89/391/ETY 17 a artiklan mukaisissa kertomuksissaan komissiolle.”

2)

Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaiset järjestelyt asianmukaisten terveystarkastusten järjestämiseksi työntekijöille, joiden osalta 3 artiklan 2 kohdan mukaisen arvioinnin tulokset osoittavat terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvan vaaran olemassaolon. Työntekijöiden terveystarkastuksista vastaava lääkäri tai viranomainen voi ilmoittaa, että terveystarkastuksia on jatkettava altistumisen jälkeen niin kauan kuin hän katsoo sen tarpeelliseksi asianomaisen työntekijän terveyden turvaamiseksi.”;

b)

korvataan 8 kohta seuraavasti:

”8.   Kaikki syöpätapaukset, joiden on kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti todettu aiheutuneen työperäisestä altistumisesta syöpää aiheuttaville aineille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille, on annettava tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Jäsenvaltioiden on otettava huomioon tämän kohdan tiedot direktiivin 89/391/ETY 17 a artiklan mukaisissa kertomuksissaan komissiolle.”

3)

Lisätään artikla seuraavasti:

”18 a artikla

Arviointi

Osana tämän direktiivin täytäntöönpanon seuraavaa arviointia, joka toteutetaan direktiivin 89/391/ETY 17 a artiklassa tarkoitetun arvioinnin yhteydessä, komissio arvioi myös tarvetta muuttaa hengitettävän kiteisen piidioksidipölyn raja-arvoa. Komissio ehdottaa tarvittaessa kyseiseen aineeseen liittyviä tarpeellisia muutoksia.

Viimeistään vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä komissio arvioi, ottaen huomioon tieteellisen tiedon uusimman kehityksen, mahdollisuutta muuttaa tämän direktiivin soveltamisalaa siten, että siihen sisällytetään lisääntymiselle vaaralliset aineet. Komissio antaa tarvittaessa tällä perusteella lainsäädäntöehdotuksen työmarkkinaosapuolia kuultuaan.”

4)

Lisätään liitteeseen I seuraava kohta seuraavasti:

”6.

Työ, johon liittyy altistumista työprosessissa syntyvälle hengitettävälle kiteiselle piidioksidipölylle.”

5)

Korvataan liite III tämän direktiivin liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 17 päivänä tammikuuta 2020. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 12 päivänä joulukuuta 2017.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. MAASIKAS


(1)  EUVL C 487, 28.12.2016, s. 113.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 25. lokakuuta 2017 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 7. joulukuuta 2017.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 50).

(4)  Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

(5)  Neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1998, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä (neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(7)  Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä (kymmenes direktiivin 89/39l/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).


LIITE

”LIITE III

Raja-arvot ja muut niihin suoranaisesti liittyvät säännökset (16 artikla)

A.   TYÖPERÄISEN ALTISTUMISEN RAJA-ARVOT

Aineen nimi

EY-nro (1)

CAS-nro (2)

Raja-arvot (3)

Merkintä

Siirtymätoimenpiteet

mg/m3  (4)

ppm (5)

f/ml (6)

Kovapuupölyt

2  (7)

Raja-arvo 3 mg/m317 päivään tammikuuta 2023 saakka.

Kromi(VI)-yhdisteet, jotka ovat 2 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita

(kromina)

0,005

Raja-arvo 0,010 mg/m317 päivään tammikuuta 2025 saakka.

Raja-arvo: 0,025 mg/m3 hitsauksessa, plasmaleikkauksessa tai vastaavissa työprosesseissa, joissa syntyy huuruja, 17 päivään tammikuuta 2025 saakka.

Tulenkestävät keraamiset kuidut, jotka ovat 2 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita

0,3

 

Hengitettävä kiteinen piidioksidipöly

0,1  (8)

 

Bentseeni

200-753-7

71-43-2

3,25

1

Iho (9)

 

Vinyylikloridi-monomeeri

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

Etyleenioksidi

200-849-9

75-21-8

1,8

1

Iho (9)

 

1,2-Epoksipropaani

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

Akryyliamidi

201-173-7

79-06-1

0,1

Iho (9)

 

2-Nitropropaani

201-209-1

79-46-9

18

5

 

o-Toluidiini

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

Iho (9)

 

1,3-Butadieeni

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

Hydratsiini

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

Iho (9)

 

Bromietyleeni

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

B.   MUUT NIIHIN SUORANAISESTI LIITTYVÄT SÄÄNNÖKSET

p.m.”


(1)  EY-numero eli Einecs-, ELINCS- tai No Longer Polymers -numero on aineen virallinen numero Euroopan unionissa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 1 osan 1.1.1.2 kohdassa määritellyn mukaisesti.

(2)  CAS-nro: Chemical Abstract Service -rekisterinumero.

(3)  Mitattu tai laskettu suhteessa kahdeksan tunnin viiteaikaan.

(4)  mg/m3 = milligrammaa ilmakuutiometriä kohti 20 °C:ssa ja 101,3 kPa:ssa (760 mm elohopeamittarilla).

(5)  ppm = miljoonasosaa tilavuutena ilmassa (ml/m3).

(6)  f/ml = kuituja millilitrassa.

(7)  Hengittyvä osuus: jos kovapuupölyjä on sekoittunut muihin puupölyihin, raja-arvoa sovelletaan kaikkiin seoksessa mukana oleviin puupölyihin.

(8)  Keuhkorakkuloihin päätyvä osuus.

(9)  Huomattava kehon kokonaiskuormituksen lisääntyminen ihon kautta altistumalla mahdollista.


Top