EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1545

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2017/1545, annettu 13 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 annetun päätöksen N:o 445/2014/EU muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

OJ L 237, 15.9.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1545/oj

15.9.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 237/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2017/1545,

annettu 13 päivänä syyskuuta 2017,

Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 annetun päätöksen N:o 445/2014/EU muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 167 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 445/2014/EU (2) tavoitteena on suojella ja edistää Euroopan kulttuurien rikkautta ja monimuotoisuutta sekä korostaa niiden yhteisiä piirteitä ja samalla vahvistaa kansalaisten tunnetta kuulumisesta yhteiseen kulttuurialueeseen sekä siten edistää keskinäistä yhteisymmärrystä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä korostaa yhteistä kulttuuriperintöä. Päätöksen tavoitteena on myös edistää kulttuurin panosta kaupunkien, jotka voivat ottaa toimintaan mukaan ympäröivät alueensa, pitkän aikavälin kehitykseen niiden omien strategioiden ja painopisteiden mukaisesti älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tukemiseksi.

(2)

Euroopan kulttuuripääkaupungit auttavat merkittävällä tavalla edistämään unionin arvoja.

(3)

Kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihdon edistämiseksi olisi kannustettava edelleen entisten, nykyisten ja tulevien Euroopan kulttuuripääkaupunki -nimityksen haltijakaupunkien välisiin verkostumistoimiin.

(4)

Päätöksen N:o 445/2014/EU mukaan ainoastaan jäsenvaltion, ehdokasmaan tai mahdollisen ehdokasmaan kaupunki tai mainitussa päätöksessä säädetyin edellytyksin unioniin liittyvän maan kaupunki voi päästä mukaan unionin Euroopan kulttuuripääkaupungit -toimintaan, jäljempänä ’toiminta’.

(5)

Kulttuurisiteiden lujittamiseksi niiden Euroopan vapaakauppaliiton maiden, jotka ovat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (3) sopimuspuolia, jäljempänä ’EFTA/ETA-maat’, ja unionin välillä toiminnan olisi oltava tietyin ehdoin avointa myös kyseisten maiden kaupungeille mainitun sopimuksen mukaisesti.

(6)

Toimintaan osallistuvien jäsenvaltioiden kaupunkien tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi EFTA/ETA-maiden kaupungit saisivat kuitenkin osallistua vain yhteen kilpailuun päätöksen N:o 445/2014/EU kattamalla kaudella eli vuosina 2020–2033. Jäsenvaltioiden tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi kukin EFTA/ETA-maa saisi nimityksen ainoastaan kerran kyseisen ajanjakson aikana samalla tavalla kuin ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat.

(7)

Koska hakemuspyynnöt on julkaistava vähintään kuusi vuotta ennen nimitysvuotta, ehdokasmaan, mahdollisen ehdokasmaan tai EFTA/ETA-maan olisi isännöitävä Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa vuonna 2028 vuoden 2027 sijaan, jotta kyseiset maat voivat neuvotella osallistumisestaan Luova Eurooppa -ohjelmaa seuraavaan unionin kulttuuriohjelmaan vuosina 2021–2027.

(8)

Sen vuoksi päätöstä N:o 445/2014/EU olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös N:o 445/2014/EU seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Nimityksen haltijakaupunkien lukumäärä tiettynä vuonna, jäljempänä ’nimitysvuosi’, on korkeintaan kolme.

Nimitys annetaan kunakin vuonna enintään yhdelle kaupungille kummastakin liitteessä olevassa kalenterissa, jäljempänä ’kalenteri’, esitetystä jäsenvaltiosta sekä asiaankuuluvina vuosina yhdelle Euroopan vapaakauppaliiton maan, joka on Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuoli, jäljempänä ’EFTA/ETA-maa’, ehdokasmaan tai mahdollisen ehdokasmaan kaupungille taikka unioniin 5 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti liittyvän maan kaupungille.”;

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Luova Eurooppa -ohjelmaan tai myöhempiin unionin kulttuuriohjelmiin 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna hakemuspyynnön julkaisupäivänä osallistuvien EFTA/ETA-maiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden kaupungit voivat hakea nimitystä yhdeksi vuodeksi osallistumalla liitteessä olevan kalenterin mukaisesti järjestettävään avoimeen kilpailuun.

EFTA/ETA-maiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden kaupungeilla on oikeus osallistua vain yhteen kilpailuun vuosina 2020–2033.

Kukin EFTA/ETA-maa, ehdokasmaa tai mahdollinen ehdokasmaa voi saada nimityksen ainoastaan kerran vuosina 2020–2033.”

2)

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)

korvataan otsikko seuraavasti:

”Esivalinta ja valinta EFTA/ETA-maissa, ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa”;

b)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio vastaa kilpailun järjestämisestä kaupunkien välillä EFTA/ETA-maissa, ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa.”;

c)

korvataan 6 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”6.   Raati laatii esivalinnan läpäisseiden ehdokaskaupunkien hakemuksista valintaraportin, jossa on suositus enintään yhden yhdessä EFTA/ETA-maassa, ehdokasmaassa tai mahdollisessa ehdokasmaassa sijaitsevan kaupungin nimeämisestä.”

3)

Korvataan 11 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kun on kyse EFTA/ETA-maista, ehdokasmaista ja mahdollisista ehdokasmaista, komissio nimeää asiaankuuluvina vuosina yhden kaupungin nimityksen haltijakaupungiksi asiantuntijaraadin valintaraportin sisältämien suositusten pohjalta ja ilmoittaa viimeistään neljä vuotta ennen nimitysvuotta kyseisestä nimeämisestä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle.”

4)

Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Asianomainen jäsenvaltio, EFTA/ETA-maa, ehdokasmaa tai mahdollinen ehdokasmaa voi nimetä tarkkailijan osallistumaan näihin kokouksiin.”;

b)

korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Raati toimittaa seurantaraporttinsa komissiolle, nimetyille kaupungeille ja niiden jäsenvaltioille sekä nimetyille kaupungeille ja asianomaiselle EFTA/ETA-maalle, ehdokasmaalle tai mahdolliselle ehdokasmaalle.”

5)

Korvataan liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 13 päivänä syyskuuta 2017.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. MAASIKAS


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. kesäkuuta 2017 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 17. heinäkuuta 2017.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 445/2014/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 ja päätöksen N:o 1622/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 132, 3.5.2014, s. 1).

(3)  EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.


LIITE

”KALENTERI

2020

Kroatia

Irlanti

 

2021

Romania

Kreikka

Ehdokasmaa tai mahdollinen ehdokasmaa

2022

Liettua

Luxemburg

 

2023

Unkari

Yhdistynyt kuningaskunta

 

2024

Viro

Itävalta

EFTA/ETA-maa, ehdokasmaa tai mahdollinen ehdokasmaa (1)

2025

Slovenia

Saksa

 

2026

Slovakia

Suomi

 

2027

Latvia

Portugali

 

2028

Tšekki

Ranska

EFTA/ETA-maa, ehdokasmaa tai mahdollinen ehdokasmaa

2029

Puola

Ruotsi

 

2030

Kypros

Belgia

EFTA/ETA-maa, ehdokasmaa tai mahdollinen ehdokasmaa

2031

Malta

Espanja

 

2032

Bulgaria

Tanska

 

2033

Alankomaat

Italia

EFTA/ETA-maa, ehdokasmaa tai mahdollinen ehdokasmaa


(1)  Edellyttäen, että tämä päätös tulee voimaan ennen kuin vuoden 2024 kilpailun hakemuspyyntö on määrä julkaista eli kuusi vuotta ennen nimitysvuotta.”


Top